A Windows PowerShell 2,0 motor használataUsing the Windows PowerShell 2.0 Engine

A Windows PowerShell úgy lett kialakítva, hogy visszafelé kompatibilis legyen a korábbi verziókkal.Windows PowerShell is designed to be backward compatible with previous versions. A Windows PowerShell 2,0-re írt parancsmagok, szolgáltatók, beépülő modulok, modulok és parancsfájlok nem változnak a Windows PowerShell újabb verzióiban.Cmdlets, providers, snap-ins, modules, and scripts written for Windows PowerShell 2.0 run unchanged in newer versions Windows PowerShell. A Microsoft .NET Framework 4 azonban megváltoztatta a futásidejű aktiválási házirendet.However, Microsoft .NET Framework 4 changed the runtime activation policy. A Windows PowerShell 2,0-hez készült Windows PowerShell-gazdagépek és a közös nyelvi futtatókörnyezet (CLR) 2,0-es verziója nem futtatható a CLR 4,0-as (vagy újabb) verzióval lefordított Windows PowerShell új verzióiban történő módosítás nélkül.Windows PowerShell host programs written for Windows PowerShell 2.0 and compiled with Common Language Runtime (CLR) 2.0 cannot run without modification in new versions Windows PowerShell that are compiled with CLR 4.0 (or higher).

A Windows PowerShell 2,0 motor csak akkor használható, ha egy meglévő parancsfájl vagy gazda program nem futtatható, mert nem kompatibilis a Windows PowerShell 5,1-mel.The Windows PowerShell 2.0 Engine is intended to be used only when an existing script or host program cannot run because it is incompatible with Windows PowerShell 5.1. Ilyenek például az Exchange régebbi verziói vagy a SQL Server modulok.Examples of this include older versions of Exchange or SQL Server modules. Az ilyen esetek várhatóan ritkán fordulnak elő.Such cases are expected to be rare.

Számos, a Windows PowerShell 2,0 motort igénylő program automatikusan elindul.Many programs that require the Windows PowerShell 2.0 Engine start it automatically. Ezek az utasítások azon ritka helyzetekben szerepelnek, amelyekben manuálisan kell elindítani a motort.These instructions are included for the rare situations in which you need to start the engine manually.

Elavult és biztonsági okokbólDeprecation and security concerns

A Windows PowerShell 2,0-es verziójának érvénytelenítése: 2017.Windows PowerShell 2.0 was deprecated in August, 2017. További információ: [közlemény][] a PowerShell blogján.For more information, see the announcement on the PowerShell blog.

A Windows PowerShell 2,0 a 3., 4. és 5. verzióban hozzáadott megerősítő és biztonsági funkciók jelentős hányadát tartalmazza.Windows PowerShell 2.0 is missing a significant amount of the hardening and security features added in versions 3, 4, and 5. Erősen ajánljuk, hogy a felhasználók ne használják, ha segíthetnek.We highly, highly recommend that users not use it if they can help it. További információ: a [rendszerhéj és a parancsfájlkezelés nyelvi biztonságának][] és a PowerShell-♥ összehasonlítása a kék csapattal.For more information, see A Comparison of Shell and Scripting Language Security and PowerShell ♥ the Blue Team.

A szükséges programok telepítése és engedélyezéseInstalling and Enabling Required Programs

A Windows PowerShell 2,0 motor elindítása előtt engedélyezze a Windows PowerShell 2,0 motort és Microsoft .NET Framework 3,5 a Service Pack 1 szervizcsomaggal.Before starting the Windows PowerShell 2.0 Engine, enable the Windows PowerShell 2.0 Engine and Microsoft .NET Framework 3.5 with Service Pack 1. Útmutatásért lásd: a [Windows PowerShell telepítése][].For instructions, see Installing Windows PowerShell.

Azok a rendszerek, amelyeken a Windows Management Framework 3,0-es vagy újabb verziója telepítve van, rendelkezik az összes szükséges összetevővel.Systems on which Windows Management Framework 3.0 or higher is installed have all of the required components. Nincs szükség további konfigurációra.No further configuration is necessary. További információ a Windows Management Framework telepítéséről: [WMF telepítése és konfigurálása][].For information about installing Windows Management Framework, see Install and configure WMF.

A Windows PowerShell 2,0 motor elindításaHow to start the Windows PowerShell 2.0 Engine

Ha elindítja a Windows PowerShellt, a legújabb verzió alapértelmezés szerint elindul.When you start Windows PowerShell the newest version starts by default. Ha a Windows PowerShellt a Windows PowerShell 2,0 motorral szeretné elindítani, használja a Version paraméterét PowerShell.exe .To start Windows PowerShell with the Windows PowerShell 2.0 Engine, use the Version parameter of PowerShell.exe. A parancsot bármilyen parancssorban futtathatja, beleértve a Windows PowerShellt és a Cmd.exet is.You can run the command at any command prompt, including Windows PowerShell and Cmd.exe.

PowerShell.exe -Version 2

Távoli munkamenet elindítása a Windows PowerShell 2,0 motorralHow to start a remote session with the Windows PowerShell 2.0 Engine

Ha a Windows PowerShell 2,0 motort távoli munkamenetben szeretné futtatni, hozzon létre egy munkamenet-konfigurációt (más néven végpontot ) azon a távoli számítógépen, amely betölti a windows PowerShell 2,0 motort.To run the Windows PowerShell 2.0 Engine in a remote session, create a session configuration (also known as an endpoint ) on the remote computer that loads the Windows PowerShell 2.0 Engine. A munkamenet-konfigurációt a rendszer menti a távoli számítógépen, és bármely, a felhasználó által a Windows PowerShell 2,0 motort használó munkamenetek létrehozására használható.The session configuration is saved on the remote computer and can be used by any authorized user to create sessions that use the Windows PowerShell 2.0 Engine.

Ez egy speciális feladat, amelyet általában a rendszergazda hajt végre.This is an advanced task that is typically performed by a system administrator.

A következő eljárás a Register-PSSessionConfiguration parancsmag PSVersion paraméterét használja a Windows PowerShell 2,0 motort használó munkamenet-konfiguráció létrehozásához.The following procedure uses the PSVersion parameter of the Register-PSSessionConfiguration cmdlet to create a session configuration that uses the Windows PowerShell 2.0 Engine. A New-PSSessionConfigurationFile parancsmag PowerShellVersion paraméterével létrehozhat egy munkamenet-konfigurációs fájlt egy olyan munkamenethez, amely betölti a Windows PowerShell 2,0 motort, és a set-PSSessionConfiguration paraméter PSVersion paramétere segítségével módosíthatja a munkamenet-konfigurációt a Windows PowerShell 2,0 motor használatára.You can also use the PowerShellVersion parameter of the New-PSSessionConfigurationFile cmdlet to create a session configuration file for a session that loads the Windows PowerShell 2.0 Engine and you can use the PSVersion parameter of the Set-PSSessionConfiguration parameter to change a session configuration to use the Windows PowerShell 2.0 Engine.

További információ a munkamenet-konfigurációs fájlokról: about_Session_Configuration_Files.For more information about session configuration files, see about_Session_Configuration_Files. További információ a munkamenet-konfigurációkról, például a telepítésről és a biztonságról: about_Session_Configurations.For information about session configurations, including setup and security, see about_Session_Configurations.

Távoli Windows PowerShell 2,0-munkamenet elindításaTo start a remote Windows PowerShell 2.0 session

 1. A Windows PowerShell 2,0 motort igénylő munkamenet-konfiguráció létrehozásához használja a parancsmag PSVersion paraméterét a következő Register-PSSessionConfiguration értékkel: 2.0 .To create a session configuration that requires the Windows PowerShell 2.0 Engine, use the PSVersion parameter of the Register-PSSessionConfiguration cmdlet with a value of 2.0. Futtassa ezt a parancsot a számítógépen a "kiszolgáló oldalán", vagy fogadja a kapcsolatok végét.Run this command on the computer at the "server side" or receiving end of the connection.

  A következő minta parancs létrehozza a PS2-munkamenet konfigurációját a Kiszolgalo01 számítógépen.The following sample command creates the PS2 session configuration on the Server01 computer. A parancs futtatásához indítsa el a Windows PowerShellt a Futtatás rendszergazdaként beállítással.To run this command, start Windows PowerShell with the Run as administrator option.

  Register-PSSessionConfiguration -Name PS2 -PSVersion 2.0
  
 2. Ha olyan munkamenetet szeretne létrehozni a Kiszolgalo01-számítógépen, amely a PS2-munkamenet konfigurációját használja, használja a távoli munkamenetet létrehozó parancsmagok ConfigurationName paraméterét, például a New-PSSession parancsmagot.To create a session on the Server01 computer that uses the PS2 session configuration, use the ConfigurationName parameter of cmdlets that create a remote session, such as the `New-PSSession cmdlet.

  Ha a munkamenet-konfigurációt használó munkamenet elindul, a Windows PowerShell 2,0 motor automatikusan betöltődik a munkamenetbe.When a session that uses the session configuration starts, the Windows PowerShell 2.0 Engine is automatically loaded into the session.

  A következő parancs egy olyan munkamenetet indít el a Kiszolgalo01-számítógépen, amely a PS2-munkamenet konfigurációját használja.The following command starts a session on the Server01 computer that uses the PS2 session configuration. A parancs menti a munkamenetet a $s változóban.The command saves the session in the $s variable.

  $s = New-PSSession -ComputerName Server01 -ConfigurationName PS2
  

A háttérben futó feladatok elindítása a Windows PowerShell 2,0 motorralHow to start a background job with the Windows PowerShell 2.0 Engine

Ahhoz, hogy a Windows PowerShell 2,0 motorral elindítson egy háttérben futó feladatot, használja a Start-Job parancsmag PSVersion paraméterét.To start a background job with the Windows PowerShell 2.0 Engine, use the PSVersion parameter of the Start-Job cmdlet.

A következő parancs egy háttérben futó feladatot indít el a Windows PowerShell 2,0 motorral.The following command starts a background job with the Windows PowerShell 2.0 Engine

Start-Job {Get-Process} -PSVersion 2.0

További információ a háttérben futó feladatokról: about_Jobs.For more information about background jobs, see about_Jobs.