Common Data Service-beli adatok importálása vagy exportálásaImport or export data from the Common Data Service

Adatokat az alábbi két módszerrel helyezhet át a Common Data Service-be vagy onnan máshová:You can move data into or out of the Common Data Service in one of two ways:

 • Amennyiben egyszerre szeretne tömegesen importálni vagy exportálni adatokat több entitás esetében, használhatja a Microsoft Excelt.If you want to do a one-time bulk import or export of data, you can use Microsoft Excel for multiple entities.
 • Amennyiben folyamatosan szeretne importálni vagy exportálni adatokat egyetlen entitás és egy másik szolgáltatás, például a Dynamics 365 vagy a Salesforce, vagy akár egy Excel-fájl viszonylatában.If you want an ongoing import or export of data for a single entity to another service, such as Dynamics 365 or Salesforce, or even to an Excel file. Az importálás vagy exportálás beállításához használhatja a Microsoft Flowt.To set up ongoing import or export, you can use Microsoft Flow.

Adatok egyszeri importálása és exportálásaImport or export data once

Adatok importálása ExcelbőlImport data from Excel

 1. A powerapps.com webhelyen bontsa ki a Common Data Service szakaszt, majd kattintson vagy koppintson az Entitások elemre a bal oldali navigációs ablaktáblán.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Az Új entitás lehetőség mellett kattintson vagy koppintson a három pontra (...), majd az Adatok importálása lehetőségre.Next to New entity, click or tap the ellipsis, and then click or tap Import data.
 3. Válassza ki az entitást, amelybe adatot kíván importálni, majd kattintson vagy koppintson a Tovább gombra.Select the entity that you want to import data into, and then click or tap Next.
 4. Kattintson vagy koppintson a Keresés gombra.Click or tap Search. Válassza ki a fájlt, amelyből adatot kíván importálni.Select the file that you want to import data from.
 5. Ha a Leképezés állapota értéke nem Egyezés és egy zöld pipa, akkor leképezést kell létrehoznia az entitás mezői és az Excel-fájl oszlopai között.If the Mapping Status is not Match with a green check mark, then you will need to specify the mapping between the entity fields and the columns in the Excel file. Az oszlopok leképezése:To map the columns:
  1. Kattintson vagy koppintson a Leképezés megjelenítése gombra.Click or tap Show Mapping.
  2. Mindegyik entitásmező esetében válassza ki a megfelelő oszlopot az Excel fájlban.For each entity field, select the matching column in the Excel file.
  3. Kattintson vagy koppintson a Módosítások mentése gombra.Click or tap Save changes.
 6. Kattintson az Importálás gombra.Click Import.

Adatok exportálása ExcelbeExport data to Excel

Végezhet egyszeri adatexportálást standard vagy egyéni entitásokból, és egyszerre akár több entitásból is exportálhat adatokat.You can do a one-time data export from a standard entity or custom entity, and you can export data from more than one entity at a time. Amennyiben egynél több entitásból exportál adatokat, mindegyik entitás exportálása külön Microsoft Excel-fájlba történik.If you export data from more than one entity, each entity is exported into its own Microsoft Excel file.

 1. A powerapps.com webhely bal oldali navigációs ablaktáblájában kattintson vagy koppintson az Entitások elemre.On powerapps.com, click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Az Új entitás lehetőség mellett kattintson vagy koppintson a három pontra (...), majd az Adatok exportálása lehetőségre.Next to New entity, click or tap the ellipsis, and then click or tap Export data.
 3. Válassza ki az entitásokat, amelyekből adatot kíván exportálni, majd kattintson vagy koppintson az Exportálás Excelbe gombra.Select the entities that you want to export data from, and then click or tap Export to Excel.
 4. Amikor megjelenik Az exportálás befejeződött üzenet, kattintson vagy koppintson az Exportált adatok letöltése gombra az adatok letöltéséhez.When Export Completed appears, click or tap Download exported data to download the data.

Importálás és exportálás beállítása a Microsoft Flow használatávalUse Microsoft Flow to set up ongoing import or export

Beállíthat folyamatos importálást vagy exportálást egy standard vagy egyéni entitáshoz.You can set up ongoing import or export for a single standard entity or custom entity at a time. Néhány lehetséges hely, amelyekhez kapcsolódhat:Some possible places you can connect to include:

 • Dynamics 365Dynamics 365
 • SalesforceSalesforce
 • Bármelyik felhőalapú fájlszolgáltatóban tárolt Microsoft Excel-fájlMicrosoft Excel files stored in any cloud file provider
 • Microsoft SQL-adatbázisok a felhőben vagy helyszínen telepítveA Microsoft SQL database, both in the cloud and on-premises
 • Egyéni összekötő, amely a saját rendszerekhez való kapcsolódásra van kialakítvaA custom connector that you define to connect to your own systems

Jelenleg a Microsoft Flow használatával végzett adatimportálás vagy -exportálás nem minősül teljes értékű szinkronizálási szolgáltatásnak.Today, when you use Microsoft Flow to import or export data, it is not a full synchronization service. Amikor valamelyik szolgáltatásba bekerül egy objektum, a rendszer importálja azt a másik rendszerbe.When an object is added to one service, it will be imported into the other system. Ha azonban egy objektumot törölnek az egyik rendszerből, a másikból nem törlődik.However, that means if an object is deleted from one system it will not be deleted in the other system.

Az importálás beállításának módja attól függ, hogy létezik-e már sablon az importálni kívánt objektumhoz.How to set up the import depends on if a template already exists for the object that you want to import. Amennyiben létezik sablon, beállíthatja azt az adatok rendszerek közötti másolására.If a template exists, you can set it up to copy data from one system to another. További információért lásd: A Microsoft Common Data Service-t használó folyamatok létrehozása.For more information, see Create a flow that uses the Microsoft Common Data Service. Ha azonban nem létezik ilyen sablon, létre kell hoznia egy olyan folyamatot, amely képes használni az adatbázist.However, if no such template exists, you'll need to create a flow that can use the database. További részletekért lásd: Előzmények nélküli folyamatok létrehozása.For more details, refer to How to create a flow from scratch.