Hibaelhárítás – nem lehet létrehozni vagy beolvasni az adatbázishoz tartozó adategyesítőtTroubleshooting - Unable to create or retrieve a mashup for this database

Ha használja az Új entitások adatok alapján (technikai előzetes verzió) szolgáltatást, előfordulhat, hogy az alábbihoz hasonló hiba történik:When using the New Entities from Data (Technical Preview) feature, you might run into an error that looks like the following:

*Unable to create or retrieve a mashup for the current database*

Ez akkor fordulhat elő, ha a szolgáltatást egyéni entitások létrehozására használja a Common Data Service-ben (CDS), és az adatokat a Power Query olvassa be külső adatforrásokból.This can occur when you're using the feature to create Custom Entities in the Common Data Service (CDS) based on data from external data sources using Power Query. Ez a hiba akkor történik, ha a Power Query nem tud hozzáférni a munkahelyi adatokhoz a PowerApps vagy a CDS szolgáltatásban.The error is triggered when Power Query cannot access the organization's data in PowerApps or CDS. Ez két esetben fordulhat elő:There are two scenarios when this can happen:

 • Az Azure Active Directory (AAD) bérlői rendszergazdája megtiltotta a felhasználóknak, hogy engedélyt adjanak az alkalmazásoknak a céges adatok saját nevükben való elérésére.An Azure Active Directory (AAD) tenant administrator has disallowed users' ability to consent to apps accessing company data on their behalf.
 • Nem felügyelt Active Directory-bérlő van használatban.Using an unmanaged Active Directory tenant. A nem felügyelt bérlő egy olyan globális rendszergazda nélküli címtár, amely önkiszolgálói regisztrációs ajánlat eredményeként jött létre.An unmanaged tenant is a directory without a global administrator that was created to complete a self-service signup offer. A hiba javításához a felhasználóknak először felügyelt bérlőre kell váltaniuk, majd követniük kell az alábbi szakaszban ismertetett két megoldás egyikét.To fix this scenario, users must first convert to a managed tenant, then follow one of the two solutions to this issue, described in the following section.

Útmutató a probléma megoldásáhozHow to fix the issue

A fent ismertetett probléma megoldásának két módja van:There are two ways to fix the issue described above:

 • Kérje meg az AAD-rendszergazdát, hogy kövesse a szükséges lépéseket, és engedélyezze a felhasználóknak a céges adatok elérésére vonatkozó jóváhagyás alkalmazásoknak való megadásátHave the AAD administrator follow the steps necessary for users to consent to apps accessing company data
 • Kérje meg az AAD-rendszergazdát, hogy engedélyezze a Power Query szolgáltatásnak az adatok elérésétHave the AAD administrator allow Power Query to access data

A megoldáshoz szükséges mindkét lépést az alábbiakban ismertetjük.Each of the steps necessary for these solutions are described next.

Kapcsolatba léphet az AAD-bérlő rendszergazdájával, és megkérheti, hogy hajtsa végre az alábbi lépéseket, amelyekkel engedélyezhető a felhasználóknak, hogy engedélyt adjanak az alkalmazásoknak a céges adatok elérésére:You can contact the AAD tenant administrator, and have him or her perform the following steps, which enables users to consent to any app accessing company data:

 1. Keresse fel a https://portal.azure.com webhelyetVisit https://portal.azure.com
 2. Nyissa meg az Azure Active Directory panelt.Open the Azure Active Directory blade.
 3. Válassza a Felhasználói beállítások elemet.Select User settings.
 4. Válassza az Igen lehetőséget A felhasználók engedélyezhetik, hogy az alkalmazások a felhasználók nevében hozzáférjenek a vállalati adatokhoz elem mellett, majd válassza a Mentés gombot.Select Yes next to Users can consent to apps accessing company data on their behalf, and then select Save.
 5. A folyamat befejezésével a probléma megoldódik.Once that process is completed, the issue will be resolved.

Talán ez a legegyszerűbb megközelítés, de szélesebb körű jogosultságokat biztosít az alábbi megoldáshoz képest.This is perhaps the easiest approach, but it allows for broader permissions than the next option.

A Power Query céges adatokhoz való hozzáférésének engedélyezéseAllowing Power Query to access company data

Egy másik megoldás, ha megkéri a bérlő rendszergazdáját, hogy engedélyezze a Power Query szolgáltatást, így nem kell módosítani a bérlői szintű engedélyeket.Another solution is to have the tenant administrator give consent to Power Query without modifying tenant-wide permissions. Ehhez kérje meg a bérlő rendszergazdáját, hogy hajtsa végre az alábbi lépéseket:Have the tenant administrator take the following steps achieve this:

 1. Az Azure PowerShell telepítéseInstall Azure PowerShell
 2. A következő PowerShell-parancsok futtatása:Run the following PowerShell commands:
  • Login-AzureRmAccount (és bejelentkezés a bérlő rendszergazdájaként)Login-AzureRmAccount (and sign in as the tenant admin)
  • New-AzureRmADServicePrincipal -ApplicationId f3b07414-6bf4-46e6-b63f-56941f3f4128New-AzureRmADServicePrincipal -ApplicationId f3b07414-6bf4-46e6-b63f-56941f3f4128

Ennek a megközelítésnek az az előnye (a bérlői szintű megoldással szemben), hogy rendkívül célzott módszer.The advantage of this approach (versus the tenant-wide solution) is that this solution is very targeted. Csak a Power Query szolgáltatásnevet helyezi üzembe, és semmilyen más engedélyre vonatkozó módosítást nem kezdeményez a bérlőn.It provisions only the Power Query service principal, but no other permission changes are made to the tenant.