A céges felhasználói hozzáférési használati feltételek kezeléseManage your company's terms and conditions for user access

Intune-rendszergazdaként Ön döntheti el, hogy megköveteli-e a felhasználóktól a cég használati feltételeinek elfogadását, mielőtt a Céges portált használnák saját eszközeik beléptetéséhez, valamint az erőforrások (például céges alkalmazások és e-mailek) eléréséhez.As an Intune admin, you can require that users accept your company's terms and conditions before they can use the Company Portal to enroll their devices and access resources like company apps and email. A használati feltételek konfigurálása nem kötelező.Configuration of terms and conditions is optional.

Több használati feltételt hozhat létre, és azokat különböző csoportokhoz rendelheti hozzá, így például eltérő nyelveket támogathat.You can create multiple sets of terms and assign them to different groups, such as to support different languages.

Használati feltételek létrehozásaCreate terms and conditions

Az alábbi lépések végrehajtásával hozhat létre használati feltételeket.Complete these steps to create terms and conditions. A megjelenítendő név és leírás adminisztrációs célt szolgál, míg a feltételek tulajdonságait a felhasználók láthatják a Céges portálon.The display name and description are for administrative use while terms properties are displayed to users in the Company Portal.

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.

 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.

 3. Válassza az Intune panelen az Eszközök beléptetése, majd a Használati feltételek elemet.On the Intune pane, choose Device enrollment, and then choose Terms and Conditions.

 4. Válassza a Létrehozás lehetőséget.Select Create. Képernyőkép az Azure Portalról, melyen a használati feltételekhez tartozó Létrehozás gomb láthatóScreenshot of the Azure portal showing Create button for terms and conditions

 5. A kibontott panelen adja meg az alábbi adatokat:On the expanded pane, specify the following information:

  • Megjelenített név: A feltételek neve az Azure Portalon.Display name: The name for the terms in the Azure portal. A felhasználók nem látják ezt a nevet.Users don't see this name.

  • Leírás: További részletek, amelyek alapján könnyebben felismerhető az adott feltételkészlet az Azure Portalon.Description: Optional details that help you identify this set of terms in the Azure portal.

 6. Nyissa meg a Feltételek és kikötések panelt a Használati feltételek megadása elem melletti nyílra kattintva, majd adja meg a következő adatokat:Select the arrow next to Define terms of use to open the Terms and Conditions pane, and then enter the following information:

  Képernyőkép a végfelhasználói használati feltételek elfogadó képernyőjéről a feltételek összegzésével

  • Cím: a felhasználóknak ez jelenik meg a Céges portálon az Összegzés fölött.Title: The name for your terms that users see in the Company Portal above the Summary.
  • Feltételek összefoglalása: Ez a szöveg ismerteti, hogy mi történik, ha a felhasználók elfogadják a feltételeket.Summary of Terms: Text that explains what it means when users accept the terms. Például: „Az eszköz regisztrálásával Ön elfogadja a Contoso által meghatározott használati feltételeket.For example, "By enrolling your device, you are agreeing to the terms of use set out by Contoso. Folytatás előtt figyelmesen olvassa el a feltételeket.”Read the terms carefully before proceeding."
  • Használati feltételek: Azok a használati feltételek, amelyeket a felhasználók látnak, és amelyek elfogadása vagy elutasítása kötelező.Terms and Conditions: The terms and conditions that users see and must either accept or reject.
 7. Válassza az Ok, majd a Létrehozás elemet.Select Ok and then select Create.

A felhasználóknak megjelenő feltételek megtekintéseSee how terms are displayed to your users

Az alábbi példában látható, hogyan jelenik meg a Cím és a Feltételek összefoglalása a felügyeleti konzolon és a Céges portálon.The following example shows the Title and Summary of Terms in the admin console and Company Portal.

Képernyőkép: a Cím és a Feltételek összefoglalása a felügyeleti konzolon és a Céges portálon.

Az alábbi példában látható, hogyan jelennek meg a használati feltételek a felügyeleti konzolon és a Céges portálon.The following example shows the terms and conditions in the admin console and the Company Portal.

Képernyőkép: a használati feltételek a felügyeleti konzolon és a Céges portálon.

Használati feltételek hozzárendeléseAssign terms and conditions

Hozzárendelhet használati feltételeket olyan felhasználói csoportokhoz, amelyeknek el kell fogadniuk a feltételeket a Céges portál használata előtt.You can assign terms and conditions to groups of user who must accept them before using the Company Portal.

 1. Válassza az Azure Portalon az Eszközök regisztrálása, majd a Használati feltételek lehetőséget.In the Azure portal, choose Device enrollment, and then choose Terms and Conditions.
 2. A használati feltételek listájában válassza ki a hozzárendelendő feltételeket, majd válassza a Kezelés > Hozzárendelések elemet.In the list of terms and conditions, select the terms you want to assign, and then select Manage > Assignments. Képernyőkép az Azure Portal Csoport hozzárendelése paneljéről, amelyen látható a használati feltételek hozzárendeléséhez tartozó Csoport kijelölése és Kijelölés gombScreenshot of the Azure portal's Assign Group pane showing Select Group button and Select button for terms and conditions assignment
 3. Kattintson a Bevonandó csoportok kijelölése lehetőségre, válassza ki a feltételekhez hozzárendelendő csoportokat, majd kattintson a Kijelölés elemre.Click Select groups to include and select the groups you want to assign the terms, and then click Select. A dinamikus csoportokhoz nem lehet használati feltételeket rendelni.Dynamic groups cannot be assigned Terms and Conditions.
 4. A Hozzárendelt csoportok panelen kattintson a Mentés elemre.In the Assigned Groups pane, click Save. Ezzel megtörtént a használati feltételek hozzárendelése a kijelölt csoportok felhasználóihoz.The terms and conditions are now assigned to users in the selected groups. A következő alkalommal a rendszer fel fogja szólítani a felhasználókat a feltételek elfogadására a Céges portálhoz való hozzáférés előtt.Users will be prompted to accept terms the next time they access the company portal. A használati feltételeket csak egyszer kell elfogadni,The terms and conditions only need to be accepted once. a több eszközzel bíró felhasználóknak tehát nem kell ezt megtenniük minden eszközön.Users with multiple devices don't have to accept on each device.

A használati feltételek figyeléseMonitor terms and conditions

 1. Az Azure Portalon válassza a Minden szolgáltatás > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.In the Azure portal, choose All Services > Monitoring + Management > Intune.
 2. Válassza az Intune panelen az Eszközök beléptetése, majd a Használati feltételek elemet.On the Intune pane, choose Device enrollment, and then choose Terms and Conditions.
 3. A használati feltételek listájában válassza ki azokat a feltételeket, amelyeknél meg szeretné tekinteni az elfogadást, majd válassza az Elfogadási jelentés elemet.In the list of terms and conditions, select the terms you want to view acceptance for, and then select Acceptance Reporting.

A használati feltételek több változatának használataWork with multiple versions of terms and conditions

Szerkesztheti a használati feltételeket, és felügyelheti verzióikat.You can edit your terms and conditions and manage their versions. Javasoljuk, hogy amikor jelentős módosításokat végez a használati feltételeken, mindig növelje meg a verziószámot, és követelje meg az új feltételek elfogadását.We recommend that you increase the version number and require acceptance any time you make significant changes to your terms and conditions. Akkor tartsa meg az aktuális verziószámot, ha például gépelési hibákat javít, vagy a formázást módosítja.Keep the current version number if, for example, you are fixing typos or changing formatting.

 1. Az Azure Portalon válassza a Minden szolgáltatás > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.In the Azure portal, choose All Services > Monitoring + Management > Intune.

 2. Az Intune panelen válassza az Eszközök beléptetése elemet, válassza a Használati feltételek elemet, válassza ki a módosítandó használati feltételeket, majd válassza a Tulajdonságok elemet.On the Intune pane, choose Device enrollment, choose Terms and Conditions, select the terms and conditions you want to modify, and then select Properties.

 3. A Tulajdonságok panelen válassza a Használati feltételek elemet, majd szükség szerint módosítsa a Cím, a Feltételek összefoglalása és a Használati feltételek elemeket.On the Properties pane, select Terms and Conditions and then modify the Title, Summary of Terms, and Terms and Conditions as needed. Ha a módosítások miatt a felhasználóknak újra el kell fogadniuk a feltételeket, kattintson a Kérje a felhasználóktól az újbóli elfogadást, és növelje a verziószámot a következőre elemre.If the changes you made make it necessary for users to reaccept the new terms, click Require users to re-accept, and increment the version number to

 4. Válassza az Ok, majd a Mentés elemet.Select OK and then select Save.

A használati feltételeket csak egyszer kell elfogadni,Users only have to accept updated terms and conditions once. a több eszközzel bíró felhasználóknak tehát nem kell ezt megtenniük minden eszközön.Users with multiple devices don't have to accept terms and conditions on each device.