DAX: Oszlopok és mértékek hivatkozásaiDAX: Column and measure references

Adatmodellezőként készített DAX-kifejezései a modell oszlopaira és mértékeire hivatkoznak.As a data modeler, your DAX expressions will refer to model columns and measures. Az oszlopok és mértékek mindig a modell tábláihoz vannak társítva, ám ezek a hozzárendelések különbözőek.Columns and measures are always associated with model tables, but these associations are different. Éppen ezért ajánlott másként hivatkozni rájuk a kifejezésekben.So, we have different recommendations on how you'll reference them in your expressions.

OszlopokColumns

Az oszlopok táblaszintű objektumok, és az oszlopneveknek a táblán belül kell egyedinek lenniük.A column is a table-level object, and column names must be unique within a table. Így lehetséges, hogy a modellben többször is ugyanazt az oszlopnevet használja, feltéve, hogy azok különböző táblákhoz tartoznak.So it's possible that the same column name is used multiple times in your model—providing they belong to different tables. Egy további szabály, hogy egy oszlop neve nem egyezhet meg egy olyan mérték vagy hierarchia nevével, amely ugyanabban a táblában van.There's one more rule: a column name cannot have the same name as a measure name or hierarchy name that exists in the same table.

A DAX általában nem követeli meg, hogy teljes nevén hivatkozzon egy oszlopra.In general, DAX will not force using a fully qualified reference to a column. A teljes néven való hivatkozás azt jelenti, hogy az oszlop neve elé a tábla neve is oda van írva.A fully qualified reference means that the table name precedes the column name.

Az alábbi példa egy számított oszlop csak oszlopnév-hivatkozásokat használó definícióját mutatja be.Here's an example of a calculated column definition using only column name references. A Sales és a Cost oszlop is egy Orders nevű táblához tartozik.The Sales and Cost columns both belong to a table named Orders.

Profit = [Sales] - [Cost]

Ugyanez a definíció teljes névvel megadott oszlophivatkozásokkal is átírható.The same definition can be rewritten with fully qualified column references.

Profit = Orders[Sales] - Orders[Cost]

Bizonyos esetekben azonban kötelező teljes oszlopneveket használni a hivatkozásokhoz, ha a Power BI kétértelműséget észlel.Sometimes, however, you'll be required to use fully qualified column references when Power BI detects ambiguity. Erre a képlet beírásakor piros hullámvonal és hibaüzenet figyelmeztet.When entering a formula, a red squiggly and error message will alert you. Ezen kívül néhány DAX-függvény, például a LOOKUPVALUE is megköveteli a teljes oszlopnevek használatát.Also, some DAX functions like the LOOKUPVALUE DAX function, require the use of fully qualified columns.

Az oszlophivatkozásokat ajánlott mindig teljes névvel megadni.We recommend you always fully qualify your column references. Ennek indokait az Javaslatok szakaszban adjuk meg.The reasons are provided in the Recommendations section.

MértékekMeasures

A mértékek modellszintű objektumok.A measure is a model-level object. Amiatt a mértékek nevének a modellen belül egyedinek kell lennie.For this reason, measure names must be unique within the model. A Mezők panelen viszont a jelentéskészítők az egytáblás modellekhez tartozó összes mértéket látják.However, in the Fields pane, report authors will see each measure associated with a single model table. Ez a hozzárendelés esztétikai okokból van beállítva, és a mérték Kezdőtábla tulajdonságának beállításával konfigurálható.This association is set for cosmetic reasons, and you can configure it by setting the Home Table property for the measure. További információ: Mértékek a Power BI Desktopban (mértékek rendszerezése).For more information, see Measures in Power BI Desktop (Organizing your measures).

A kifejezésekben használható a mértékek teljes neve.It's possible to use a fully qualified measure in your expressions. A DAX IntelliSense fel is kínálja javaslatként.DAX intellisense will even offer the suggestion. Ennek ellenére szükségtelen és nem ajánlott a használata.However, it isn't necessary, and it's not a recommended practice. Egy mérték kezdőtáblájának módosításakor a mértékekre azok teljes nevével hivatkozó kifejezések hibássá válnak.If you change the home table for a measure, any expression that uses a fully qualified measure reference to it will break. Ilyen esetben minden hibás képletet szerkeszteni kell, hogy eltávolítsa (vagy frissítse) a mértékekre való hivatkozásokat.You'll then need to edit each broken formula to remove (or update) the measure reference.

Javasoljuk, hogy soha ne használjon teljes nevet a mértékekre való hivatkozásokban.We recommend you never qualify your measure references. Ennek indokait az Javaslatok szakaszban adjuk meg.The reasons are provided in the Recommendations section.

JavaslatokRecommendations

Javaslataink egyszerűek és könnyen megjegyezhetők:Our recommendations are simple and easy to remember:

  • Mindig használjon teljes nevet az oszlopokra való hivatkozásokbanAlways use fully qualified column references
  • Soha ne használjon teljes nevet a mértékekre való hivatkozásokbanNever use fully qualified measure references

Ennek indokai a következők:Here's why:

  • Képletbevitel: A képletek el lesznek fogadva, mert nem lesznek feloldandó többértelmű hivatkozások.Formula entry: Expressions will be accepted, as there won't be any ambiguous references to resolve. Ezzel annak a DAX-függvényekre vonatkozó követelménynek is eleget tesz, amely a teljes nevet használó oszlophivatkozások használatát írja elő.Also, you'll meet the requirement for those DAX functions that require fully qualified column references.
  • Robusztusság: A kifejezések a mérték kezdőtáblájának helyes módosítása után is működni fognak.Robustness: Expressions will continue to work, even when you change a measure home table property.
  • Olvashatóság: A kifejezések gyorsan és könnyen megérthetők – azonnal látható, hogy oszlopról vagy mértékről van szó az alapján, hogy a teljes neve van megadva vagy sem.Readability: Expressions will be quick and easy to understand—you'll quickly determine that it's a column or measure, based on whether it's fully qualified or not.

Következő lépésekNext steps

Erről a cikkről a következő forrásanyagokban talál további információt:For more information about this article, check out the following resources: