Helyrendszer-kiszolgálók webhelyei a System Center Configuration Manager alkalmazásbanWebsites for site system servers in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Több Configuration Manager helyrendszer-szerepkörök Microsoft Internet Information Services (IIS) használata szükséges, és használja az alapértelmezett IIS-webhely a helyrendszeri szolgáltatások működtetéséhez.Several Configuration Manager site system roles require the use of Microsoft Internet Information Services (IIS) and use the default IIS website to host site system services. Ha más webes alkalmazásokat is kell futtatnia kiszolgáló és a beállítások nem kompatibilisek a Configuration Managerrel, fontolja meg egy egyéni webhely használatát a Configuration Manager.When you must run other web applications on the same server and settings are not compatible with Configuration Manager, consider using a custom website for Configuration Manager.

Tipp

Biztonsági szempontból ajánlott hoz dedikáljon külön kiszolgálót az IIS szolgáltatást igénylő Configuration Manager helyrendszerekhez.A security best practice is to dedicate a server for the Configuration Manager site systems that require IIS. Ha más webalkalmazásokat is futtatnia a Configuration Manager helyrendszer, növeli az adott számítógép támadási felületét.When you run other applications on a Configuration Manager site system, you increase the attack surface of that computer.

Tudnivalók az egyéni webhelyek használatának kiválasztása előttWhat to know before choosing to use custom websites

Alapértelmezés szerint a helyrendszerszerepkörök az IIS alapértelmezett webhelyét használják.By default, site system roles use the Default Web Site in IIS. Ez be van állítva automatikusan a helyrendszer-szerepkör telepítésekor.This is set up automatically when the site system role installs. Az elsődleges helyeken azonban ehelyett egyéni webhelyeket is használhat.However, at primary sites, you can choose to use custom websites instead. Ha egyéni webhelyeket használ:When you use custom websites:

 • Egyéni webhelyek engedélyezve vannak az egyes helyrendszer-kiszolgálók vagy szerepkörök ahelyett, hogy a teljes hely.Custom websites are enabled for the entire site instead of for individual site system servers or roles.

 • Az elsődleges helyeken minden egy alkalmazható helyrendszerszerepkört futtató számítógépre kell kell állítani a nevű egyéni webhely SMSWEB.At primary sites, each computer that will host an applicable site system role must be set up with a custom website named SMSWEB. Amíg ezt a webhelyet hoz létre, és a helyrendszer-szerepkörök adott számítógépen lévő beállítása az egyéni webhely használatára, előfordulhat, hogy ügyfelek nem lesznek képesek kommunikálni a helyrendszer-szerepkörök adott számítógépen.Until you create this website and set up site system roles on that computer to use the custom website, clients might not be able to communicate with site system roles on that computer.

 • Mivel a másodlagos helyek automatikusan egyéni webhely használatára, ha az elsődleges szülőhely úgy van beállítva, így akkor is létre kell hoznia egyéni webhelyet az IIS-ben minden másodlagos helyrendszer-kiszolgálóra, amely szükséges az IIS vannak beállítva.Because secondary sites are automatically set up to use a custom website when their primary parent site is set up to do so, you must also create custom websites in IIS on each secondary site system server that requires IIS.

Egyéni webhelyek használatának előfeltételei:Prerequisites for using custom websites:

Mielőtt engedélyezné az egyéni webhely használatát a helyen, el kell végeznie a következőket:Before you enable the option to use custom websites at a site, you must:

 • Létre kell hoznia egy SMSWEB nevű egyéni webhelyet az IIS szolgáltatásban minden olyan helyrendszer-kiszolgálón, amelyhez szükséges az IIS használata.Create a custom website named SMSWEB in IIS on each site system server that requires IIS. Ezt az elsődleges helyen és az alárendelt másodlagos helyeken is végezze el.Do this at the primary site and at any child secondary sites.

 • Állítsa be az egyéni webhely ugyanazt a portot, amely a Configuration Manager ügyfél-kommunikációhoz (ügyfélkérelmekhez használt port) beállítása válaszolni.Set up the custom website to respond to the same port that you set up for Configuration Manager client communication (client request port).

 • Minden egyéni vagy alapértelmezett webhely egyéni mappát használó, egy példányt az alapértelmezett dokumentum adja meg a webhelyet tároló gyökérmappába az a hely számára.For each custom or default website that uses a custom folder, place a copy of the default document type that you use in the root folder that hosts the website. Például egy Windows Server 2008 R2 rendelkező számítógépen alapértelmezett konfigurációjú iisstart.htm az alapértelmezett egyik rendelkezésre álló típusok.For example, on a Windows Server 2008 R2 computer that has default configurations, iisstart.htm is one of several default document types that are available. Ez a fájl az alapértelmezett webhely gyökérkönyvtárában található, és ezt a fájlt (vagy az alapértelmezett dokumentum adja meg a másolata) másolata majd helyez az egyéni SMSWEB webhelyet tároló gyökérmappába.You can find this file in the root of the default website and then place a copy of this file (or a copy of the default document type that you use) in the root folder that hosts the SMSWEB custom website. Alapértelmezett dokumentumtípusokkal kapcsolatos további alapértelmezett dokumentum <defaultDocument> az IIS.For more about default document types, see Default Document <defaultDocument> for IIS.

Az IIS követelményeiről: a következő helyrendszerszerepkörökhöz szükséges az IIS és a webhely a helyrendszeri szolgáltatások futtatására:About IIS requirements: The following site system roles require IIS and a website to host the site system services:

 • Alkalmazáskatalógus webszolgáltatási pontjaApplication Catalog web service point

 • Alkalmazáskatalógus weboldal-elérési pontjaApplication Catalog website point

 • Terjesztési pontDistribution point

 • Beléptetési pontEnrollment point

 • Beléptetési proxypontEnrollment proxy point

 • Tartalék állapotkezelő pontFallback status point

 • Felügyeleti pontManagement point

 • Szoftverfrissítési pontSoftware update point

 • állapotáttelepítési pontState migration point

További szempontok:Additional considerations:

 • Egy elsődleges hely egyéni webhelyeket engedélyezve van, ha adott helyhez rendelt ügyfelek a rendszer átirányítja a megfelelő helyrendszer-kiszolgáló alapértelmezett webhelyek helyett az egyéni webhelyek kommunikálniWhen a primary site has custom websites enabled, clients that are assigned to that site are directed to communicate with the custom websites instead of the default websites on applicable site system servers

 • Ha egy elsődleges helyhez egyéni webhelyeket használ, fontolja meg a hierarchiájában, és győződjön meg arról, hogy az ügyfelek sikeresen választhatnak a hierarchiában összes elsődleges hely egyéni webhelyeket.If you use custom websites for one primary site, consider custom websites for all primary sites in your hierarchy to ensure that clients can successfully roam within the hierarchy. (Barangolásról akkor beszélünk, ha egy ügyfélszámítógép egy másik hely által kezelt új hálózati szegmensbe kerül.(Roaming is when a client computer moves to a new network segment that is managed by a different site. Barangolás befolyásolhatja erőforrásokat, amelyek egy ügyfél érhet el helyileg ahelyett, hogy WAN-kapcsolaton keresztül).Roaming can affect resources that a client can access locally instead of across a WAN link).

 • Helyrendszer-szerepkörök, amelyek használják az IIS szolgáltatást, de nem fogadnak ügyfélcsatlakozást, például a jelentéskészítési szolgáltatási pont az egyéni SMSWEB webhelyet is használhatja az alapértelmezett webhely helyett.Site system roles that use IIS but do not accept client connections, like the reporting services point, also use the SMSWEB website instead of the default website.

 • Egyéni webhelyek igényli, hogy a számítógép alapértelmezett webhely által használt eltérő portszámok hozzárendelését.Custom websites require you to assign port numbers that differ from those that the computer's default website uses. Egy alapértelmezett és egy egyéni webhely nem futhat egyszerre, ha mindkét webhely ugyanazokat a TCP/IP-portokat próbálja használni.A default website and custom website cannot run at the same time if both websites try to use the same TCP/IP ports.

 • A TCP/IP-portokat, amelyeket állít be az IIS Szolgáltatásban az egyéni webhely számára meg kell egyeznie a hely ügyfélkérelmeinek.The TCP/IP ports that you set up in IIS for the custom website must match the client request ports for the site.

Váltás az alapértelmezett és az egyéni webhelyek közöttSwitch between default and custom websites

Bár ellenőrizheti, vagy törölje a jelet az egyéni webhelyek egy elsődleges helyen (a beállítás a hely tulajdonságainak Általános lapján) bármikor jelölőnégyzetből, tervezze meg gondosan a módosítás előtt.Although you can check or uncheck the box for using custom websites at a primary site at any time (the box is on the General tab of the site's Properties), plan carefully before you make this change. Ha módosítja a konfigurációt, a alkalmazható helyrendszerszerepkört az elsődleges helyen és az alárendelt másodlagos helyének kell eltávolítása és újratelepítése:When this configuration changes, all applicable site system roles at the primary site and child secondary sites must uninstall and then reinstall:

A rendszer a következő szerepköröket automatikusan újratelepíti:The following roles reinstall automatically:

 • Felügyeleti pontManagement point

 • Terjesztési pontDistribution point

 • Szoftverfrissítési pontSoftware update point

 • Tartalék állapotkezelő pontFallback status point

 • állapotáttelepítési pontState migration point

A következő szerepköröket manuálisan kell újratelepíteni:The following roles must be manually reinstalled:

 • Alkalmazáskatalógus webszolgáltatási pontjaApplication Catalog web service point

 • Alkalmazáskatalógus weboldal-elérési pontjaApplication Catalog website point

 • Beléptetési pontEnrollment point

 • Beléptetési proxypontEnrollment proxy point

Egyéb rendelkezések:Additionally:

 • Ha megváltoztatja az alapértelmezett webhelyről egyéni webhely használatára, a Configuration Manager nem távolítja el a régi virtuális könyvtárakat.When you change from the default website to use a custom website, Configuration Manager does not remove the old virtual directories. Ha el szeretné távolítani a Configuration Manager által használt fájlokat, kézzel kell törölnie a virtuális könyvtárakat, amelyek az alapértelmezett webhely alatt lettek létrehozva.If you want to remove the files that Configuration Manager used, you must manually delete the virtual directories that were created under the default website.

 • Ha módosítja a hely egyéni webhelyeket használjon, a helyhez már hozzárendelt ügyfeleket újra kell konfigurálni az új ügyfélkérelmekhez használt portok az egyéni webhelyek használata.If you change the site to use custom websites, clients that are already assigned to the site must then be reconfigured to use the new client request ports for the custom websites. Lásd: ügyfél-kommunikációs portok konfigurálása a System Center Configuration Managerben.See How to configure client communication ports in System Center Configuration Manager.

Egyéni webhelyek beállításaSet up custom websites

Mivel az egyéni webhelyek létrehozásának lépései a különböző operációsrendszer-verziókban eltérőek, a pontos lépéseket a saját operációsrendszer-verziójára vonatkozó dokumentációban találhatja meg, de ha alkalmazhatók, használja a következő információkat:Because the steps to create a custom website vary for different operating system versions, refer to documentation for your operating system version for exact steps, but use the following information when applicable:

 • A webhely neve legyen: SMSWEB.The website name must be: SMSWEB.

 • HTTPS beállításakor a konfigurálás mentése előtt meg kell adnia egy SSL-tanúsítványt.When you set up HTTPS, you must specify a SSL certificate before you can save the configuration.

 • Az egyéni webhely létrehozása után távolítsa el az egyéni webhely portjait, amelyekkel az IIS más webhelyeiről:After you create the custom website, remove the custom website ports that you use from other websites in IIS:

  1. Szerkessze a kötések a más webhelyek távolítsa el, amelyek pontosan megegyeznek portjait rendelt a SMSWEB webhely.Edit the Bindings of the other websites to remove ports that match those that are assigned to the SMSWEB website.

  2. Indítsa el a SMSWEB webhelyet.Start the SMSWEB website.

  3. Indítsa el újra az SMS_SITE_COMPONENT_MANAGER szolgáltatást a hely helykiszolgálóján.Restart the SMS_SITE_COMPONENT_MANAGER service on the site server of the site.