Helyrendszerszerepkörök hozzáadása a System Center Configuration ManagerhezInstall site system roles for System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A System Center Configuration Manager konzol segítségével helyrendszerszerepkörök telepítése két varázslók rendelkezik:The System Center Configuration Manager console has two wizards you can use to install site system roles:

 • Helyrendszer-szerepkörök hozzáadása varázsló: A varázsló segítségével helyrendszer-szerepkörök hozzáadása egy meglévő helyrendszer-kiszolgáló a helyen.Add Site System Roles Wizard: Use this wizard to add site system roles to an existing site system server in the site.

 • Helyrendszer-kiszolgáló létrehozása varázsló: A varázsló segítségével adja meg az új kiszolgáló helyrendszer-kiszolgálót, és telepítse egy vagy több helyrendszer-szerepkörök a kiszolgálón.Create Site System Server Wizard: Use this wizard to specify a new server as a site system server, and then install one or more site system roles on the server. Ez a varázsló megegyezik a helyrendszer-szerepkörök hozzáadása varázslóval, azzal a különbséggel, hogy az első oldalon meg kell adnia a nevét a kiszolgáló és a hely, amelyben telepíteni szeretné.This wizard is the same as the Add Site System Roles Wizard, except that on the first page, you must specify the name of the server to use and the site in which you want to install it.

Egy helyrendszer-szerepkör (beleértve az SMS-szolgáltató példánya) távoli számítógépen való telepítésekor a távoli számítógép számítógépfiókját kerül, a helykiszolgáló helyi csoportjához.When you install a site system role on a remote computer (including an instance of the SMS Provider), the computer account of the remote computer is added to a local group on the site server. Ha a hely tartományvezérlőn van telepítve, a csoport a helykiszolgálón egy helyi csoport helyett tartományi csoport.When the site is installed on a domain controller, the group on the site server is a domain group instead of a local group. Ebben az esetben a távoli helyrendszer-szerepkör nincs működési mindaddig, amíg a hely system szerepkör számítógép újraindul, vagy a Kerberos-jegy frissítik a távoli számítógép fiókjához tartozó.In this case, the remote site system role is not operational until either the site system role computer restarts, or the Kerberos ticket for the remote computer's account is refreshed. További információk: A System Center Configuration Managerben használt fiókok.For more information, see Accounts used in System Center Configuration Manager.

A helyrendszer-szerepkör telepítése, előtt közvetlenül a Configuration Manager ellenőrzi a célszámítógép megfelel a kiválasztott helyrendszerszerepkörök előfeltételeit.Just prior to installing the site system role, Configuration Manager checks the destination computer to ensure it meets the prerequisites for the site system roles you have selected. A következő helyrendszerszerepkörök telepítéséről megismerése:Understand the following about installing site system roles:

 • Alapértelmezés szerint a Configuration Manager telepíti a helyrendszerszerepkört, ha a telepítési fájlok lesznek telepítve az első elérhető NTFS formátumú lemezegységre a legtöbb szabad lemezterülettel rendelkezik.By default, when Configuration Manager installs a site system role, the installation files are installed on the first available NTFS formatted disk drive that has the most available free disk space. A Configuration Manager adott lemezegységeken, hozzon létre egy üres fájlt no_sms_on_drive.sms.To prevent Configuration Manager from installing on specific drives, create an empty file named no_sms_on_drive.sms. Másolja a meghajtó gyökérmappájába a helyrendszer-kiszolgáló telepítése előtt.Copy it to the root folder of the drive before you install the site system server.

 • A Configuration Manager használ a helyrendszer-telepítési fiók helyrendszerszerepkörök telepítéséhez.Configuration Manager uses the Site System Installation Account to install site system roles. Ez a fiók hozzon létre egy új helyrendszer-kiszolgáló vagy a helyrendszer-szerepkörök hozzáadása egy meglévő helyrendszer-kiszolgálóra vonatkozó varázslóban adja meg.You specify this account when you run the applicable wizard to create a new site system server or add site system roles to an existing site system server. Alapértelmezés szerint ez a fiók a helyi rendszer fiók a helykiszolgáló számítógépén, de megadhatja a helyrendszer-telepítési fiók egy tartományi felhasználói fiókot.By default, this account is the local system account of the site server computer, but you can specify a domain user account for use as the Site System Installation Account. További információk: A System Center Configuration Managerben használt fiókok.For more information, see Accounts used in System Center Configuration Manager.

Helyrendszerszerepkörök telepítése egy meglévő helyrendszer-kiszolgálónTo install site system roles on an existing site system server

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson az Adminisztrációelemre.In the Configuration Manager console, click Administration.

 2. Az Adminisztráció munkaterületen bontsa ki a Helykonfigurációcsomópontot, majd kattintson a Kiszolgálók és helyrendszerszerepkörökelemre.In the Administration workspace, expand Site Configuration, and click Servers and Site System Roles. Ezután válassza ki az új helyrendszerszerepkörökhöz használni kívánt kiszolgálót.Then select the server that you want to use for the new site system roles.

 3. A Kezdőlap Kiszolgáló csoportjában kattintson a Helyrendszerszerepkörök hozzáadásaelemre.On the Home tab, in the Server group, click Add Site System Roles.

 4. Az a általános lapon tekintse át a beállításokat, és kattintson a következő.On the General page, review the settings, and then click Next.

  Tipp

  Az Internet eléréséhez a helyrendszer-szerepkör, győződjön meg arról, hogy megadja az internetes teljesen minősített tartománynevét (FQDN).To access the site system role from the Internet, ensure that you specify an Internet fully qualified domain name (FQDN).

 5. Az a Proxy csoportjában adja meg egy proxykiszolgáló beállításait, ha a helyrendszer-kiszolgálón futó helyrendszer-szerepkörök proxykiszolgáló az interneten lévő helyekhez való csatlakozáshoz szükséges.On the Proxy page, specify settings for a proxy server, if site system roles that run on this site system server require a proxy server to connect to locations on the Internet. Ezután kattintson a Továbbgombra.Then click Next.

 6. Az a Rendszerszerepkör kiválasztása lapon, válassza ki a helyrendszer-szerepkörök hozzáadása, és kattintson a kívánt következő.On the System Role Selection page, select the site system roles that you want to add, and then click Next.

 7. Fejezze be a varázslót.Complete the wizard.

Tipp

A Windows PowerShell-parancsmag, a New-CMSiteSystemServer, az ezzel az eljárással azonos funkciót hajt végre.The Windows PowerShell cmdlet, New-CMSiteSystemServer, performs the same function as this procedure. További információkért lásd: New-CMSiteSystemServer a System Center 2012 Configuration Manager SP1 parancsmagokat ismertető dokumentációjában.For more information, see New-CMSiteSystemServer in the System Center 2012 Configuration Manager SP1 Cmdlet Reference documentation.

Helyrendszerszerepkörök telepítése új helyrendszer-kiszolgálónTo install site system roles on a new site system server

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson az Adminisztrációelemre.In the Configuration Manager console, click Administration.

 2. Az Adminisztráció munkaterületen bontsa ki a Helykonfigurációcsomópontot, majd kattintson a Kiszolgálók és helyrendszerszerepkörökelemre.In the Administration workspace, expand Site Configuration, and click Servers and Site System Roles.

 3. A Kezdőlap Létrehozás csoportjában kattintson a Helyrendszer-kiszolgáló létrehozásalehetőségre.On the Home tab, in the Create group, click Create Site System Server.

 4. Az Általános lapon adja meg a helyrendszer általános beállításait, majd kattintson a Továbbgombra.On the General page, specify the general settings for the site system, and then click Next.

  Tipp

  Az új helyrendszerszerepkör hozzáférni az internetről, adjon meg egy internetes teljes Tartománynevet.To access the new site system role from the Internet, ensure that you specify an Internet FQDN.

 5. Az a Proxy csoportjában adja meg egy proxykiszolgáló beállításait, ha a helyrendszer-kiszolgálón futó helyrendszer-szerepkörök proxykiszolgáló az interneten lévő helyekhez való csatlakozáshoz szükséges.On the Proxy page, specify settings for a proxy server, if site system roles that run on this site system server require a proxy server to connect to locations on the Internet. Ezután kattintson a Továbbgombra.Then click Next.

 6. Az a Rendszerszerepkör kiválasztása lapon, válassza ki a helyrendszer-szerepkörök hozzáadása, és kattintson a kívánt következő.On the System Role Selection page, select the site system roles that you want to add, and then click Next.

 7. Fejezze be a varázslót.Complete the wizard.

Tipp

A Windows PowerShell-parancsmag, a New-CMSiteSystemServer, az ezzel az eljárással azonos funkciót hajt végre.The Windows PowerShell cmdlet, New-CMSiteSystemServer, performs the same function as this procedure. További információkért lásd: New-CMSiteSystemServer a System Center 2012 Configuration Manager SP1 parancsmagokat ismertető dokumentációjában.For more information, see New-CMSiteSystemServer in the System Center 2012 Configuration Manager SP1 Cmdlet Reference documentation.