Alkalmazás létrehozása SharePointbólCreating an app from SharePoint

Hozzon létre egy három képernyős alkalmazást egy SharePoint-listából, majd fedezze fel az alkalmazás képernyőit és vezérlőit.Generate a three screen app from a SharePoint list, then explore screens and controls from the app. Módosítsa az alkalmazás képernyőit, vezérlőit és mezőit, majd képletek segítségével állítsa be részletesebben az alkalmazás működését.Update app screens, controls, and fields; and use formulas to further customize app behavior.

You will learn how to...

Alkalmazás létrehozásaGenerate an app

A tanfolyam ezen szakaszában a Flooring Estimates (Padlóburkolati becslések) SharePoint-listából hozunk létre alkalmazást.In this section of the course, we'll create an app from a "Flooring Estimates" SharePoint list. Az alkalmazást használhatja például egy becslő az ügyfelek telephelyein, hogy megtekintse és naprakészen tartsa a listát.The app could be used by someone, such as an estimator out at customer sites, to refer to the list and keep it up-to-date. Az Első lépések szakaszban megmutattuk, hogyan hozhat létre egy alkalmazást ugyanebből a listából – tehát miért tekintenénk ezt át újra?In the Getting Started section, we showed you how to generate an app from the same list - so why look at it again? Most ahelyett, hogy PowerApps Studióval kezdenénk, előbb megmutatjuk, hogyan van integrálva a PowerApps a SharePoint Online szolgáltatásba.First, instead of starting in PowerApps Studio, we now show you how PowerApps is integrated into SharePoint Online. Ezután részletesen áttekintjük az alkalmazás felépítését, és azt is megmutatjuk, hogyan szabhatja azt testre.Second, we dig deeper into how the app is put together, and show you how to customize it. Biztosan találkozik majd új információkkal ebben a szakaszban, szóval vágjunk bele!You'll definitely get some new information going through this section, so let's jump in!

Az alkalmazás létrehozásaGenerate the app

Az alábbi képen a Flooring Estimates (Padlóburkolati becslések) SharePoint-lista látható, amely olyan alapvető adatokat tartalmaz, mint például a név és ár, illetve egy kép minden egyes padlóburkolati típushoz.The following image shows the "Flooring Estimates" SharePoint list, which contains basic information like name and price, and an image for each flooring type. Látható, hogy a PowerApps és a Microsoft Flow most már integrálva van a SharePoint Online szolgáltatásba, így a listákból könnyedén hozhat létre alkalmazásokat és folyamatokat.You can see how PowerApps and Microsoft Flow are now integrated into SharePoint Online, so you can easily build apps and flows from your lists.

A Flooring Estimates (Padlóburkolati becsélesek) lista

Egy alkalmazás létrehozásához kattintson a PowerApps, majd az Alkalmazás létrehozása lehetőségre.To build an app, click PowerApps, then Create an app. A jobboldali ablaktáblában adja meg az alkalmazás nevét, majd kattintson a Létrehozás gombra.In the right hand pane, enter a name for the app, then click Create. Miután rákattintott a Létrehozás gombra, a PowerApps megkezdi az alkalmazás létrehozását.After you click Create, PowerApps starts to generate the app. A PowerApps különböző következtetéseket von le az adataiból, így már elsőre is hasznos alkalmazást hoz létre.PowerApps makes all sorts of inferences about your data so that it generates a useful app as a starting point.

Alkalmazás létrehozása listából

Az alkalmazás megtekintése a PowerApps StudióbanView the app in PowerApps Studio

Az új három képernyős alkalmazás megnyílik a PowerApps Studióban.Your new three-screen app opens in PowerApps Studio. Minden adatokból létrehozott alkalmazás ugyanazokkal a képernyőkkel rendelkezik:All apps generated from data have the same set of screens:

 • Tallózás képernyő: itt a listából beolvasott adatokat böngészheti, rendezheti, szűrheti és frissítheti, valamint a (+) ikonra kattintva hozzá is adhat elemeket.The browse screen: where you browse, sort, filter, and refresh the data pulled in from the list, as well as add items by clicking the (+) icon.
 • Részletek képernyő: itt tekintheti meg egy adott elem további adatait, valamint törölheti vagy szerkesztheti azt.The details screen: where you view more detail about an item, and can choose to delete or edit the item.
 • Szerkesztés/létrehozás képernyő: itt szerkeszthet egy meglévő elemet vagy hozhat létre egy újat.The edit/create screen: where you edit an existing item or create a new one.

A bal oldali navigációs sáv jobb felső sarkában lévő ikonok valamelyikére kattintva vagy koppintva váltson miniatűr nézetre.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

Váltás a nézetek között

Az egyes miniatűrökre kattintva vagy koppintva jelenítse meg az adott képernyő vezérlőit.Click or tap each thumbnail to view the controls on that screen.

A létrehozott alkalmazás

Az alkalmazás futtatása előnézet módbanRun the app in preview mode

Az alkalmazás futtatásához kattintson vagy koppintson azClick or tap Alkalmazás előzetes verziójának elindítása nyíl az alkalmazás jobb felső sarkában.in the top-right corner to run the app. Ha végignavigál az alkalmazáson, láthatja, hogy a lista összes adatát tartalmazza, és jó alapértelmezett felületet biztosít.If you navigate through the app, you see that it includes all the data from the list and provides a good default experience.

Az alkalmazás futtatása előnézet módban

A következő lépésben részletesen ismertetjük az alkalmazást, majd pedig testre szabjuk, hogy jobban megfeleljen az igényeknek.Next we'll explore the app in more detail and later customize the app so it better suits our needs.

Generált alkalmazás megismeréseExplore a generated app

Ebben a témakörben górcső alá vesszük a létrehozott alkalmazásokat – megtekintjük azokat a képernyőket és a vezérlőelemeket, amelyek meghatározzák az alkalmazás viselkedését.In this topic, we look more closely at the generated app - reviewing the screens and controls that define the app's behavior. Nem merülünk nagyon bele a részletekbe, de további ismereteket szerezhet az alkalmazás működéséről, ami segíti majd saját alkalmazásai létrehozásában.We won't go through all the details, but seeing more about how this app works will help you to build your own apps. Egy későbbi témakörben megvizsgáljuk a képernyőkkel és vezérlőkkel használható képleteket.In a later topic, we'll look at the formulas that work with screens and controls.

A PowerApps vezérlőinek ismertetéseUnderstanding controls in PowerApps

A vezérlők egyszerűen olyan felhasználói felületi elemek, melyekhez viselkedések kapcsolódnak.A control is simply a UI element that has behaviors associated with it. A PowerApps vezérlői jobbára megegyeznek a más alkalmazásoknál használt vezérlőkkel: feliratok, szövegbeviteli mezők, legördülő listák, navigációs elemek, és így tovább.Many controls in PowerApps are the same as controls that you've used in other apps: labels, text-input boxes, drop-down lists, navigation elements, and so on. A PowerApps ugyanakkor olyan speciálisabb vezérlőkkel is rendelkezik, mint például a katalógusok (amelyek összesített adatokat jelenítenek meg) és az űrlapok (amelyek részletes adatokat jelenítenek meg, és lehetővé teszik az elemek létrehozását és szerkesztését).But PowerApps has more specialized controls like Galleries (which display summary data) and Forms (which display detail data and enable you to create and edit items). Számos nagyon menő vezérlő van még, például a kép, a kamera és a vonalkód.And also some other really cool controls like Image, Camera, and Barcode. A teljes kínálatot megtekintheti, ha a menüszalagon a Beszúrás elemre, majd sorban a kínálkozó lehetőségekre kattint vagy koppint, a Szöveg elemtől egészen az Ikonok pontig.To see what's available, click or tap Insert on the ribbon, and then click or tap each of the options in turn, Text through Icons.

A PowerApps Studio menüszalagjának vezérlőket tartalmazó lapja

A tallózás képernyő ismertetéseExplore the browse screen

Az alkalmazás három képernyőjének mindegyikén található egy fő és további vezérlők.Each of the three app screens has a main control and some additional controls. Az alkalmazás első képernyője a tallózás képernyő, amelynek alapértelmezett neve BrowseScreen1.The first screen in the app is the browse screen, named BrowseScreen1 by default. Ezen a képernyőn a fő vezérlő egy katalógus, amelynek neve BrowseGallery1.The main control on this screen is a gallery named BrowseGallery1. A BrowseGallery1 további vezérlőket tartalmaz, például a NextArrow1 ikonvezérlőt (erre kattintva vagy koppintva nyithatja meg a részletek képernyőt).BrowseGallery1 contains other controls, like NextArrow1 (an icon control - click or tap it to go to the details screen). A képernyőn különálló vezérlők is találhatók, például az IconNewItem1 ikonvezérlő (erre kattintva vagy koppintva hozhat létre egy elemet a szerkesztés/létrehozás képernyőn).There are also separate controls on the screen, like IconNewItem1 (an icon control - click or tap it to create an item in the edit/create screen).

A tallózás képernyő és annak vezérlői

A PowerApps különféle katalógusokkal rendelkezik, így az alkalmazás elrendezésére vonatkozó követelményeknek leginkább megfelelőt használhatja.PowerApps has a variety of gallery types so you can use the one that best suits your app's layout requirements. Az elrendezés szabályozásának további módjairól a szakasz későbbi részében olvashat.You will see more ways to control layout later in this section.

A PowerApps-katalógusok lehetőségei

A részletek képernyő ismertetéseExplore the details screen

A következő a részletek képernyő, amelynek alapértelmezett neve DetailScreen1.Next is the details screen, named DetailScreen1 by default. A képernyő fővezérlője a DetailForm1 nevű megjelenítési űrlap.The main control on this screen is a display form named DetailForm1. A DetailForm1 más vezérlőket tartalmaz, például a DataCard1 nevű kártyavezérlőt (ebben az esetben a padlóburkolat kategóriáját jeleníti meg).DetailForm1 contains other controls, like DataCard1 (a card control, which displays the flooring category in this case). Vannak még önálló vezérlőelemek is a képernyőn, például az IconEdit1 ikonvezérlő (erre kattintva vagy koppintva lehet szerkeszteni az aktuális elemet a szerkesztés/létrehozás képernyőn).There are also separate controls on the screen like IconEdit1 (an icon control - click or tap it to edit the current item on the edit/create screen).

A részletek képernyő és annak vezérlői

A katalógusok számos lehetőséget kínálnak, az űrlapokból azonban kisebb a választék: vannak szerkesztési és megjelenítési űrlapok.There are lots of gallery options, but forms are more straightforward - it's either an edit form or a display form.

A PowerApps-űrlapok lehetőségei

A szerkesztés/létrehozás képernyő ismertetéseExplore the edit/create screen

Az alkalmazás harmadik képernyője a szerkesztés/létrehozás képernyő, amelynek alapértelmezett neve EditScreen1.The third screen in the app is the edit/create screen, named EditScreen1 by default. A képernyő fővezérlője az EditForm1 nevű szerkesztési űrlap.The main control on this screen is an edit form named EditForm1. Az EditForm1 más vezérlőelemeket tartalmaz, például a DataCard8 nevű kártyavezérlőt (amely ebben az esetben a padlóburkolat kategóriájának szerkesztésére szolgál).EditForm1 contains other controls, like DataCard8 (a card control, which allows you to edit the flooring category in this case). Vannak még önálló vezérlőelemek is a képernyőn, például az IconAccept1 ikonvezérlő (erre kattintva vagy koppintva lehet menteni a szerkesztés/létrehozás képernyőn végzett módosításokat).There are also separate controls on the screen like IconAccept1 (an icon control - click or tap it to save the changes you made on the edit/create screen).

A szerkesztés képernyő és annak vezérlői

Most, hogy már ismeri, hogyan épül fel az alkalmazás képernyőkből és vezérlőkből, a következő témakörben az alkalmazás testreszabásáról olvashat.Now that you have a sense of how the app is composed of screens and controls, we'll look at how you customize the app in the next topic.

Az alkalmazás testreszabásaCustomize the app

A szakasz első két témakörében létrehoztunk egy alkalmazást egy SharePoint-listából, majd megvizsgáltuk, hogyan épül fel a három képernyője.In the first two topics in this section, you generated an app from a SharePoint list and explored the app to get a better understanding of how three screen apps are composed. A PowerApps által létrehozott alkalmazás hasznos ugyan, de a legtöbb esetben utólag testre kell szabni az alkalmazásokat.The app that PowerApps generated is useful, but you will often customize an app after it's generated. Ebben a témakörben az alkalmazás egyes képernyőin elvégzendő alapszintű változtatásokhoz nyújtunk útmutatást.In this topic, we'll walk through some basic changes for each screen in the app. A testreszabás ennél jóval nagyobb mértékű is lehet, de ezzel majd későbbi témakörökben foglalkozunk.There is a lot more you can do to customize an app - we'll get to that in later topics. Addig is hasznosíthatja az ebben a témakörben tanultakat.In the meantime, you can take what you learn in this topic and build on it. Vegyen egy listából, Excel-fájlból vagy más forrásból létrehozott alkalmazást, és vizsgálja meg, hogyan tudná testre szabni.Take any app you generate-from a list, an Excel file, or another source-and see how you can customize it. Így lehet a legjobban megérteni, hogyan épülnek fel az alkalmazások.It really is the best way to learn how apps are put together.

Tallózás képernyőBrowse screen

Kezdjük a tallózás képernyővel.We'll start with the browse screen. A SharePoint-listában minden termékhez van egy kép, de az nem jelenik meg alapértelmezés szerint.The SharePoint list contains an image for each product but the image isn't displayed by default. Ezt könnyen orvosolhatjuk.Let's fix that. A jobb oldali ablaktáblában az Elrendezés lapon válasszon másik elrendezést a tallózás képernyőhöz.In the right-hand pane, on the Layout tab, select a different layout for the browse screen. Az eredmény azonnal látható lesz, mert a PowerApps a változtatással egy időben módosítja az alkalmazást.You see the results right away because PowerApps updates the app as you make changes.

A tallózás képernyő elrendezésének módosítása

Ha megvan a megfelelő alapelrendezés, akkor módosítsa a megjelenő mezőket.With the right basic layout, now change the fields that are displayed. Az első elemnél kattintson vagy koppintson egy mezőre, majd a jobb oldali ablaktáblában módosítsa az egyes elemekhez megjelenített adatok körét.Click or tap a field in the first item, then in the right-hand pane, change the data that is displayed for each item. Így jobb áttekintést kaphat a lista egyes elemeiről.This provides a better summary of each item in the list.

A tallózás képernyő mezőinek módosítása

Részletek képernyőDetails screen

A részletek képernyőn módosítani szeretnénk a mezők sorrendjét, és meg szeretnénk jeleníteni a képet is.On the details screen, we want to change the order of the fields and display the image also. Ezen a képernyőn más vezérlők vannak, ezért az eljárás is más lesz egy kicsit, mint a tallózás képernyőnél.There are different controls on this screen, so the process is a little different from the browse screen. Kattintson vagy koppintson egy mezőre, majd a jobb oldali ablaktáblában húzza a Cím mezőt legfölülre.Click or tap a field, then in the right-hand pane, drag the Title field to the top. Ezután kattintással vagy koppintással jelenítse meg a Kép mezőt.Then click or tap the Image field to display it.

A részletek képernyő mezőinek módosítása

Szerkesztés/létrehozás képernyőEdit/create screen

Végül a bejegyzések létrehozására és szerkesztésére szolgáló képernyőn is szeretnénk egy mezőt módosítani, hogy egyszerűbb legyen a szövegbevitel.Finally, on the screen where you edit and create entries, we want to change a field so that it's easier to enter text. Kattintson vagy koppintson az Áttekintés mező legördülő listájára, majd a Többsoros szöveg szerkesztése vezérlőre.Click or tap the drop-down list for the Overview field, and then click or tap the Edit Multi-line Text control.

A szerkesztés képernyő mezőinek módosítása

Láthatja, hogy néhány egyszerű lépéssel is jelentősen lehet javítani a létrehozott alkalmazások megjelenésén és használati élményén.You can see how a few basic steps can do a lot to improve the appearance and experience of using a generated app. Ebben a témakörben a PowerApps Studio felhasználói felületére koncentráltunk, amely rengeteg testreszabási lehetőséget biztosít az alkalmazásokhoz.In this topic, we focused on the PowerApps Studio UI, which provides a lot of options for customizing your apps. A következő témakörben a képletekkel fogunk foglalkozni, amelyek fontos szerepet játszanak az alkalmazások működésének vezérlésében.In the next topic, we'll get into formulas, which play an important role in driving app behavior.

Az alkalmazásképletek megismeréseExplore app formulas

A PowerApps egyik fő vívmánya, hogy nem kell benne hagyományos alkalmazáskódot írni: alkalmazásokat készíthet anélkül, hogy fejlesztővé kellene válnia!One of the major benefits of PowerApps is not having to write traditional application code - you don't have to be a developer to create apps! Ugyanakkor valahogyan továbbra is ki kell fejezni az alkalmazás működésének logikáját, továbbá szabályozni kell a navigálást, a szűrést, a rendezést és más funkciókat.But you still need a way to express logic in an app and to control an app's navigation, filtering, sorting, and other functionality. Itt jönnek képbe a képletek.This is where formulas come in. Ha már használt Excel-képleteket, a PowerApps megközelítése sem lesz ismeretlen.If you have used Excel formulas, the approach that PowerApps takes should feel familiar. Ebben a témakörben néhány szövegformázásra szolgáló alapképletet mutatunk be, aztán megvizsgálunk három olyan képletet, amelyeket a PowerApps beletesz a létrehozott alkalmazásba.In this topic, we'll show a couple of basic formulas for text formatting and then walk through three of the formulas that PowerApps includes in the generated app. Ilyeténformán ízelítőt kaphat a képletek képességeiből,You will get a taste of what formulas can do. utána pedig önállóan is megvizsgálhat más képleteket a létrehozott alkalmazásban, majd írhat sajátokat is.Then you can spend some time looking at other formulas in the generated app and writing your own.

A képletek és a tulajdonságok ismertetéseUnderstanding formulas and properties

Az előző témakörben elhelyeztük az Ár mezőt a tallózás képernyő katalógusában, de az ár egyszerű számként jelent meg, pénznemjelzés nélkül.In the previous topic, we included the Price field in the browse screen gallery, but it showed up as a plain number without a currency symbol. Tegyük fel, hogy oda szeretnénk tenni mellé egy dollárjelet, és az ár függvényében módosítani a szöveg színét (például pirossal jelezzük az öt dollárnál drágább cikkeket, zölddel a többit),Suppose we want to add a dollar sign, and also change the text color depending on how much the item costs (for example red if it's more than $5, otherwise green). ahogy az alábbi képen látható.The following image shows the idea.

Színezés és pénznemjel szövegformázással

Kezdjük a pénznemformázással.Let's start with the currency formatting. Alapértelmezés szerint a PowerApps csak behúzza az egyes elemekhez az Ár értékét, amely az árat megjelenítő felirat Szöveg tulajdonságaként van beállítva.By default PowerApps just pulls in a Price value for each item, which is set as the Text property of the label that displays the price.

Ár alapértelmezett formázása

A dollárjel elhelyezéséhez kattintson vagy koppintson a felirat vezérlőjére, és a Szöveg tulajdonság képletmezőjében állítsa be ezt a képletet.To add the US currency symbol, click or tap the label control, and in the formula bar set the Text property to this formula.

Ár pénznemformázása

A Text(Price, "[$-en-US]$ ##.00" képlet a Szöveg függvénnyel adja meg, hogyan legyen formázva a szám.The formula - Text(Price, "[$-en-US]$ ##.00" uses the Text function to specify how the number should be formatted. A képlet hasonlít az Excelben használatosakhoz, de vezérlőkre és más alkalmazáselemekre vonatkozik, nem egy táblázat celláira.The formula is like an Excel formula, but PowerApps formulas refer to controls and other app elements rather than cells in a spreadsheet. Ha egy vezérlőre kattint vagy koppint, majd a tulajdonságok legördülő listájára, akkor az adott vezérlő számára releváns tulajdonságok listája jelenik meg.If you click or tap a control and then click or tap the property drop down list, you see a list of properties that are relevant to the control. Ez itt például részlet egy felirat tulajdonságainak listájából.For example, here is a partial list of the properties for a label. Egyes tulajdonságok sok vezérlőhöz használatosak, míg mások csak egy-egy konkrét típushoz.Some properties are relevant across a broad range of controls and others only for a specific control.

Tulajdonságok megadása

A szín árfüggő formázását egy ehhez hasonló képlettel lehet megadni a felirat Szín tulajdonságánál: If(Price > 5, Color.Red, Color.Green).To format the color conditionally based on the price, use a formula like the following for the Color property of the label: If(Price > 5, Color.Red, Color.Green).

Ár színformázása

A létrehozott alkalmazásban szereplő képletekFormulas included in the generated app

Most, hogy már tudja, hogyan használhatók a képletek a tulajdonságokra vonatkozóan, megvizsgálunk három olyan képletet, amelyet a PowerApps helyezett el a létrehozott alkalmazásban.Now that you understand how to use formulas in conjunction with properties, we'll look at three examples of formulas that PowerApps uses in the generated app. Mindhárom a tallózás képernyőről származik és az OnSelect tulajdonságot használja, amely azt határozza meg, hogy mi történik, ha a felhasználó a vezérlőre kattint vagy koppint az alkalmazásban.The examples are all from the browse screen and work with the OnSelect property, which defines what happens when a user clicks or taps an app control.

 • Az első képlet az IconNewItem1 vezérlőhöz kapcsolódik: Új elem ikon.The first formula is associated with the IconNewItem1 control: New item icon. Erre a vezérlőre kattintva vagy koppintva lehet a tallózás képernyőről a szerkesztés/létrehozás képernyőre lépve elemet létrehozni.You click or tap this control to go from the browse screen to the edit/create screen and create an item.

  • A képlet: NewForm(EditForm1);Navigate(EditScreen1, ScreenTransition.None)The formula is NewForm(EditForm1);Navigate(EditScreen1, ScreenTransition.None)
  • A képlet egy új szerkesztési űrlapot példányosít, majd a szerkesztés/létrehozás képernyőre navigál, hogy új elemet lehessen létrehozni.The formula instantiates a new edit form and then navigates to the edit/create screen so that you can create a new item. A ScreenTransition.None érték azt jelenti, hogy a képernyők között nem látható átmenet (például áttűnés).A value of ScreenTransition.None means there is no transition between screens (such as a fade).
 • A második képlet az IconSortUpDown1 vezérlőhöz kapcsolódik: Katalógus rendezése ikon.The second formula is associated with the IconSortUpDown1 control: Sort gallery icon. Erre a vezérlőre kattintva vagy koppintva lehet rendezni a tallózás képernyő katalógusában látható elemlistát.You click or tap this control to sort the list of items in the browse screen gallery.

  • A képlet: UpdateContext({SortDescending1: !SortDescending1})The formula is UpdateContext({SortDescending1: !SortDescending1})
  • A képlet az UpdateContext függvénnyel módosítja a SortDescending1 nevű változót.The formula uses UpdateContext to update a variable called SortDescending1. A változó a vezérlőre kattintáskor oda-vissza kapcsol a két érték között,The value of the variable switches back and forth as you click the control. ezzel jelezve a képernyőn látható katalógusnak, hogy hogyan rendezze az elemeit (további részletek a videóban).This tells the gallery on this screen how to sort the items (watch the video for more details).
 • A második képlet a NextArrow1 vezérlőhöz kapcsolódik: Részletek megnyitása nyíl ikon.The third formula is associated with the NextArrow1 control: Go to details arrow icon. Erre a vezérlőre kattintva vagy koppintva lehet a tallózás képernyőről a részletek képernyőre lépni.You click or tap this control to go from the browse screen to the details screen.

  • A képlet: Navigate(DetailScreen1, ScreenTransition.None)The formula is Navigate(DetailScreen1, ScreenTransition.None)
  • A képlet a részletek képernyőre navigál, szintén áttűnés nélkül.The formula navigates to the details screen, again with no transition.

Az alkalmazásban még számos más képlet is van, úgyhogy szánjon rá valamennyi időt, hogy az egyes vezérlőkre kattintgatva megnézze, milyen képletek vannak beállítva a különféle tulajdonságokhoz.There are many other formulas in the app, so take some time to click on controls and see what formulas are set for various properties.

ÖsszefoglalásWrapping it all up

Ezzel végére értünk a létrehozott alkalmazás vizsgálatának, illetve a képességeit biztosító képernyők, vezérlők, tulajdonságok és képletek kulisszatitkai között való kutatásnak.This brings us to the end of exploring the generated app, and taking a look behind the scenes at the screens, controls, properties, and formulas that give the app its capabilities. Ha végigkövette a szakaszt, akkor mostanra alaposabb ismeretei lettek a létrehozott alkalmazások működéséről,If you've followed along, you should have a better understanding of how a generated app works. és ezeket az ismereteket saját alkalmazások készítésének szolgálatába állíthatja.Now you can take this understanding into creating your own apps.

Mielőtt a következő szakaszra lépnénk, röviden visszatérünk a SharePointhoz, és megmutatjuk, hogyan integrálódott az alkalmazás a lista környezetével.Before moving on to the next section, we want to loop back to SharePoint and show you how the app is now integrated with the list experience. Mint láthatja, a FlooringApp most már a lista egyik nézeteként működik, és a Megnyitás elemre kattintva indítható el,As you can see FlooringApp now functions as a view of the list, and you launch the app by clicking Open. ami egyszerű módot nyújt rá, hogy listáit egy barátságos, testre szabott felületen kezelje.This provides a simple way to manage your lists with a friendly customized experience.

Alkalmazás Sharepoint-lista nézeteként

Most, hogy a végére ért a SharePoint-alkalmazás szakasznak, választhat, hogy mivel folytatja:Now that you've gone through the SharePoint app section, you have a choice about where to go next:

Ebben a kezeléssel foglalkozó szakaszban az alkalmazások megosztásáról és verziószámozásáról olvashat, valamint megismerkedhet a környezetekkel, melyek az alkalmazások, az adatok és más erőforrások tárolói.The management section shows you how to share and version apps, and introduces environments, which are containers for apps, data, and other resources. Azt javasoljuk, hogy a kezeléssel kapcsolatos szakaszt valamikor mindenképpen olvassa el, de a Common Data Service-szel kapcsolatos szakasz is fontos információkat tartogat, többek között az alkalmazások további testreszabásáról.We recommend that everyone go through the management section at some point, but the Common Data Service section has some great information too, including more app customizations.

Congratulations!

Ön teljesítette a Microsoft PowerApps-oktatócsomag Alkalmazás létrehozása a SharePointból című fejezetét.You've completed the Creating an app from SharePoint section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

You learned how to...

Next Tutorial

Alkalmazás létrehozása Common Data Service-bőlCreating an app from the Common Data Service

Contributors

 • Michael Blythe
 • olprod