Ismerkedés az Azure PowerShell-lelGet started with Azure PowerShell

Az Azure PowerShell az Azure-erőforrások parancssori kezelésére és adminisztrálására készült.Azure PowerShell is designed for managing and administering Azure resources from the command line. Az Azure PowerShellt olyan automatizált eszközök létrehozására használhatja, amelyek az Azure Resource Manager modellt használják.Use Azure PowerShell when you want to build automated tools that use the Azure Resource Manager model. Próbálja ki a böngészőjében az Azure Cloud Shell-lel, vagy telepítse a helyi számítógépen.Try it out in your browser with Azure Cloud Shell, or install on your local machine.

A cikk segítséget nyújt az Azure PowerShell használatának megkezdésében, és ismerteti az alapvető fogalmakat.This article helps you get started with Azure PowerShell and teaches the core concepts behind it.

Telepítés vagy futtatás az Azure Cloud ShellbenInstall or run in Azure Cloud Shell

Az Azure PowerShell használatát úgy kezdheti meg a legegyszerűbben, ha kipróbálja egy Azure Cloud Shell-környezetben.The easiest way to get started with Azure PowerShell is by trying it out in an Azure Cloud Shell environment. A Cloud Shell gyors üzembe helyezéséhez tekintse meg a PowerShell Azure Cloud Shellben való használatát bemutató rövid útmutatót.To get up and running with Cloud Shell, see Quickstart for PowerShell in Azure Cloud Shell. A Cloud Shell Linux-tárolón futtatja a PowerShellt, ezért a Windows-specifikus funkciók nem érhetők el.Cloud Shell runs PowerShell on a Linux container, so Windows-specific functionality isn't available.

Ha készen áll az Azure PowerShell helyi számítógépen történő telepítésére, kövesse az Azure PowerShell modul telepítése című részben leírt utasításokat.When you're ready to install Azure PowerShell on your local machine, follow the instructions in Install the Azure PowerShell module.

Bejelentkezés az Azure-baSign in to Azure

Jelentkezzen be interaktívan a Connect-AzAccount parancsmaggal.Sign in interactively with the Connect-AzAccount cmdlet. Ha a Cloud Shellt használja, hagyja ki ezt a lépést.Skip this step if you use Cloud Shell. Az Azure Cloud Shell-munkamenet már hitelesítve lett a környezet, az előfizetés és a Cloud Shell-munkamenetet elindító bérlő esetében.Your Azure Cloud Shell session is already authenticated for the environment, subscription, and tenant that launched the Cloud Shell session.

Connect-AzAccount

Az Azure Cloud Services által biztosított környezetek megfelelnek a helyi szabályozásoknak.Azure cloud services offer environments compliant with regional data-handling laws. Regionális felhőszolgáltatásban található fiókok esetében használja az Environment paramétert a bejelentkezéshez.For accounts in a regional cloud, use the Environment parameter to sign in. A Get-AzEnvironment parancsmaggal kérje le a régiójához tartozó környezet nevét.Get the name of the environment for your region using the Get-AzEnvironment cmdlet. Például az Azure China 21Vianetbe történő bejelentkezéshez:For example, to sign in to Azure China 21Vianet:

Connect-AzAccount -Environment AzureChinaCloud

Windows PowerShell 5.1-környezetekben egy bejelentkezési párbeszédpanelen kell megadnia az Azure-fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót.In Windows PowerShell 5.1 environments, you'll receive a sign-in dialog to provide a username and password for your Azure account. A PowerShell többi verziója esetében kap egy jogkivonatot, amelyet a microsoft.com/devicelogin címen használhat.On every other version of PowerShell, you'll get a token to use on microsoft.com/devicelogin. Nyissa meg ezt az oldalt a böngészőjében, és írja be a jogkivonatot, majd jelentkezzen be az Azure-fiókjának hitelesítő adataival, és engedélyezze az Azure PowerShellt.Open this page in your browser and enter the token, then sign in with your Azure account credentials and authorize Azure PowerShell.

A bejelentkezést követően az aktív Azure-előfizetésre vonatkozó információk jelennek meg.After signing in, you'll see information indicating which of your Azure subscriptions is active. Ha a fiókjához több Azure-előfizetés is tartozik, és egy másikat szeretne kiválasztani, kérje le az elérhető előfizetéseket a Get-AzSubscription segítségével, majd futtassa a Set-AzContext parancsmagot az előfizetés azonosítójával.If you have multiple Azure subscriptions in your account and want to select a different one, get your available subscriptions with Get-AzSubscription and use the Set-AzContext cmdlet with your subscription ID. További információk az Azure-előfizetések felügyeletéről az Azure PowerShellben: Több Azure-előfizetés használata.For more information about managing your Azure subscriptions in Azure PowerShell, see Use multiple Azure subscriptions.

Miután bejelentkezett, az Azure PowerShell parancsmagjaival elérheti és kezelheti az előfizetésben lévő erőforrásokat.Once signed in, use the Azure PowerShell cmdlets to access and manage resources in your subscription. A bejelentkezési folyamattal és a hitelesítési módszerekkel kapcsolatos további információért tekintse meg az Azure PowerShell-lel való bejelentkezést bemutató cikket.To learn more about the sign-in process and authentication methods, see Sign in with Azure PowerShell.

Parancsok kereséseFind commands

Az Azure PowerShell-parancsmagok a PowerShell esetében standard elnevezési konvenciót követnek: Verb-Noun.Azure PowerShell cmdlets follow a standard naming convention for PowerShell, Verb-Noun. Az ige leírja a műveletet (például New, Get, Set, Remove), a főnév pedig az erőforrástípust (például AzVM, AzKeyVaultCertificate, AzFirewall, AzVirtualNetworkGateway).The verb describes the action (examples include New, Get, Set, Remove) and the noun describes the resource type (examples include AzVM, AzKeyVaultCertificate, AzFirewall, AzVirtualNetworkGateway). Az Azure PowerShellben a főnevek mindig az Az előtaggal kezdődnek.Nouns in Azure PowerShell always start with the prefix Az. A standard igék teljes listájáért tekintse meg a következőt: PowerShell-parancsokhoz jóváhagyott igék.For the full list of standard verbs, see Approved verbs for PowerShell Commands.

A főnevek, igék és az elérhető Azure PowerShell-modulok ismerete segít megtalálni a parancsokat a Get-Command parancsmaggal.Knowing the nouns, verbs, and the Azure PowerShell modules available helps you find commands with the Get-Command cmdlet. Például az összes, Get igét tartalmazó, virtuális géphez kapcsolódó parancs megkereséséhez:For example, to find all VM-related commands that use the Get verb:

Get-Command -Verb Get -Noun AzVM* -Module Az.Compute

A gyakori parancsok megtalálásának megkönnyítéséhez ez a táblázat felsorolja az erőforrástípusokat, a megfelelő Azure PowerShell-modulokat és a Get-Command paranccsal használható főnévi előtagokat:To help you find common commands, this table lists the resource type, corresponding Azure PowerShell module, and noun prefix to use with Get-Command:

Erőforrás típusaResource type Azure PowerShell-modulAzure PowerShell module Főnévi előtagNoun prefix
ErőforráscsoportResource group Az.ResourcesAz.Resources AzResourceGroup
Virtuális gépekVirtual machines Az.ComputeAz.Compute AzVM
TárfiókokStorage accounts Az.StorageAz.Storage AzStorageAccount
Key VaultKey Vault Az.KeyVaultAz.KeyVault AzKeyVault
WebalkalmazásokWeb applications Az.WebsitesAz.Websites AzWebApp
SQL-adatbázisokSQL databases Az.SqlAz.Sql AzSqlDatabase

Az Azure PowerShellben található modulok teljes listáját a GitHubon, az Azure PowerShell-modulok listájában találja.For a full list of the modules in Azure PowerShell, see the Azure PowerShell modules list hosted on GitHub.

TelemetriaTelemetry

Az Azure PowerShell alapértelmezés szerint gyűjti a telemetriai adatokat.Azure PowerShell automatically collects telemetry data by default. A Microsoft összesíti a gyűjtött adatokat a használati minták felismerése, a gyakori problémák észlelése és az Azure PowerShell nyújtotta felhasználói élmény javítása érdekében.Microsoft aggregates collected data to identify patterns of usage, to identify common issues, and to improve the experience of Azure PowerShell. A Microsoft Azure PowerShell nem gyűjt magánjellegű vagy személyes adatokat.Microsoft Azure PowerShell doesn't collect any private or personal data. Az adatgyűjtés letiltásához külön el kell utasítania az adatgyűjtést a Disable-AzDataCollection futtatásával.To disable data collection, you must explicitly opt out by executing Disable-AzDataCollection.

Az Azure PowerShell alapjainak megismerése rövid útmutatók és oktatóanyagok segítségévelLearn Azure PowerShell basics with quickstarts and tutorials

Az Azure PowerShell használatának megkezdéséhez tekintsen meg egy részletes oktatóanyagot a virtuális gépek beállításáról, valamint azok lekérdezéséről.To get started with Azure PowerShell, try an in-depth tutorial for setting up virtual machines and learning how to query them.

Egyéb népszerű Azure-szolgáltatásokhoz is elérhetők rövid Azure PowerShell-útmutatók:There are also Azure PowerShell quickstarts for other popular Azure services:

További lépésekNext steps