Eszközök típusú entitások referenciájaReference for devices entities

Az Eszközök kategória az információkat nyomon követő mobileszközökhöz tartozó entitásokat tartalmazza, egyebek mellett az alábbiakat:The Devices category contains entities for mobile devices that track information such as:

  • Eszköz típusaDevice type
  • Eszköz regisztrációja és a regisztráció állapotaDevice enrollment and registration status
  • Az eszközök tulajdonjogaDevice ownership
  • Eszközkezelés állapotaDevice management state
  • Az eszköz Azure AD-tagságának állapotaDevice membership to Azure AD status
  • Beléptetés állapotaEnrollment status
  • Előzményadatok az eszközrőlHistoric information about the device
  • Az eszközön lévő alkalmazások listájaInventory of apps on the device

DeviceTypesDeviceTypes

A DeviceTypes entitás az adattárház más entitásai által hivatkozott eszköztípust jelöli.The DeviceTypes entity represents the device type referenced by other data warehouse entities. Az eszköztípus általában leírja az eszköz típusát, gyártóját vagy mindkettőt.The device type typically describes either the device model, manufacturer, or a combination of both.

TulajdonságProperty LeírásDescription
DeviceTypeIDDeviceTypeID Az eszköztípus egyedi azonosítójaUnique identifier of the device type
DeviceTypeKeyDeviceTypeKey Az eszköztípus egyedi azonosítója az adattárházban – helyettes kulcsUnique identifier of the device type in the data warehouse - surrogate key
DeviceTypeNameDeviceTypeName Eszköz típusaDevice type

PéldaExample

DeviceTypeIDdeviceTypeID NévName LeírásDescription
00 AsztaliDesktop Windows asztali eszközWindows Desktop device
11 WindowsRTWindowsRT Windows RT rendszerű eszközWindowsRT device
22 WinMO6WinMO6 Windows Mobile 6.0 rendszerű eszközWindows Mobile 6.0 device
33 NokiaNokia Nokia-eszközNokia device
44 WindowsPhoneWindowsPhone Windows Phone rendszerű eszközWindows Phone device
55 MacMac Mac rendszerű eszközMac device
66 WinCEWinCE Windows CE rendszerű eszközWindows CE device
77 WinEmbeddedWinEmbedded Windows Embedded-eszközWindows Embedded device
88 IPhoneIPhone iPhone-eszköziPhone device
99 IPadIPad iPad-eszköziPad device
1010 IPodIPod iPod-eszköziPod device
1111 AndroidAndroid Az Eszközadminisztrátorral felügyelt Android-eszközAndroid device-managed using Device Administrator
1212 ISocConsumerISocConsumer iSoc Consumer-eszköziSoc Consumer device
1414 MacMDMMacMDM A beépített MDM-ügynökkel felügyelt Mac OS X-eszközMac OS X device managed with the built-in MDM agent
1515 HoloLensHoloLens Holo Lens-eszközHolo Lens device
1616 SurfaceHubSurfaceHub Surface Hub-eszközSurface Hub device
1717 AndroidForWorkAndroidForWork Android for Work Profile Owner használatával felügyelt Android-eszközAndroid device-managed using Android for Work Profile Owner
100100 BlackberryBlackberry Blackberry-eszközBlackberry Device
101101 PalmPalm Palm-eszközPalm device
255255 IsmeretlenUnknown Ismeretlen eszköztípusUnknown device type

ClientRegistrationStateTypesClientRegistrationStateTypes

A ClientRegistrationStateTypes entitás az adattárház más táblái által hivatkozott regisztrációtípust jelöli.The ClientRegistrationStateTypes entity represents the registration type referenced by other data warehouse tables.

TulajdonságProperty LeírásDescription
clientRegisterationStateIDclientRegisterationStateID Regisztrációs állapot egyedi azonosítójaUnique identifier for registration state
clientRegisterationStateKeyclientRegisterationStateKey A regisztrációs állapot egyedi azonosítója az adattárházban – helyettes kulcsUnique identifier of the registration state in the data warehouse - surrogate key
clientRegisterationStateNameclientRegisterationStateName Regisztráció állapotaRegistration state

PéldaExample

ClientRegisterationStateIDClientRegisterationStateID NévName LeírásDescription
00 NotRegisteredNotRegistered Nincs regisztrálvaNot registered
11 SMSIDConflictSMSIDConflict SMS ID-ütközésSMS ID conflict
22 RegisztrálvaRegistered RegisztrálvaRegistered
33 RevokedRevoked Ez az állapot azt jelzi, hogy a rendszergazda letiltotta az ügyfelet, és az ügyfél tiltása feloldható.State means the IT administrator has blocked the client, and the client can be unblocked. Egy eszköz a törlését vagy kivonását követően is Revoked (visszavonva) állapotban lehet.A device can also be in the Revoked state after it is wiped or retired.
44 KeyConflictKeyConflict Kulcs ütközésKey conflict
55 ApprovalPendingApprovalPending Jóváhagyás függőbenApproval pending
66 ResetCertResetCert Tanúsítvány alaphelyzetbe állításaReset certificate
77 NotRegisteredPendingEnrollmentNotRegisteredPendingEnrollment Nincs regisztrálva, regisztráció folyamatbanNot registered pending enrollment
88 IsmeretlenUnknown Ismeretlen állapotUnknown state

EnrollmentTypesEnrollmentTypes

Az EnrollmentTypes entitás egy eszköz regisztrálásának módját jelöli.The EnrollmentTypes entity indicates how a device was enrolled. A regisztrációtípus a regisztrálás módszerét rögzíti.The enrollment type captures the method of enrollment. A felsorolt példák a különböző regisztrációtípusokat és azok jelentését mutatják be.Examples list the different enrollment types and what they mean.

TulajdonságProperty LeírásDescription
managementStateIDmanagementStateID A kezelés állapotának egyedi azonosítója.Unique identifier of the management state.
managementStateKeymanagementStateKey A kezelés állapotának egyedi azonosítója az adattárházban – helyettes kulcs.Unique identifier of the management state in the data warehouse - surrogate key.
managementStateNamemanagementStateName Az eszközön végrehajtott távoli művelet állapotát jelöli.Indicates the state of the remote action applied to this device.

PéldaExample

enrollmentTypeIDenrollmentTypeID NévName LeírásDescription
00 IsmeretlenUnknown Regisztrálás típusa nem volt gyűjtveEnrollment type was not collected
11 UserEnrollmentUserEnrollment Felhasználó által kezdeményezett regisztrációUser initiated enrollment
22 DeviceEnrollmentDeviceEnrollment Eszközregisztráció felhasználó nélküli profillalDevice enrollment with user-less profile
33 DeviceEnrollmentWithUDADeviceEnrollmentWithUDA Eszközregisztráció UDA-profillal.Device enrollment with UDA profile.
44 AzureDomainJoinedAzureDomainJoined Felhasználó által kezdeményezett regisztráció Azure Active Directoryn keresztülUser initiated device enrollment through Azure Active Directory
55 UserEnrollmentWithServiceAccountUserEnrollmentWithServiceAccount Felhasználó által kezdeményezett regisztráció szolgáltatásfiókon keresztülUser initiated enrollment through service account
66 DepDeviceEnrollmentDepDeviceEnrollment DEP-eszközregisztráció felhasználó nélküli profillalDEP Device enrollment with user-less profile
77 DepDeviceEnrollmentWithUDADepDeviceEnrollmentWithUDA DEP-eszközregisztráció UDA-profillalDEP Device enrollment with UDA profile
88 AutoEnrollmentAutoEnrollment Kombinált DRS- és MDM-regisztráció saját eszköz használata eseténCombined DRS and MDM Enrollment for BYOD scenario

OwnerTypesOwnerTypes

Az EnrollmentTypes entitás jelzi, hogy az eszköz tulajdonosa a vállalat, magánszemély vagy ismeretlen.The EnrollmentTypes entity indicates whether a device is corporate, personally owned, or unknown.

TulajdonságProperty LeírásDescription PéldaExample
ownerTypeIDownerTypeID A tulajdonostípus egyedi azonosítójaUnique identifier of the owner type
ownerTypeKeyownerTypeKey A tulajdonostípus egyedi azonosítója az adattárházban – helyettes kulcsUnique identifier of the owner type in the data warehouse - surrogate key
ownerTypeNameownerTypeName Az eszközök tulajdonosának típusát jelzi: Company – az eszköz vállalati tulajdonban van.Represents the owner type of the devices: Company - device is enterprise owned. Personal – az eszköz saját tulajdonban van (BYOD).Personal - device is personally owned (BYOD). Unknown – nincs információ az eszközről.Unknown - no information on this device. Company Personal UnknownCompany Personal Unknown

MdmStatusesMdmStatuses

Az MdmStatuses entitás az eszköz megfelelőségi állapotát jelzi.The MdmStatuses entity indicates compliance state of the device.

TulajdonságProperty LeírásDescription PéldaExample
MdmStatusNameMdmStatusName MdmStatus azonosítóMdmStatus Identifier 0 - Unknown (nem ismert) 1 – Compliant (megfelelő) 2 – Not Compliant (nem megfelelő)0 - Unknown 1 - Compliant 2 - Not Compliant
MdmStatusKeyMdmStatusKey A megfelelőségi állapot egyedi azonosítója az adattárházban – helyettes kulcsUnique identifier of compliance state in the data warehouse - surrogate key

ManagementStatesManagementStates

A ManagementStates entitás az eszköz állapotáról ad információt.The ManagementStates entity provides details on the state of the device. Ezek a részletek hasznosak lehetnek távoli műveletek végrehajtásakor és jailbreakelt vagy rootolt eszköz esetén.Detail can be useful in the cases where remote actions are applied, the device is jailbroken, or rooted.

TulajdonságProperty LeírásDescription
managementStateIDmanagementStateID A kezelés állapotának egyedi azonosítójaUnique identifier of the management state
managementStateKeymanagementStateKey A kezelés állapotának egyedi azonosítója az adattárházban – helyettes kulcsUnique identifier of the management state in the data warehouse - surrogate key
managementStateNamemanagementStateName Az eszközön végrehajtott távoli művelet állapotát jelöli.Indicates the state of the remote action applied to this device.

PéldaExample

managementStateIDmanagementStateID NévName LeírásDescription
00 KezeltManaged Kezelt, függőben lévő távoli műveletek nélkül.Managed with no pending remote actions.
11 RetirePendingRetirePending Az eszköz kivonására vonatkozó parancs van függőben.There is a retire command pending for the device.
22 RetireFailedRetireFailed A kivonás parancs sikertelen volt az eszközön.The retire command failed on the device.
33 WipePendingWipePending Az eszközön lévő összes adat törlésére vonatkozó parancs van függőben.There is a wipe command pending for the device.
44 WipeFailedWipeFailed Az eszközön lévő összes adat törlésére vonatkozó parancs sikertelen volt az eszközön.The wipe command failed on the device.
55 SérültUnhealthy Nem kifogástalan állapotUnhealthy state
66 DeletePendingDeletePending Törlés parancs van függőben.There is a delete command pending for the device.
77 RetireIssuedRetireIssued Kivonás parancs van kiadva az eszközre.A retire command has been issued to the device.
88 WipeIssuedWipeIssued Parancs van kiadva az összes adat törlésére.A wipe command has been issued.
99 WipeCanceledWipeCanceled Az összes adat törlésére vonatkozó parancsot visszavonták.Wipe command has been canceled.
1010 RetireCanceledRetireCanceled A kivonási parancsot visszavonták.Retire command has been canceled.
1111 DiscoveredDiscovered Az eszközt újonnan derítette fel az Intune, és amint az első alkalommal bejelentkezik, Managed (kezelt) állapotba fog kerülniThe device is newly discovered by Intune, once it checks in for the first time it moves to -Managed- state

WorkPlaceJoinStateTypesWorkPlaceJoinStateTypes

A WorkPlaceJoinStateTypes entitás az eszköz Azure Active Directory munkahelyi csatlakozási állapotát jelöli.The WorkPlaceJoinStateTypes entity represents the Azure Active Directory Workplace Join state of the device. A regisztrációs folyamat egy vagy több tanúsítványt is felhasználhat ellenőrzés vagy hitelesítés céljára.The enrollment workflow can use one or more certificates to verify or authenticate. Amikor egy eszköz munkahelyi csatlakozást hajt végre, ezek a tanúsítványok szolgálnak az eszköz és a felhasználó érvényesítésére.When a device WorkPlace enrolls, these certificates are used to validate the device and the user. A tanúsítványok kiadása egy SCEP (Egyszerű tanúsítvány-beiktatási protokoll) kiszolgálón keresztül történik.The issuance of certificates is provided through a SCEP (Simple Certificate Enrollment Point) server. Az entitásban lévő értékek a folyamaton átmenő eszköz lehetséges állapotait jelölik.The values in The entity indicate various states that a device could be in as it goes through this process. Néhány ilyen állapot azt jelzi, hogy a munkahelyi csatlakozás a kívánt tanúsítvány SCEP-kiszolgáló általi kiadásának hibája miatt meghiúsult.Some of these states include WorkPlace join failing due to the issuance of a required certificate (from a SCEP server) failing. Ha az eszköz még nem ment át ezen a folyamaton, akkor a beállított érték Unknown (Ismeretlen) lesz.If a device never went through this workflow, the value is set to Unknown.

TulajdonságProperty LeírásDescription
WorkPlaceJoinStateIDWorkPlaceJoinStateID A munkahelyi csatlakozás állapotának egyedi azonosítójaUnique identifier of the work place join state
WorkPlaceJoinStateKeyWorkPlaceJoinStateKey A munkahelyi csatlakozás állapotának egyedi azonosítója az adattárházban – helyettes kulcsUnique identifier of the work place join state in the data warehouse - surrogate key
WorkPlaceJoinStateNameWorkPlaceJoinStateName Munkahelyi csatlakoztatás állapotaWork place join state

PéldaExample

workPlaceJoinStateIDworkPlaceJoinStateID NévName LeírásDescription
00 IsmeretlenUnknown Ha az eszköz nem végzett munkahelyi csatlakozást, akkor Unknown (Ismeretlen) állapotban vanIf a device is not workplace joined, it is in the Unknown state
11 SikerültSucceeded A munkahelyi csatlakozás sikerültSuccessfully workplace joined
22 FailureToGetScepMetadataFailureToGetScepMetadata A SCEP-metaadatok lekérése nem sikerültFailure to get SCEP metadata
33 FailureToGetScepChallengeFailureToGetScepChallenge A SCEP-kérdés lekérése nem sikerültFailure to get SCEP challenge
44 DeviceFailureToInstallScepCommandDeviceFailureToInstallScepCommand A SCEP-parancs telepítése az eszközön sikertelenFailure to install SCEP command on device
55 DeviceFailureToGetCertificateDeviceFailureToGetCertificate Az eszköz nem jutott tanúsítványhoz a SCEP-en keresztülDevice failed to get certificate through SCEP
66 DeviceScepPendingDeviceScepPending Függő állapot; az eszköz még a SCEP-folyamatot végziPending state; device is still doing SCEP
77 DeviceScepFailedDeviceScepFailed A tanúsítvány SCEP-en keresztül történő telepítése nem sikerült az eszközönDevice failed to install certificate through SCEP
88 AADValidationFailedAADValidationFailed Nem sikerült ellenőrizni, hogy az eszköz létezik-e az AAD-benFailed to validate device exists on AAD

ManagementAgentTypesManagementAgentTypes

A ManagementAgentTypes az eszköz kezelésére szolgáló ügynököket jelöli.The ManagementAgentTypes entity represents the agents used to manage a device.

TulajdonságProperty LeírásDescription
ManagementAgentTypeIDManagementAgentTypeID A kezelőügynök típusának egyedi azonosítójaUnique identifier of the management agent type
ManagementAgentTypeKeyManagementAgentTypeKey A kezelőügynök típusának egyedi azonosítója az adattárházban – helyettes kulcsUnique identifier of the management agent type in the data warehouse - surrogate key
ManagementAgentTypeNameManagementAgentTypeName Megadja, hogy milyen ügynök szolgál az eszköz kezelésére.Indicates what kind of agent is used to manage the device.

PéldaExample

ManagementAgentTypeIDManagementAgentTypeID NévName LeírásDescription
11 EASEAS Az Exchange Active Sync szolgáltatással kezelt eszközThe device is managed through Exchange Active Sync
22 MDMMDM MDM-ügynökkel kezelt eszközThe device is managed using an MDM agent
33 EasMdmEasMdm Az Exchange Active Sync szolgáltatással és MDM-ügynökkel kezelt eszközThe device is managed by both Exchange Active Sync and an MDM agent
44 IntuneClientIntuneClient Az Intune PC-ügynökkel kezelt eszközThe device is managed by the Intune PC agent
55 EasIntuneClientEasIntuneClient Az Exchange Active Sync szolgáltatással és Intune PC-ügynökkel kezelt eszközThe device is managed by both Exchange Active Sync and the Intune PC agent
88 ConfigManagerClientConfigManagerClient A System Center Configuration Manager-ügynökkel kezelt eszközThe device is managed by the System Center Configuration Manager agent
1616 IsmeretlenUnknown A kezelőügynök típusa ismeretlenUnknown management agent type

EszközökDevices

A Devices entitás felsorolja az összes kezelt regisztrált eszközt és azok lényeges tulajdonságait.The Devices entity lists all enrolled devices under management and their corresponding properties.

TulajdonságProperty LeírásDescription
DeviceKeyDeviceKey Az eszköz egyedi azonosítója az adattárházban – helyettes kulcsUnique identifier of the device in the data warehouse - surrogate key
DeviceIdDeviceId Az eszköz egyedi azonosítójaUnique identifier of the device
DeviceNameDeviceName Az eszköz neve az eszközök elnevezését megengedő platformokon.Name of the device on platforms that allow naming a device. Más platformokon az Intune hoz létre nevet más tulajdonságok alapján.On other platforms, Intune creates a name from other properties. Ez az attribútum nem minden eszköz esetén elérhető.This attribute cannot be available for all devices.
DeviceTypeKeyDeviceTypeKey Az eszközhöz tartozó eszköztípus attribútum kulcsaKey of the device type attribute for this device
ClientRegisterationStateKeyClientRegisterationStateKey Az eszközhöz tartozó ügyfélregisztrációs állapot attribútum kulcsaKey of the client registration state attribute for this device
OwnerTypeKeyOwnerTypeKey Az eszközhöz tartozó tulajdonostípus attribútum (corporate, personal, vagy unknown) kulcsa.Key of the owner type attribute for this device: corporate, personal, or unknown.
objectSourceKeyobjectSourceKey Hagyja figyelmen kívül ezt az oszlopot.Ignore this column.
CreatedDateCreatedDate Az eszköz regisztrálásának dátumaDate the device was enrolled on
LastContactLastContact Az eszköz utolsó Intune-bejelentkezéseLast known device check-in with Intune
LastContactNotificationLastContactNotification Az utolsó alkalom, amikor az Intune értesítette ez eszközt, hogy jelentkezzen be az Intune-baLast time Intune notified the device to check in with Intune
LastContactWorkplaceJoinLastContactWorkplaceJoin Az eszköz utolsó ismert munkahelyi csatlakozási állapotának időbélyege.The timestamp indicating last known Workplace Join state for this device.
ManagementAgentKeyManagementAgentKey Az eszközhöz társított kezelőügynök kulcsa.Key of the management agent associated with this device.
ManagementStateKeyManagementStateKey Az eszközhöz társított kezelési állapot, beleértve a távoli műveletek utolsó állapotát, és hogy az eszköz jailbreakelt vagy rootolt-e.Key of the management state associated with this device, indicating latest state of a remote action or if it was jailbroken/rooted.
ReferenceIdReferenceId Az eszköz azonosítója az Azure Active DirectorybanThe device-s ID in Azure Active Directory
WorkPlaceJoinStateKeyWorkPlaceJoinStateKey Az eszközhöz társított munkahelyi csatlakozási állapot kulcsa.Key of the workplace join state associated with this device.
CategoryIdCategoryId Hagyja figyelmen kívül ezt az oszlopot.Ignore this column.
EnrollmentTypeKeyEnrollmentTypeKey Az eszközhöz társított, a regisztráció módját jelző regisztrációtípus kulcsa.Key of the enrollment type associated with this device, indicating method of enrollment.
CertExpirationDateCertExpirationDate Az MDM-felügyeleti tanúsítvány lejárati dátuma.Expiry date of the MDM management certificate.
MdmStatusKeyMdmStatusKey Az MdmStatus kulcsaA key to MdmStatus
OSFamilyOSFamily Operációsrendszer-család (Windows, iOS, Android, stb.)OS Family (Windows, iOS, Android, etc.)
OSVersionOSVersion Operációs rendszer verziójaOS version
OSMajorVersionOSMajorVersion Az operációs rendszer verziószámának főverzió összetevője (főverzió.alverzió.build.változat)Major version component of the OS version (major.minor.build.revision)
OSMinorVersionOSMinorVersion Az operációs rendszer verziószámának alverzió összetevője (főverzió.alverzió.build.változat)Minor version component of the OS version (major.minor.build.revision)
OSBuildNumberOSBuildNumber Az operációs rendszer verziószámának build összetevője (főverzió.alverzió.build.változat)Build version component of the OS version (major.minor.build.revision)
OSRevisionNumberOSRevisionNumber Az operációs rendszer verziószámának változat összetevője (főverzió.alverzió.build.változat)Revision version component of the OS version (major.minor.build.revision)
EasIDEasID Az eszköz EAS-azonosítója, amennyiben az eszközt az Exchange Active Sync szolgáltatás kezeli.This devices EAS ID, if the device is managed by Exchange Active Sync.
GraphDeviceIsManagedGraphDeviceIsManaged Az Intune által az AAD-ban utoljára beállított kezelési állapotThe last management status that Intune set in AAD
GraphDeviceIsCompliantGraphDeviceIsCompliant Az Intune által az AAD-ban utoljára beállított megfelelőségi állapotThe last compliance state that Intune set in AAD
SorozatszámSerialNumber Az eszköz sorozatszáma, ha elérhetőSerial number of the device, if available
EnrolledByUserEnrolledByUser Az eszközt regisztráló felhasználónak a Felhasználó tábla userId oszlopára hivatkozó azonosítója.The ID of user who enrolled this device that references the userId column in User table.
RowLastModifiedDateTimeUTCRowLastModifiedDateTimeUTC A rekord utolsó módosításának időpontja.Last time this record was modified.
ProcessorArchitectureProcessorArchitecture Processzor architektúrájaProcessor architecture
DeviceActionDeviceAction Az utoljára kiadott eszközművelet, egyelőre figyelmen kívül hagyható.Last device action issued, Ignore for now.
GyártóManufacturer Az eszköz gyártójaManufacturer of the device
ModellModel Az eszköz típusaModel of the device
LastPolicyUpdateUtcLastPolicyUpdateUtc Az utolsó időpont, amikor az eszközön szabályzat frissültLatest time when policy was updated on the device
LastExchangeStatusUtcLastExchangeStatusUtc Az utolsó időpont, amikor az eszköz szinkronizált az Exchange-dzsel.Last time the device synced with exchange.
IsDeletedIsDeleted Értéke True, ha az eszközt már nem az Intune kezeli.Set to True if the device is not managed by Intune anymore. Megőrzi az utolsó ismert állapotot.Preserves the last known state.

DevicePropertyHistoryDevicePropertyHistory

A DevicePropertyHistory entitásban ugyanazon tulajdonságok szerepelnek, mint a Devices (Eszközök) táblában, amely minden eszközről napi pillanatképet tárol 90 napra visszamenőleg.The DevicePropertyHistory entity has the same properties as the devices table and daily snapshots of each device record per day for the past 90 days. A DateKey mező az egyes sorok napját jelzi.The DateKey column indicates the day for each row.

TulajdonságProperty LeírásDescription
DateKeyDateKey A napot megadó dátumtáblázat-hivatkozásReference to date table indicating the day
DeviceKeyDeviceKey Az eszköz egyedi azonosítója az adattárházban – helyettes kulcs.Unique identifier of the device in the data warehouse - surrogate key. Az Intune-eszközazonosítót tartalmazó eszköztáblára mutató hivatkozásThis is a reference to the Device table that contains the Intune device ID
DeviceNameDeviceName Az eszköz neve az eszközök elnevezését megengedő platformokon.Name of the device on platforms that allow naming a device. Más platformokon az Intune hoz létre nevet más tulajdonságok alapján.On other platforms, Intune creates a name from other properties. Ez az attribútum nem minden eszköz esetén elérhető.This attribute cannot be available for all devices.
DeviceTypeKeyDeviceTypeKey Az eszközhöz tartozó eszköztípus attribútum kulcsaKey of the device type attribute for this device
ClientRegisterationStateKeyClientRegisterationStateKey Az eszközhöz tartozó ügyfélregisztrációs állapot attribútum kulcsaKey of the client registration state attribute for this device
OwnerTypeKeyOwnerTypeKey Az eszközhöz tartozó tulajdonostípus attribútum (corporate, personal, vagy unknown) kulcsa.Key of the owner type attribute for this device: corporate, personal, or unknown.
objectSourceKeyobjectSourceKey Hagyja figyelmen kívül ezt az oszlopot.Ignore this column.
CreatedDateCreatedDate Az eszköz regisztrálásának dátumaDate the device was enrolled on
LastContactLastContact Az eszköz utolsó Intune-bejelentkezéseLast known device check-in with Intune
LastContactNotificationLastContactNotification Az utolsó alkalom, amikor az Intune értesítette ez eszközt, hogy jelentkezzen be az Intune-baLast time Intune notified the device to check in with Intune
LastContactWorkplaceJoinLastContactWorkplaceJoin Az eszköz utolsó ismert munkahelyi csatlakozási állapotának időbélyege.The timestamp indicating last known Workplace Join state for this device.
ManagementAgentKeyManagementAgentKey Az eszközhöz társított kezelőügynök kulcsa.Key of the management agent associated with this device.
ManagementStateKeyManagementStateKey Az eszközhöz társított kezelési állapot, beleértve a távoli műveletek utolsó állapotát, és hogy az eszköz jailbreakelt vagy rootolt-e.Key of the management state associated with this device, indicating latest state of a remote action or if it was jailbroken/rooted.
ReferenceIdReferenceId Az eszköz azonosítója az Azure Active DirectorybanThe device-s ID in Azure Active Directory
WorkPlaceJoinStateKeyWorkPlaceJoinStateKey Az eszközhöz társított munkahelyi csatlakozási állapot kulcsa.Key of the workplace join state associated with this device.
CategoryIdCategoryId Hagyja figyelmen kívül ezt az oszlopot.Ignore this column.
EnrollmentTypeKeyEnrollmentTypeKey Az eszközhöz társított, a regisztráció módját jelző regisztrációtípus kulcsa.Key of the enrollment type associated with this device, indicating method of enrollment.
CertExpirationDateCertExpirationDate Az MDM-felügyeleti tanúsítvány lejárati dátuma.Expiry date of the MDM management certificate.
MdmStatusKeyMdmStatusKey Az MdmStatus kulcsaA key to MdmStatus
OSFamilyOSFamily Operációsrendszer-család (Windows, iOS, Android, stb.)OS Family (Windows, iOS, Android, etc.)
OSVersionOSVersion Operációs rendszer verziójaOS version
OSMajorVersionOSMajorVersion Az operációs rendszer verziószámának főverzió összetevője (főverzió.alverzió.build.változat)Major version component of the OS version (major.minor.build.revision)
OSMinorVersionOSMinorVersion Az operációs rendszer verziószámának alverzió összetevője (főverzió.alverzió.build.változat)Minor version component of the OS version (major.minor.build.revision)
OSBuildNumberOSBuildNumber Az operációs rendszer verziószámának build összetevője (főverzió.alverzió.build.változat)Build version component of the OS version (major.minor.build.revision)
OSRevisionNumberOSRevisionNumber Az operációs rendszer verziószámának változat összetevője (főverzió.alverzió.build.változat)Revision version component of the OS version (major.minor.build.revision)
EasIDEasID Az eszköz EAS-azonosítója, amennyiben az eszközt az Exchange Active Sync szolgáltatás kezeli.This devices EAS ID, if the device is managed by Exchange Active Sync.
GraphDeviceIsManagedGraphDeviceIsManaged Az Intune által az AAD-ban utoljára beállított kezelési állapotThe last management status that Intune set in AAD
GraphDeviceIsCompliantGraphDeviceIsCompliant Az Intune által az AAD-ban utoljára beállított megfelelőségi állapotThe last compliance state that Intune set in AAD
SorozatszámSerialNumber Az eszköz sorozatszáma, ha elérhetőSerial number of the device, if available
EnrolledByUserEnrolledByUser Az eszközt regisztráló felhasználónak a Felhasználó tábla userId oszlopára hivatkozó azonosítója.The ID of user who enrolled this device that references the userId column in User table.
RowLastModifiedDateTimeUTCRowLastModifiedDateTimeUTC A rekord utolsó módosításának időpontja.Last time this record was modified.
ProcessorArchitectureProcessorArchitecture Processzor architektúrájaProcessor architecture
DeviceActionDeviceAction Az utoljára kiadott eszközművelet, egyelőre figyelmen kívül hagyható.Last device action issued, Ignore for now.
GyártóManufacturer Az eszköz gyártójaManufacturer of the device
ModellModel Az eszköz típusaModel of the device
LastPolicyUpdateUtcLastPolicyUpdateUtc Az utolsó időpont, amikor az eszközön szabályzat frissültLatest time when policy was updated on the device
LastExchangeStatusUtcLastExchangeStatusUtc Az utolsó időpont, amikor az eszköz szinkronizált az Exchange-dzsel.Last time the device synced with exchange.

MdmDeviceInventoryHistoriesMdmDeviceInventoryHistories

Az MdmDeviceInventoryHistories entitás 90 napra visszamenőleg napi pillanatképeket tartalmaz az MDM-kezelésű eszközök leltáradatairól.The MdmDeviceInventoryHistories entity contains daily snapshots of inventory data for MDM-managed devices for the past 90 days. A DateKey mező a sor napját jelzi.The column DateKey indicates the day for the row. Egyes tulajdonságok esetleg nem vonatkoztathatók vagy tölthetők ki minden eszközre, ezért olvassa át alaposan a ezt az oldalt.Some properties might not be applicable or populated for all devices so consult this page for further details. További információ: A regisztrált eszközök áttekintése a Microsoft Intune leltárfunkciójával.For more information see Understand your devices with inventory in Microsoft Intune.

TulajdonságProperty LeírásDescription
DateKeyDateKey A napot megadó dátumtáblázat-hivatkozásReference to date table indicating the day
DeviceKeyDeviceKey Az eszköz egyedi azonosítója az adattárházban – helyettes kulcs.Unique identifier of the device in the data warehouse - surrogate key. Az Intune-eszközazonosítót tartalmazó eszköztáblára mutató hivatkozásThis is a reference to the Device table that contains the Intune device ID
DeviceModelDeviceModel Az eszköz típusaModel of the device
Operációs rendszerOS Az eszköz operációs rendszereOS of the device
DeviceNameDeviceName Az eszköz neve az eszközök elnevezését megengedő platformokon.Name of the device on platforms that allow naming a device. Más platformokon az Intune hoz létre nevet más tulajdonságok alapján.On other platforms, Intune creates a name from other properties. Ez az attribútum nem minden eszköz esetén elérhető.This attribute cannot be available for all devices.
SoftwareVersionSoftwareVersion Az esetek többségében ez az operációs rendszer verziója, kivéve az Apple-platformoknál, ahol ez eltér az operációs rendszer verziójától.In most cases this is the OS version except in Apple platforms where it differs from OS version.
ImeiImei IMEI-számIMEI number
HardwareInventoryTimeUtcHardwareInventoryTimeUtc Az eszköz első leltári jelentésének időpontja.The first time inventory was reported for this device.
InventoryModifiedTimeUtcInventoryModifiedTimeUtc Az utolsó időpont, amikor leltár tárolódott a pillanatkép készítésekorThe last time inventory was stored when this snapshot was taken
InventoryReportingTimeUtcInventoryReportingTimeUtc Az eszköz utolsó leltárba vételének időpontja.The last time inventory was collected for this device.
ExchangeActiveSyncIdExchangeActiveSyncId Exchange ActiveSync eszközazonosítóExchange ActiveSync Device ID
ComputerSystemDescriptionComputerSystemDescription RendszerleírásSystem description
ComputerSystemNameComputerSystemName Rendszer neveSystem Name
ComputerSystemManufacturerComputerSystemManufacturer Rendszer gyártójaSystem Manufacturer
ComputerSystemModelComputerSystemModel RendszermodellSystem Model
UserNameUserName FelhasználónévUser name
OSTypeOSType Operációs rendszer típusaOS Type
OSCaptionOSCaption Operációs rendszer felirataOS Caption
OSNameOSName Operációs rendszer neveOS Name
OSManufacturerOSManufacturer Operációs rendszer gyártójaOS Manufacturer
OSProductSuiteOSProductSuite Operációs rendszer termékcsomagjaOS Product Suite
OSProductTypeOSProductType Operációs rendszer terméktípusaOS Product Type
Területi beállításLocale Operációs rendszer területi beállításaOS Locale
PhysicalMemoryCapacityPhysicalMemoryCapacity Fizikai memória-kapacitás (bájt)Physical Memory Capacity (in bytes)
PhysicalMemoryRemovablePhysicalMemoryRemovable Fizikai cserélhető memória (bájt)Physical Removable Memory (in bytes)
SystemEnclosureChassisTypesInnerTextSystemEnclosureChassisTypesInnerText Az eszköz rendszerháztípusát adja meg.Defines the system chassis type for this device. A számok a következő értékeket jelölik: 0 vagy üres = ismeretlen 1 = asztali gép 2 = laptop 3 = munkaállomás 4 = Enterprise Server 100 = telefon 101 = tablet 102/103 = más ismeretlen mobileszköz-típusThe numbers indicate the following values: 0 or Empty = Unknown 1 = It is a Desktop 2 = It is a Laptop 3 = It is a Workstation 4 = It is an Enterprise Server 100 = It is a Phone 101 = It is a Tablet 102/103 = Another unknown type of Mobile device
SystemEnclosureModelSystemEnclosureModel Rendszerház típusaSystem Enclosure model
SystemEnclosureSerialNumberSystemEnclosureSerialNumber Rendszerház sorozatszámaSystem Enclosure Serial number
NetworkAdapterConfigurationTextNetworkAdapterConfigurationText Konfigurációs szöveg a hálózati adapterrőlConfiguration text from network adapter
MacAddressMacAddress MAC-címMAC address
SmsIDSmsID Intune-eszközazonosítóIntune device ID
CertExpiryCertExpiry Az MDM-felügyeleti tanúsítvány lejárati dátumaExpiry date of the MDM management certificate
DeviceClientAgentVersionDeviceClientAgentVersion Ügyfélügynök verziójaClient Agent Version
DeviceClientIDDeviceClientID Eszköz ügyfélazonosítóDevice Client ID
SorozatszámSerialNumber SorozatszámSerial Number
DeviceManufacturerDeviceManufacturer Eszköz gyártójaDevice Manufacturer
DMVersionDMVersion DM-verzióDM version
FirmwareVersionFirmwareVersion Belső vezérlőprogram verziójaFirmware Version
HardwareVersionHardwareVersion Hardver verziójaHardware Version
PlatformTypePlatformType Platform típusaPlatform Type
ProcessorLevelProcessorLevel Processzor szintProcessor level
ProcessorRevisionProcessorRevision Processzor-változatProcessor Revision
TermékProduct TermékProduct
ProductVersionProductVersion TermékváltozatProduct version
OEMOEM Eredeti gyártóOriginal Equipment manufacturer
DeviceBuildVersionDeviceBuildVersion Eszköz build-verziószámaDevice Build version
MEIDMeid Mobilkészülék-azonosító szám.Mobile equipment identifier.
PhoneNumberPhoneNumber TelefonszámPhone number
SubscriberCarrierNetworkSubscriberCarrierNetwork Telefonszolgáltatás hálózati nevePhone Carrier Network Name
CellularTechnologyCellularTechnology Telefonszolgáltató hálózat típusa (CDMA/GSM)Phone Carrier Network Type (CDMA/GSM)
IMSIImsi IMSI-számIMSI number
JailBrokenJailBroken Értéke True, ha az eszköz jailbreakelt vagy rootolt.True if the device is Jail Broken or Rooted.
IsActivationLockEnabledIsActivationLockEnabled Értéke True, ha az aktiválási zár engedélyezve vanTrue Is Activation Lock is Enabled
DeviceTypeDeviceType Eszköz típusaDevice Type
IsSupervisedIsSupervised Felügyelve vanIs supervised
DeviceDisplayNumberOfColorsDeviceDisplayNumberOfColors Kijelzőn megjeleníthető színek számaDevice display Number Of Colors
HorizontalResolutionHorizontalResolution Az eszköz vízszintes képernyőfelbontásaDevice horizontal screen resolution
VerticalResolutionVerticalResolution Az eszköz függőleges képernyőfelbontásaDevice vertical screen resolution
StorageFreeStorageFree Szabad tárterület (bájt)Free storage (in bytes)
StorageTotalStorageTotal Összes tárterület (bájt)Total storage (in bytes)
ProgramFreeProgramFree Szabad programmemória (bájt)Free Program memory (in bytes)
ProgramTotalProgramTotal Összes programmemória (bájt)Total Program memory (in bytes)
RemovableStorageFreeRemovableStorageFree Szabad tárterület cserélhető tárolón (bájt)Free removable storage (in bytes)
RemovableStorageTotalRemovableStorageTotal Összes tárterület cserélhető tárolón (bájt)Total removable storage (in bytes)
DeviceMemoryDeviceCapacityDeviceMemoryDeviceCapacity Eszköz memóriakapacitásaDevice memory capacity
DeviceMemoryAvailableDeviceCapacityDeviceMemoryAvailableDeviceCapacity Eszköz rendelkezésre álló memóriakapacitásaDevice memory available capacity
DeviceOSVersionDeviceOSVersion Operációs rendszer verziójaOS Version
DeviceOSPlatformDeviceOSPlatform Operációs rendszer platformjaOS platform
DeviceOSLanguageDeviceOSLanguage Operációs rendszer megjelenítési nyelveOS language
PasswordMaxAttemptsBeforeWipePasswordMaxAttemptsBeforeWipe Jelszó-próbálkozások maximálisan engedélyezett száma az eszközön lévő adatok törlése előttMaximum allowed password attempts allowed before device wipe
PasswordMinComplexCharsPasswordMinComplexChars A jelszóban használandó speciális karakterek minimális számaMinimum number of complex characters required in the password
PasswordMinLengthPasswordMinLength Jelszó minimális megkövetelt hosszaMinimum required length of password
PasswordHistoryPasswordHistory Jelszó – legalább ennyi korábbi jelszó nem használhatóPassword - Minimum historic passwords unaccepted
PasswordEnabledPasswordEnabled Jelszó – Engedélyezett?Password - Enabled?
PasswordExpirationPasswordExpiration Jelszó – Lejárat dátumaPassword - Expiration date
AllowRecoveryPasswordAllowRecoveryPassword Jelszó-visszaállítás engedélyezéseAllow password recovery
PasswordAutoLockTimeoutPasswordAutoLockTimeout Jelszó – Automatikus lezárás időkorlátjaPassword - Auto lock timeout
PasswordTypePasswordType JelszótípusPassword Type
BacklightACTimeoutBacklightACTimeout Háttérvilágítás időkorlátja áramforrásról üzemeltetveBacklight time out when plugged into power source
BacklightBatTimeoutBacklightBatTimeout Háttérvilágítás időkorlátja akkumulátorról üzemeltetveBacklight timeout on battery
PowerBackupPercentPowerBackupPercent Energiatartalék százalékbanPower backup percent
BatteryPercentBatteryPercent Akkumulátortöltés százalékban.Remaining battery percent.
PlatformIDPlatformID PlatformazonosítóPlatform ID
ExchangeDeviceIDExchangeDeviceID Exchange-eszközazonosítóExchange Device ID
SmsProcessorDescriptionSmsProcessorDescription Processzor leírásaProcessor description
OwnerEmailAddressOwnerEmailAddress Tulajdonos e-mail-címeOwner-s email address
DeviceOSNameDeviceOSName Operációs rendszer neveOS Name
WifiMacWifiMac WiFi MAC-címeWIFI Mac address
EthernetMacEthernetMac Ethernet MAC-címEthernet MAC address
RequireEncryptionRequireEncryption Jelzi, hogy az eszköz titkosítva van-e.Indicates whether device is encrypted or not.
ActivationLockBypassCodeActivationLockBypassCode Kód az aktiválási zár megkerüléséhezActivation lock Bypass code

ApplicationInventoryApplicationInventory

Az ApplicationInventory entitás a leltárkészítés pillanatában az eszközön talált alkalmazásokat sorolja fel.The ApplicationInventory entity lists the apps found on the device at the time of inventory collection.

TulajdonságProperty LeírásDescription
DeviceKeyDeviceKey Hivatkozás az Eszközök tábláraA reference to devices table
ApplicationKeyApplicationKey ?? (ExchangeDeviceService\DeviceApplication helyről másolva)(copied from ExchangeDeviceService\DeviceApplication)
ApplicationNameApplicationName ?? (ExchangeDeviceService\DeviceApplication helyről másolva)(copied from ExchangeDeviceService\DeviceApplication)
ApplicationVersionApplicationVersion ?? (ExchangeDeviceService\DeviceApplication helyről másolva)(copied from ExchangeDeviceService\DeviceApplication)
BundleSizeBundleSize ?? (ExchangeDeviceService\DeviceApplication helyről másolva)(copied from ExchangeDeviceService\DeviceApplication)