Szabályzat típusú entitások referenciájaReference for policy entities

A Szabályzatkategória mobileszközökhöz tartozó entitásokat tartalmaz, amelyek információt gyűjtenek, például:The Policy category contains entities for mobile devices that track information such as:

  • Az eszköz- és alkalmazáskonfigurációs profilok, valamint a megfelelőségi szabályzatok készleteInventory of device configuration profiles, app configuration profiles, and compliance policies
  • A sikeres, függő, sikertelen vagy hibás állapotú eszközök száma napontaNumber of devices in the succeeded, pending, failed, or error state per day
  • A sikeres, függő, sikertelen vagy hibás állapotú felhasználók száma napontaNumber of users in the succeeded, pending, failed, or error state per day
  • A sikeres, függő, sikertelen vagy hibás állapotú eszközök száma összesenCumulative number of devices in the succeeded, pending, failed, or error state

HázirendPolicy

A Szabályzat entitás eszköz- és alkalmazáskonfigurációs profilokat, valamint megfelelőségi szabályzatokat tartalmaz.The Policy entity lists device configuration profiles, app configuration profiles, and compliance policies. A szabályzatokat a Mobileszköz-kezelési (MDM) megoldás segítségével rendelheti hozzá a vállalat valamely csoportjához.You can assign the policies with Mobile Device Management (MDM) to a group in your enterprise.

TulajdonságProperty DescriptionDescription PéldaExample
PolicyKeyPolicyKey A szabályzat adattárházban való jelölésére szolgáló egyedi kulcs.Unique Key to represent the policy in the data warehouse. 123123
PolicyIdPolicyId A szabályzat egyedi azonosítója az adattárházban.Unique identifier of the Policy in the data warehouse. b66bc706-ffff-7437-0340-032819502773b66bc706-ffff-7437-0340-032819502773
PolicyNamePolicyName A szabályzat neve.Name of the Policy. „Windows 10 Baseline”"Windows 10 Baseline"
PolicyVersionPolicyVersion A szabályzat verziója.Version of the Policy. A szabályzat szerkesztésekor vagy módosításakor új verzió jön létre.When the policy is edited or changed, a newer version is created. 1, 2, 31, 2, 3
IsDeletedIsDeleted Jelzi, hogy frissítve lett-e a szabályzatrekord.Indicates whether the Policy record has been updated.
Igaz – a szabályzat új, frissített mezőkkel ellátott rekorddal rendelkezik.True- policy has a new record with updated fields.
Hamis – a szabályzat legújabb rekordja.False- the latest record for the policy.
Igaz/hamisTrue/False
StartDateInclusiveUTCStartDateInclusiveUTC A szabályzat adattárházban történt létrehozásának dátuma és időpontja (UTC).Date and time in UTC when the policy was created in the data warehouse. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM
DeletedDateUTCDeletedDateUTC Az IsDeleted paraméter True (Igaz) értékre módosulásának dátuma és időpontja (UTC).Date and time in UTC when IsDeleted changed to True. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM
RowLastModifiedDateTimeUTCRowLastModifiedDateTimeUTC A szabályzat adattárházban történt utolsó módosításának dátuma és időpontja (UTC).Date and time in UTC when the policy was last modified in the data warehouse. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM

PolicyTypePolicyType

A PolicyType entitás az eszköz- és alkalmazáskonfigurációs profilok, valamint a megfelelőségi szabályzatok típusait tartalmazza.The PolicyType entity lists types of device configuration profiles, app configuration profiles, and Compliance policies. A szabályzatokat a Mobileszköz-kezelési (MDM) megoldás segítségével rendelheti hozzá a vállalat valamely csoportjához.You can assign the policies with Mobile Device Management (MDM) to a group in your enterprise.

TulajdonságProperty DescriptionDescription PéldaExample
PolicyTypeIdPolicyTypeId A szabályzat egyedi azonosítója a forrásrendszerben.Unique identifier of the policy in the source system. 123123
PolicyTypeKeyPolicyTypeKey A szabályzat egyedi azonosítója az adattárházban.Unique identifier of the policy in the data warehouse. 11
PolicyTypeNamePolicyTypeName A szabályzattípus neve.Name of the policy type. A Windows 10-re vonatkozó megfelelőségi szabályzat.Windows 10 Compliance policy.

DeviceConfigurationDeviceConfiguration

A DeviceConfigurationProfileDeviceActivity entitás a napi sikeres, függő, sikertelen vagy hibás állapotú eszközök számát sorolja fel.The DeviceConfigurationProfileDeviceActivity entity lists the number of devices in the succeeded, pending, failed, or error state per day. A szám az entitáshoz rendelt eszközkonfigurációs profilokat jelöli.The number reflects the Device configuration profiles assigned to the entity. Ha például az adott eszköz valamennyi hozzárendelt szabályzata tekintetében sikeres állapotú, akkor az entitás azon a napon eggyel növeli az értéket a sikeres állapotot jelző számlálón.For example, if a device is in the succeeded state for all its assigned policies, it increments the succeeded counter up one for that day. Ha az adott eszköz két hozzárendelt profillal rendelkezik, amelyek közül az egyik sikeres, míg a másik hibás állapotú, akkor az entitás növeli az értéket a sikeres állapotot jelző számlálón, és hibás állapotba helyezi az eszközt.If a device has two profiles assigned to it, one in the succeeded state and another in an error state, the entity increments the Succeeded counter and place the device in the error state. Az entitás azt sorolja fel, hogy hány eszköz van az egyes állapotokban az elmúlt 30 napon belüli adott napon.The entity lists how many devices are in which state on a given day over the last 30 days.

TulajdonságProperty DescriptionDescription PéldaExample
DateKeyDateKey A dátumkulcs azt jelzi, hogy az adattárházban mikor lett rögzítve az eszközkonfigurációs profil bejelentkezése.Date Key when the Device Configuration Profile check-in was recorded in the data warehouse. 2016070320160703
FüggőbenPending A függő állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique Devices in pending state. 123123
SikerültSucceeded A sikeres állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique Devices in success state. 1212
HibaError A hibás állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique Devices in error state. 1010
SikertelenFailed A sikertelen állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique Devices in failed state. 22

A DeviceConfigurationProfileUserActivity entitás a napi sikeres, függő, sikertelen vagy hibás állapotú felhasználók számát sorolja fel.The DeviceConfigurationProfileUserActivity entity lists the number of users in the succeeded, pending, failed, or error state per day. A szám az entitáshoz rendelt eszközkonfigurációs profilokat jelöli.The number reflects the Device configuration profiles assigned to the entity. Ha például az egyik felhasználó valamennyi hozzárendelt szabályzata tekintetében sikeres állapotú, akkor az entitás azon a napon eggyel növeli az értéket a sikeres állapotot jelző számlálón.For example, if a user is in the succeeded state for all their assigned policies, it moves up the succeeded counter by one for that day. Ha az adott felhasználó két hozzárendelt profillal rendelkezik, amelyek közül az egyik sikeres, míg a másik hibás állapotú, akkor a felhasználót hibás állapotúnak számítjuk.If a user has two profiles assigned to them, one in the succeeded state and the other is in an error state, the user in the error state is counted. A DeviceConfigurationProfileUserActivity entitás azt sorolja fel, hogy hány felhasználó van az egyes állapotokban az elmúlt 30 napon belüli adott napon.The DeviceConfigurationProfileUserActivity entity lists how many users are in which state on a given day over the last 30 days.

TulajdonságProperty DescriptionDescription PéldaExample
DateKeyDateKey A dátumkulcs azt jelzi, hogy az adattárházban mikor lett rögzítve az eszközkonfigurációs profil bejelentkezése.Date Key when the Device Configuration Profile check-in was recorded in the data warehouse. 2016070320160703
FüggőbenPending A függő állapotú egyedi felhasználók száma.Number of unique Users in pending state. 123123
SikerültSucceeded A sikeres állapotú egyedi felhasználók száma.Number of unique Users in success state. 1212
HibaError A hibás állapotú egyedi felhasználók száma.Number of unique Users in error state. 1010
SikertelenFailed A sikertelen állapotú egyedi felhasználók száma.Number of unique Users in failed state. 22

PolicyTypeActivityPolicyTypeActivity

A PolicyTypeActivity entitás a sikeres, függő, sikertelen vagy hibás állapotú eszközök számát sorolja fel összesítve.The PolicyTypeActivity entity lists the cumulative number of devices in the succeeded, pending, failed, or error state. Ezeket az állapotokat az adott eszköz-, illetve alkalmazáskonfigurációs profilra, valamint megfelelőségi szabályzatra vonatkozóan ismerteti.It lists these states with respect to a device configuration profile, app configuration profile, or compliance policy per day.

TulajdonságProperty DescriptionDescription PéldaExample
DateKeyDateKey A dátumkulcs azt jelzi, hogy az adattárházban mikor lett rögzítve az eszközkonfigurációs profil bejelentkezése.Date Key when the device Configuration profile check-in was recorded in the data warehouse. 2016070320160703
PolicyKeyPolicyKey Szabályzatkulcs, amely összekapcsolható a szabályzattal a policyName paraméter lekérése érdekében.Policy Key, can be joined with Policy to get the policyName. Windows 10 baselineWindows 10 baseline
PolicyTypeKeyPolicyTypeKey Szabályzatkulcs típusa, amely összekapcsolható a szabályzattípussal a szabályzattípus nevének lekérése érdekében.Type of Policy Key, can be joined with Policy Type to get the policy type name. Windows 10-es megfelelőségi szabályzatWindows10 Compliance Policy
FüggőbenPending A függő állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique devices in pending state. 123123
SikerültSucceeded A sikeres állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique devices in success state. 1212
HibaError A hibás állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique devices in error state. 1010
SikertelenFailed A sikertelen állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique devices in failed state. 22

Megfelelőségi szabályzatCompliance Policy

A Megfelelőségi szabályzat API-referencia olyan entitásokat tartalmaz, amelyek információval szolgálnak az eszközökhöz rendelt megfelelőségi szabályzatok állapotáról.The Compliance Policy API Reference contains entities that provide status information about compliance policies assigned to devices.

CompliancePolicyStatusDeviceActivitiesCompliancePolicyStatusDeviceActivities

Az alábbi táblázatban foglaltuk össze az eszközökhöz rendelt megfelelőségi szabályzatok hozzárendelési állapotát.The following table summarizes the assignment status of compliance policies to devices. A lista felsorolja az egyes megfelelőségi állapotokban található eszközök számát is.It lists the count of devices found in each compliance state.

TulajdonságProperty DescriptionDescription PéldaExample
DateKeyDateKey A megfelelőségi szabályzat összefoglalójának létrehozási dátumkulcsa.Date key when the summary was created for the compliance policy. 2016120420161204
IsmeretlenUnknown Azoknak az eszközöknek a száma, amelyek offline állapotban vannak, vagy valamilyen más okból nem sikerült kapcsolatba lépniük az Intune-nal vagy az Azure AD-vel.Number of devices that are offline or failed to communicate with Intune or Azure AD for other reasons. 55
Nem alkalmazhatóNotApplicable Azoknak az eszközöknek a száma, amelyeknél a rendszergazda által meghatározott eszközmegfelelőségi szabályzatok nem alkalmazhatók.Number of devices where device compliance policies targeted by the admin are not applicable. 201201
Compliant (Megfelelő)Compliant Azoknak az eszközöknek a száma, amelyek megfelelnek a rendszergazda által meghatározott egy vagy több eszközmegfelelőségi szabályzatnak.Number of devices that successfully applied one or more device compliance policies targeted by the admin. 40834083
InGracePeriodInGracePeriod Azoknak az eszközöknek a száma, amelyek nem megfelelőek, de a rendszergazda által meghatározott türelmi időszakban vannak.Number of devices that are not compliant but that are in the grace-period defined by the admin. 5757
Nem megfelelőNonCompliant Azoknak az eszköznek a száma, amelyek nem felelnek meg a rendszergazda által meghatározott egy vagy több eszközmegfelelőségi szabályzatnak, vagy a felhasználó nem a rendszergazda által meghatározott szabályzatoknak megfelelően járt el.Number of devices that failed to apply one or more device compliance policies targeted by the admin or where the user hasn't complied with the policies targeted by the admin. 4343
HibaError Azoknak az eszközöknek a száma, amelyeknek nem sikerült kapcsolatba lépniük az Intune-nal vagy az Azure AD-vel, és hibaüzenetet küldtek.Number of devices that failed to communicate with Intune or Azure AD, and returned an error message. 33

CompliancePolicyStatusDevicePerPolicyActivitiesCompliancePolicyStatusDevicePerPolicyActivities

Az alábbi táblázatban foglaltuk össze az eszközökhöz rendelt megfelelőségi szabályzatok hozzárendelési állapotát szabályzatonként és szabályzattípusonként.The following table summarizes the assignment status of compliance policies to devices on a per policy and a per policy type basis. A lista szabályzatonként felsorolja az egyes megfelelőségi állapotokban található eszközök számát.It lists the count of devices found in each compliance state for each assigned compliance policy.

TulajdonságProperty DescriptionDescription PéldaExample
DateKeyDateKey A megfelelőségi szabályzat összefoglalójának létrehozási dátumkulcsa.Date key when the summary was created for the compliance policy. 2016121920161219
PolicyKeyPolicyKey Annak a megfelelőségi szabályzatnak a kulcsa, amelyhez az összefoglalás készült.Key for the compliance policy for which the summary was created. 1017810178
PolicyPlatformKeyPolicyPlatformKey Annak a megfelelőségi szabályzathoz tartozó platformnak a kulcsa, amelyhez az összefoglalás készült.Key for the platform type of the compliance policy for which the summary was created. 55
IsmeretlenUnknown Azoknak az eszközöknek a száma, amelyek offline állapotban vannak, vagy valamilyen más okból nem sikerült kapcsolatba lépniük az Intune-nal vagy az Azure AD-vel.Number of devices that are offline or failed to communicate with Intune or Azure AD for other reasons. 1313
Nem alkalmazhatóNotApplicable Azoknak az eszközöknek a száma, amelyeknél a rendszergazda által meghatározott eszközmegfelelőségi szabályzatok nem alkalmazhatók.Number of devices where device compliance policies targeted by the admin are not applicable. 33
Compliant (Megfelelő)Compliant Azoknak az eszközöknek a száma, amelyek megfelelnek a rendszergazda által meghatározott egy vagy több eszközmegfelelőségi szabályzatnak.Number of devices that successfully applied one or more device compliance policies targeted by the admin. 4545
Türelmi időszakbanInGracePeriod Azoknak az eszközöknek a száma, amelyek nem megfelelőek, de a rendszergazda által meghatározott türelmi időszakban vannak.Number of devices that are not compliant but that are in the grace-period defined by the admin. 33
Nem megfelelőNonCompliant Azoknak az eszköznek a száma, amelyek nem felelnek meg a rendszergazda által meghatározott egy vagy több eszközmegfelelőségi szabályzatnak, vagy a felhasználó nem a rendszergazda által meghatározott szabályzatoknak megfelelően járt el.Number of devices that failed to apply one or more device compliance policies targeted by the admin or where the user hasn't complied with the policies targeted by the admin. 77
HibaError Azoknak az eszközöknek a száma, amelyeknek nem sikerült kapcsolatba lépniük az Intune-nal vagy az Azure AD-vel, és hibaüzenetet küldtek.Number of devices that failed to communicate with Intune or Azure AD, and returned an error message. 33

PolicyPlatformTypesPolicyPlatformTypes

Az alábbi táblázat felsorolja minden hozzárendelt szabályzat platformtípusát.The following table contains the platform types of all assigned policies. A táblázat nem sorolja fel azokat a szabályzatplatform-típusokat, amelyeket még soha nem rendeltek hozzá eszközökhöz.Policies platform types that have never been assigned to any devices are not present in this table.

TulajdonságProperty DescriptionDescription PéldaExample
PolicyPlatformTypeKeyPolicyPlatformTypeKey A szabályzatplatform típusának egyedi kulcsa.The unique key for the policy platform type. 2017051920170519
PolicyPlatformTypeIdPolicyPlatformTypeId A szabályzatplatform típusának egyedi azonosítója.The unique identifier for the policy platform type. 11
PolicyPlatformTypeNamePolicyPlatformTypeName A szabályzatplatform típusának neve.The name for the policy platform type. AndroidForWorkAndroidForWork

PolicyDeviceActivityPolicyDeviceActivity

Az alábbi táblázat a sikeres, függő, sikertelen vagy hibás állapotú eszközök napi számát tartalmazza.The following table lists the number of devices in the succeeded, pending, failed, or error state per day. A szám a szabályzattípus-profilok szerinti adatot jelöli.The number reflects the data per Policy Type profiles. Ha például az adott eszköz valamennyi hozzárendelt szabályzata tekintetében sikeres állapotú, akkor az entitás azon a napon eggyel növeli az értéket a sikeres állapotot jelző számlálón.For example, if a device is in the succeeded state for all its assigned policies, it increments the succeeded counter up one for that day. Ha az adott eszköz két hozzárendelt profillal rendelkezik, amelyek közül az egyik sikeres, míg a másik hibás állapotú, akkor az entitás növeli az értéket a sikeres állapotot jelző számlálón, és hibás állapotba helyezi az eszközt.If a device has two profiles assigned to it, one in the succeeded state and another in an error state, the entity increments the Succeeded counter and place the device in the error state. A PolicyDeviceActivity entitás azt sorolja fel, hogy hány eszköz van az egyes állapotokban az elmúlt 30 napon belüli adott napon.The PolicyDeviceActivity entity lists how many devices are in which state on a given day over the last 30 days.

TulajdonságProperty DescriptionDescription PéldaExample
DateKeyDateKey A dátumkulcs azt jelzi, hogy az adattárházban mikor lett rögzítve az eszközkonfigurációs profil bejelentkezése.Date Key when the Device Configuration Profile check-in was recorded in the data warehouse. 2016070320160703
FüggőbenPending A függő állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique Devices in pending state. 123123
SikerültSucceeded A sikeres állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique Devices in success state. 1212
PolicyKeyPolicyKey Szabályzatkulcs, amely összekapcsolható a szabályzattal a policyName paraméter lekérése érdekében.Policy Key, can be joined with Policy to get the policyName. Windows 10 baselineWindows 10 baseline
HibaError A hibás állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique Devices in error state. 1010
SikertelenFailed A sikertelen állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique Devices in failed state. 22

PolicyUserActivityPolicyUserActivity

Az alábbi táblázat a sikeres, függő, sikertelen vagy hibás állapotú felhasználók napi számát tartalmazza.The following table lists the number of users in the succeeded, pending, failed, or error state per day. A szám a szabályzattípus-profilok szerinti adatot jelöli.The number reflects the data per Policy Type profiles. Ha például az egyik felhasználó valamennyi hozzárendelt szabályzata tekintetében sikeres állapotú, akkor az entitás azon a napon eggyel növeli az értéket a sikeres állapotot jelző számlálón.For example, if a user is in the succeeded state for all their assigned policies, it moves up the succeeded counter by one for that day. Ha az adott felhasználó két hozzárendelt profillal rendelkezik, amelyek közül az egyik sikeres, míg a másik hibás állapotú, akkor a felhasználót hibás állapotúnak számítjuk.If a user has two profiles assigned to them, one in the succeeded state and the other is in an error state, the user in the error state is counted. A PolicyUserActivity entitás azt sorolja fel, hogy hány felhasználó van az egyes állapotokban az elmúlt 30 napon belüli adott napon.The PolicyUserActivity entity lists how many users are in which state on a given day over the last 30 days.

TulajdonságProperty DescriptionDescription PéldaExample
DateKeyDateKey A dátumkulcs azt jelzi, hogy az adattárházban mikor lett rögzítve az eszközkonfigurációs profil bejelentkezése.Date Key when the Device Configuration Profile check-in was recorded in the data warehouse. 2016070320160703
FüggőbenPending A függő állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique Devices in pending state. 123123
SikerültSucceeded A sikeres állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique Devices in success state. 1212
PolicyKeyPolicyKey Szabályzatkulcs, amely összekapcsolható a szabályzattal a policyName paraméter lekérése érdekében.Policy Key, can be joined with Policy to get the policyName. Windows 10 baselineWindows 10 baseline
HibaError A hibás állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique Devices in error state. 1010