A Common Data Service entitásainak ismertetéseUnderstand entities in the Common Data Service

A Common Data Service lehetővé teszi az adatok standard és egyéni entitáshalmazokban történő biztonságos tárolását és kezelését.The Common Data Service allows you to securely store and manage data within a set of standard and custom entities. Az entitás egy olyan mezőhalmaz, amelyben a rendszer hasonlóan tárolja az adatokat, mint egy adatbázistáblában.An entity is a set of fields used to store data similarly to a table within a database. Az adatok tárhelyre kerülését követően a Microsoft PowerApps segítségével az adatokat használó intelligens alkalmazásokat készíthet:After your data is stored you can use Microsoft PowerApps to build rich applications using your data:

 • Importálhatja az adatokat standard vagy egyéni entitásokba.Import data into standard or custom entities.
 • Egyéni entitásokat hozhat létre esetei és alkalmazása támogatásához.Create custom entities to support your scenario and application.
 • Ahol kiegészítő információkra van szükség, a standard entitásokhoz egyéni mezőket adhat.Add custom fields to standard entities where additional information is needed.
 • Az Ön által fejlesztett alkalmazásokba éppolyan könnyű belefoglalni egyéni és standard entitásokat, mint bármilyen más erőforrást.Incorporate standard and custom entities into an app that you're developing as easily as you would with data in other sources.
 • A hatékonyságnövelő bővítményeket kihasználva Micrsoft Excelből és Outlookból is elérheti az adatokat.Leverage the productivity add-ins to access your data from Microsoft Excel and Outlook.
 • Az adatokat a standard és egyéni entitásokra vonatkozó szerepköralapú biztonsági szabályokkal védheti a cégen belül.Secure your data within your organization using role-based security against standard and custom entities.
 • Olyan előre definiált értéklistákat alkalmazhat, mint például az Ország, Köszönés vagy Valuta.Include picklists of predefined data, such as Country, Salutation, or Currency.
 • Az entitás- és mezőnevek fordítását kihasználva globális támogatást nyújthat az adatokhoz.Provide global support for your data and applications by leveraging translation of entity and field names.

Minden entitás rekordkészletet tartalmaz, amelyet a felhasználók létrehozhatnak, olvashatnak, frissíthetnek vagy törölhetnek.Each entity contains a set of records that users can create, read, update, and delete. Létrehozhat relációkat az entitások között, így információkat kereshet egy entitásban egy másik entitásban található rekord alapján.You can create relationships between entities so that you can look up information in one entity based on a record in another entity. Például, létrehozhat egy egyéni entitást azon események nyomon követésére, melyekre az egyik felhasználó elment.For example, you could create a custom entity to track events which a customer had attended. A felhasználó keresési mezőként történő felvételével kapcsolatot tud teremteni a két entitás között, amelyet alkalmazásában és jelentéskészítéskor ki tud használni.By adding the Customer to your custom entity as a lookup field, you establish a relationship between the two entities which can be leveraged in your app and in reporting.

Ha további információra van szüksége a Common Data Service használatához megvásárolható csomagokkal kapcsolatban, tekintse meg az árképzési információkat.For information on purchasing a plan for using the Common Data Service, see Pricing info.

Miért érdemes entitásokat használni?Why use entities?

A Common Data Service-entitások, mind a standardok mind az egyéniek, egyaránt lehetővé teszik az adatok biztonságos, felhőalapú tárolását.Entities within the Common Data Service, both standard and custom, allow a secure and cloud-based storage option for your data. Az entitások lehetővé teszik, hogy az alkalmazásokon belüli használathoz üzleti szempontok alapján definiálja az adatokat.Entities allow you to create a business-focused definition of your data for use within your apps. Ha nem tudja eldönteni, hogy érdemes-e entitásokat használnia, mérlegelje az alább felsorolt előnyöket:If you're not sure if entities are your best option, consider these benefits:

 • Könnyű kezelhetőség: ‒ A metaadatokat és az adatokat is a felhőben tárolja a rendszer.Easy to manage - Both the metadata and data are stored in the cloud. Nem kell aggódnia tárolásuk módja miatt.You don't need to worry about the details of how they're stored.
 • Könnyű megoszthatóság: ‒ Egyszerűen oszthat meg adatokat kollégáival, mivel a PowerApps kezeli az engedélyeket.Easy to share - You can easily share data with your colleagues because PowerApps manages the permissions.
 • Könnyen gondoskodhat az adatvédelemről: ‒ Az adatok tárolása biztonságos. A felhasználók csak azokat az adatokat láthatják, melyekhez hozzáférést biztosít számukra.Easy to secure - Data is securely stored so that users can see it only if you grant them access. A szerepköralapú biztonsággal szabályozhatja a különböző szervezeten belüli felhasználók az entitásokhoz való hozzáférését.Role-based security allows you to control access to entities for different users within your organization.
 • Intelligens metaadatok: ‒ Az adattípusok és a kapcsolatok közvetlenül a PowerApps szolgáltatásban hasznosíthatók.Rich metadata - Data types and relationships are leveraged directly within PowerApps. Egy URL típusú mező definiálásakor például hiperhivatkozásként fognak megjelenni az adatok az alkalmazásban.For example, defining a field type URL will present your data as a hyperlink within your app.
 • Hatékonyságnövelő eszközök: ‒ A hatékonyság növelése és az adatokhoz történő hozzáférés biztosítása érdekében az entitások a Microsoft Excel és Outlook bővítményeiből is elérhetők.Productivity tools - Entities are available within the add-ins for Microsoft Excel and Outlook to increase productivity, and ensure your data is accessible.
 • Értéklisták: ‒ A standard értéklisták széles választékából használhat értéklistákat, hogy gyorsan használható legördülő listákat biztosíthasson az entitásokban és az alkalmazásokban.Picklists - Include picklists from a rich set of standard picklists to provide quick drop downs within your entities and apps.

Standard és egyéni entitásokStandard and custom entities

Az alkalmazások fejlesztése során használhat standard entitásokat, egyéni entitásokat illetve a két típust egyszerre is.When you develop an app, you can use standard entities, custom entities, or both. Ha egy standard entitás konkrét felhasználási célt tölt be az alkalmazásában, inkább azt kell használnia, mintsem egy új, ugyanezt a funkciót ellátó entitást létrehoznia.If a standard entity can serve a particular purpose in your app, you should use it rather than developing a custom entity that does the same thing. Ha egy standard entitás néhány módosítással megfelelő lenne, hozzáadhat az igényeinek megfelelő mezőket.If a standard entity would serve a purpose with a few changes, you can add fields to suit your needs.

 • A Common Data Service alapértelmezés szerint biztosít standard entitásokat.The Common Data Service provides standard entities by default. Ezeket az ajánlott eljárások szerint tervezték, hogy egy szervezet legelterjedtebb közös fogalmait rögzítsék, például a kapcsolatokat, ügyfeleket és termékeket.These are designed, in accordance with best practices, to capture the most common concepts for an organization, such as Contacts, Accounts, and Products. Az entitások teljes listáját a Standard entitások témánál tekintheti meg.For a full list of entities, see Standard entities.
 • Kiterjesztheti a standard entitások funkcionalitását úgy, hogy létrehoz egy vagy több entitást olyan információk tárolására, amelyek egyediek a szervezete számára.You can extend the functionality of standard entities by creating one or more custom entities to store information that's unique to your organization. Ha további információkra van szüksége, tekintse át az Egyéni entitások létrehozása témát.For more information, see How to create a custom entity.

Megjegyzés

Ha lehetséges, használjon standard entitásokat (szükség esetén egyéni mezőkkel kiegészítve).If possible, use standard entities (with custom fields added, if required). Ezzel biztosíthatja, hogy a későbbiekben azokat a funkciókat és alkalmazásokat is tudja használni, melyek ezekre az entitásokra fognak épülni.This will ensure that you can benefit from new features or apps that leverage these entities in the future.

MezőkFields

Minden mező rendelkezik névvel, megjelenített névvel, adattípussal és néhány egyszerű érvényesítési adattal.Each field has a name, display name, data type, and some simple validation. Az adattípus többek között lehet text (szöveg), date (dátum) vagy number szám.Data types include, for example, text, date, or number. Az érvényesítés biztosítja azt, hogy a kötelező mezők egyedi adatokat és rekordokat tartalmazzanak, ha az entitáshoz ez szükséges.Validation ensures that required fields contain data and records are unique if the entity requires them to be. Minden mező az alábbi három kategória egyikébe tartozik: a rendszermezők, a standard mezők vagy az egyéni mezők kategóriájába.Every field falls into one of three categories: system fields, standard fields, or custom fields.

RendszermezőkSystem fields

Minden standard vagy egyéni entitás csak olvasható mezőkkel jön létre, amelyeket nem módosíthat, nem törölhet, illetve nem állíthat be hozzájuk értéket.All entities, whether standard or custom, are created with a set of read-only fields that you can't change, delete, or set to a value. További információ: Rendszer- és rekordcímmezők.For more information, see System and record title fields. Az alábbiak a legfontosabb rendszermezők:These are the most important system fields:

 • Created Record Date – A rekord létrehozásának dátuma és időpontja.Created Record Date - The date and time when a record was created.
 • Created By – A rekordot létrehozó felhasználó.Created By - The user who created the record.
 • Modified Record Date – A rekord legutóbbi módosításának dátuma és időpontja.Modified Record Date - The date and time when a record was most recently modified.
 • Last Modified By – A rekordot legutóbb módosító felhasználó.Last Modified By - The user who most recently modified the record.

Standard mezőkStandard fields

Minden standard entitás tartalmaz egy alapértelmezettmező-készletet, amelyet nem módosíthat vagy törölhet.Each standard entity contains a set of default fields that you can't change or delete. Az entitások és mezőik listáját valamint az értéklisták listáját a Standard entitások témánál tekintheti meg.For a list of the entities and their fields, and a list of the picklists, see Standard entities.

Egyéni mezőkCustom fields

Egyéni mezőket létrehozhat standard és egyéni entitásban is.You can create custom fields in either a standard entity or a custom entity. Minden egyéni mezőhöz meg kell adnia nevet, megjelenítendő nevet és adattípust.You must specify the name, display name, and data type of each custom field. A támogatott típusok teljes listáját az Entitásmezők adattípusai témakörnél tekintheti meg.For a complete list of supported types, see Entity field data types.

Keresési relációkLookup relationships

Különböző entitások rekordjai között akkor tud mozogni, ha az entitások rendelkeznek egy Lookup adattípusú mezőben definiált relációval.You can navigate between records in entities if they have a relationship that's defined as a field of the Lookup data type. Keresési reláció létrehozásához adjon hozzá egy Lookup adattípusú mezőt az egyik entitáshoz, és mutasson vele arra az entitásra, amelyben az információt keresni szeretné.To create a lookup relationship, add a field of data type Lookup in one entity, and point to the entity in which you want to look up information. További információ: Entitásrelációk keresőmezőn keresztül.For more information, see Entity relationships via lookup field.

Standard entitásokStandard entities

Az entitások és a mezőik listáját valamint a felsorolások listáját a Standard entitások témánál tekintheti meg.For a list of the entities and their fields, and a list of the enumerations, see Standard entities.

Funkcionális csoportFunctional group LeírásDescription
ÜgyfélszolgálatCustomer Service Az ügyfélszolgálati entitások az ügyfelektől származó problémákat kezelik, a nyomon követést, eszkalációt és dokumentálást is beleértve.The Customer Service entities manage issues from your customers, including tracking, escalation, and documentation.
Foundation (Alaprendszer)Foundation A Foundation csoportba tartozó entitások csaknem az összes entitáscsoportra érvényes információt tartalmaznak.The Foundation entities contain information that is relevant to nearly every other entity group. Ebben a csoportban van például a Cím és a Pénznem entitás.This group contains entities such as Address and Currency.
Emberek, szervezetek és csoportokPeople, Organizations, and Groups Ezek az entitások magukban foglalják olyan emberek és szervezetek részletes halmazát, akikkel kapcsolatba léphet, beleértve az alkalmazottakat, alvállalkozókat, adományozókat, önkéntesek, rajongókat, öregdiákokat és családokat.These entities encompass a rich set of people and organizations that you might interact with, including employees, contractors, donors, volunteers, fans, alumni, and families.
Purchasing (Beszerzés)Purchasing A beszerzési entitásokkal beszerzési megoldásokat hozhat létre.The Purchasing entities let you create purchasing solutions.
Sales (Értékesítés)Sales Az értékesítés entitásokkal teljes értékesítési megoldásokat készíthet, például nyomon követheti az érdeklődőket és a lehetőségeket, végigkövetheti a folyamatot a kapcsolattartókkal, fogadhatja és szállíthatja a rendeléseket, továbbá kiküldheti a számlákat.The Sales entities let you create end-to-end sales solutions, from tracking leads and opportunities, to following through with contacts, accepting and delivering orders, and sending invoices.

Az első lépésekGet started

Próbálja ki, hogy létrehoz egy standard entitást használó alkalmazást, vagy azt, hogy létrehoz egy egyedi entitást, majd ezt követően pedig létrehoz egy olyan alkalmazást, ami ezt az entitást használja.Try it out by creating an app using a standard entity or create a custom entity, and then create an app that uses that entity.

Adatvédelmi nyilatkozatPrivacy notice

A Microsoft PowerApps általános adatmodelljében az egyéni entitások és mezők nevét diagnosztikai rendszereinkben gyűjtjük és tároljuk.With the Microsoft PowerApps common data model we collect and store custom entity and field names in our diagnostic systems. Ezt a tudást arra használjuk, hogy fejlesszük az ügyfeleink számára biztosított általános adatmodellt.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. A létrehozók által megalkotott entitás- és mezőnevek segítenek minket jobban megérteni a Microsoft PowerApps-közösségben általánosan előforduló forgatókönyveket, és meghatározni, hogy vannak-e hiányosságok a szabványos entitásokkal, például szervezetekkel kapcsolatos sémákkal lefedett területen.The entity and field names that Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft PowerApps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. Az entitásokhoz tartozó adatbázistáblákban szereplő adatokat a Microsoft nem éri el, nem használja és nem replikálja azon a régión kívül, amelyben az adatbázis található.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy az egyéni entitás- és mezőnevek régiók közötti replikálására, majd ezek adatmegőrzési irányelveinkkel összhangban történő törlésére sor kerülhet.Note, however, the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. A Microsoft elkötelezetten gondoskodik ügyfelei adatainak védelméről. Erről bővebben az Adatvédelmi központban tájékozódhat.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.