Csoportosítás és dobozolás használata a Power BI DesktopbanUse grouping and binning in Power BI Desktop

Amikor a Power BI Desktop vizualizációkat hoz létre, az adatokat az alapul szolgáló adatokban talált értékek alapján adatrészletekben (vagy csoportokban) aggregálja.When Power BI Desktop creates visuals, it aggregates your data into chunks (or groups) based on values found in the underlying data. Ez gyakran elegendő is, de lehetnek alkalmak, amikor finomítani szeretné az adattömbök megjelenítését.Often that's fine, but there may be times when you want to refine how those chunks are presented. Előfordulhat például, hogy három termékkategóriát egy nagyobb kategóriában (egy csoportban) szeretne elhelyezni.For example, you might want to place three categories of products in one larger category (one group). Az is előfordulhat, hogy az eladási adatokat 1 000 000 dollár méretű dobozokban szeretné látni, nem pedig 923 983 dolláros méretű adatrészletekben.Or, you might want to see sales figures put into bin-sizes of 1,000,000 dollars, instead of chunks of 923,983-dollar sizes.

A Power BI Desktopban csoportosíthatja az adatokat, és így jobban áttekintheti, elemezheti és feltárhatja a vizualizációkban foglalt adatokat és tendenciákat.In Power BI Desktop, you can group data points to help you more clearly view, analyze, and explore data and trends in your visuals. A dobozméretet is meghatározhatja az értékek egyenlő méretű csoportokra osztásához, ami lehetővé teszi az adatok könnyebben értelmezhető vizualizációját.You can also define the bin size to put values into equally sized groups that better enable you to visualized data in ways that are meaningful. Ezt a műveletet gyakran dobozolásnak nevezik.This action is often called binning.

A csoportosítás használataUsing grouping

A csoportosítás használatához CTRL+kattintással válasszon ki két vagy több elemet egy vizualizáción.To use grouping, select two or more elements on a visual by using Ctrl+click to select multiple elements. Ezután kattintson a jobb gombbal a többszörös kijelölés egyik elemére, majd válassza a Csoportosítás lehetőséget a helyi menüben.Then right-click one of the multiple selection elements and choose Group from the context menu.

Csoportosítás parancs, gráf, Csoportosítás, Power BI Desktop

Miután létrejött a csoport, a rendszer hozzáadja azt a vizualizáció Jelmagyarázat gyűjtőjéhez.Once it's created, the group is added to the Legend bucket for the visual. A csoport a Mezők listában is megjelenik.The group also appears in the Fields list.

Jelmagyarázat és Mezők listák, csoportosítás, Power BI Desktop

Amikor már rendelkezik egy csoporttal, könnyedén szerkesztheti a csoport tagjait.Once you have a group, you can easily edit the members of that group. Kattintson a jobb gombbal a mezőre a Jelmagyarázat gyűjtőben vagy a Mezők listában, majd válassza Csoportok szerkesztése lehetőséget.Right-click the field from the Legend bucket or from the Fields list, and then choose Edit Groups.

Csoportok szerkesztése parancs, Jelmagyarázat és Mezők listák, Power BI Desktop

A megjelenő Csoportok párbeszédpanelen létrehozhat új csoportokat, vagy módosíthatja a meglévőket.In the Groups dialog box, you can create new groups or modify existing groups. Emellett bármelyik csoportot átnevezheti.You can also rename any group. Ehhez egyszerűen kattintson duplán a csoport címére a Csoportok és tagok mezőben, majd adja meg az új nevet.Just double-click the group title in the Groups and members box, and then enter a new name.

A csoportokkal sok mindent megtehet.You can do all sorts of things with groups. Hozzáadhat elemeket a Nem csoportosított értékek listáról egy új vagy egy létező csoporthoz.You can add items from the Ungrouped values list into a new group or into one of the existing groups. Új csoport létrehozásához válasszon ki két vagy több elemet (CTRL+kattintással) a Nem csoportosított értékek mezőből, és kattintson a mező alatti Csoportosítás gombra.To create a new group, select two or more items (using Ctrl+click) from the Ungrouped values box, and then select the Group button below that box.

Hozzáadhat egy nem csoportosított értéket egy létező csoporthoz: ehhez csak válasszon ki egy Nem csoportosított értéket, aztán válassza ki a meglévő csoportot, amelyhez hozzá szeretné adni, majd válassza a Csoportosítás gombot.You can add an ungrouped value into an existing group: just select the one of the Ungrouped values, then select the existing group to add the value to, and select the Group button. Ha el szeretne távolítani egy elemet egy csoportból, válassza ki azt a Csoportok és tagok mezőben, majd válassza a Csoportosítás megszüntetése lehetőséget.To remove an item from a group, select it from the Groups and members box, and then select Ungroup. A nem csoportosított kategóriákat emellett áthelyezheti az Egyéb csoportba, vagy nem csoportosítottan hagyhatja őket.You can also move ungrouped categories into the Other group or leave them ungrouped.

Csoportok párbeszédpanel, Power BI Desktop

Megjegyzés

A Mezők szakasz bármelyik mezőjéhez is létrehozhat csoportokat, és ehhez nem kell egy meglévő vizualizáció több elemét kijelölnie.You can create groups for any field in the Fields well, without having to select multiple items from an existing visual. Csak kattintson a jobb gombbal a mezőre, és válassza a megjelenő menüben az Új csoport elemet.Just right-click the field, and select New Group from the menu that appears.

A dobozolás használataUsing binning

A dobozméretet a Power BI Desktop numerikus és időmezőihez állíthatja be.You can set the bin size for numerical and time fields in Power BI Desktop. A számított oszlopokhoz dobozolást is készíthet, a mértékekhez azonban nem.You can make bins for calculated columns, but not for measures. A dobozolással megfelelő méretűre állíthatja a Power BI Desktop által megjelenített adatokat.Use binning to right-size the data that Power BI Desktop displays.

Egy dobozméret alkalmazásához kattintson a jobb gombbal egy Mezőre, és válassza az Új csoport lehetőséget.To apply a bin size, right-click a Field and choose New Group.

Új csoport parancs, Mezők lista, Power BI Desktop

A Csoportok párbeszédpanelen állítsa a Doboz méretét a kívánt értékre.From the Groups dialog box, set the Bin size to the size you want.

Doboz mérete, párbeszédpanel, Power BI Desktop

Amikor az OK gombra kattint, észreveheti, hogy megjelenik a Mezők panelen egy új mező, amelyhez hozzá van fűzve a (bins) (dobozok) kifejezés.When you select OK, you'll notice that a new field appears in the Fields pane with (bins) appended. Ezt a mezőt ezután a vászonra húzhatja, így egy vizualizációban használhatja az intervallumméretet.You can then drag that field onto the canvas to use the bin size in a visual.

A bins (dobozok) mező a vászonra húzása, Power BI Desktop

Ha működés közben szeretné látni a dobozolást, tekintse meg ezt a videót.To see binning in action, take a look at this video.

Mindössze ennyit kell tudni a csoportosítás és a dobozolás használatáról, hogy a jelentéseiben szereplő vizualizációk pont úgy jelenítsék meg az adatokat, ahogyan szeretné.And that's all there is to using grouping and binning to ensure the visuals in your reports show your data just the way you want them to.