Adatok kezeléseManaging data

Ebből a fejezetből megtudhatja, hogy hogyan lehet tárolni és modellezni az adatokat a Common Data Service szolgáltatásban.Understand how to store and model data in the Common Data Service. Határozzon meg és használjon az Ön üzleti adataihoz kapcsolódó entitásokat és folyamatokat, és bővítse ki a közös adatmodellt egyéni entitásokkal.Define and use entities that map to your business data and processes, and extend the common data model with custom entities. Használjon szerepköralapú biztonságot az entitásokhoz való hozzáférés szabályozásához.Use role-based security to control access to entities. Dolgozzon közvetlenül a szolgáltatásban és az Excelben az adatokkal.Work with data directly in the service, and in Excel.

Elsajátítandó ismeretek:

A Common Data ServiceThe Common Data Service

Az adatok – az Excelből, a helyszíni forrásokból, például az SQL Serverből, valamint felhőbeli forrásokból, például a Salesforce és a SharePoint Online szolgáltatásból származó adatok – az üzleti alkalmazások és folyamatok központi elemei.Data is at the heart of business applications and processes - data from Excel, from on-premises sources like SQL Server, and cloud sources like Salesforce and SharePoint Online. Az adatok ügyfelekhez, értékesítéshez, munkavállalókhoz és számos más dologhoz kapcsolódhatnak, de az közös bennük, hogy létfontosságúak a vállalat számára, és a PowerApps szolgáltatásban létrehozott alkalmazásokban is központi szerepet játszanak.Data can be related to customers, sales, employees, and many other things, but the common theme is that data is crucial to your business, and it plays a key role in the apps you build in PowerApps. A tanfolyam során már adatforrások különböző típusait ismerhette meg és használhatta, és korábban bemutattuk a Microsoft Common Data Service szolgáltatást is.You have seen and worked with different types of data sources so far in the course, and we introduced the Microsoft Common Data Service earlier. Ebben a szakaszban a részletek ismertetésére szánunk némi időt; megismerheti a szolgáltatás előnyeit, és bemutatjuk, hogyan használja azt.In this section, we'll spend some time getting into the details, explaining the benefits, and showing you how to use the service.

A szolgáltatás ismertetéseUnderstanding the service

Kezdjük az ismerkedést néhány diagrammal.Let's get oriented with a couple of diagrams. Lehet, hogy az első diagram már ismerős – ezen a Microsoft üzleti alkalmazásplatformjának összetevői láthatók.You might have seen the first diagram before - it shows the components of the Microsoft business application platform. Mostanra már biztosan ismeri a PowerApps szolgáltatást, és lehet, hogy a Microsoft Flow vagy a Power BI szolgáltatást, vagy más összetevőt is használt már.You're obviously acquainted with PowerApps by this point, but you might have also used Microsoft Flow, Power BI, or other components. A diagram azt ábrázolja, hogy a Common Data Service, valamint összekötők és átjárók kapcsolódnak mindezen összetevőkhöz.What you see is that the Common Data Service and connectors and gateways are relevant for all of these components. A Common Dara Service jelenleg elsősorban a PowerApps és a Microsoft Flow szolgáltatással használható, de hamarosan további összetevőkhöz is elérhető lesz.Right now, the Common Data Service is used primarily with PowerApps and Microsoft Flow, but it will be available for other components in time.

Az üzleti platform diagramja

Most, hogy már tisztában van a Common Data Service helyével, tekintsük át annak részeit.Now that you understand where the Common Data Service fits in, let's look at its parts. A Common Data Service egy hierarchiának tekinthető.Think of the Common Data Service as a hierarchy. A legalsó szinten a szolgáltatás skálázhatóan és megbízhatóan tárolja az adatokat, valamint több alkalmazás számára is elérhetővé teszi őket.At the bottom level, the service stores data in a scalable and reliable way, and makes the data available so that multiple applications can use it. A következő szint a közös adatmodell, amelybe számos az alkalmazások és az üzleti folyamatok által használt entitások tartozik, például az Account (Fiók), a Contact (Kapcsolattartó), a Product (Termék) vagy a Sales Order (Értékesítési megrendelés).The next level is the common data model that includes many entities used in applications and business processes: entities like Account, Contact, Product, and Sales Order. A standard entitásokat kibővítve létrehozhat egyéni entitásokat is az üzleti igények kielégítésére.You can extend the standard entities and create custom ones to meet your business needs.

A Common Data Service architekturális diagramja

Egy entitás csupán az azt leíró metaadatok (mezőnevek, adattípusok és így tovább), valamint a benne tárolt adatok összessége.An entity is just a combination of the metadata that describes it (field names, data types, and so on) and the data that you store in it. Ha ismeri az Accesst vagy valamilyen más adatbázist, akkor tudja, hogy az entitások nagyon hasonlítanak a táblákra.If you know Access or another database, an entity is very much like a table. A következő témakörben részletesebben is foglalkozunk az entitásokkal, egyelőre viszont tekintsük át a Common Data Service entitásadatai használatának előnyeit:We will get into entities more in the next topic, but for now consider the benefits of working with entity data in the Common Data Service:

 • Könnyű kezelhetőség: A metaadatok és az adatok is a felhőben tárolódnak.Easy to manage: Both the metadata and data are stored in the cloud. Nem kell aggódnia tárolásuk módja miatt.You don't need to worry about the details of how they're stored.
 • Könnyű megosztás: Egyszerűen oszthat meg adatokat kollégáival, mivel a PowerApps kezeli az engedélyeket.Easy to share: You can easily share data with your colleagues because PowerApps manages the permissions.
 • Könnyen biztosítható biztonság: Az adatok tárolása biztonságos, így a felhasználók csak akkor láthatják őket, ha hozzáférést biztosít nekik.Easy to secure: Data is securely stored so that users can see it only if you grant them access. A szerepköralapú biztonsággal szabályozhatja a különböző szervezeten belüli felhasználók az entitásokhoz való hozzáférését.Role-based security allows you to control access to entities for different users within your organization.
 • Intelligens metaadatok: Az adattípusok és a kapcsolatok közvetlenül a PowerApps szolgáltatásban hasznosíthatók.Rich metadata: Data types and relationships are leveraged directly within PowerApps. Egy URL típusú mező definiálásakor például hiperhivatkozásként fognak megjelenni az adatok az alkalmazásban.For example, defining a field type URL will present your data as a hyperlink within your app.
 • Hatékonyságnövelő eszközök: A hatékonyság növelése és az adatok elérésének biztosítása érdekében az entitások elérhetőek a Microsoft Excel és Outlook bővítményeiben.Productivity tools: Entities are available within the add-ins for Microsoft Excel and Outlook to increase productivity, and ensure your data is accessible.
 • Értéklisták: A standard értéklisták széles választékából használhat értéklistákat, hogy gyorsan használható legördülő listákat biztosíthasson az entitásokban és az alkalmazásokban.Picklists: Include picklists from a rich set of standard picklists to provide quick drop downs within your entities and apps.

Common Data Service-adatbázis létrehozásaCreate a Common Data Service database

A Common Data Service-adatbázisok egy környezetben hozhatók létre.You create a Common Data Service database in an environment. Mivel a tanfolyam során már korábban megismerkedett a környezetekkel, csak rövid összefoglalásképpen: a környezetek alkalmazások és más erőforrások, mint például a Common Data Service tárolói.You learned about environments earlier in the course, so just a quick recap: an environment is a container for apps and other resources, like the Common Data Service. Minden környezet az ahhoz társított szolgáltatás egy példányával rendelkezhet.Each environment can have one instance of the service associated with it. Ha Ön egy környezeti rendszergazda és hozzá szeretné adni a szolgáltatást egy környezethez, kövesse az alábbi lépéseket.If you are an Environment Admin, and you want to add the service to an environment, follow these steps.

A Kezdőlapon kattintson az Adatbázis létrehozása lehetőségre.From the Home tab, click Create Database.

Common Data Service – adatbázis létrehozása

Adja meg, hogy korlátozni szeretné-e a hozzáférést az adatbázishoz, majd kattintson a Saját adatbázis létrehozása lehetőségre.Specify whether you want to restrict access to the database, then click Create my database.

Common Data Service – hozzáférés megadása

A folyamat befejeződésekor megjelenik az összes, a közös adatmodellben megtalálható entitás.When the process is complete, you see all the standard entities that are included in the common data model. Ezek közül néhány látható az alábbiakban.Some of them are shown below.

A Common Data Service standard entitásai

Ha még nem használt adatbázisokat korábban, előfordulhat, hogy a témakör egyes részeivel nem volt tisztában.Some of this topic might have been unfamiliar territory if you haven't worked with databases before. Az általános elgondolás azonban meglehetősen egyszerű: a Common Data Service biztonságos és megbízható módszert biztosít a adatok tárolásához, illetve ezen adatok közös entitások (mint például az Account (Fiók), a Contact (Kapcsolattartó), a Product (Termék) vagy a Sales Order (Értékesítési megrendelés)) szintjén való kezeléséhez.But the general concept is pretty straightforward: the Common Data Service provides a secure and reliable way to store data and to treat that data in terms of common entities like Account, Contact, Product, and Sales Order. A következő témakörben részletesebben foglalkozunk az entitásokkal.In the next topic, we'll dive a deeper into entities.

A Common Data Service entitásainak ismertetéseUnderstand Common Data Service entities

Ennek a szakasznak az első témakörében a Common Data Service-t mutattuk be, amelyben van egy közös adatmodell,In the first topic in this section, we introduced you to the Common Data Service, which includes a common data model. ami pedig entitásokból áll.The model in turn contains entities. Az entitások olyan megosztott adathalmazok, amelyek módosíthatók, tárolhatók, helyreállíthatók és kezelhetők.Entities are chunks of shared data that can be modified, stored, retrieved, and interacted with. Ebben a témakörben az entitásokról, a mezőkről és az adattípusokról fogunk szót ejteni.In this topic, you'll learn more about entities, fields, and data types.

Standard entitásokStandard entities

A közös adatmodellnek tartozéka egy standard entitásokból álló, számos gyakori üzleti igényt lefedő készlet.The common data model comes with a set of standard entities that cover a range of common business needs. A standard entitásokból alább felsorolunk néhányat.Some of the standard entities are shown below.

A Common Data Service standard entitásai

Az entitások kategóriákba vannak rendezve, így jobban látható, hogy melyeket szokás egy-egy megoldáson belül együtt használni.The entities are grouped into categories so it's easy to see which ones typically work together in a solution.

Funkcionális csoportFunctional group LeírásDescription
ÜgyfélszolgálatCustomer Service Az ügyfélszolgálati entitások az ügyfelektől származó problémákat kezelik, a nyomon követést, eszkalációt és dokumentálást is beleértve.The Customer Service entities manage issues from your customers, including tracking, escalation, and documentation.
Foundation (Alaprendszer)Foundation A Foundation csoportba tartozó entitások csaknem az összes entitáscsoportra érvényes információt tartalmaznak.The Foundation entities contain information that is relevant to nearly every other entity group. Ebben a csoportban van például a Cím és a Pénznem entitás.This group contains entities such as Address and Currency.
Emberek, szervezetek és csoportokPeople, Organizations, and Groups Ezek az entitások magukban foglalják olyan emberek és szervezetek részletes halmazát, akikkel kapcsolatba léphet, beleértve az alkalmazottakat, alvállalkozókat, adományozókat, önkéntesek, rajongókat, öregdiákokat és családokat.These entities encompass a rich set of people and organizations that you might interact with, including employees, contractors, donors, volunteers, fans, alumni, and families.
Purchasing (Beszerzés)Purchasing A beszerzési entitásokkal beszerzési megoldásokat hozhat létre.The Purchasing entities let you create purchasing solutions.
Sales (Értékesítés)Sales Az értékesítés entitásokkal teljes értékesítési megoldásokat készíthet, például nyomon követheti az érdeklődőket és a lehetőségeket, végigkövetheti a folyamatot a kapcsolattartókkal, fogadhatja és szállíthatja a rendeléseket, továbbá kiküldheti a számlákat.The Sales entities let you create end-to-end sales solutions, from tracking leads and opportunities, to following through with contacts, accepting and delivering orders, and sending invoices.

Mezők és adattípusokFields and data types

Minden standard entitás tartalmazza a saját alapértelmezett mezőit – ez a készlet nem módosítható és nem törölhető.Each entity contains a set of default fields that you can't change or delete. Bizonyos mezők, mint például a Contact ID (Kapcsolattartó azonosítója), egy adott entitáshoz kapcsolódnak,Some of those fields, like Contact ID, are specific to an entity. míg mások, például a Created on date time (Létrehozás dátuma és időpontja) mező az összeshez.Others, like Created on date time, are common to all entities. A standard entitások további mezők hozzáadásával bővíthetők.You can extend standard entities by adding fields. Kattintson vagy koppintson a Mező hozzáadása gombra, és adja meg az új mező tulajdonságait.Just click or tap Add field and specify the new field's properties.

A Contact entitás mezői és adattípusai

Ha ezektől teljesen különböző (tehát valamely standard entitás bővítésével elő nem állítható) entitásra van szüksége, akkor hozzon létre egyénit.If you need an entity that is completely different (i.e. extending a standard entity isn't enough), you create a custom entity. Ennek menetét a következő témakörben ismertetjük.We will cover that in the next topic.

Az entitásokban szereplő mezőknek adattípusuk is van (például Szám).The fields in an entity each have a data type, like Number. Azért jó több különféle adattípust használni, mint egy általánosat, mert így az alkalmazások mindenféle rendkívül menő dologra képesek.Having different data types, rather than a single generic data type is helpful because it lets your apps to do all sorts of cool things. A Szám típusú mezőknél például van olyan lehetőség, hogy az alkalmazásban az értéküket meg lehet adni csúszkával is.For example, when you have a field of type Number, your apps can use a slider control when a user edits that field. Több mint egy tucatnyi különféle adattípus közül választhat – az alábbi listában néhány jellemzőbbet sorolunk fel:You can choose from more than a dozen data types - the following list shows some representative types:

 • Alapvető típusok, pl. Szöveg vagy SzámBasic types, like Text and Number
 • Komplexebb típusok, pl. E-mail vagy TelefonMore complex types, like Email and Phone
 • Speciális típusok, pl. Keresés (kapcsolatok létesítéséhez) vagy Értéklista (mező rögzített értékeinek tárolásához)Special types, like Lookup (for creating relationships) and Picklist (to hold a fixed set of values for a field)

Az entitások használataWorking with entities

Az entitásokat megnyitva rengeteg információt és számos választható műveletet láthat.When you open an entity, you see a lot of information and several actions that you can take. Gyorsan végignézzük a rendelkezésre álló lapokat és az entitásadatok kezeléséhez választható műveleteket.We'll briefly look at the tabs that are available, and the actions you can take to manage entity data.

Entitások lapjai

 • Mezők: mezők és adattípusok megtekintése, mezők hozzáadása – ezekről már beszéltünk fentebb.Fields: see fields and data types, and add fields, all of which we discussed above.
 • Kulcs: az entitás egyes sorait azonosító mező, pl. a Contact entitás Contact ID mezője.Key: the field that identifies each row in an entity, like Contact ID for the Contact entity.
 • Kapcsolatok: az összetartozó entitások, pl. a Product (Termék) és a Product category (Termékkategória) közötti kapcsolatok.Relationships: connections between related entities like Product and Product category. A következő témakörben megvizsgálunk egy példát.We'll see an example in the next topic.
 • Mezőcsoportok: a működés szabályozására szolgál, pl. itt lehet megadni, hogy mely mezők jelenjenek meg automatikusan, ha a felhasználó egy alkalmazás-képernyőt hoz létre a PowerAppsben.Field groups: used to control various behaviors, like which fields to automatically show when you create an app screen in PowerApps.
 • Adatok: itt lehet böngészni a mintaadatokat, illetve importálás után a saját adatokat is.Data: browse sample data and your own data after it's imported.

Entitásokkal végezhető műveletek

 • Megnyitás Excelben: ha a PowerApps-bővítmény telepítve van, akkor Excelben is megnézheti és szerkesztheti adatait.Open in Excel: if you have the PowerApps add-in installed, use this option to explore and edit your data in Excel.
 • Adatok importálása: adatok beolvasása Excel- és CSV-fájlokbólImport data: bring in data from Excel and CSV files.
 • Adatok exportálása: adatok kiíratása Excel-fájlbaExport data: export data to an Excel file.
 • Sablon exportálása: az entitás szerkezetének exportálása Excel-fájlba kitöltés és visszaimportálás céljábólExport template: export the structure of an entity to an Excel file so you can populate the file and import it back into the entity.
 • Beállítások és Törlés: a standard entitások esetében nem használhatók.Settings and Delete: not available for standard entities.

Csatlakozás standard entitáshoz a Power Apps StudióbanConnecting to a standard entity in PowerApps Studio

Most, hogy megismerkedett az entitásokkal, megnézzük, hogyan lehet csatlakozni a Contact entitáshoz a PowerApps Studióban.Now that you understand what entities are, we'll look at how to connect to the Contact entity in PowerApps Studio. Kattintson az Új elemre, majd a Common Data Service területen a Telefonos elrendezés lehetőségre.Click New, then under Common Data Service, click Phone layout. A bal oldalon az elérhető adatkapcsolatok, a jobb oldalon az entitások listája látható.You see available data connections on the left and the list of entities on the right. Próbáljon meg önállóan csatlakozni, és alkalmazást létrehozni az entitásból.Try connecting on your own, and generate an app from the entity.

Csatlakozás entitásokhoz a Power Apps Studióban

A következő témakörben bemutatjuk az egyéni entitások létrehozását, valamint az entitások közötti kapcsolatokat.In the next topic, we'll show you how to create custom entities, as well as relationships between entities.

Egyéni entitások létrehozásaCreate custom entities

A Common Data Service valamennyi üzleti ügyfelünk számára készült, a legkisebb boltoktól a legnagyobb vállalatokig.The Common Data Service is designed for all our business customers, from the smallest shops to the largest enterprises. A közös adatmodell olyan standard entitások egy készletét tartalmazza, amelyek számos gyakori üzleti forgatókönyvre kínálnak megoldást, és ahogy azt az előző témakörben is láthatta, szükség esetén bővítheti ezeket a standard entitásokat.The common data model includes a set of standard entities that address many common business scenarios, and you saw in the previous topic that you can extend those standard entities if necessary. Olykor azonban előfordulhat, hogy a vállalatra jellemző problémák megoldásához valami egészen másra van szüksége.But sometimes you need something completely different to solve problems specific to your business. Ilyen esetekben egy egyéni entitásra van szüksége, ebből a témakörből pedig megtudhatja, hogyan hozzon létre egyet.In that case you need a custom entity, and we'll show you how to build one in this topic.

Az entitások létrehozásának két módja van:There are two ways to create an entity:

 • Entitás létrehozása előzmények nélkül.Create the entity from scratch. Ebben a témakörben ezt fogjuk tenni.This is what we'll do in this topic.
 • Egy entitás létrehozása egy másik entitás alapján az adott entitás mezőinek és beállításainak másolásával, de az adatainak másolása nélkül.Create an entity that is based on another entity, by copying the fields and settings of that entity, but not its data.

Entitás létrehozása előzmények nélkülCreating an entity from scratch

Ebben a példában egy Product review (Termékvéleményezés) nevű egyéni entitást hozunk létre előzmények nélkül.For this example, we'll create a custom entity called Product review, from scratch. Először kattintson az Új entitás elemre az Entitások lapon.To start, on the Entities tab click New Entity. Adja meg az Entitás nevét (mely nem tartalmazhat szóközt vagy különleges karaktert), egy felhasználóbarát Megjelenített nevet, és egy közérthető Leírást.Enter an Entity name (no spaces or special characters), a friendly Display name, and a meaningful Description. Ezután kattintson a Tovább gombra.Then click Next.

Új entitás

A következő képernyőn az az öt alapértelmezett mező jelenik meg, melyeket az összes standard és egyéni entitás tartalmaz.On the next screen, you see the five default fields that all standard and custom entities contain. Saját mező hozzáadásához kattintson a Mező hozzáadása lehetőségre.Click Add field to start adding your own.

Alapértelmezett entitásmezők

Ebben a példában négy mezőt adunk hozzá:For this example, let's add four fields:

 • Review Date (Ellenőrzés dátuma), amely egy dátummező, és kötelező megadni.Review Date, which is a date field, and is required.
 • Product Rating (Termékértékelés), amely egy egész szám mező, és kötelező megadni.Product Rating, which is an integer field, and is required. Itt akár egy értéklistát is használhatnánk, mely lehetővé teszi, hogy csak meghatározott értékeket adjon meg (például 1-5 között), de most nem bonyolítjuk túl dolgot.We could use a picklist here that allows you to specify only certain values (like 1-5), but we'll keep it simple right now.
 • Reviewer Name (Véleményező neve), amely egy szövegmező, és nem kötelező megadni.Reviewer Name, which is a text field, and isn't required
 • Reviewer Comment (Véleményező megjegyzése), amely egy szövegmező, és ezt sem kötelező megadni.Reviewer Comment, which is a text field, and also isn't required.

Ha elégedett az entitással, kattintson a Létrehozás lehetőségre.When you're happy with the entity, click Create. Az entitás létrehozásakor abban még nincsenek adatok.When the entity is created, it doesn't have any data in it. A következő témakörben olvashat arról, hogyan importálhat adatokat.We'll show how to import data in the next topic.

Egyéni entitásmezők

Kapcsolat létrehozása két entitás közöttCreating a relationship between two entities

Mivel minden véleményt egy bizonyos termékhez szeretnénk társítani, létre kell hoznunk egy kapcsolatot a Termékvéleményezés entitás és a Termék entitás között.Because we want to associate each review with a particular product, we need to create a relationship between the Product review entity and the Product entity. A Termékvéleményezés entitás Kapcsolatok lapján kattintson az Új kapcsolat elemre.In the Product review entity, on the Relationships tab, click New relationship. Ezután válassza ki a Kapcsolódó entitást, majd adja meg a Nevet, a Megjelenített nevet és a Leírást.Then select a Related entity, and enter a Name, a Display name, and a Description. A kapcsolat létrehozásához kattintson a Mentés gombra.Click Save to create the relationship.

Entitások közötti kapcsolat létrehozása

Csatlakozás egyéni entitáshoz a Power Apps StudióbanConnecting to a custom entity in PowerApps Studio

Pontosan ugyanúgy csatlakozhet egy egyéni entitáshoz a Power Apps Studióban, mint egy standard entitáshoz.Connecting to a custom entity in PowerApps Studio is just like connecting to a standard entity. Kattintson az Új elemre, majd a Common Data Service területen a Telefonos elrendezés lehetőségre.Click New, then under Common Data Service, click Phone layout. A bal oldalon az elérhető adatkapcsolatok, a jobb oldalon pedig az entitások listája látható.You see available data connections on the left and the list of entities on the right.

Csatlakozás entitásokhoz a Power Apps Studióban

A következő témakörben a Common Data Service adatainak kezeléséről olvashat.In the next topic, we'll show you how to manage data in the Common Data Service.

Entitások adatainak kezeléseManage entity data

Ez a témakör a Common Data Service adatainak kezelését mutatja be.In this topic, we'll cover data management in the Common Data Service. Más témakörökben már érintőlegesen foglalkozunk az adatok importálásával és exportálásával, de most az Excelben történő adatkezelésre összpontosítunk.We have touched on importing and exporting data in other topics, but we'll spend more time now on working with data in Excel.

Adatok importálása Excelből vagy CSV-fájlbólImport data from Excel or CSV

Ebben a példában Excelből importálunk adatokat abba a Product review (Termékvéleményezés) entitásba, amelyet az előző témakörben hoztunk létre.In this example, we'll import data from Excel into the Product review entity that we created in the last topic. Importálhat adatokat CSV-fájlokból is – ez egy adatok mozgatásához gyakran alkalmazott formátum.You can also import data from CSV files, which is a common format to move data around. Az alábbiakban egy emlékeztetőt láthat arról, hogyan néz ki az entitás; ebben a témakörben a kiemelt területre koncentrálunk.Here's a reminder of what the entity looks like; the highlighted area is what we'll focus on in this topic.

A Product review (Termékvéleményezés) entitás

Egy entitásban kattintson az Adatok importálása elemre, majd navigáljon ahhoz a fájlhoz, amelyből importálni szeretne.In an entity, click Import data, then navigate to the file you want to import from. Kattintson a Leképezés megjelenítése lehetőségre, majd ellenőrizze, hogy az Excel-fájl oszlopai az entitás megfelelő mezőihez vannak társítva.Click Show mapping and make sure the columns in the Excel file are associated with the right fields in the entity. Ha elégedett a leképezéssel, kattintson a Módosítások mentése gombra.When you're happy with the mappings, click Save changes. A fő importálási képernyőn kattintson az Importálás gombra.Back on the main import screen, click Import.

Adatok importálása Excelből

Adatok exportálása ExcelbeExport data to Excel

Ha a Common Data Service szolgáltatáson kívül is hozzájuk szeretne férni, akkor exportálja az adatokat.Export data if you need access to it outside the Common Data Service. Kattintson az Adatok exportálása lehetőségre egy entitásban, majd várja meg, míg létrejön a Zip-fájl.In an entity, click Export Data, and then wait for the zip file to be generated. Nyissa meg a Zip-fájlt, amelyben ekkor megjelennek az exportált adatok.Open the zip file and you see the exported data. Adatok exportálása ExcelbeExport data to Excel

Sablon exportálása ExcelbeExport a template to Excel

Az adatok letöltése mellett sablonokat is letölthet.In addition to downloading data, you can download a template. A sablonok egy entitás mezőinek megfelelő szerkezettel rendelkező, de adatokat nem tartalmazó Excel-fájlok.A template is an Excel file with a structure that matches the fields of an entity, but without the data. A sablon letöltése után manuálisan vagy programozott módon fel kell töltenie azt, majd vissza kell importálnia a szolgáltatásba.After you download the template, you populate it manually or programmatically, and import it back into the service. Egy entitásban kattintson a Sablon exportálása elemre, majd adja meg a kívánt mezőket (ebben az esetben egyetlen mező lett megadva).In an entity, click Export Template, then specify the fields you want (in this case I selected a single field). Kattintson az Exportálás Excelbe gombra, majd várja meg, míg létrejön az Excel-fájl.Click Export to Excel, and then wait for the Excel file to be generated. Nyissa meg az Excel-fájlt, amelyben megtalálja az exportált sablont a kiválasztott mezőkkel.Open the Excel file and you see the exported template with the fields you selected.

Sablon exportálása Excelbe

Adatok megnyitása és használata ExcelbenOpen and work with data in Excel

Az utolsó témánk a Megnyitás Excelben lehetőség.The last thing we'll look at is the Open in Excel option. Ha telepítve van a PowerApps-bővítmény, ezzel a lehetőséggel áttekintheti és szerkesztheti az adatokat az Excelben.If you have the PowerApps add-in installed, you can use this option to explore and edit your data in Excel. Egy entitásban kattintson a Megnyitás Excelben gombra, majd nyissa meg a fájlt.In an entity, click Open in Excel, then open the file. Engedélyezze a szerkesztést. Ekkor a bővítmény élő kapcsolatot létesít az entitással a szolgáltatásban, és feltölti a munkafüzetet.Enable editing, then the add-in establishes a live connection to the entity in the service and populates the workbook. Közvetlenül a munkafüzetben végezhet szerkesztést, és hozzáadhat vagy törölhet sorokat.You edit directly in the workbook, and can add and delete rows. A módosítások mentéséhez kattintson a Közzététel gombra.Click Publish to save changes. Az adatokat frissítheti is, hogy meggyőződjön arról, hogy egy naprakész példánnyal rendelkezik; emellett szűrheti is őket, ami kiváltképpen hasznos, ha egy entitásban sok adat található.You can also refresh data to make sure you have an up-to-date copy; and filter data, which is especially handy if an entity has a lot of data in it.

Megnyitás Excelben

Ezzel a Common Data Service adatainak kezelésről – az adatok az Excelben való importálásáról, exportálásáról és használatáról – szóló témakör végére értünk.That wraps up the topic on managing data in the Common Data Service—importing, exporting, and working with data in Excel. A következő témakörben az adatbiztonság kezeléséről lesz szó.In the next topic, we'll talk about managing data security.

Common Data Service-biztonságCommon Data Service security

Ez a témakör a Common Data Service biztonságával foglalkozik.In this topic, we'll cover security in the Common Data Service. A szolgáltatás szerepköralapú rendszert használ ahhoz, hogy az adatokra vonatkozó engedélyeket biztosítson a felhasználók számára.The service uses a role-based system to grant users permissions to data. A biztonsági modell egy hierarchia, melynek minden szintje a hozzáférés egy eltérő szintjét képviseli.The security model is a hierarchy, with each level representing a different level of access. A legalacsonyabb szinten az egyetlen entitásra vonatkozó egyéni létrehozási, olvasási, frissítési és törlési engedélyek találhatók.At the lowest level are individual create, read, update, and delete permissions on a single entity. Az ilyen entitásszintű engedélyek gyűjteményei engedélycsoportokat alkotnak.A collection of these entity-level permissions forms a permission set. A szerepkörök pedig egy vagy több engedélycsoportot használhatnak.One or more permission sets can then be used by a role. A szerepkörök a legfelső szinten találhatók – ezek magukba foglalják az adott felhasználó vagy felhasználói csoport számára szükséges összes engedélyt.A role is at the top level - encompassing all the permissions needed by a user or a group of users.

A szerepkörök és az engedélycsoportok ismertetéseUnderstanding roles and permission sets

A tanfolyam eddig nagyrészt a powerapps.com webhelyre és a PowerApps Studióra összpontosított.In most of this course, we've focused on powerapps.com and the PowerApps Studio. Ebben a témakörben azonban a PowerApps felügyeleti központot fogjuk használni.In this topic, we will be in the PowerApps admin center. Ha a felügyeleti központban egy környezetre kattint, a Biztonság lapon az Environment roles (Környezeti szerepkörök) (melyekről egy korábbi témakörben esett szó), a User roles (Felhasználói szerepkörök) és a Permission sets (Engedélycsoportok) fül jelenik meg.If you click on an environment in the admin center, under Security you see tabs for Environment roles (whch we looked at in a previous topic), User roles and Permission sets. Alapértelmezés szerint két felhasználói szerepkör létezik:By default, there are two user roles:

 • Az Adatbázis tulajdonosa egy rendszergazdai szerepkör, amely teljes hozzáférést biztosít az összes entitáshoz.Database Owner is an administrative role that gives full access to all entities.
 • Az Organization user (Szervezeti felhasználó) az összes felhasználóhoz hozzárendelt alapértelmezett szerepkör.Organization user is the default role assigned to all users. A szerepkör az összes felhasználó számára hozzáférést biztosít a nyilvános adatokat tartalmazó entitásokhoz.This role provides all users access to entities that contain public data.

A felügyeleti központ felhasználói szerepkörei

Alapértelmezés szerint minden egyes entitáshoz két engedélycsoport tartozikBy default there are two permission sets for each entity

 • A Karbantartás teljes hozzáférést biztosít: beletartozik az engedélyek létrehozása, olvasása, frissítése és törlése.Maintain gives full control: create, read, update, and delete permissions.
 • A Megtekintés csak olvasási hozzáférést biztosít.View gives read-only access.

Az alábbi képen az Account (Fiók) entitás alapértelmezett engedélycsoportjai láthatók.The following image shows the default permission sets for the Account entity.

A felügyeleti központ engedélycsoportjai

Ebből a videóból megtudhatja, hogyan hozhat létre további szerepköröket és engedélycsoportokat, amelyekkel részletesen szabályozhatja az alkalmazásokhoz való hozzáférést.In the video, we show you how to create additional roles and permission sets so you can enable fine-grained access for your applications. Létrehozunk egy Maintain product review (Termékvéleményezés karbantartása) nevű engedélycsoportot, amely teljes hozzáférést biztosít egy korábbi témakörben létrehozott egyéni entitáshoz, valamint egy ReviewApp Owner (Véleményező alkalmazás tulajdonosa) szerepkört, amelyhez hozzárendeljük az engedélycsoportot.We create a Maintain product review permission set that gives full access to the custom entity we created in an earlier topic and a ReviewApp Owner role that we assign the permission set to.

Az adatbázishoz való hozzáférés korlátozásaRestrict access to a database

Amikor egy korábbi témakörben létrehoztunk egy adatbázist, meghagytuk az adatbázishoz való alapértelmezett nyílt hozzáférést.When we created a database in an earlier topic, we stayed with the default of open access to the database. A hozzáférés módosításához az Adatbázis lapon kattintson a Restrict access(Hozzáférés korlátozása) elemre, majd erősítse meg, hogy végre szeretné hajtani a módosítást.To change the access, on the Database tab click Restrict access, and then confirm that you want to make the change.

Az adatbázishoz való hozzáférés korlátozása

Korlátozott módban minden felhasználónak rendelkeznie kell legalább egy hozzárendelt szerepkörrel.In restricted mode, every user must have one or more role assigned to them. Létrehozhatók szerepkörök a vállalatban használt egyes beosztásokhoz, melyek hozzárendelhetők mindenkihez, aki az adott beosztással rendelkezik.A role can be set up for a given position within your company, and assigned to any person who is in that position. A felhasználók automatikusan hozzáadhatók egy szerepkörhöz az alapján, hogy mely Azure Active Directory-csoportok tagjai.Users can also be automatically added to a role based on the Azure Active Directory groups they belong to.

ÖsszefoglalásWrapping it up

A biztonság olykor összetett témakör lehet, de ilyenkor jusson eszébe az engedélyek hierarchiája.Security can be a complex topic, but just remember the hierarchy of permissions. Ez az egyedi entitások létrehozási, olvasási, frissítési és törlési engedélyein alapszik, melyek engedélycsoportokat alkothatnak, melyeket aztán szerepkörökhöz lehet rendelni.It starts with create, read, update, and delete permissions on an entity, which can form permission sets, which are then assigned to roles. Ez egy rugalmas rendszer, amellyel viszonylag részletesen szabályozhatja az adatokhoz való hozzáférést.It's a flexible system that enables you to control data access in a fairly granular way.

Ezzel elértünk a Common Data Service szolgáltatásról szóló szakasz, és egyúttal az Oktatócsomag végéhez is.Well, this brings us to the end of our section on the Common Data Service and also the end of this Guided Learning course. Reméljük, hogy tetszett és sokat tudott tanulni belőle – szívesen vesszük a visszajelzését, és érdemes később visszalátogatnia, ugyanis idővel a tartalom bővítését tervezzük.We hope you've enjoyed it and learned a lot - let us know if you have any feedback, and check back because we plan to add content over time. Jelenleg a PowerApps dokumentációjában találhat részletesebb információkat.For more in-depth content right now, check out the PowerApps documentation.

Gratulálunk!

Ön teljesítette a Microsoft PowerApps-oktatócsomag Adatok kezelése című fejezetét.You've completed the Managing data section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

Elsajátított ismeretek:

Közreműködők

 • Michael Blythe
 • olprod