A Jelentés nézet használata a Power BI DesktopbanWork with Report view in Power BI Desktop

Ha már dolgozott a Power BI-jal, tudja, milyen egyszerűen hozhatók létre dinamikus perspektívákat és adatelemzést biztosító jelentések.If you've been working with Power BI, you know how easy it's to create reports providing dynamic perspectives and insights into your data. A Power BI speciális funkciókat tesz elérhetővé a Power BI Desktopban.Power BI also has more advanced features in Power BI Desktop. A Power BI Desktoppal többek között létrehozhat összetett lekérdezéseket, egyesíthet különböző forrásokból származó adatokat és kapcsolatot hozhat létre táblák között.With Power BI Desktop, create advanced queries, mashup data from multiple sources, create relationships between tables, and more.

A Power BI Desktop egy Jelentés nézetet is tartalmaz, amelyben bármennyi, vizualizációkat tartalmazó jelentésoldalt létrehozhat.Power BI Desktop includes a Report view, where you can create any number of report pages with visualizations. A Power BI Desktop Jelentés nézete hasonló a kialakítással rendelkezik, mint egy jelentés Szerkesztési nézete a Power BI szolgáltatásban.Report view in Power BI Desktop provides a similar design experience to the report's editing view in the Power BI service. Többek között áthelyezheti a vizualizációkat, vagy másolhatja, beillesztheti és egyesítheti őket.You can move visualizations around, copy and paste, merge, and so on.

A különbség az, hogy ha a Power BI Desktopot használja, dolgozhat lekérdezésekkel, és modellezheti az adatokat annak érdekében, hogy az adatai a legjobb elemzést tegyék lehetővé a jelentésekben.The difference between them is when using Power BI Desktop, you can work with your queries and model your data to make sure your data supports the best insights in your reports. Ezután mentheti a Power BI Desktop-fájlt bárhová, ahová szeretné, legyen az a helyi lemez vagy a felhő.You can then save your Power BI Desktop file wherever you like, whether it's your local drive or to the cloud.

Nézzük meg mindezt a gyakorlatban!Let's take a look!

Ha először tölt be adatokat a Power BI Desktopba, a Jelentés nézet egy üres vászonnal jelenik meg, amelyen az adatok a jelentéshez való hozzáadását segítő hivatkozások találhatók.When you first load data in Power BI Desktop, you'll see the Report view with a blank canvas, with links to help you add data to your report.

Power BI Desktop

Ha a bal oldali navigációs panelen található ikonokra kattint, válthat a Jelentés nézet, az Adat nézet és a Kapcsolat nézet között:You can switch between Report, Data, and Relationship views by selecting the icons in the left-hand navigation pane:

Jelentés nézet ikonja

Miután hozzáadott néhány adatot, hozzáadhat mezőket az új vizualizációhoz a vásznon.Once you've added some data, you can add fields to a new visualization in the canvas.

Vizualizáció hozzáadása a Mezők panelről való áthúzással

A vizualizáció típusának módosításához válassza ki azt a vásznon, majd válasszon egy új típust Vizualizációk területen.To change the type of visualization, you can select it on the canvas, then select a new type in Visualizations.

Vizualizáció módosítása új kijelölésével

Tipp

Érdemes kipróbálnia különböző vizualizációtípusokat is.Be sure to experiment with different visualization types. Fontos, hogy a vizualizáció egyértelmű módon közölje az információkat.It's important your visualization convey information in your data clearly.

Egy jelentés legalább egy üres oldallal kezdődik.A report will have at least one blank page to start. Az oldalak a kezelőpanelen jelennek meg, a vászon bal oldalán.Pages appear in the navigator pane just to the left of the canvas. Egy oldalhoz sokféle vizualizációt hozzáadhat, de fontos, hogy ne vigye túlzásba őket.You can add all sorts of visualizations to a page, but it's important not to overdo it. A túl sok vizualizáció zsúfolttá teheti az oldalt, és nehézkessé a megfelelő információ megtalálását.Too many visualizations on a page make it look busy and difficult to find the right information. Új oldalakat is hozzáadhat a jelentéshez.You can add new pages to your report. Ehhez egyszerűen kattintson az Új oldal elemre a menüszalagon.Just click New Page on the ribbon.

Új oldal ikon

Egy oldal törléséhez a Jelentés nézet alján kattintson az X elemre az oldal lapján.To delete a page, click the X on the page's tab at the bottom of the Report view.

Lap hozzáadása jelentéshez

Megjegyzés

A jelentések és a vizualizációk nem rögzíthetők a Power BI Desktop irányítópultján.Reports and visualizations can't be pinned to a dashboard from Power BI Desktop. Ehhez közzé kell tennie azokat a Power BI-webhelyen.To do that, you'll need to publish to your Power BI site. További információ: Adatkészletek és jelentések közzététele a Power BI Desktopból.For more information, see Publish datasets and reports from Power BI Desktop.

Jelentések közötti másolás és beillesztésCopy and paste between reports

Egy vizualizáció egyszerűen kimásolható egy Power BI Desktop-jelentésből, és beilleszthető egy másik jelentésbe.You can easily take a visual from one Power BI Desktop report and paste it into another report. A jelentésvizualizáció másolásához használja a Ctrl+C billentyűparancsot.Simply use the Ctrl+C keyboard shortcut to copy your report visual. A másik Power BI Desktop-jelentésben használja a Ctrl+V billentyűkombinációt a vizualizáció beillesztéséhez.In the other Power BI Desktop report, use Ctrl+V to paste the visual into the other report. Egyszerre egy, vagy egy oldalon belül több másolandó vizualizációt is kijelölhet, és beilleszthet a cél Power BI Desktop-jelentésbe.You can select one visual at a time, or all visuals on a page to copy, then paste into the destination Power BI Desktop report.

A vizualizációk másolásának és beillesztésének lehetősége azok számára hasznos, akik rendszeresen készítenek és frissítenek több jelentést.The ability to copy and paste visuals is useful for people who build and updates multiple reports frequently. A fájlok közötti másoláskor a Formázás panelen explicit módon megadott beállítások és formázások is másolva lesznek, a témára vagy alapértelmezett beállításokra épülő vizuális elemek pedig automatikusan a céljelentés témájának megfelelően lesznek frissítve.When copying between files, settings and formatting that have been explicitly set in the formatting pane will carry forward, while visual elements relying on a theme or the default settings automatically update to match the theme of the destination report. Ha tehát egy vizualizációt már megformázott a kívánt módon, átmásolhatja az újabb jelentésekbe, és a formázásba fektetett munka nem vész kárba.So when you get a visual formatted and looking just the way you want, you can copy and paste that visual into new reports and preserve all that good formatting work.

Ha a modellben lévő mezők eltérnek, akkor a vizualizáción hibajelzés jelenik meg, és egy figyelmeztetés tájékoztatja a hiányzó mezőkről.If the fields in your model are different, you'll see an error on the visual and a warning about which fields don't exist. Ez a hiba ahhoz hasonló, amikor törlik a modellnek a vizualizáció által használt egyik mezőjét.The error is similar to the experience you see when you delete a field in the model that a visual is using.

Hiba vizualizáció másolásakor/beillesztésekor – hiányzó adatmező

A hiba javításához elég pótolni a hiányzó mezőket a használni kívánt mezőkkel az abban a jelentésben lévő modellből, ahová a vizualizációt beillesztette.To correct the error, just replace the broken fields with the fields you want to use from the model in the report to which you pasted the visual. Ha egyéni vizualizációt használ, akkor ezt az egyéni vizualizációt is importálnia kell a céljelentésbe.If you're using a custom visual, you must also import that custom visual to the destination report.

Jelentésoldalak elrejtéseHide report pages

Jelentés létrehozásánál a jelentés egyes lapjait el is rejtheti.When you create a report, you can also hide pages from a report. Ez akkor lehet hasznos, ha a jelentésben alapul szolgáló adatokat vagy vizualizációkat kell létrehoznia, de nem szeretné, ha ezek az oldalak megjelennének mások számára, például ha olyan táblázatokat vagy vizualizációkat hoz létre, amelyeket más jelentésoldalakhoz szeretne felhasználni.This approach might be useful if you need to create underlying data or visuals in a report, but you don't want those pages to be visible to others, such as when you create tables or supporting visuals that are used in other report pages. Ezen kívül számos más kreatív oka is lehet annak, hogy egy létrehozott jelentésoldalt el szeretne rejteni egy közzétett jelentésben.There are many other creative reasons you might want to create a report page, then hide it from a report you want to publish.

A jelentésoldal elrejtése egyszerűen elvégezhető.Hiding a report page is easy. Kattintson jobb gombbal a jelentésoldalt jelző fülre, és a megjelenő menüben válassza az Elrejt lehetőséget.Simply right-click on the report page tab, and select Hide from the menu that appears.

Oldal elrejtése beállítás

A jelentésoldal elrejtésénél fontos lehet figyelembe venni néhány szempontot:There are a few considerations to keep in mind when hiding a report page:

  • A Power BI Desktopban a rejtett jelentésnézet is látható, jóllehet az oldal címe szürkén jelenik meg. Az alábbi képen a 4. oldal (Page 4 címmel) el van rejtve.You can still see a hidden report view when in Power BI Desktop, even though the page's title is grayed out. In the following image, Page 4 is hidden.

    szürkén megjelenő, rejtett oldal

  • Ha a jelentést a Power BI szolgáltatásban nézik meg, az elrejtett jelentésoldal nem jelenik meg.You cannot see a hidden report page when viewing the report in the Power BI service.

  • A jelentésoldalak elrejtése nem biztonsági célokat szolgál.Hiding a report page is not a security measure. Az oldal továbbra is elérhető a felhasználók számára, és a tartalma továbbra is elérhető a részletezés és más módszerek használatával.The page can still be accessed by users, and its content is still accessible using drillthrough, and other methods.

  • Az elrejtett oldal esetén a Megtekintési módban nem jelennek meg navigációs nyilak.When a page is hidden, when in View mode, no view-mode navigation arrows are shown.