Adatok elküldése Power BI-adatkészletbePush data into a Power BI dataset

A Power BI API-val adatokat küldhet egy Power BI-adatkészletbe.The Power BI API lets you push data into a Power BI dataset. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan lehet leküldeni egy terméktáblázatot tartalmazó értékesítési marketing-adatkészletet egy meglévő adatkészletbe.In this article, we show you how to push a Sales Marketing dataset containing a Product table into an existing dataset.

A kezdéshez szüksége lesz egy Azure Active Directory- (Azure AD-) és egy Power BI-fiókra.Before getting started, you need an Azure Active Directory (Azure AD) and a Power BI account.

Adatok adatkészletbe történő elküldésének lépéseiSteps to push data into a dataset

A következő szakasz egy általános ismertetés az adatok küldésére használható Power BI API-műveletekről.The next section is a general discussion of Power BI API operations that push data.

Adatok küldésére használt Power BI API-műveletekPower BI API operations to push data

A Power BI REST API-val adatforrásokat küldhet a Power BI-ba.With the Power BI REST API, you can push data sources to Power BI. Amikor egy alkalmazás sorokat ad hozzá egy adatkészlethez, az irányítópult csempéi automatikusan frissülnek az új adatokkal.When an app adds rows to a dataset, dashboard tiles update automatically with the new data. Az adatok küldéséhez használja a PostDataset és a PostRows műveleteket.To push data, use the PostDataset and PostRows operations. Egy adatkészlet kereséséhez használja az Adatkészletek lekérése műveletet.To find a dataset, use the Get Datasets operation. A fenti műveletek bármelyike esetében átadhat egy csoportazonosítót a csoporttal való munkavégzéshez.You can pass a group ID to work with a group for any of these operations. A csoportazonosítók listáját a Csoportok lekérése művelettel kérheti le.To get a group ID list, use the Get Groups operation.

Az adatok adatkészletbe történő elküldéséhez használható műveletek az alábbiak:Here are the operations to push data into a dataset:

Adatkészletet úgy hozhat létre a Power BI-ban, hogy átad egy JavaScript Object Notation- (JSON-) sztringet a Power BI szolgáltatásnak.You create a dataset in Power BI by passing a JavaScript Object Notation (JSON) string to the Power BI service. További információt a JSON-karakterláncokról a JSON ismertetésében talál.To learn more about JSON, see Introducing JSON.

Az adatkészletek JSON-sztringjének formátuma a következő:The JSON string for a dataset has the following format:

Power BI-adatkészlet JSON-objektumaPower BI Dataset JSON object

{"name": "dataset_name", "tables":
  [{"name": "", "columns":
    [{ "name": "column_name1", "dataType": "data_type"},
     { "name": "column_name2", "dataType": "data_type"},
     { ... }
    ]
   }
  ]
}

Az Értékesítési marketing-adatkészlet példájában tehát az alábbihoz hasonló JSON-sztringet kellene átadnia.For our Sales Marketing dataset example, you would pass a JSON string as shown below. Ebben a példában a SalesMarketing az adatkészlet neve, a Product (Termék) pedig a tábla neve.In this example, SalesMarketing is the dataset name, and Product is the table name. A tábla meghatározása után a táblasémát kell meghatároznia.After defining the table, you define the table schema. A SalesMarketing adatkészlet esetében a táblaséma az alábbi oszlopokat tartalmazza ProductID (Termékazonosító), Manufacturer (Gyártó), Category (Kategória), Segment (Szegmens), Product (Termék) és IsComplete (Kész állapot).For the SalesMarketing dataset, the table schema has these columns: ProductID, Manufacturer, Category, Segment, Product, and IsCompete.

Példa adatkészlet-objektum JSON-raExample dataset object JSON

{
  "name": "SalesMarketing",
  "tables": [
    {
      "name": "Product",
      "columns": [
      {
        "name": "ProductID",
        "dataType": "int"
      },
      {
        "name": "Manufacturer",
        "dataType": "string"
      },
      {
        "name": "Category",
        "dataType": "string"
      },
      {
        "name": "Segment",
        "dataType": "string"
      },
      {
        "name": "Product",
        "dataType": "string"
      },
      {
        "name": "IsCompete",
        "dataType": "bool"
      }
      ]
    }
  ]
}

Power BI-táblaséma esetén az alábbi adattípusok használhatók.For a Power BI table schema, you can use the following data types.

Power BI-tábla adattípusaiPower BI table data types

AdattípusData type KorlátozásokRestrictions
Int64Int64 Az Int64.MaxValue és Int64.MinValue érték nem engedélyezett.Int64.MaxValue and Int64.MinValue not allowed.
DuplaDouble A Double.MaxValue és Double.MinValue érték nem engedélyezett.Double.MaxValue and Double.MinValue values not allowed. A számtól eltérő értékek (NaN) nem támogatottak. +Infinity és -Infinity értékek nem támogatottak egyes függvényekben (például: Min, Max).NaN not supported.+Infinity and -Infinity not supported in some functions (for example, Min, Max).
LogikaiBoolean NincsNone
DatetimeDatetime Az adatok betöltése során kvantáljuk az értékeket a napok törtrészével az 1/300 másodperc (3,33 ms) egész többszörösévé.During data loading, we quantize values with day fractions to whole multiples of 1/300 seconds (3.33 ms).
SztringString Jelenleg legfeljebb 128 ezer karakter hosszú lehet.Currently allows up to 128 K characters.

További információk az adatoknak a Power BI-ba leküldésével kapcsolatbanLearn more about pushing data into Power BI

Az adatok adatkészletekbe történő küldésének első lépéseihez tekintse meg a bal oldali navigációs ablaktábla 1. lépés: Alkalmazás regisztrálása az Azure AD-ben elemét.To get started pushing data into a dataset, see Step 1: Register an app with Azure AD in the nav pane.

Következő lépésekNext steps

Több kérdése van?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry the Power BI Community