A Power BI felügyelete – gyakori kérdések (GYIK)Administering Power BI - frequently asked questions (FAQ)

A cikk a Power BI felügyeletével kapcsolatos gyakori kérdéseket ismerteti.This article addresses frequently asked questions for Power BI administration. A Power BI felügyeletének áttekintését a Mi a Power BI-felügyelet? című cikkben találja meg.For an overview of the Power BI administration, see What is Power BI administration?.

A cikk tartalmaWhat's in this article

Regisztráció a Power BI-ra szakaszSign up for Power BI section

A Power BI felügyelete szakaszAdministration of Power BI section

Biztonság a Power BI-ban szakaszSecurity in Power BI section

Regisztráció a Power BI-raSign up for Power BI

A PowerShell használataUsing PowerShell

A szakasz egyes folyamataihoz Windows PowerShell-szkriptek szükségesek.Some of the procedures in this section require Windows PowerShell scripts. Ha még nem jártas a PowerShellben, tekintse meg a PowerShell használatának első lépéseit ismertető útmutatót.If you're not familiar with PowerShell, we recommend the PowerShell getting started guide. A szkriptek futtatásához telepítse az Azure Active Directory PowerShell for Graph legújabb, 64 bites verzióját.To run the scripts, first install the latest 64-bit version of the Azure Active Directory PowerShell for Graph.

Hogyan regisztrálnak a felhasználók a Power BI-ra?How do users sign up for Power BI?

A Microsoft 365 rendszergazdájaként a Power BI webhelyén vagy a Microsoft 365 Felügyeleti központ Szolgáltatások vásárlása oldalán regisztrálhat a Power BI szolgáltatásra.As a Microsoft 365 admin, you can sign up for Power BI through the Power BI web site or the Purchase services page on the Microsoft 365 admin center. Amikor egy Microsoft 365-rendszergazda regisztrál a Power BI-ra, felhasználói licenceket rendelhet azokhoz a felhasználókhoz, akiknek hozzáférésre van szükségük.When a Microsoft 365 admin signs up for Power BI, they can assign user licenses to users who should have access.

A cég egyes felhasználói külön-külön is regisztrálhatnak a Power BI webhelyen a Power BI-ra.Additionally, individual users in your organization may be able to sign up for Power BI through the Power BI web site. Amikor a vállalat egy felhasználója regisztrál a Power BI-ra, a felhasználóhoz automatikusan Power BI-licenc lesz rendelve.When a user in your organization signs up for Power BI, the service automatically assigns a Power BI license to the user. További információ: Egyéni Power BI-regisztráció és Szervezeti Power BI-licencelés.For more info, see Signing up for Power BI as an individual and Power BI licensing in your organization.

Hogyan regisztrálnak a cég egyéni felhasználói?How do individual users in my organization sign up?

Három forgatókönyv vonatkozhat a cégen belüli felhasználókra:There are three scenarios that might apply to users in your organization:

 • 1. forgatókönyv: A cég már rendelkezik egy meglévő Microsoft 365-környezettel, és a Power BI-ra regisztráló felhasználónak már van Microsoft 365-fiókja.Scenario 1: Your organization already has an existing Microsoft 365 environment, and the user signing up for Power BI already has a Microsoft 365 account. Ha ebben a forgatókönyvben egy felhasználó már rendelkezik a bérlőben (például contoso.com) munkahelyi vagy iskolai fiókkal, de még nincs Power BI-fiókja, a Microsoft egyszerűen aktiválja az (ingyenes) Power BI-csomagot a fiókhoz.In this scenario, if a user already has a work or school account in the tenant (for example, contoso.com) but doesn't yet have Power BI, Microsoft simply activates the Power BI (free) plan for that account. A ezután felhasználó automatikusan értesítést kap a Power BI szolgáltatás használatának módjáról.The user is automatically notified with info on how to use the Power BI service.

 • 2. forgatókönyv: A cég már rendelkezik egy meglévő Microsoft 365-környezettel, de a Power BI-ra regisztráló felhasználónak nincs Microsoft 365-fiókja.Scenario 2: Your organization has an existing Microsoft 365 environment, but the user signing up for Power BI doesn’t have a Microsoft 365 account. Ebben a forgatókönyvben a felhasználónak van egy, a vállalati tartományba (például contoso.com) tartozó e-mail-címe, de még nincs Microsoft 365-fiókja.In this scenario, the user has an email address in your organization’s domain (for example, contoso.com) but doesn't yet have a Microsoft 365 account. Ebben az esetben a felhasználó regisztrálhat a Power BI-ra, és automatikusan kap egy fiókot,In this case, the user can sign up for Power BI and is automatically given an account. így hozzáférhet a Power BI szolgáltatáshoz.This action lets the user access the Power BI service. Ha például egy Nancy nevű alkalmazott a munkahelyi e-mail-címét (például nancy@contoso.com) használja a regisztráláshoz, a Microsoft automatikusan hozzáadja Nancyt felhasználóként a Contoso Microsoft 365-környezetéhez, és aktiválja a Power BI-t ehhez a fiókhoz.For example, if an employee named Nancy uses their work email address (like nancy@contoso.com) to sign up, Microsoft automatically adds Nancy as a user in Contoso’s Microsoft 365 environment and activates Power BI for that account.

 • 3. forgatókönyv: A vállalatban nincs az e-mail-tartományhoz csatlakoztatott Microsoft 365-környezet.Scenario 3: Your organization doesn't have a Microsoft 365 environment connected to your email domain. A vállalatnak nem kell adminisztratív műveleteket elvégeznie a Power BI használatához.There are no administrative actions required for your organization to take advantage of Power BI. A szolgáltatás a felhasználókat egy új, kizárólag felhőalapú felhasználói címtárhoz adja.The service adds users to a new, cloud-only user directory. Igény szerint át is veheti a bérlő globális Microsoft 365-rendszergazdájának szerepét, és kezelheti őket.You can also choose to take over as the Microsoft 365 Global admin for the tenant and manage them.

Fontos

Ha a cég több e-mail-tartománnyal rendelkezik, és azt szeretné, hogy az összes e-mail-cím bővítmény ugyanabban a bérlőben legyen, adja az e-mail-címek összes tartományát egy Azure Active Directory-bérlőhöz, mielőtt bármelyik felhasználó regisztrálna.If your organization has multiple email domains and you prefer all email address extensions to be in the same tenant, add all email address domains to an Azure Active Directory tenant before any users sign up. Nem áll rendelkezésre automatikus mechanizmus a felhasználók bérlők közötti mozgatásához, miután létrejöttek.Once you've created users, there's no automated mechanism to move users across tenants. A folyamatról további információt a cikk későbbi, Ha több tartományom van, felügyelhetem azt a Microsoft 365-bérlőt, amelyhez a felhasználók hozzáadódnak? című szakaszában és a Tartomány hozzáadása az Office 365-höz című cikkben talál.For more info on this process, see If I have multiple domains, can I control the Microsoft 365 tenant that users get added to? later in this article and Add a domain to Microsoft 365.

Hogyan gátolható meg, hogy a felhasználók csatlakozzanak a meglévő Microsoft 365-bérlőhöz?How can I prevent users from joining my existing Microsoft 365 tenant?

Globális rendszergazdaként tehet olyan lépéseket, amelyek meggátolják, hogy a felhasználók csatlakozzanak a meglévő Microsoft 365-bérlőhöz.There are steps you can take, as a global admin, to prevent users from joining your existing Microsoft 365 tenant. Ha letiltja a hozzáférést, a regisztrációs kísérletek meghiúsulnak, és egy üzenet a cég rendszergazdájával való kapcsolatfelvételhez vezeti a felhasználókat. Nem kell megismételnie ezt a folyamatot, ha már letiltotta az automatikus licencterjesztést (például az Office 365 for Education for Students, Faculty és Staff esetén).If you block access, users’ attempts to sign up fail, and a message appears that directs them to contact their organization’s admin. You don't need to repeat this process if you have already disabled automatic license distribution (for example, through Office 365 for Education for Students, Faculty, and Staff).

A következő PowerShell-paranccsal meggátolhatja, hogy az új felhasználók a felügyelt bérlőhöz csatlakozzanak.Use the following PowerShell script to prevent new users from joining a managed tenant. (További információ a PowerShellről.)(Learn more about PowerShell.)

$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false

Megjegyzés

A hozzáférés letiltása meggátolja, hogy a cég lévő új felhasználói regisztráljanak a Power BI-ra.Blocking access prevents new users in your organization from signing up for Power BI. Azon felhasználók licence, akik a vállalat új regisztrációinak letiltása előtt regisztráltak a Power BI-ra, továbbra is megmarad.Users that sign up for Power BI prior to disabling new signups for your organization still retain their licenses. Felhasználó eltávolításához tekintse meg a cikk Hogyan távolítható el a Power BI a már regisztrált felhasználóktól? című szakaszát.To remove a user, see How do I remove Power BI for users that already signed up? later in this article.

Hogyan engedélyezhető, hogy a felhasználók csatlakozzanak a meglévő Microsoft 365-bérlőhöz?How can I allow users to join my existing Microsoft 365 tenant?

A következő PowerShell-paranccsal engedélyezheti, hogy az új felhasználók a felügyelt bérlőhöz csatlakozzanak.Use the following PowerShell script to let new users join a managed tenant. (További információ a PowerShellről.)(Learn more about PowerShell.)

$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Hogyan ellenőrizhető, hogy blokkoltam-e a bérlőt?How do I check if I have the block on in the tenant?

A beállítások ellenőrzéséhez használja a következő PowerShell-szkriptet.Use the following PowerShell script to check settings. Az AllowEmailVerifiedUsers értékének hamisnak kell lennie.AllowEmailVerifiedUsers should be false. (További információ a PowerShellről.)(Learn more about PowerShell.)

$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

Get-MsolCompanyInformation | fl allow*

Hogyan gátolható meg, hogy a meglévő felhasználók elkezdjék használni a Power BI-t?How can I prevent my existing users from starting to use Power BI?

A jelen AllowAdHocSubscriptions paramétert vezérlő Azure AD-beállítás.The Azure AD setting that controls this is AllowAdHocSubscriptions. A legtöbb bérlő esetén ez true (igaz) értékre van állítva, vagyis engedélyezett.Most tenants have this set to true, which means it's enabled. Ha a Power BI-t egy partneren keresztül szerezte be, elképzelhető, hogy false (hamis) érték van megadva, amely letiltja a regisztrációt.If you acquired Power BI through a partner, this may be set to false, which means it's disabled.

Az alkalmi előfizetések letiltásához használja a következő PowerShell-szkriptet. (további információk a PowerShellről.)Use the following PowerShell script to disable ad hoc subscriptions.(Learn more about PowerShell.)

 1. Jelentkezzen be az Azure Active Directoryba a Microsoft 365 hitelesítő adataival.Sign into Azure Active Directory using your Microsoft 365 credentials. Az alábbi PowerShell-szkript első sora bekéri a hitelesítő adatokat.The first line of the following PowerShell script prompts you for your credentials. A második sor csatlakozik az Azure Active Directoryhoz.The second line connects to Azure Active Directory.

   $msolcred = get-credential
   connect-msolservice -credential $msolcred
  

  A PowerShellen keresztüli Azure Active Directory-bejelentkezés képernyőképe.

 2. Miután bejelentkezett, a következő parancs futtatásával ellenőrizheti a bérlő aktuális konfigurációját.Once you sign in, run the following command to see how your tenant is currently set up.

   Get-MsolCompanyInformation | fl AllowAdHocSubscriptions
  
 3. A következő parancs futtatásával engedélyezheti ($true) vagy tilthatja le ($false) az AllowAdHocSubscriptions beállítást.Run the following command to enable ($true) or disable ($false) AllowAdHocSubscriptions.

   Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $false
  

Megjegyzés

Az AllowAdHocSubscriptions jelzővel irányítható a vállalat számos felhasználói képessége, beleértve a felhasználók azon képességét, hogy regisztráljanak az Azure Rights Management szolgáltatásra.Use the AllowAdHocSubscriptions flag to control several user capabilities in your organization, including the ability for users to sign up for the Azure Rights Management Service. A jelölő módosítása az összes képességre hatással van.Changing this flag affects all of these capabilities. A felhasználók false (hamis) beállítás esetén is regisztrálhatnak egyéni Power BI Pro-próbaverzióra.With a setting of false, users can still sign up for an individual Power BI Pro trial.

Hogyan engedélyezhető, hogy a meglévő felhasználók regisztráljanak a Power BI-ra?How can I allow my existing users to sign up for Power BI?

Ha engedélyezni szeretné, hogy a meglévő felhasználók regisztráljanak a Power BI-ra, futtassa a korábbi kérdésben szereplő parancsot, de $false (hamis) helyett $true (igaz) értékkel az utolsó lépésben.To allow your existing users to sign up for Power BI, run the command listed for the previous question, but pass $true instead of $false in the last step.

A Power BI felügyeleteAdministration of Power BI

Hogyan változtatja meg a Power BI használata a felhasználók identitásának kezelését a cégen belül?How will this change the way I manage identities for users in my organization today?

Három forgatókönyv vonatkozhat a cégen belüli felhasználókra:There are three scenarios that might apply to users in your organization:

 • 1. forgatókönyv: Ha a vállalat már rendelkezik egy meglévő Microsoft 365-környezettel, és a vállalatban lévő összes felhasználó rendelkezik Microsoft 365-fiókkal, az identitások kezelése nem változik.Scenario 1: If your organization already has an existing Microsoft 365 environment and all users in your organization have Microsoft 365 accounts, there's no change in how you manage identities.

 • 2. forgatókönyv: Ha a vállalat már rendelkezik egy meglévő Microsoft 365-környezettel, de a vállalatban nem minden felhasználó rendelkezik Microsoft 365-fiókkal, létrehozunk egy felhasználót a bérlőben, és licenceket rendelünk hozzá a felhasználó munkahelyi vagy iskolai e-mail-címe alapján.Scenario 2: If your organization already has an existing Microsoft 365 environment but not all users in your organization have Microsoft 365 accounts, we create a user in the tenant and assign licenses based on the user’s work or school email address.

  Ez azt jelenti, hogy az Ön által bármely adott időpontban felügyelt felhasználók száma növekszik, ahogy a vállalatában lévő felhasználók regisztrálnak a szolgáltatásra.As a result, the number of users you're managing at any particular time grows as users in your organization sign up for the service.

 • 3. forgatókönyv: Ha a vállalat nem rendelkezik az e-mail-tartományhoz csatlakoztatott Microsoft 365-környezettel, akkor az identitások kezelése nem változik.Scenario 3: If your organization doesn't have a Microsoft 365 environment connected to your email domain, there's no change in how you manage identities.

  A szolgáltatás egy új, kizárólag felhőalapú felhasználói címtárhoz adja hozzá a felhasználókat, amelyet a Microsoft 365 globális rendszergazdájaként átvehet, és kezelheti őket.The service adds users to a new, cloud-only user directory which you can choose to take over as the Microsoft 365 Global admin and manage them.

Hogyan lehet kezelni a Power BI-t?How do we manage Power BI?

A Power BI a globális Microsoft 365-rendszergazdai és a Power BI-szolgáltatásadminisztrátori szerepkörű felhasználók számára biztosítja a Power BI felügyeleti portálját.Power BI provides a Power BI admin portal for users in the Microsoft 365 Global Admin role and users in the Power BI Service admin role. A Power BI felügyeleti portáljának használatához fiókját meg kell jelölnie globális rendszergazdaként a Microsoft 365-ben vagy az Azure Active Directoryban, vagy valakinek hozzá kell rendelnie a Power BI-szolgáltatásadminisztrátori szerepkört az Ön felhasználói fiókjához.To use the Power BI admin portal, you must mark your account as a Global Admin within Microsoft 365 or Azure Active Directory, or someone must assign the Power BI service admin role to your user account. További információ: A Power BI rendszergazdai szerepkörének ismertetése és Power BI felügyeleti portál.For more info, see Understanding the Power BI admin role and Power BI Admin Portal. A portálon lehetősége van szabályozni a bérlői szintű beállításokat, megtekinteni a Power BI használati statisztikáit, és azon megtalálható a Microsoft 365 Felügyeleti központ hivatkozása a felhasználók és csoportok kezeléséhez.The portal provides the ability to control tenant-wide settings, view Power BI usage statistics and a link to the Microsoft 365 admin center to manage users and groups.

Mi a Microsoft által a felhasználók számára létrehozott bérlők kezelésének folyamata?What is the process to manage a tenant created by Microsoft for my users?

Amikor egy önkiszolgáló felhasználó olyan felhőszolgáltatásban regisztrál, amely az Azure-t használja, akkor az e-mail-tartománya alapján hozzá lesz adva egy nem felügyelt Azure AD-címtárhoz.When a self-service user signs up for a cloud service that uses Azure AD, the service adds them to an unmanaged Azure AD directory based on their email domain. A rendszergazdai átvétel néven ismert folyamattal vehet át és kezelhet egy bérlőt.You can claim and manage a tenant that someone created using a process known as admin takeover. További információ: Nem felügyelt címtár átvétele rendszergazdaként az Azure Active Directoryban.For more info, see Take over an unmanaged directory as administrator in Azure Active Directory. Az átvétel típusa attól függ, hogy van-e már létező felügyelt bérlő a tartományhoz társítva:The type of takeover you do depends on whether there's an existing managed tenant associated with your domain:

 • A Power BI támogatja a belső rendszergazdai átvételt.Power BI supports internal admin takeover. Ha egy nem felügyelt Azure-címtár belső rendszergazdai átvételét végzi, Ön a nem felügyelt címtár globális rendszergazdája lesz.When you perform an internal admin takeover of an unmanaged Azure directory, you are added as the global administrator of the unmanaged directory. Felhasználók, tartományok és szolgáltatáscsomagok nem kerülnek át Ön által felügyelt további címtárakba.No users, domains, or service plans are migrated to any other directory you administer.

 • A Power BI már nem támogatja a külső rendszergazdai átvételt.Power BI no longer supports external admin takeover. Ha egy nem felügyelt Azure-címtár külső rendszergazdai átvételét végzi, a nem felügyelt címtár DNS-tartománynevét hozzáadja a felügyelt Azure-címtárhoz.When you perform an external admin takeover of an unmanaged Azure directory, you add the DNS domain name of the unmanaged directory to your managed Azure directory. Külső átvétel esetén az eredeti, nem felügyelt bérlőben található összes Power BI-tartalomhoz való hozzáférés elvész.External takeover will result in a loss of access to all Power BI content on the original unmanaged tenant. A Power BI-jelentéseket újból közzé kell tenni az új bérlőben, a Power BI-irányítópultokat és -alkalmazásokat pedig újból létre kell hozni az új bérlőben.Power BI reports will need to be republished to the new tenant and Power BI dashboards and apps will need to be recreated in the new tenant.

Ha több tartományom van, felügyelhetem azt a Microsoft 365-bérlőt, amelyhez a felhasználók hozzáadódnak?If I have multiple domains, can I control the Microsoft 365 tenant that users get added to?

Ha nem választ műveletet, a szolgáltatás egy bérlőt hoz létre minden felhasználói e-mail-tartományhoz és -altartományhoz.If you do nothing, the service creates a tenant for each user email domain and subdomain. Ha azt szeretné, hogy az e-mail-cím bővítményétől függetlenül mindegyik felhasználó ugyanabban a bérlőben legyen: Előre hozzon létre egy célbérlőt, vagy használjon egy meglévő bérlőt.If you want all users to be in the same tenant regardless of their email address extensions: Create a target tenant ahead of time, or use an existing tenant. Adja hozzá az összes meglévő tartományt és altartományt, amelyet szeretne a bérlőben egyesíteni.Then add all the existing domains and subdomains that you want consolidated within that tenant. Ezután az összes olyan felhasználó, akinek az e-mail-címe ezekre a tartományokra és altartományokra végződik, automatikusan a célbérlőhöz lesz csatlakoztatva, amikor regisztrál.Every user with email addresses ending in those domains and subdomains automatically join the target tenant when they sign up.

Fontos

Nem áll rendelkezésre automatikus támogatott mechanizmus a felhasználók bérlők közötti mozgatásához, miután létrejöttek.Once you've created users, there's no supported automated mechanism to move users across tenants. A tartományok egyetlen Microsoft 365-bérlőhöz való hozzáadásával kapcsolatban lásd: Felhasználók és tartományok hozzáadása a Microsoft 365-höz.To learn about adding domains to a single Microsoft 365 tenant, see Add your users and domain to Microsoft 365.

Hogyan távolítható el a Power BI a már regisztrált felhasználóktól?How do I remove Power BI for users that already signed up?

Ha egy felhasználó regisztrált a Power BI-ra, de Ön már nem szeretné, hogy hozzáférjen a Power BI-hoz, eltávolíthatja a felhasználó Power BI-licencét.If a user is signed up for Power BI, but you no longer want them to have access to Power BI, you can remove the Power BI license for that user.

 1. A Microsoft 365 Felügyeleti központ megnyitása.Go to the Microsoft 365 admin center.

 2. A navigációs panelen válassza a Felhasználók > Aktív felhasználók lehetőséget.In the nav pane, select Users > Active Users.

 3. Keresse meg azt a felhasználót, akinek el szeretné távolítani a licencét, majd válassza ki a nevét.Find the user you want to remove the license for, then select their name.

  A felhasználók kötegelt licenckezelését is elvégezheti.You can perform bulk license management to users as well. Ehhez válasszon ki több felhasználót, és válassza a Terméklicencek szerkesztése lehetőséget.To do that, select multiple users and select Edit product licenses.

 4. A Felhasználó adatai lap Terméklicencek szakasza mellett válassza a Szerkesztés lehetőséget.On the user details page, next to Product licenses, select Edit.

 5. Kapcsolja ki a Power BI (ingyenes) vagy a Power BI Pro beállítást attól függően, hogy milyen licenc van alkalmazva a fiókra.Depending on what license you applied to their account, set Power BI (free) or Power BI Pro to Off.

 6. Kattintson a Mentés gombra.Select Save.

Honnan szerzek arról tudomást, ha új felhasználók csatlakoztak a bérlőhöz?How do I know when new users have joined my tenant?

A bérlőhöz önkiszolgáló regisztrációval csatlakozó felhasználókhoz egyedi licencet rendel a rendszer, amely alapján szűrhet a felügyeleti irányítópult aktív felhasználó paneljén.Users who have joined your tenant via self-service sign-up get assigned a unique license that you can filter on within your active user pane in the admin dashboard. Az új nézet létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket.To create this new view, follow these steps.

 1. Nyissa meg a Microsoft 365 Felügyeleti központot.Navigate to the Microsoft 365 admin center.

 2. A navigációs panelen válassza a Felhasználók > Aktív felhasználók lehetőséget.In the nav pane, select Users > Active Users.

 3. A Nézetek menüben válassza az Egyéni nézet hozzáadása lehetőséget.On the Views menu, select Add custom view.

 4. Nevezze el az új nézetet, és a Hozzárendelt terméklicenc területen válassza a Power BI (ingyenes) vagy a Power BI Pro lehetőséget.Name your new view, and under Assigned product license, select Power BI (free) or Power BI Pro.

  Egy nézethez csak egy licencet választhat ki.You can only have one license selected per view. Ha Power BI (ingyenes) és Power BI Pro licencek is vannak a vállalatában, két nézetet is létrehozhat.If you have both Power BI (free) and Power BI Pro licenses in your organization, you can create two views.

 5. Adjon meg további kívánt feltételeket, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.Enter any other conditions you want, then select Add.

 6. Az új nézet létrehozása után az elérhető a Nézetek menüben.After you create the new view, it's available from the Views menu.

Van még bármi egyéb, amire fel kell készülnöm?Are there any additional things I should prepare for?

Az új jelszavak létrehozásával kapcsolatos kérések növekedését tapasztalhatja.You might experience an increase in password reset requests. További információ erről a folyamatról: Új jelszó kérése egy felhasználóhoz.For info about this process, see Reset a user's password.

A Microsoft 365 Felügyeleti központban a szokásos eljárással távolíthat el felhasználókat a bérlőből.You can remove a user from your tenant via the standard process in the Microsoft 365 admin center. Ha azonban egy felhasználónak még mindig a vállalattól származó e-mail-címe van, újra tud csatlakozni, amíg le nem tiltja az összes felhasználó csatlakozását.However, if the user still has an active email address from your organization, they can rejoin unless you block all users from joining.

Hol található a Power BI-bérlőm?Where is my Power BI tenant located?

További információt a Power BI-bérlő adatrégiójáról a Hol található a Power BI-bérlőm? című témakörben találhat.For info about which data region your Power BI tenant is in, see Where is my Power BI tenant located?.

Mi az a Power BI SLA?What is the Power BI SLA?

A Power BI SLA-ról (szolgáltatásiszint-szerződésről) további információt a Microsoft licencelést bemutató webhelyének Licencelés szakaszában található Licencelési feltételek és dokumentáció című témakörben talál.For info about the Power BI SLA (Service Level Agreement), see the Licensing Terms and Documentation article in the Licensing section of the Microsoft Licensing website.

Hogyan kezeli a Power BI a magas rendelkezésre állást és a feladatátvételt?How does Power BI handle high availability and failover?

A magas rendelkezésre állásról és a feladatátvételről a Gyakori kérdések a Power BI-beli magas rendelkezésre állással, feladatátvétellel és vészhelyreállítással kapcsolatban című cikk nyújt tájékoztatást.For info about high availability and failover, see Power BI high availability, failover, and disaster recovery FAQ.

Biztonság a Power BI-banSecurity in Power BI

Eleget tesz a Power BI az országos, regionális, illetve iparágra jellemző megfelelőségi követelményeknek?Does Power BI meet national, regional, and industry-specific compliance requirements?

A Power BI megfelelésével kapcsolatban további információért látogasson el a Microsoft biztonsági és adatkezelési központba.To learn more about Power BI compliance, see the Microsoft Trust Center.

Hogyan működik a biztonság a Power BI-ban?How does security work in Power BI?

A Microsoft Power BI a Microsoft 365 alapjára épül, amely viszont Azure-szolgáltatásokon, például az Azure Active Directoryn alapul.Microsoft built Power BI on the foundation of Microsoft 365, which in turn builds on Azure services like Azure Active Directory. A Power BI-architektúra áttekintését a Power BI biztonságával kapcsolatos témakörben találja.For an overview of Power BI architecture, see Power BI Security.

Következő lépésekNext steps

Power BI felügyeleti portálPower BI admin portal
A Power BI rendszergazdai szerep ismertetéseUnderstanding the Power BI admin role
Önkiszolgáló regisztráció a Power BI-raSelf-service sign up for Power BI
A Power BI Pro megvásárlásaPurchasing Power BI Pro
Mi a Power BI Premium?What is Power BI Premium?
A Power BI Premium megvásárlásaHow to buy Power BI Premium
Power BI Premium-tanulmányPower BI Premium whitepaper
Csoport kezelése a Power BI-ban és a Microsoft 365-benManage your group in Power BI and Microsoft 365
Munkahelyi vagy iskolai fiók kezeléseWork or school account management
Microsoft 365-csoportok kezeléseMicrosoft 365 group management

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry asking the Power BI Community