Ajánlott eljárások az energiagazdálkodáshoz a System Center Configuration ManagerbenBest practices for power management in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Használja a következő ajánlott eljárások az energiagazdálkodáshoz a System Center Configuration Managerben.Use the following best practices for power management in System Center Configuration Manager.

A figyelési fázis reprezentatív időszakban való elvégzésePerform the monitoring phase at a representative time

Az energiagazdálkodás figyelési fázisa biztosít adatokat a szervezet számítógépeinek energiafogyasztásával, tevékenységével, energiagazdálkodási lehetőségeivel és környezeti hatásával kapcsolatban.The monitoring phase of power management provides you with information about the power consumption, activity, power management capabilities, and environmental impact of computers in your organization. Mindenképpen egy reprezentatív időszakot válasszon a megfigyelési fázis végrehajtásához.Ensure that you choose a representative time to perform the monitoring phase. Ha például egy nemzeti ünnepen hajtja végre a megfigyelési fázist, az nem fog reális jelentést adni a számítógépek energiafogyasztásáról.For example, performing the monitoring phase over a public holiday does not provide a realistic report on computer power usage.

Számítógépek kontrollgyűjteményének létrehozása olyan számítógépekből, melyeken nincs energiaséma alkalmazvaCreate a control collection of computers with no power plans applied

Hozzon létre két számítógép-gyűjteményt annak elősegítésére, hogy figyelhesse az energiasémák a számítógépeken való alkalmazásának hatásait.Create two collections of computers to help you monitor the effects of applying power plans to computers. Az első gyűjtemény tartalmazza azon számítógépek többségét, melyeken energiagazdálkodási beállításokat kíván alkalmazni, a másik gyűjtemény (a kontrollgyűjtemény) pedig tartalmazza a fennmaradó számítógépeket.The first collection should contain the majority of the computers to which you want to apply power settings and the other collection (the control collection) should contain the remaining computers. Alkalmazza a szükséges energiagazdálkodási sémát a számítógépek többségét tartalmazó gyűjteményre.Apply the required power management plan to the collection containing the majority of computers. Jelentések futtatásával összevetheti azon számítógépek energiaköltségét, energiafogyasztását és környezeti hatását, melyekre alkalmazott energiagazdálkodási beállításokat, a kontrollgyűjteményével, melyre nem alkalmazott energiagazdálkodási beállításokat.You can then run reports to compare the power cost, power usage and environmental impact of the computers to which you have applied power settings with the control collection that you have not applied power settings to.

Az Energiaellátási beállítások jelentés futtatása az energiagazdálkodási beállítások alkalmazása előttRun the Power Settings report before you apply a power management plan

Mielőtt alkalmazna egy energiagazdálkodási sémát egy számítógép-gyűjteményre, a Energiaellátási beállítások jelentéssel megismerheti a gyűjteményben lévő számítógépeken már konfigurált energiagazdálkodási beállításokat.Before you apply a power management plan to a collection of computers, run the Power Settings report to help you understand the power management settings that are already configured on computers in the collection. Ha a meglévő beállítások vizsgálata nélkül alkalmaz új energiagazdálkodási beállításokat a számítógépekre, az az energiafogyasztás növekedéséhez vezethet.If you apply new power management settings to computers without first examining the existing settings, this might lead to an increase in power consumption.

Kiszolgálók kizárása az energiagazdálkodásbólExclude servers from power management

A Windows Server rendszerű számítógépeken nem támogatott az energiagazdálkodás (bár a rendszer gyűjti azok energiafogyasztási adatait).Power management for computers that run Windows Server is not supported (although power usage data is collected). A kiszolgálókat mindenképpen adja hozzá egy gyűjteményhez, és zárja azt ki az energiagazdálkodásból.Ensure that you add servers to a collection and exclude it from power management.

A kezelni nem kívánt számítógépek kizárásaExclude computers that you do not want to manage

Ha egyes számítógépeken nem kívánja kezelni az energiagazdálkodást, ezeket adja hozzá egy gyűjteményhez, és győződjön meg róla, hogy ez a gyűjtemény ki legyen zárva az energiagazdálkodásból.If you have computers that you do not want to manage with power management, add these to a collection and ensure that the collection is excluded from power management.

Többek között például az alábbi számítógépeket lehet érdemes kizárni az energiagazdálkodásból:Examples of computers you might want to exclude from power management include:

  • Számítógépek, amelyeknek bekapcsolva kell maradnia.Computers that must remain turned on.

  • Számítógépek, amelyekhez a felhasználóknak távoli asztali kapcsolattal kell csatlakoznia.Computers that users need to connect to by using Remote Desktop Connection.

  • Számítógépek, melyek nem képesek az energiagazdálkodás használatára.Computers that cannot use power management.

  • A terjesztési pont helyrendszer-szerepkörrel rendelkező számítógépek.Computers that have the distribution point site system role.

  • Nyilvános számítógépek, például számítógép-állomások, információmegjelenítők vagy figyelési konzolok, melyeknél a számítógépnek és a monitornak is folyamatosan bekapcsolva kell lennie.Public computers such as kiosk computers, information displays or monitoring consoles where the computer and the monitor must always be turned on.

    További információkért lásd: az energiagazdálkodás konfigurálása a System Center Configuration Managerben.For more information, see Configuring power management in System Center Configuration Manager.

Az energiasémák alkalmazása először a számítógépek egy tesztgyűjteményéreFirst, apply power plans to a test collection of computers

Mindig tesztelje az energiagazdálkodási séma alkalmazásának hatásait számítógépek egy tesztgyűjteményén, mielőtt egy nagyobb számítógép-gyűjteményen alkalmazná az energiasémát.Always test the effect of applying a power management plan on a test collection of computers before you apply the power plan to a larger collection of computers.

A Windows XP vagy Windows Server 2003 rendszerű számítógépeken alkalmazott energiaellátási beállításokat akkor sem állítja vissza a rendszer az eredeti értékekre, ha kizárja a számítógépet az adott energiagazdálkodásból.Power settings applied to computers running Windows XP or Windows Server 2003 are not reverted to their original values even if you exclude the computer from power management. Ha a Windows újabb verziói esetében zár ki egy számítógépet az energiagazdálkodásból, az összes energiaellátási beállítás visszaáll az eredeti értékére.On later versions of Windows, excluding a computer from power management causes all power settings to be reverted to their original values. Az egyes energiaellátási beállítások nem állíthatók vissza az eredeti értékükre.You cannot revert individual power settings to their original values.

Az energiaséma beállításainak egyenkénti alkalmazásaApply power plan settings individually

Figyelje meg minden egyes energiagazdálkodási beállítás hatását a következő beállítás alkalmazása előtt, annak biztosítására, hogy minden beállítás a megfelelő hatást váltsa ki.Monitor the effect of applying each power setting before you apply the next one to ensure each setting has the required effect. Energiaséma beállításait kapcsolatos további információkért lásd: terv elérhető energiagazdálkodási beállításokat témakör hogyan hozhat létre és alkalmazhat energiasémákat a System Center Configuration Managerben.For more information about power plan settings, see Available power management plan settings in the topic How to create and apply power plans in System Center Configuration Manager.

A számítógépek rendszeres figyelése annak ellenőrzésére, hogy több energiaséma van-e alkalmazva rajtukRegularly monitor computers to see if they have multiple power plans applied

Az energiagazdálkodás tartalmaz egy jelentést, amely az egynél több energiasémával rendelkező számítógépeket jeleníti meg.Power management includes a report that displays computers that have more than one power plan applied.

Ha egy számítógép több gyűjtemény tagja, és mind különböző energiasémát alkalmaz, a rendszer a következő műveleteket hajtja végre:If a computer is a member of multiple collections, each applying different power plans, then the following actions will be taken:

Az energiagazdálkodási adatok mentése vagy exportálása az energiagazdálkodás figyelési és tervezési fázisábanSave or export power management information during the monitoring and planning phase of power management

Napi jelentésekben használt energiagazdálkodási adatokat 31 napig megmarad a Configuration Manager-hely adatbázisába.Power management information used by daily reports is retained in the Configuration Manager site database for 31 days.

Havi jelentésekben használt energiagazdálkodási adatokat 13 hónapig megmarad a Configuration Manager-hely adatbázisába.Power management information used by monthly reports is retained in the Configuration Manager site database for 13 months.

Amikor az energiagazdálkodás figyelési és tervezési, valamint megfelelőségi fázisában jelentéseket futtat, mentse vagy exportálja eredményét, amelynek meg szeretné őrizni jelentéseket későbbi összehasonlítás céljából adatai abban az esetben, ha később eltávolítja a Configuration Manager által.When you run reports during the monitoring and planning and compliance phases of power management, save or export the results from any reports for which you want to retain the data for later comparison in case they are later removed by Configuration Manager.