CSP egyszeri beszerzési egyeztetési fájl mezőiCSP one-time purchase reconciliation file fields

A Recon-fájl használataUsing the recon file

Az alábbi táblázat a CSP egyszeri vásárlások esetében az egyeztetési fájlban lévő mezők leírásait és mintáit tartalmazza.The table below gives descriptions and sample values for the fields in the reconciliation file for CSP one-time purchases.

Az egyeztetési fájlokkal kapcsolatos további információkért lásd: a megbékélési fájlok használata.For more information on reconciliation files, see Use the reconciliation files.

OszlopColumn LeírásDescription MintaértékSample value
PartnerIdPartnerId Egyedi azonosító GUID formátumban egy adott számlázási entitáshoz.Unique identifier in GUID format for a specific billing entity. Egyeztetéshez nem szükséges.Not required for reconciliation. Ugyanaz az összes sorban.Same in all rows. 0e195b37-4574-4539-bc42-0e539b9684c00e195b37-4574-4539-bc42-0e539b9684c0
CustomerIdCustomerId Az ügyfél egyedi Microsoft-azonosítója GUID formátumban.Unique Microsoft identifier for the customer in GUID format. 196e2273-9651-43a3-ba7e-7cbcd918fc40196e2273-9651-43a3-ba7e-7cbcd918fc40
CustomerNameCustomerName Az ügyfél szervezetének neve, amelyet a partner Centerben jelentett.Customer's organization name as reported in Partner Center. Ez az oszlop fontos a számla rendszer-információkkal való egyeztetéséhez.This column is important for reconciling the invoice with your system information. Johnny modern vevő DE2Johnny Modern Cust DE2
CustomerDomainNameCustomerDomainName Az ügyfél tartományneve.Customer’s domain name. testcustomerdomain.onmicrosoft.comtestcustomerdomain.onmicrosoft.com
CustomerCountryCustomerCountry Az az ország, ahol az ügyfele található.The country where your customer is located. Tekintse meg a régió országainak teljes listáját .See the full list of countries for your region. DEDE
InvoiceNumberInvoiceNumber Az egyeztetési fájllal társított számla száma.The invoice number associated with the reconciliation file. G002297372G002297372
MpnIdMpnId A CSP-partner MPN-azonosítója.MPN identifier of the CSP partner. További információ: How to itemize by partner.For more information, see how to itemize by partner. 60344536034453
ResellerMpnIdResellerMpnId Az előfizetéshez tartozó rekord viszonteladójának MPN-azonosítója.MPN identifier of the reseller of record for the subscription. 60488796048879
OrderIdOrderId Egy rendelés egyedi azonosítója a Microsoft számlázási platformon.Unique identifier for an order in the Microsoft billing platform. Hasznos lehet a megrendelést azonosítani a támogatáshoz való kapcsolódáskor.May be useful to identify the order when contacting support. Nem használatos egyeztetéshez.Not used for reconciliation. 0ET2qaZvJGfF9wgSKnWzR5JLmhp10lOc10ET2qaZvJGfF9wgSKnWzR5JLmhp10lOc1
OrderDateOrderDate A megrendelés elhelyezésének dátuma.Date the order was placed. 10/3/202010/3/2020
ProductIdProductId A termék egyedi azonosítója.The product's unique identifier. DZH318Z0BNZ5DZH318Z0BNZ5
SkuIdSkuId Az SKU egyedi azonosítója.The SKU unique identifier. 006G006G
AvailabilityIdAvailabilityId A rendelkezésre állás egyedi azonosítója.The availability unique identifier. DZH318Z08B80DZH318Z08B80
SkuNameSkuName Az SKU neve.The SKU name. Táblák – LRSTables - LRS
TermékNévProductName A termék neve.The product name. TáblákTables
ChargeTypeChargeType A díj vagy a beállítás típusa.The type of charge or adjustment. ÚjNew
UnitPriceUnitPrice Díj/licenc, a vásárlás időpontjában közzétett árlista szerint.Price per license, as published in the price list at the time of purchase. Győződjön meg róla, hogy ez megegyezik a számlázási rendszeren tárolt információkkal az egyeztetés során.Be sure this matches the information stored in your billing system during reconciliation. 0,0450.045
MennyiségQuantity A licencek száma.The number of licenses. Győződjön meg róla, hogy ez megegyezik a számlázási rendszeren tárolt információkkal az egyeztetés során.Be sure this matches the information stored in your billing system during reconciliation. 11
RészösszegSubtotal Adózás előtti összeg.Total before tax. A részösszegnek egyenlőnek kell lennie a számlázandó mennyiséggel, szorozva az egység érvényes árával.The subtotal should be equal to the billable quantity multiplied by the effective unit price. 00
TaxTotalTaxTotal Adó összegének díja.Tax amount charge. A piaci adószabályok és a konkrét körülmények alapján.Based on your market's tax rules and specific circumstances. 00
ÖsszesenTotal A teljes összeg egyenlő a részösszegtel és az adó összegével.The total amount is equal to the subtotal plus the tax amount. 00
PénznemCurrency A számla az ügyfél pénznemének kontextusában jön létre.Your bill is generated in the context of the customer's currency. Ez azt jelenti, hogy ha Ön olyan partner, amely különböző számlázható pénznemekkel rendelkező ügyfelekkel rendelkezik, minden egyes ügyfél-pénznem típushoz számlát fog kapni.This means that if you are a partner transacting with customers from different billable currencies, you will receive an invoice for each customer currency type. EUREUR
PriceAdjustmentDescriptionPriceAdjustmentDescription Az egység árának módosításainak okai.The reasons for the adjustments in the unit price. Ezek a fő okok, de nem korlátozódnak a hatályos egység árának meghatározására.These are the main reasons, but not limited to determining the effective unit price. ["15,0%-os partneri kredit a felügyelt szolgáltatások számára"]["15.0% Partner earned credit for services managed"]
Közzétevő nevePublisherName A termék közzétevője.Publisher of the product. MicrosoftMicrosoft
PublisherIdPublisherId A partner Center által a közzétevő azonosítására használt egyedi azonosító.A unique identifier the Partner Center uses to identify the publisher. NANA
SubscriptionDescriptionSubscriptionDescription Az ügyfél által a árlista alapján megvásárolt szolgáltatási ajánlat neve.The name of the service offering purchased by the customer, as defined in the price list. Ez az oszlop a OfferName azonos mezője.This column is an identical field to OfferName. Azure-csomagAzure plan
SubscriptionIdSubscriptionId Egy előfizetéshez tartozó egyedi azonosító a Microsoft számlázási platformon.Unique identifier for a subscription in the Microsoft billing platform. Nem használatos egyeztetéshez.Not used for reconciliation. Vegye figyelembe, hogy ez az azonosító nem egyezik meg a partner felügyeleti konzol előfizetés-azonosítójával.Note that this identifier is not the same as the Subscription ID on the partner admin console. 307628f1-d9d2-f09c-ea1f-4183f0cae308307628f1-d9d2-f09c-ea1f-4183f0cae308
ChargeStartDateChargeStartDate Az a dátum, amikor a partneri központ felszámítja az előfizetési díjat.The date the partner center charges for the subscription fee. Ha az előfizetést éves számlázási időszakra és havi számlázási csomagra vásárolja meg, akkor az első egyeztetési fájlban ez az a nap, amikor az előfizetés megvásárlásra kerül.If the subscription is bought with an annual billing term and a monthly billing plan, then in the first reconciliation file, this is the day when the subscription is purchased. A következő egyeztetési fájllal kezdődően a rendszer 30 nappal növeli a növekményt.Beginning with the next reconciliation file, it will be incremented by 30 days. 9/1/20209/1/2020
ChargeEndDateChargeEndDate Az előfizetés számlázási ciklusára vonatkozó díjak befejezési napja.End day of the charges for the billing cycle of the subscription. Ha az előfizetést éves számlázási időszakra és havi számlázási csomagra vásárolja meg, akkor az első egyeztetési fájlban ez az előfizetés megvásárlását követő 30. nap.If the subscription is bought with an annual billing term and a monthly billing plan, then in the first reconciliation file, this is the 30th day after the subscription is purchased. A következő egyeztetési fájllal kezdődően a rendszer 30 nappal növeli a növekményt.Beginning with the next reconciliation file, it will be incremented by 30 days. 2020. 09. 30.9/30/2020
TermAndBillingCycleTermAndBillingCycle A vásárlás időpontjában az előfizetés folytatásához szükséges időtartam.The duration commitment to continue the subscription at the time of purchase. Tárolt adat (GB/hó)Data Stored (GB/Month)
EffectiveUnitPriceEffectiveUnitPrice Az elszámolási egység díja a számlázási ciklus árának kiszámításához.The prorated unit price to calculate the cost for the billing cycle. A kedvezmények, a számlázási napok módosítása és más tényezők határozzák meg a hatályos egység árát.Discounts, adjustments in billing days, and other factors determine the effective unit price. További információ: a hatékony egység árának kiszámítása.For more information, see Effective Unit Price Calculation. 0,038250.03825
UnitTypeUnitType Az egység típusa, amelyben a mérőszámot terhelik.The type of unit in which the the meter is charged. 1 GB/hónap1 GB/Month
AlternateIdAlternateId A hivatkozott rendeléssor-tétel alternatív azonosítójaThe alternate ID of the referenced order line item. 6dc5c039750a6dc5c039750a
BillableQuantityBillableQuantity Az összes Számlázandó mennyiség.The total quantity being billed. 0,0050010.005001
BillingFrequencyBillingFrequency A vásárlás időpontjában kiválasztott számlázási csomag.The billing plan selected at the time of purchase. NANA
PricingCurrencyPricingCurrency Az árlistán szereplő pénznem.The currency in the price list. USDUSD
PCToBCExchangeRatePCToBCExchangeRate A díjszabási pénznemre alkalmazott Exchange-árfolyam a számlázási pénznemre.The exchange rate applied for pricing currency to billing currency. 0,8462026660.846202666
PCToBCExchangeRateDatePCToBCExchangeRateDate Az a dátum, amikor az árképzési pénznemet meg kell határozni a számlázási pénznemben.The date on which the pricing currency to the billing currency is determined. 2020. 09. 30.9/30/2020
MeterDescriptionMeterDescription Mérőműszer leírása.Meter description. Táblák – tárolt LRS-adatkészletek (GB/hó)Tables - LRS Data Stored (GB/Month)
ReservationOrderIdReservationOrderId A foglalási rendelés azonosítója.The Reservation Order Id. E21A6344E398FFC1C4D7...E21A6344E398FFC1C4D7...

Következő lépésekNext steps