Entitásadatok megnyitása az ExcelbenOpen entity data in Excel

Az entitásadatok Microsoft Excelben való megnyitásával gyorsan és könnyen tekinthet meg és szerkeszthet adatokat a Microsoft PowerApps Excel-bővítményével.By opening entity data in Microsoft Excel, you can quickly and easily view and edit data by using the Microsoft PowerApps Excel Add-in. A PowerApps Excel-bővítményének használatához Microsoft Excel 2016 szükséges.The PowerApps Excel Add-in requires Microsoft Excel 2016.

Megjegyzés: Amennyiben a Microsoft Azure Active Directory- (Azure AD-) bérlő az Active Directory összevonási szolgáltatások (AD FS) használatára van konfigurálva, győződjön meg róla, hogy a 2016. májusi frissítés telepítve van, hogy az Excel-bővítmény megfelelően be tudjon jelentkezni.Note: If your Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) tenant is configured to use Active Directory Federation Services (AD FS), you must make sure that the May 2016 update has been applied, so that the Excel Add-in can correctly sign you in.

Entitásadatok megnyitása az ExcelbenOpen entity data in Excel

 1. A powerapps.com webhelyen bontsa ki a Common Data Service szakaszt, majd kattintson vagy koppintson az Entitások elemre a bal oldali navigációs ablaktáblában.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane. Ekkor megjelenik az összes elem.All the entities are shown.
 2. Kattintson a használni kívánt entitás jobb oldalán található három pontra (…).Click the ellipsis (...) to the right of the entity that you're interested in.
 3. Kattintson a Megnyitás Excelben lehetőségre, és nyissa meg a létrejövő munkafüzetet.Click Open in Excel, and then open the workbook that is generated. A munkafüzetben az entitásra vonatkozó kötési információk, a környezetre irányuló mutató, valamint egy, a PowerApps Excel-bővítményére irányuló mutató található.This workbook has binding information for the entity, a pointer to your environment, and a pointer to the PowerApps Excel Add-in.
 4. Az Excelben kattintson a Szerkesztés engedélyezése gombra a PowerApps Excel-bővítményének futtatásához.In Excel, click Enable editing to enable the PowerApps Excel Add-in to run. Az Excel-bővítmény egy munkaablakban fut majd az Excel-ablak jobb oldalán.The Excel Add-in runs in a pane on the right side of the Excel window.
 5. Amennyiben most futtatja először a PowerApps Excel-bővítményét, kattintson az Ez a bővítmény megbízható lehetőségre az Excel-bővítmény futtatásához.If this is the first time that you've run the PowerApps Excel Add-in, click Trust this Add-in to allow the Excel Add-in to run.
 6. Ha be kell jelentkeznie, kattintson a Bejelentkezés lehetőségre, majd jelentkezzen be ugyanazokkal a hitelesítő adatokkal, amelyeket a powerapps.com oldalon használt. Az Excel-bővítmény a korábbi bejelentkezésektől függően automatikusan beléptetheti Önt.If you're prompted to sign in, click Sign in, and then sign in by using the same credentials that you used on powerapps.com. The Excel Add-in will use a previous sign-in context and automatically sign you in if it can. Emiatt ellenőrizze a felhasználónevet az Excel-bővítmény jobb felső sarkában.Therefore, verify the user name in the upper right of the Excel Add-in.

Az Excel-bővítmény automatikusan beolvassa a kiválasztott entitás adatait.The Excel Add-in automatically reads the data for the entity that you selected. Vegye figyelembe, hogy a munkafüzet nem tartalmaz adatokat, amíg az Excel-bővítmény be nem olvassa azokat.Note that there will be no data in the workbook until the Excel Add-in reads it in.

Entitásadatok megtekintése és frissítése az ExcelbenView and refresh entity data in Excel

Miután az Excel-bővítmény beolvassa az entitásadatokat a munkafüzetbe, bármikor frissítheti az adatokat a bővítmény Frissítés gombjával.After the Excel Add-in reads entity data into the workbook, you can update the data at any time by clicking Refresh in the Excel Add-in.

Entitásadatok szerkesztése az ExcelbenEdit entity data in Excel

Az entitásadatokat szükség szerint módosíthatja, majd újra közzéteheti az Excel-bővítmény Közzététel gombjával.You can change entity data as you require and then publish it back by clicking Publish in the Excel Add-in.

Ha egy rekordot szeretne szerkeszteni, válasszon ki egy cellát a munkalapon, majd módosítsa annak értékét.To edit a record, select a cell in the worksheet, and then change the cell value.

Új rekordok hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket:To add a new record, follow one of these steps:

 • Kattintson bárhová a munkalapon, majd kattintson az Excel-bővítmény Új lehetőségére.Click anywhere in the worksheet, and then click New in the Excel Add-in.
 • Kattintson a munkalap utolsó sorára, majd nyomja le a Tab billentyűt többször addig, amíg a kurzor ki nem lép a sor utolsó oszlopából, és létre nem jön egy új sor.Click in the last row of the worksheet, and then press the Tab key until the cursor moves out of the last column of that row, and a new row is created.
 • Kattintson a közvetlenül a munkalap alatt található sorra, és kezdjen el adatokat begépelni egy cellába.Click in the row immediately below the worksheet, and start to enter data in a cell. Amikor a fókuszt áthelyezi ebből a cellából, a munkalap területe megnő, és az új sort is magába foglalja.When you move the focus out of that cell, the worksheet expands to include the new row.

Rekordok törléséhez kövesse az alábbi lépéseket:To delete a record, follow one of these steps:

 • Kattintson a jobb gombbal a sor számára a munkalap törölni kívánt sora mellett, majd a kattintson a Törlés lehetőségre.Right-click the row number next to the worksheet row to delete, and then click Delete.
 • Kattintson a jobb gombbal a törölni kívánt sorra, majd kattintson a Törlés > Táblázatsorok lehetőségre.Right-click in the worksheet row to delete, and then click Delete > Table Rows.

Oszlopok hozzáadása vagy eltávolításaAdd or remove columns

A tervezővel igazíthatja a munkalaphoz automatikusan hozzáadott oszlopokat.You can use the designer to adjust the columns that are automatically added to the worksheet.

 1. Engedélyezze az Excel-bővítmény adatforrás-tervezőjét úgy, hogy a Beállítások gombra (a fogaskerék szimbólumra) kattint, majd bejelöli a Tervezés engedélyezése jelölőnégyzetet.Enable the data source designer of the Excel Add-in by clicking the Options button (the gear symbol) and then selecting the Enable design check box.
 2. Kattintson az Excel-bővítmény Tervezés lehetőségére.Click Design in the Excel Add-in. A rendszer az összes adatforrást kilistázza.All the data sources are listed.
 3. Az adatforrás mellett kattintson a Szerkesztés gombra (a ceruzaikonra).Next to the data source, click the Edit button (the pencil symbol).
 4. Módosítsa igény szerint a Kijelölt mezők mezőben szereplő listát:Adjust the list in the Selected fields field as you require:
  • Ha egy mezőt szeretne hozzáadni az Elérhető mezők mezőből a Kijelölt mezők mezőhöz, kattintson a mezőre, majd a Hozzáadás lehetőségre.To add a field from the Available fields field to the Selected fields field, click the field, and then click Add. Másik lehetőségként kattintson duplán a mezőre.Alternatively, double-click the field.
  • Ha egy mezőt el szeretne távolítani a Kijelölt mezők mezőből, kattintson a mezőre, majd az Eltávolítás lehetőségre.To remove a field from the Selected fields field, click the field, and then click Remove. Másik lehetőségként kattintson duplán a mezőre.Alternatively, double-click the field.
  • A mezők sorrendjének módosításához kattintson egy mezőre a Kijelölt mezők mezőben, majd kattintson a Fel vagy a Le lehetőségre.To change the order of fields, click the field in the Selected fields field, and then click Up or Down.
 5. A módosítások az adatforráson való alkalmazásához kattintson a Frissítés lehetőségre, majd kattintson a Kész gombra a tervező bezárásához.Apply your changes to the data source by clicking Update, and then click Done to exit the designer. Amennyiben új mezőt (oszlopot) adott hozzá, kattintson a Frissítés gombra a frissített adatkészlet lekéréséhez.If you added a field (column), click Refresh to pull in an updated set of data.

HibaelhárításTroubleshooting

Előfordulhatnak olyan problémák, amelyek néhány egyszerű lépéssel megoldhatók.There are a few issues that can be resolved through some easy steps.

 • Ha „Tiltott” üzenet jelenik meg a metaadatok az Excel-bővítménnyel való betöltése során, a bővítménybe bejelentkezett fióknak nincs engedélye a célzott Common Data Service-adatbázis használatához.If you receive a "Forbidden" message while the Excel Add-in is loading metadata, the account that is signed in to the Excel Add-in doesn't have permission to use the targeted Common Data Service database. Ennek a problémának a megoldásához ellenőrizze, hogy a megfelelő felhasználónév látható-e az Excel-bővítmény jobb felső sarkában.To resolve this issue, verify that the correct user name appears in the upper right of the Excel Add-in. Amennyiben szükséges, kattintson a felhasználónévre az Excel-bővítmény jobb felső sarkában, jelentkezzen ki, majd újra be.As required, click the user name in the upper right of the Excel Add-in, sign out, and then sign back in.
 • Ha egy üres weboldal nyílik meg a bejelentkezés során, a fiókhoz az AD FS használata szükséges, a bővítményt futtató Excel verziója azonban nem elég friss a bejelentkezési párbeszédpanel betöltéséhez.If a blank webpage opens during the sign-in process, the account requires AD FS, but the version of Excel that is running the Add-in isn't recent enough to load the sign-in dialog box. Szükség esetén frissítse a használt Excel-verziót.As required, update the version of Excel that you're using. Az Excel verziójának frissítéséhez térjen át a késleltetett csatornáról az aktuális csatornára az Office-telepítő eszköz használatával.To update the version of Excel, use the Office deployment tool to move from the deferred channel to the current channel.

Ha itt nem ismertetett problémát tapasztal, vegye fel velünk a kapcsolatot az ügyfélszolgálati oldalakon.If you encounter an issue that isn't described here, contact us via the support pages.

Következő lépésekNext steps