SQL Server-fürtöt használ a System Center Configuration Manager HelyadatbázisUse a SQL Server cluster for the System Center Configuration Manager site database

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

SQL Server-fürtöt a System Center Configuration Manager Helyadatbázis futtatására használhatja.You can use a SQL Server cluster to host the System Center Configuration Manager site database. A helyadatbázis az SQL Server-fürtökön támogatott egyetlen helyrendszerszerepkör.The site database is the only site system role supported on a Server cluster.

Fontos

Az SQL Server-fürtök beállítása sikeres támaszkodik dokumentáció és eljárások nyújtanak az SQL Server dokumentációs könyvtárában.Successful set up of SQL Server clusters relies on documentation and procedures provided in the SQL Server documentation library.

A fürtök támogathatja a feladatátvételt és a Helyadatbázis megbízhatóságát.A cluster can provide failover support and improve the reliability of the site database. Azonban ez nem nyújt további feldolgozási vagy terheléselosztási teljesítménynövekedést.However, it does not provide additional processing or load balancing benefits. Valójában akár teljesítménycsökkenés akkor fordulhat elő, mert a helykiszolgáló kell találnia az SQL Server-fürt aktív csomópontja, mielőtt csatlakozna a helyadatbázishoz.In fact, degradation in performance can occur, because the site server must find the active node of the SQL Server cluster before it connects to the site database.

A Configuration Manager telepítése előtt elő kell készítenie az SQL Server-fürt Configuration Manager támogatására.Before you install Configuration Manager, you must prepare the SQL Server cluster to support Configuration Manager. (Lásd a szakasz későbbi részében olvashat.)(See the prerequisites later in this section.)

A Configuration Manager a telepítés során a Windows a kötet árnyékmásolata szolgáltatás írója is telepítve a Microsoft Windows Server-fürt mindegyik fizikai számítógép-csomópontján.During Configuration Manager setup, the Windows Volume Shadow Copy Service writer installs on each physical computer node of the Microsoft Windows Server cluster. Ez a funkció támogatja a helykiszolgáló biztonsági mentése karbantartási feladatot.This supports the Backup Site Server maintenance task.

A hely telepítése után a Configuration Manager ellenőrzi a fürt csomópontjának változásait minden órában.After the site installs, Configuration Manager checks for changes to the cluster node each hour. A Configuration Manager automatikusan kezeli a találhatók (például a csomópontok feladatátvételét hiba, vagy az SQL Server-fürt új csomópontjának hozzáadása) a Configuration Manager összetevő telepítését befolyásoló módosításokat.Configuration Manager automatically manages any changes that are found that affect Configuration Manager component installations (like a node failover, or the addition of a new node to the SQL Server cluster).

Támogatott beállítások SQL Server feladatátvevő fürt segítségévelSupported options for using a SQL Server failover cluster

Az alábbi lehetőségek a helyadatbázishoz használt SQL Server feladatátvevő fürtök támogatottak:The following options are supported for SQL Server failover clusters used as the site database:

 • Egypéldányos fürtA single instance cluster

 • Többpéldányos konfigurációMultiple instance configuration

 • Több aktív csomópontMultiple active nodes

 • Elnevezett vagy egy alapértelmezett példányBoth a named or a default instance

Vegye figyelembe a következő előfeltételek teljesülését:Be aware of the following prerequisites:

 • A helyadatbázisnak a helykiszolgálóhoz képest távol kell lennie.The site database must be remote from the site server. (A fürt nem tartalmazhatja a helyrendszer-kiszolgálót.)(The cluster cannot include the site system server.)

 • Hozzá kell adnia a helykiszolgáló számítógépfiókját a fürt összes kiszolgálójának a helyi rendszergazdák csoportjának.You must add the computer account of the site server to the Local Administrators group of each server in the cluster.

 • Kerberos-hitelesítés támogatásához a TCP/IP hálózati kommunikációs protokollt engedélyezni kell mindegyik SQL Server-fürt csomópontjának hálózati kapcsolathoz.To support Kerberos authentication, the TCP/IP network communication protocol must be enabled for the network connection of each SQL Server cluster node. Anevesített csövek nem szükségesek, de használhatók a Kerberos-hitelesítés problémainak megoldásához.Named pipes is not required, but can be used to troubleshoot Kerberos authentication issues. A hálózati protokoll beállításai a SQL Server Configuration Managera SQL Server hálózati konfigurációja.The network protocol settings are configured in SQL Server Configuration Manager, under SQL Server Network Configuration.

 • Ha PKI használata esetén lásd: PKI-tanúsítványkövetelmények a Configuration Manager számára az adott tanúsítványkövetelményeket SQL Server-fürtöt a Helyadatbázis használatakor.If you use a PKI, see PKI Certificate Requirements for Configuration Manager for specific certificate requirements when you use a SQL Server cluster for the site database.

Vegye figyelembe a következő korlátozások vonatkoznak:Consider the following limitations:

 • Telepítés és konfiguráció:Installation and configuration:

  • A másodlagos helyek nem használhatnak SQL Server-fürtöt.Secondary sites cannot use a SQL Server cluster.

  • Ha SQL Server-fürtöt ad meg, a helyadatbázisokhoz nincs lehetőség nem alapértelmezett fájlhelyek választására.The option to specify non-default file locations for the site database is not available when you specify a SQL Server cluster.

 • SMS-szolgáltatóSMS Provider:

  • Az SMS-szolgáltató példányát telepíti, az SQL Server-fürtöt, vagy egy fürtözött SQL Server-csomópontként futtató számítógépen nem támogatott.It is not supported to install an instance of the SMS Provider on a SQL Server cluster, or on a computer that runs as a clustered SQL Server node.
 • Adatreplikációs beállítások:Data replication options:

  • Ha használja, akkor elosztott nézetek, a helyadatbázist tároló SQL Server-fürt nem használhatja.If you will use Distributed Views, you cannot use a SQL Server cluster to host the site database.
 • Biztonsági másolat és helyreállítás:Backup and recovery:

  • A Configuration Manager nem támogatja a Data Protection Manager (DPM) biztonsági mentés az SQL Server-fürtöt, amely megnevezett példányt használ.Configuration Manager does not support Data Protection Manager (DPM) backup for a SQL Server cluster that uses a named instance. Azt, a DPM biztonsági mentése azonban támogatja az SQL Server alapértelmezett példányát használó SQL Server fürtön.It does, however, support DPM backup on a SQL Server cluster that uses the default instance of SQL Server.

Fürtözött SQL Server-példány előkészítése a helyadatbázishozPrepare a clustered SQL Server instance for the site database

Az alábbiakban a Helyadatbázis elkészítése érdekében végezze el a fő feladatokat:Here are the main tasks to complete in order to prepare your site database:

 • Hozza létre a virtuális SQL Server-fürtöt, amely a helyadatbázist fogja tárolni egy meglévő Windows Server-fürt környezetében.Create the virtual SQL Server cluster to host the site database on an existing Windows Server cluster environment. Telepítse és állítsa be az SQL Server-fürtöt, az adott SQL Server verziójának dokumentációjában talál lépéseit.For specific steps to install and set up a SQL Server cluster, see the documentation specific to your version of SQL Server. Például ha az SQL Server 2008 R2 használ, tekintse meg egy SQL Server 2008 R2 feladatátvevő fürt telepítése.For example, if you are using SQL Server 2008 R2, see Installing a SQL Server 2008 R2 Failover Cluster.

 • Az SQL Server-fürt minden egyes számítógépen elhelyezhet egy fájlt minden olyan meghajtó, amelyen nincs szükség hely összetevőinek telepítése a Configuration Manager gyökérmappájában.On each computer in the SQL Server cluster, you can place a file in the root folder of each drive where you do not want Configuration Manager to install site components. A fájl neve kell NO_SMS_ON_DRIVE.SMS.The file should be named NO_SMS_ON_DRIVE.SMS. Alapértelmezés szerint a Configuration Manager telepít néhány összetevőt minden fizikai csomópontra, mint a biztonsági mentés műveletek támogatásához.By default, Configuration Manager installs some components on each physical node, to support operations such as backup.

 • Vegye fel a helykiszolgáló számítógépfiókját a Helyi rendszergazdák csoportba a Windows Server-fürt minden csomópont-számítógépén.Add the computer account of the site server to the Local Administrators group of each Windows Server cluster node computer.

 • A virtuális SQL Server-példányban rendelje hozzá a sysadmin SQL Server-szerepkört ahhoz a felhasználói fiókhoz, a Configuration Manager telepítő fog futni.In the virtual SQL Server instance, assign the sysadmin SQL Server role to the user account that will run Configuration Manager setup.

Új hely telepítése fürtözött SQL Server-kiszolgálóvalTo install a new site using a clustered SQL Server

Egy fürtözött helyadatbázist használó hely telepítéséhez futtassa a Configuration Manager telepítő a következő normál folyamatát követően telepíti a helyet, és vegye figyelembe a következő módosítást:To install a site that uses a clustered site database, run Configuration Manager setup following your normal process for installing a site, with the following alteration:

 • Az Adatbázis-információ lapon adja meg a helyadatbázist tároló virtuális SQL Server-példány nevét.On the Database Information page, specify the name of the virtual SQL Server cluster instance that will host the site database. A virtuális példány felülírja az SQL Servert futtató számítógép nevét.The virtual instance replaces the name of the computer that runs SQL Server.

  Fontos

  Amikor megadja a virtuális SQL Server-fürt példányának nevét, ne a Windows Server-fürt által létrehozott virtuális Windows Server nevét adja meg.When you enter the name of the virtual SQL Server cluster instance, do not enter the virtual Windows Server name created by the Windows Server cluster. Ha a virtuális Windows Server nevet használja, a Helyadatbázis az aktív Windows Server-fürt csomópontjának helyi merevlemezére telepíti.If you use the virtual Windows Server name, the site database installs on the local hard drive of the active Windows Server cluster node. Ez megakadályozza a sikeres feladatátvételt, ha az adott csomóponton hiba történik.This prevents successful failover if that node fails.