Csempékkel kapcsolatos hibák elhárításaTroubleshooting tile errors

Az alábbiakban a csempékkel kapcsolatban felmerülő gyakori hibákat és azok magyarázatát soroltuk fel.Below are the common errors you may encounter with tiles along with an explanation.

Megjegyzés

Ha egy itt fel nem sorolt hiba okozza a problémát, a közösségi webhelyen kérhet további segítséget, vagy létrehozhat egy támogatási jegyet.If you encounter an error that is not listed below, and it is causing you issues, you can ask for further assistance on the community site, or you can create a support ticket.

HibákErrors

Hibát észlelt a Power BI a modell betöltése közben. Próbálkozzon újra később.Power BI encountered an unexpected error while loading the model. Please try again later. vagy Nem sikerült beolvasni az adatmodellt. Forduljon az irányítópult tulajdonosához, és győződjön meg róla, hogy az adatforrások és az adatmodell léteznek és elérhetők.or Couldn't retrieve the data model. Please contact the dashboard owner to make sure the data sources and model exist and are accessible.

Nem sikerült hozzáférni az adataihoz, mert az adatforrás nem volt elérhető.We weren't able to access your data because the data source wasn't reachable. Ez akkor fordulhat elő, ha az adatforrást eltávolították, átnevezték, áthelyezték, offline állapotban volt, vagy megváltoztak az engedélyek.This issue could happen if the data source was removed, renamed, moved, offline, or permissions have changed. Győződjön meg róla, hogy a forrás még a mutatott helyen található, és továbbra is van engedélye az eléréséhez.Check that the source is still in the location we are pointing to and you still have permission to access it. Ha nem ez a probléma, lehetséges, hogy a forrás lassú.If that isn't the issue, the source may be slow. Próbálkozzon újra egy későbbi időpontban, amikor a forrás terhelése kisebb.Try again later during a time when the load on the source is smaller. Ha ez egy helyszíni adatforrás, az adatforrás tulajdonosa esetleg további információkkal tud szolgálni.If it is an on-premises source, the data source owner may be able to provide more information.

Nem rendelkezik engedéllyel a csempe megtekintéséhez és a munkafüzet megnyitásához.You don't have permission to view this tile or open the workbook.

Forduljon az irányítópult tulajdonosához, és győződjön meg róla, hogy az adatforrások és az adatmodell léteznek és elérhetők az Ön fiókjával.Contact the dashboard owner to make sure the data sources and model exist and are accessible for your account.

A rendszergazda letiltotta a Power BI-vizualizációkat.Power BI visuals have been disabled by your administrator.

A Power BI-rendszergazda letiltotta a Power BI-vizualizációkat a szervezete vagy a biztonsági csoportja számára.Your Power BI administrator has disabled the usage of Power BI visuals for your organization or your security group. Emiatt nem használhat Power BI-vizualizációkat a Microsoft Marketplace-ről, és nem importálhat privát vizualizációkat fájlból.You will not be able to use Power BI visuals from the Microsoft marketplace or import private visuals from a file. Csak az előcsomagolt vizualizációkat használhatja.You will be able to use only the pre-packed set of visuals.

Minden adathierarchizálásban legalább egy olyan csoportnak vagy számításnak kell szerepelnie, amely adatokat generál. Forduljon az irányítópult tulajdonosához.Data shapes must contain at least one group or calculation that outputs data. Please contact the dashboard owner.

Jelenleg nem jeleníthetők meg adatok, mert a lekérdezés üres.We don't have any data to display because the query is empty. Próbálja meg egyes mezőket a mezőlistáról hozzáadni a vizualizációhoz, és újra rögzíteni azt.Try adding some fields from the field list to your visual and repinning it.

Nem sikerült megjeleníteni az adatokat, mert a Power BI nem tudta meghatározni, hogy milyen kapcsolat van két vagy több mező között.Can't display the data because Power BI can't determine the relationship between two or more fields.

Két vagy több, nem kapcsolódó táblázatokból származó mezőt próbál használni.You are trying to use two or more fields from tables that are not related. Távolítsa el a nem kapcsolódó mezőket a vizualizációból, majd hozzon létre kapcsolatot a táblák között.You need to remove the unrelated fields from the visual and then create a relationship between the tables. Miután ezt elvégezte a módosítást, újból hozzáadhatja a mezőket a vizualizációhoz.Once you have done this change, you can add the fields back to the visual. Ezt a Power BI Desktopban vagy az Excel programhoz készült PowerPivot bővítményben teheti meg.This can be done in Power BI Desktop or Power Pivot for Excel. További információLearn more

Az elsődleges és a másodlagos tengelyen lévő csoportok között átfedés van. Az elsődleges tengelyen lévő csoportok kulcsai nem egyezhetnek meg a másodlagos tengelyen lévőkével.The groups in the primary axis and the secondary axis overlap. Groups in the primary axis can't have the same keys as groups in the secondary axis.

Ez általában átmeneti jellegű probléma.It is usually a transient issue. Általában olyankor lép fel, ha sorokból oszlopokba helyez át csoportokat.This will typically happen when you are moving groups from rows to columns. Ebben az esetben a csoportok áthelyezésének befejezésekor el kell, hogy tűnjön a hiba.In this case, the error should disappear when you finish moving all the groups. Ha továbbra is megjelenik az üzenet, próbálkozzon mezőváltással a sorok és oszlopok, vagy a tengely jelmagyarázata között, vagy eltávolítani mezőket a vizualizációból.If you still see the message, try switching fields between the rows and columns or the axis legend or removing fields from the visual.

A megjelenítés túllépte az elérhető erőforráskorlátokat. Szűréssel csökkentheti a megjelenített adatmennyiséget.This visual has exceeded the available resources. Try filtering to decrease the amount of data displayed.

A vizualizáció túl sok adatot próbált lekérdezni ahhoz, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokkal biztosítani tudjuk a teljes eredményt.Your visual has attempted to query too much data for us to complete the result with the available resources. Próbálkozzon a vizualizáció szűrésével az eredményben szereplő adatmennyiség csökkentése érdekében.Try filtering the visual to reduce the amount of data in the result.

Nem lehet azonosítani a következő mezőket: {0}. Frissítse a látványelemet az adathalmazban meglévő mezőkkel.We are not able to identify the following fields: {0}. Please update the visual with fields that exist in the dataset.

A mezőt valószínűleg törölték vagy átnevezték.The field was likely deleted or renamed. Távolítsa el a hibás mezőt a vizualizációból, adjon hozzá egy másik mezőt, és rögzítse ismét.You can remove the broken field from the visual, add a different field, and repin it.

Nem sikerült betölteni a látványelem adatait. Próbálkozzon újra később.Couldn't retrieve the data for this visual. Please try again later.

Ez általában átmeneti jellegű probléma.This is usually a transient issue. Ha később ismét próbálkozik, és továbbra is megjelenik ez az üzenet, forduljon a támogatási szolgálathoz.If you try again later and you still see this message, contact support.

A csempék továbbra is a nem szűrt adatokat jelenítik meg az egyszeri bejelentkezés (SSO) engedélyezése után.Tiles continue to show unfiltered data after enabling single-sign on (SSO).

Ez akkor fordulhat elő, ha az alapul szolgáló adatkészlet DirectQuery mód használatára van konfigurálva, vagy egy helyszíni adatátjárón keresztül élő kapcsolatot használ az Analysis Serviceshez.This can happen if the underlying dataset is configured to use DirectQuery mode or a Live Connection to Analysis Services through an on-premises data gateway. Ebben az esetben a csempék továbbra is a nem szűrt adatokat jelenítik meg, miután engedélyezte az egyszeri bejelentkezést az adatforráshoz, egészen a következő csempefrissítésig.In this case, the tiles continue to show the unfiltered data after enabling SSO for the data source until the next tile refresh is due. A következő csempefrissítéskor a Power BI az SSO-t már konfiguráltként használja, és a csempék a felhasználói identitásnak megfelelően szűrve jelenítik meg az adatokat.At the next tile refresh, Power BI uses SSO as configured, and the tiles show the data filtered according to the user identity.

Ha azonnal szűrt adatokat szeretne megjeleníteni, a csempefrissítést kényszerítheti is az irányítópult jobb felső sarkában található További lehetőségek (…) elemet, majd Az irányítópult csempéinek frissítése lehetőséget választva.If you want to see the filtered data immediately, you can force a tile refresh by selecting More options (...) in the upper right of a dashboard and selecting Refresh dashboard tiles.

Adatkészlet tulajdonosaként a csempefrissítés gyakoriságát is módosíthatja, és a csempe frissítésének felgyorsításához 15 percre is beállíthatja azt.As a dataset owner, you can also change the tile refresh frequency and set it to 15 minutes to accelerate tile refresh. Válassza a Power BI szolgáltatás jobb felső sarkában található fogaskerék ikont, majd a Beállítások lehetőséget.Select the gear icon in the upper right corner of the Power BI service, then select Settings. A Beállítások lapon válassza az Adatkészletek lehetőséget. Bontsa ki az Ütemezett gyorsítótár-frissítés elemet, és módosítsa az Ütemezés gyakoriságát.On the Settings page, select the Datasets tab. Expand Scheduled cache refresh and change Refresh frequency. Fontos, hogy alaphelyzetbe állítsa a konfigurációt az eredeti frissítési gyakoriságra, miután a Power BI végrehajtaná a következő csempefrissítést.Make sure you reset the configuration to the original refresh frequency after Power BI performs the next tile refresh.

Megjegyzés

Az Ütemezett gyorsítótár-frissítés szakasz csak a DirectQuery/Élő kapcsolat módú adatkészletekhez érhető el.The Scheduled cache refresh section is only available for datasets in DirectQuery/LiveConnection mode. Az Importálás módú adatkészletekhez nem szükséges külön csempefrissítés, mert a csempék automatikusan frissülnek a következő beütemezett adatfrissítésnél.Datasets in Import mode do not require a separate tile refresh because the tiles are refreshed automatically during the next scheduled data refresh.

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattalContact support

Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen támogatást a további vizsgálat érdekében.If you are still having an issue, contact support to investigate further.

Következő lépésekNext steps

A Helyszíni adatátjáróval kapcsolatos hibák elhárításaTroubleshooting the On-premises data gateway
A Power BI Personal Gateway hibáinak elhárításaTroubleshooting Power BI Personal Gateway
További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry the Power BI Community