A Microsoft központi telepítési eszközkészlet hibaelhárítási útmutatójaTroubleshooting Reference for the Microsoft Deployment Toolkit

Operációs rendszerek és alkalmazások telepítését, valamint a felhasználói állapot áttelepítését akkor lehet nehezebb feladat, még akkor is, ha van felszerelve megfelelő eszközöket és útmutatást.The deployment of operating systems and applications as well as the migration of user state can be a challenging endeavor, even when you are equipped with appropriate tools and guidance. Ezt a hivatkozást, amely része a Microsoft® központi telepítési eszközkészlet (MDT) 2013, nyújt információkat a jelenlegi ismert problémák, a lehetséges megoldások olyan problémákat, és a hibaelhárítási útmutatót.This reference, which is part of Microsoft® Deployment Toolkit (MDT) 2013, provides information on current known issues, possible workarounds for those issues, and troubleshooting guidance.

Megjegyzés

Ebben a dokumentumban Windows a Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 és a Windows Server 2008 R2 operációs rendszerekre vonatkozik, hacsak máshogy nincs jelezve.In this document, Windows applies to the Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, and Windows Server 2008 R2 operating systems unless otherwise noted. Az MDT nem támogatja a Windows ARM processzor-alapú verzióit.MDT does not support ARM processor–based versions of Windows. Hasonlóképpen MDT hiányában az MDT 2013 hivatkozik.Similarly, MDT refers to MDT 2013 unless otherwise stated.

Megjegyzés

A Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT) helyreállítása, és hibaelhárítás céljából az ügyfélszámítógépeken, amelyek nem indulnak el, vagy instabillá hatékony eszközöket tartalmazza.The Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT) contains powerful tools for recovering and troubleshooting client computers that do not start or have become unstable. DaRT segítségével crash okának megállapításához elveszett fájlok visszaállítása és így tovább.You can use DaRT to determine the cause of a crash, restore lost files, and so on. DaRT hibaelhárításhoz fejleszt, és a Windows operációs rendszer központi telepítéséhez is használható.You can also use DaRT as a troubleshooting tool when developing and deploying a Windows operating system. Például egy beépített kép nem indítható, ha elindíthatja az ügyfélszámítógépen, a lemezképet tartalmazó helyreállító lemez parancsnok segítségével – egy diagnosztikai környezetben.For example, if a built image fails to start correctly, you can start the client computer containing the image by using ERD Commander—a diagnostic environment. Majd akkor az ügyfélszámítógép merevlemez vizsgálatát, tekintse meg az eseménynaplót, távolítsa el frissítések, operációs rendszer beállításainak módosítása, és stb.Then, you can explore the client computer’s hard disk, view the event log, remove updates, change operating system settings, and so on. DaRT Software Assurance a Microsoft Desktop Optimization Pack részét képezi.DaRT is part of the Microsoft Desktop Optimization Pack for Software Assurance. DaRT kapcsolatos további információkért lásd: http://www.microsoft.com/windows/enterprise/products-and-technologies/mdop/dart.aspx .To learn more about DaRT, see http://www.microsoft.com/windows/enterprise/products-and-technologies/mdop/dart.aspx.

Naplók megértéseUnderstanding Logs

Az MDT hatékony hibaelhárítás elkezdése előtt rendelkeznie kell sok .log fájlt az operációs rendszer központi telepítése során használt egyértelműen érthető.Before effective troubleshooting of MDT can begin, you must have a clear understanding of the many .log files used during an operating system deployment. Ha tudja, milyen hiba feltétel, és milyen időpontban kutatás naplófájljai, problémák, amelyeket érthetetlen és megértése nehéz feladat egyértelmű és érthető válhatnak.When you know which log files to research for what failure condition and at what time, issues that were once mysterious and difficult to understand may become clear and understandable.

Az MDT formátumát az célja, hogy olvashatják Trace32, amely része a System Center Configuration Manager 2007 eszközkészlet 2-es letölthető a Microsoft Download Center.The MDT log file format is designed to be read by Trace32, which is part of the System Center Configuration Manager 2007 Toolkit V2, available for download from the Microsoft Download Center. A naplók a Configuration Manager nyomkövetési napló eszköz (CMTrace), amely elérhető a System Center 2012 Configuration Manager és újabb verziók által is olvasható.The logs can also be read by the Configuration Manager Trace Log Tool (CMTrace) that is available with System Center 2012 Configuration Manager and later versions. Használja ezeket az eszközöket, ha lehetséges, a naplófájlok, olvassa el, mert a megállapítás hibák sokkal egyszerűbbé teszi.Use these tools whenever possible to read the log files, because it makes finding errors much easier.

Ez a szakasz részletességi naplófájlok üzembe helyezése során, valamint a Windows telepítése során létrehozott többi.The rest of this section details the log files created during deployment as well as during Windows Setup. Ez a szakasz is példákat a fájlok használata a hibaelhárításhoz.This section also provides examples of when to use the files for troubleshooting.

Az MDT-naplókMDT Logs

Minden egyes MDT parancsfájl automatikusan hoz létre a naplófájlokat, futtatásakor.Each MDT script automatically creates log files when running. Az ezekben a naplófájlokban egyeznie a parancsfájl nevét – például ZTIGather.wsf nevű naplófájlt hoz létre ZTIGather.log.The names of these log files match the name of the script—for example, ZTIGather.wsf creates a log file named ZTIGather.log. Minden parancsprogram egy közös fő naplófájl (BDD.log nevű), amely összefoglalja az MDT-parancsfájlok által létrehozott naplófájlok tartalmát is frissíti.Each script also updates a common master log file (BDD.log) that aggregates the contents of the log files that MDT scripts create. Az MDT naplófájlok várakozó C:\MININT\SMSOSD\OSDLOGS a telepítési folyamat során.MDT log files reside in C:\MININT\SMSOSD\OSDLOGS during the deployment process. Attól függően, hogy végzett központi telepítés típusát a naplófájlokat áthelyezik a telepítés befejezésekor %WINDIR%\SMSOSD vagy % WINDIR%\TEMP\SMSOSD.Depending on the type of deployment being conducted, the log files are moved at the completion of the deployment to either %WINDIR%\SMSOSD or %WINDIR%\TEMP\SMSOSD. Lite Touch Installation (LTI) központi telepítése esetén a naplók C:\MININT\SMSOSD\OSDLogs elindítása.For Lite Touch Installation (LTI) deployments, the logs start in C:\MININT\SMSOSD\OSDLogs. Végződhetnek %WINDIR%\TEMP\DeploymentLogs Ha a feladat feladatütemezési feldolgozása befejeződött.They end up in %WINDIR%\TEMP\DeploymentLogs when the task sequence processing is complete.

Az MDT hoz létre a következő naplófájlokat:MDT creates the following log files:

 • BDD.log.BDD.log. Ez az MDT összesített naplófájlt, ha megad egy hálózati helyre, a telepítés végén másolt a SLShare a Customsettings.ini fájl tulajdonság.This is the aggregated MDT log file that is copied to a network location at the end of the deployment if you specify the SLShare property in the Customsettings.ini file.

 • LiteTouch.log.LiteTouch.log. A fájl LTI központi telepítések során jön létre.This file is created during LTI deployments. %WINDIR%\TEMP\DeploymentLogs az azt futtató, kivéve ha megadja a /debug:true lehetőséget.It resides in %WINDIR%\TEMP\DeploymentLogs unless you specify the /debug:true option.

 • Scriptname*.log.Scriptname*.log. A fájl minden egyes MDT parancsfájl jön létre.This file is created by each MDT script. Scriptname a szóban forgó parancsfájl nevét jelöli.Scriptname represents the name of the script in question.

 • SMSTS.log.SMSTS.log. A fájl hozta létre a feladat-Sorrendvezérlőtől, és minden feladat-Sorrendvezérlőtől tranzakciók ismerteti.This file is created by the Task Sequencer and describes all Task Sequencer transactions. Attól függően, hogy a telepítési forgatókönyvben a % TEMP %, % WINDIR%\System32\ccm\logs vagy C: is találhatók\_SMSTaskSequence vagy C:\SMSTSLog.Depending on the deployment scenario, it may reside in %TEMP%, %WINDIR%\System32\ccm\logs, or C:\_SMSTaskSequence, or C:\SMSTSLog.

 • Wizard.log.Wizard.log. A központi telepítési varázsló létrehozása, és ez a fájl frissítése.The deployment wizards create and update this file.

 • WPEinit.log.WPEinit.log. Ezt a fájlt a Windows PE inicializálása során létrejön, és akkor hasznos, ha a Windows PE indításakor észlelt hibák elhárítása.This file is created during the Windows PE initialization process and is useful for troubleshooting errors encountered while starting Windows PE.

 • DeploymentWorkbench_azonosító.log.DeploymentWorkbench_id.log. Ez a naplófájl a % temp % mappában jön létre, amikor megadja a/Debug amikor indítása a központi telepítési munkaterület.This log file is created in the %temp% folder when you specify a /debug when starting the Deployment Workbench.

A Configuration Manager operációs rendszer telepítési naplóiConfiguration Manager Operating System Deployment Logs

Mely operációs rendszerre vonatkozó központi telepítési naplófájljait Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager által létrehozott információkért lásd: technikai útmutató a naplófájlokat a Configuration Manager.For information about which operating system deployment log files created by Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager, see Technical Reference for Log Files in Configuration Manager.

Ha fut a Windows felhasználói állapot áttelepítési eszköz (USMT), az MDT automatikusan hozzáadja az MDT naplófájl helye az USMT naplófájlokat menti a naplózási beállításokat.When running the Windows User State Migration Tool (USMT), MDT automatically adds the logging options to save the USMT log files to the MDT log file locations. A naplófájlok és mikor jöjjenek létre a következők:The log files and when they are created are as follows:

 • USMTEstimate.log.USMTEstimate.log. Jön létre, amikor az USMT követelményeinek becsléseCreated when estimating the USMT requirements

 • USMTCapture.log.USMTCapture.log. Az USMT által létrehozott adatok rögzítésekorCreated by the USMT when capturing data

 • USMTRestore.log.USMTRestore.log. Az USMT hozza létre, amikor az adatok helyreállításaCreated by the USMT when restoring data

  A ZeroTouchInstallation.vbs parancsfájl automatikus vizsgálatokat végez a hibák és figyelmeztetések USMT folyamatban naplófájlokat.The ZeroTouchInstallation.vbs script automatically scans the USMT progress log files for errors and warnings. A parancsfájl eseményazonosító 41010 a Microsoft System Center Operations Manager, a következő összefoglalás hoz létre (ahol usmt_type van becsült, SCANSTATE, vagy LOADSTATE; error_count talált; hibák száma összesen és warning_count talált figyelmeztetések teljes száma):The script generates event ID 41010 to Microsoft System Center Operations Manager with the following summary (where usmt_type is ESTIMATE, SCANSTATE, or LOADSTATE; error_count is the total number of errors found; and warning_count is the total number of warnings found):

ZTI USMT <usmt_type> reported <error_count> errors and <warning_count> warnings 

A hibák száma 0-nál nagyobbnak, ezt az eseményt akkor egy hiba típusa.If the error count is greater than 0, this event is an Error type. A figyelmeztetések száma nagyobb, mint 0, és hiba nélkül, majd az esemény akkor egy figyelmeztetés típusa.If the warning count is greater than 0 with no errors, then the event is a Warning type. Ellenkező esetben az esemény tájékoztató típus nem.Otherwise, the event is an Informational type.

Hibakódok azonosításaIdentifying Error Codes

1. táblázat, amely az MDT-parancsfájlok létrehozása a hibakódjait sorolja fel, és minden hibakód leírását.Table 1 lists the error codes that the MDT scripts create and provides a description of each error code. Az ezen hibakódok a BDD.log nevű fájlban tárolja.These error codes are recorded in the BDD.log file.

1. táblázat.Table 1. Hibakódok és azok leírásaError Codes and Their Description

Hibakód:Error code LeírásDescription
52015201 Nem sikerült a központi telepítési megosztás egy kapcsolatot létesíteni.A connection to the deployment share could not be made. A telepítés nem folytatódik.The deployment will not proceed.
52035203 Nem sikerült a központi telepítési megosztás egy kapcsolatot létesíteni.A connection to the deployment share could not be made. A telepítés nem folytatódik.The deployment will not proceed.
52055205 Nem sikerült a központi telepítési megosztás egy kapcsolatot létesíteni.A connection to the deployment share could not be made. A telepítés nem folytatódik.The deployment will not proceed.
52065206 A telepítési varázsló megszakadt, vagy nem fejeződött be sikeresen.The Deployment Wizard was canceled or did not complete successfully. A telepítés nem folytatódik.The deployment will not proceed.
52075207 Nem sikerült a központi telepítési megosztás egy kapcsolatot létesíteni.A connection to the deployment share could not be made. A telepítés nem folytatódik.The deployment will not proceed.
52085208 DeploymentType nincs beállítva.DeploymentType is not set. Az egyes értékre kell állítani SkipWizard.Must set some value for SkipWizard.
52085208 Nem található az SMS feladat-Sorrendvezérlőtől.Unable to find the SMS Task Sequencer. A telepítés nem folytatódik.The deployment will not proceed.
54005400 Objektum létrehozása: Állítsa be class_instance = New *class_nameCreate object: **Set *class_instance = New class_name**
54905490 Create MSXML2.DOMDocument.Create MSXML2.DOMDocument.
54955495 Create MSXML2.DOMDocument.ParseErr.ErrCode.Create MSXML2.DOMDocument.ParseErr.ErrCode.
54965496 LoadControlFile.FindFile: ConfigFileLoadControlFile.FindFile: ConfigFile
56015601 Ellenőrizze az operációs rendszer guid: % OSGUID % létezik-e.Verify OS guid: %OSGUID% exists.
56025602 Nyissa meg OSGUID XML: % OSGUID %.Open XML with OSGUID: %OSGUID%.
56105610 Ellenőrizze a fájlt.Verify file.
56305630 Ellenőrizze a fájlt: ImagePath.Verify file: ImagePath.
56405640 Ellenőrizze a fájlt: ImagePath.Verify file: ImagePath.
56415641 FindFile: ImageX.exe.FindFile: ImageX.exe.
56435643 BootSect.exe található.Find BootSect.exe.
56505650 A könyvtár ellenőrzése: SourcePath.Verify directory: SourcePath.
56515651 A könyvtár ellenőrzése: SourcePath\Platform.Verify directory: SourcePath\Platform.
56525652 FindFile: bootsect.exe.FindFile: bootsect.exe.
60016001 Ellenőrizze a meghajtó.Verify drive.
60026002 Ellenőrizze a meghajtó.Verify drive.
60106010 Ellenőrizze a TSGUID.Test for TSGUID.
60206020 A Robocopy értéket adott vissza: Érték.Robocopy returned value: Value.
60216021 A Robocopy értéket adott vissza: Érték.Robocopy returned value: Value.
61016101 Ellenőrizze, hogy a fájlt: DeployCab.Check for file: DeployCab.
61026102 Bontsa ki a központi telepítése a Sysprep-fájlokat. CAB-FÁJL.Expand Sysprep files from DEPLOY.CAB.
61116111 Run Sysprep.exe.Run Sysprep.exe.
61216121 Futtassa a Sysprep parancsot.Run Sysprep.
61916191 A teszt CloneTag ellenőrzése befejeződött Sysprep beállításjegyzékben.Test for CloneTag in registry to verify Sysprep completed.
61926192 A teszt SystemSetupInProgress ellenőrzése befejeződött Sysprep beállításjegyzékben.Test for SystemSetupInProgress in registry to verify Sysprep completed.
64016401 Engedélyezett DHCP-kiszolgáló.Authorized DHCP server.
65016501 Biztonsági mentésének nem lehetséges, a hálózati útvonal (BackupShare, BackupDir) megadott.Computer backup not possible, no network path (BackupShare, BackupDir) specified.
65026502 HIBA – nem található az IMAGEX, nem lehet végrehajtani a biztonsági mentés.ERROR - Unable to locate IMAGEX, unable to perform backup.
66016601 GetObject (... legfelső szintű/wmi:BCDStore).GetObject(... root/wmi:BCDStore).
66026602 BCD. OpenStore (BCDStore).BCD.OpenStore (BCDStore).
67016701 Konfigurált protectors.Configured protectors.
67026702 Áthelyezi a rendszerindító fájlok.Moved boot files.
67036703 BDE partíciót létrehozni.Create BDE partition.
67046704 Töredezettségmentesítését.Defragment drive.
67056705 Meghajtó zsugorítani.Shrink drive.
67066706 1-nél több partíció vizsgálata.Testing for more than 1 partition.
67076707 Hozzon létre a rendszerindító fájlok.Create boot files.
67086708 A lemez titkosításához.Encrypt the disk.
67096709 Csatlakozás MicrosoftVolumeEncryption WMI-szolgáltatótól.Connect to MicrosoftVolumeEncryption WMI provider.
67106710 A lemez titkosítása.Encrypting the disk.
67116711 ProtectKeyWithTPM.ProtectKeyWithTPM.
67126712 ProtectKeyWithTPMAndPIN.ProtectKeyWithTPMAndPIN.
67136713 ProtectKeyWithTPMAndStartupKey.ProtectKeyWithTPMAndStartupKey.
67146714 Külső kulcs mentése fájlba.Save external key to file.
67156715 Külső kulcsot tartalmazó védelméhez.Protect with external key.
67166716 Külső kulcs mentése fájlba.Save external key to file.
67176717 A numerikus jelszóval kulcsának védelmére.Protect key with numerical password.
67186718 GetKeyProtectorNumberialP@ssword.GetKeyProtectorNumberialP@ssword.
67186718 Jelszó mentése fájlba.Save password to file.
67196719 Nyissa meg PasswordFile.Open PasswordFile.
67206720 A meghajtó titkosítására.Encrypt the drive.
67216721 Nyissa meg DiskPartFile.Open DiskPartFile.
67226722 Hozza létre a partíciót.Create partition.
67236723 Meglévő BDE meghajtó beolvasása.Get existing BDE drive.
67246724 Nyissa meg DiskPartFile.Open DiskPartFile.
67276727 Megnyitás DiskPartFile.Attempt to open DiskPartFile.
67296729 Hozzon létre szövegfájlt DiskPartFile.Create text file DiskPartFile.
67306730 Execute cmd /c DISKPART.EXE /s DiskPartFile >> LogPath\ZTIMarkActive_diskpart.log 2>&1Execute cmd /c DISKPART.EXE /s DiskPartFile >> LogPath\ZTIMarkActive_diskpart.log 2>&1
67316731 Bcdboot.exe található.Find bcdboot.exe.
67326732 Kapcsolódás Microsoft TPM-szolgáltató.Connect to Microsoft TPM provider.
67336733 A TPM-példányt a Szolgáltatóosztály lekérése.Get a TPM instance in the provider class.
67346734 TPM-példányt beolvasása.Get TPM instance.
67356735 Ellenőrizze, hogy a TPM engedélyezve legyen-e.Check to see if TPM is enabled.
67366736 Ellenőrizze, hogy ha TPM aktiválódik.Check to see if TPM is activated.
67376737 Ellenőrizze, hogy ha a TPM tulajdonosa.Check to see if TPM is owned.
67386738 Ellenőrizze, hogy engedélyezett-e a TPM-tulajdonosi.Check to see if TPM ownership is allowed.
67396739 Ellenőrizze, hogy a TPM engedélyezve legyen-e.Check to see if TPM is enabled.
67406740 Ellenőrizze, hogy ha TPM aktiválódik.Check to see if TPM is activated.
67416741 Ellenőrizze, hogy ha TPM tulajdonosa, és a tulajdonjog engedélyezve van.Check to see if TPM is owned and ownership is allowed.
67416741 TPM-tulajdonosi jelszó beállításaTPM Owner Password set
67426742 TPM-tulajdonosi P@ssword beállítása AdminP@ssword.TPM Owner P@ssword set to AdminP@ssword.
67436743 Állítsa be a TPM-tulajdonosi P@ssword értékre.Set TPM Owner P@ssword to value.
67446744 Ellenőrizze, hogy a TPM engedélyezve legyen-e.Check to see if TPM is enabled.
67456745 Ellenőrizze a TPM tulajdonosa.Check TPM owner.
67466746 Ellenőrzőkulcspár ellenőrzése.Check for endorsement key pair.
67476747 Ellenőrizze, hogy ha TPM aktiválódik.Check to see if TPM is activated.
67486748 Ellenőrizze, hogy engedélyezett-e a TPM-tulajdonosi.Check to see if TPM ownership is allowed.
67496749 Alakítsa át a tulajdonos p@ssword történő hitelesítést.Convert owner p@ssword to owner authorization.
67506750 Ellenőrzőkulcspár létrehozása.Create endorsement key pair.
67516751 Módosítsa a hitelesítést.Change owner authorization.
67526752 Futtatás Cmd.Run Cmd.
67536753 Ellenőrizze a TPM.Validate TPM.
67546754 BDE példány beolvasása.Get BDE instance.
67556755 TPM-mel kulcsának védelmére.Protect key with TPM.
67566756 Ellenőrizze, hogy cserélhető adathordozóra való konfigurálása.Check for removable media to configure. ProtectKeyWithTpmAndStartupKey.ProtectKeyWithTpmAndStartupKey.
67576757 Kulcsot a TPM és indítókulcs védelme.Protect key with TPM and startup key.
67586758 Keresse meg BDE PIN-kódot.Look for BDE pin.
67596759 TPM és PIN-kód kulcsának védelmére.Protect key with TPM and Pin.
67606760 Cserélhető adathordozó található BDEKeyLocation.Find removable media for BDEKeyLocation.
67616761 Külső kulcsot tartalmazó védelméhez.Protect with external key.
67626762 Helyreállítási P@ssword való mentésének PasswordFile.Recovery P@ssword being saved to PasswordFile.
67646764 A BitLocker-házirend konfigurálása.Configure BitLocker policy.
70007000 Nem található a ZTIConfigure.xml; megszakadt.Unable to locate ZTIConfigure.xml; aborting.
70017001 Válaszfájl keres unattend.Looking for unattend AnswerFile.
71007100 Hiba – a teljes operációs rendszerben csak futtatni, ezt a parancsfájlt.ERROR - This script should only run in the full OS.
71017101 Hiba – nincs elég előállítása DCPromo válaszfájlban megadott értékeket.ERROR - Not enough values supplied for generating DCPromo answer file.
71027102 Hiba – egy új replika tartományvezérlő létrehozásához egy kötelező tulajdonság nem lett megadva.ERROR - Mandatory properties for creating a new replica DC were not specified.
71037103 Hiba – egy új gyermektartomány létrehozásához egy kötelező tulajdonság nem lett megadva.ERROR - Mandatory properties for creating a new child domain were not specified.
71047104 Hiba – az új erdő létrehozása egy kötelező tulajdonság nem lett megadva.ERROR - Mandatory properties for creating a new forest were not specified.
71057105 Hiba – az új erdő létrehozása egy kötelező tulajdonság nem lett megadva.ERROR - Mandatory properties for creating a new forest were not specified.
72007200 Nem sikerült a DHCP-kiszolgáló konfigurálása, mert a szolgáltatás nincs telepítve.Unable to configure DHCP server because the service is not installed.
72017201 Nem lehet olvasni a hatókör részletei; GetScopeDetails() nem sikerült.Unable to read the scope details; GetScopeDetails() failed.
72027202 Nincs elég hatókör létrehozása a megadott értékeket.Not enough values specified for scope creation.
72037203 Nincs elég állítsa be az IP-címtartományt, a hatókör számára megadott értékeket.Not enough values provided to set the IP range for this scope.
72047204 Hatókör-kizárási tartomány nem értékét.No value specified for scope exclusion range.
73007300 Nem lehet DNS-parancsok ki.Unable to issue DNS commands.
77007700 Új számítógép-forgatókönyv; a meglévő lemezpartíció.Not a New Computer scenario; exiting disk partition.
77017701 Lemez nem elég nagy ahhoz, a rendszer és BDE partíciók esetében szükséges = 1,5 GB.Disk is not large enough for System and BDE partitions, Required = 1.5 GB.
77027702 Lemez nem elég nagy ahhoz, a rendszer és a WinRE partíciók esetében szükséges = 10 GB-os.Disk is not large enough for System and WinRE partitions, Required = 10 GB.
77037703 A rendszer DeployRoot # lemez DiskIndex.DeployRoot is on disk # DiskIndex. Az OEM-forgatókönyv futtatása: Hagyja ki.Running an OEM Scenario: Skip.
77047704 Az OEM-forgatókönyv futtatása: Hagyja ki.Running an OEM Scenario: Skip.
77047704 Kiterjesztett és logikai partíció nem engedélyezett a BitLocker szolgáltatással.Extended and logical partitions are not allowed with BitLocker.
77127712 Ellenőrizze a meghajtó /kötet meghajtó található.Verify Drive/Volume Drive is present. formátumban.Format.
79007900 FindFile: Microsoft.BDD.PnpEnum.exe.Findfile: Microsoft.BDD.PnpEnum.exe.
79017901 AllDrivers.Exists("GUID").AllDrivers.Exists("GUID").
79047904 AllDrivers.Exists("GUID").AllDrivers.Exists("GUID").
92009200 Findfile(PkgMgr.exe).Findfile(PkgMgr.exe).
96019601 Hiba – ZTITatoo állapot-visszaállítási feladat rendszerűnek kell lennie a teljes körű operációsrendszer; megszakadt.ERROR - ZTITatoo state restore task should be running in the full OS; aborting.
97019701 Az USMT becsült, rc nullától különböző visszatérési kód = hiba.Nonzero return code from USMT estimate, rc = Error.
97029702 Felhasználói állapot rögzítését akkor nem lehetséges; Nincs elég terület a helyi és a megadott hálózati útvonal (UDShare, UDDir).User state capture not possible; insufficient local space and no network path (UDShare, UDDir) specified.
97039703 Az USMT rögzítési, rc nullától különböző visszatérési kód = hiba.Nonzero return code from USMT capture, rc = Error.
97049704 Nem érvényes parancssornak beállítás van megadva.No valid command line option was specified.
98019801 Hiba – a kiszolgáló operációs rendszert futtató géphez ügyfél operációs rendszerének telepítése.ERROR - Attempting to deploy a client operating system to a machine running a server operating system.
98029802 Hiba – a kiszolgálói operációs rendszer telepítése egy ügyfél operációs rendszert futtató számítógépre.ERROR - Attempting to deploy a server operating system to a machine running a client operating system.
98039803 Hiba – a gép nincs jogosultsága frissíteni (OSInstall =OSInstall); megszakítása.ERROR - Machine is not authorized for upgrading (OSInstall=OSInstall); aborting.
98049804 Hiba – memória MB memória nem elegendő.ERROR - Memory MB of memory is insufficient. Legalább memória MB memória szükség.At least Memory MB of memory is required.
98059805 Hiba – processzorának sebessége ProcessorSpeed MHz nem elegendő.ERROR - Processor speed of ProcessorSpeed MHz is insufficient. Legalább egy ProcessorSpeed MHz-es processzor szükség.At least a ProcessorSpeed MHz processor is required.
98069806 Hiba – nincs elég hely áll rendelkezésre a meghajtó.ERROR - insufficient space is available on Drive. Egy további mérete MB szükség.An additional Size MB is required.
98079807 Hiba – nincs elég hely áll rendelkezésre a meghajtó.ERROR - insufficient space is available on Drive. Egy további mérete MB szükség.An additional Size MB is required.
99019901 A ZTIWindowsUpdate parancsfájl nem futhat a Windows PE környezetben.The ZTIWindowsUpdate script should not run in Windows PE.
99029902 ZTIWindowsUpdate használta és túl sokszor sikertelen volt.ZTIWindowsUpdate has run and failed too many times. Count = száma.Count = Count.
99039903 Nem várt probléma telepítése a frissített Windows Update Agent, rc = hiba.Unexpected issue installing the updated Windows Update Agent, rc = Error.
99049904 Nem lehetett objektumot létrehozni: Microsoft.Update.Session.Failed to create object: Microsoft.Update.Session.
99059905 Nem lehetett objektumot létrehozni: Microsoft.Update.UpdateColl.Failed to create object: Microsoft.Update.UpdateColl.
99069906 Kritikus fontosságú fájl fájl nem található; megszakítása.Critical file File was not found; aborting.
1000010000 Objektum létrehozása: Állítsa be a oLTICleanup új LTICleanup =.Create object: Set oLTICleanup = New LTICleanup.
1020110201 Nem sikerült a csatlakozás tartományhoz tartomány.Unable to Join Domain Domain. Telepítés leállítására.Stop installation.
1020310203 FindFile(LTISuspend.wsf).FindFile(LTISuspend.wsf).
1020410204 Program futtatása LTISuspend.Run Program LTISuspend.
4102441024 Futtassa az ImageX eszközzel.Run ImageX.
5201252012 A varázsló paraméterek nincsenek beállítva.All the wizard parameters are not set.

A naplófájl, amely bemutatja, hogyan keresse meg a hiba kódja cikkből 1 listázása biztosít.Listing 1 provides an excerpt from a log file that illustrates how to find the error code. Ez a kivonat a jelentett hibakód 5001.In this excerpt, the error code reported is 5001.

1 listázása. Az SMSTS.log fájlból, amely tartalmazza a hibakódot 5001 kivonataListing 1. Excerpt from an SMSTS.log File That Contains Error Code 5001

. 
. 
. 
The operating system installation failed. Please contact your system administrator for assistance. 

The action "Zero Touch Installation - Validation" failed with exit code 5001 
. 
. 
. 

Hibakódok alakításaConverting Error Codes

Sok hibakódok jelenik meg a naplófájlokban úgy tűnik, mégis fontos kontextusinformációkat és nehezen gyűjtött tényleges hiba történik.Many error codes presented in the log files seem cryptic and difficult to correlate to an actual error condition. Azonban a következő folyamat bemutatja, hogyan kell átalakítani egy hibakódot, és ezt lekérdezhetik a fontos információkat, amelyek segíthetnek a problémák megoldására.However, the following process demonstrates how to convert an error code and obtain meaningful information that may assist in problem resolution.

A probléma: Egy rendszerkép-rögzítési 0x80070040 hibakóddal meghiúsul.Problem: An image capture fails with error code 0x80070040.

1. lehetséges megoldás: A bemutatott hibakód tízes konvertálnia hexadecimális formátumban.Possible Solution 1: The error code presented is in hexadecimal format that you need to convert to decimal format. Ehhez a tudományos számológép szüksége, és a Windows operációs rendszerek részét képező Számológép kiválóan alkalmas a ezt a feladatot.To do this, you need a scientific calculator, and the calculator included with Windows operating systems is well suited to this task.

Hibakód konvertálniTo convert an error code

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Kellékek, és kattintson a Számológép.Point to Accessories, and then click Calculator.

 2. Az a nézet menüben kattintson a tudományos.From the View menu, click Scientific.

 3. Válassza ki hexadecimális, és írja be a kódját utolsó négy számjegye – ebben az esetben 0040, az 1. ábrán látható módon.Select Hex, and then enter the last four digits of the code—in this case, 0040, as shown in Figure 1.

  TroubleshootingReference1TroubleshootingReference1
  1. ábra.Figure 1. Átalakítási hibaError conversion

  1. ábra. Átalakítási hibaFigure 1. Error conversion

  Figyelje meg, hogy nullák nem jelennek meg, amíg a Számológép hexadecimális módban van.Notice that leading zeros are not displayed while the calculator is in Hexadecimal mode.

 4. Válassza ki Dec.Select Dec.

  A hexadecimális érték 40 alakítja át a decimális 64.The hexadecimal value 40 is converted to a decimal value of 64.

 5. Nyisson meg egy parancsablakot, írja be NET HELPMSG 64, és nyomja le az ENTER BILLENTYŰT.Open a Command Prompt window, type NET HELPMSG 64, and then press ENTER.

  A NET HELPMSG parancs a numerikus hibakód fordítja le jelentéssel bíró szöveget.The NET HELPMSG command translates the numerical error code into meaningful text. Az itt megadott hibakód, esetén ez az eszköz "a megadott hálózati neve már nem elérhető."In the case of the error code provided here, it translates to “The specified network name is no longer available.”

  Ezt az információt, az azt jelzi, hogy egy hálózati probléma előfordulhat, hogy létezik-e a célszámítógépen, vagy a célszámítógép és a kiszolgálóra a központi telepítési megosztás között.This information indicates that a networking problem may exist on the target computer or between the target computer and the server on which the deployment share resides. Ezek a problémák közé tartozik a hálózati illesztőprogramok nincs megfelelően telepítve folyamatban vagy eltérő sebességétől, valamint a duplex beállításait.These problems might include network drivers not being installed properly or a mismatch in speed and duplex settings.

  Lehetséges megoldás 2: A Microsoft Exchange Server hiba kód keresési segédprogram használható.Possible Solution 2: Use the Microsoft Exchange Server Error Code Look-up utility. A parancssori segédprogram a kód fordítási hiba védelmével bizonyulhat hasznosnak.This command-line utility is valuable in assisting with error code translation. Már letölthető a Microsoft Download Center.It is available for download from the Microsoft Download Center.

Tekintse át a minta naplóiReview of Sample Logs

Az MDT használatával kapcsolatos problémák elhárítása az MDT központi telepítési folyamat a naplófájlokat hoz létre.MDT creates log files that you can use to troubleshoot problems in the MDT deployment process. A következő szakaszokban az MDT naplófájlok használatáról a telepítési folyamat hibaelhárítása példái:The following sections provide examples of how to use the MDT log files to troubleshoot the deployment process:

Az adatbázis eléréseFailure to Access the Database

Probléma: Hiba lép fel, míg az egy-telepítést futtató CustomSettings.ini fájl számos szakaszokat tartalmazza, és adja meg, és a prioritás tulajdonság, az egyes szakaszok feldolgozásának prioritását.Problem: An error occurs while running a deployment that used a CustomSettings.ini file containing numerous sections and specifying, with the Priority property, the priority of each section to be processed. BDD.log nevű tartalmazza a következő hibaüzeneteket:BDD.log contains the following error messages:

 • ERROR - Opening Record Set (Error Number = -2147217911) (Error Description: The SELECT permission was denied on the object 'ComputerAdministrators', database 'AdminDB', schema 'dbo'.) 
  
 • ADO error: The SELECT permission was denied on the object 'ComputerAdministrators', database 'AdminDB', schema 'dbo'. (Error #-2147217911; Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server; SQL State: 42000; NativeError: 229 
  
 • ERROR - Unhandled error returned by ZTIGather: Object required (424) 
  

Megjegyzés

Az átláthatóság érdekében a napló tartalmát a fenti rendelkezik lett képviseli, ugyanakkor nem szerepelnek a Trace32 program használatával megjeleníteni.For clarity, the log file contents above have been represented as they appear while being viewed using the Trace32 program.

Lehetséges megoldás: A probléma szerint a napló fájl minta az első sorban, hogy az adatbázis hozzáférése meg lett tagadva.Possible Solution: The issue, as pointed out on the first line of the log file sample, is that permission to access the database was denied. Ezért a parancsfájl nem tud biztonságos kapcsolatot az adatbázishoz, valószínűleg mivel egy felhasználói Azonosítót és jelszót nem volt elérhető.Therefore, the script cannot establish a secure connection to the database, possibly because a user ID and password were not available. Ennek eredményeképpen adatbázis eléréséhez a számítógépfiók használatával történt kísérlet.As a result, database access was attempted using the computer account. Ez a probléma a legegyszerűbben hoz mindenki olvasási hozzáféréssel az adatbázishoz.The easiest way to work around this issue is to grant everyone Read access to the database.

HibaelhárításTroubleshooting

Mielőtt alkalmazná a a-mélysége hibaelhárítási folyamatok, tekintse át a következő elemeket, és győződjön meg arról, hogy minden kapcsolódó követelmények teljesülnek:Prior to embarking on in-depth troubleshooting processes, review the following items and ensure that any associated requirements have been met:

 • Telepítési problémákat okozhat, ha az összes hardver- és előfeltételek nem teljesültek.Installation issues can result if all software and hardware prerequisites have not been met.

Alkalmazások telepítéseApplication Installation

Tekintse meg a problémákat és megoldásokat kínál az alkalmazás telepítési problémákat:Review the problems and solutions for application installation issues:

Letiltott végrehajtható fájlokBlocked Executables

Probléma: Telepítési forrásfájlok az internetről letöltött, akkor valószínű, hogy azok a program megjelöli legalább egy NTFS fájl rendszer adatfolyamokat.Problem: If installation source files are downloaded from the Internet, it is likely that they will be marked with one or more NTFS file system data streams. Adatfolyamok kapcsolatos további információkért lásd: fájl adatfolyamok.For more information about NTFS data streams, see File Streams. Előfordulhat, hogy létezik-e a fájl rendszer adatfolyamok egy fájl megnyitása – biztonsági figyelmeztetés kérdés megjelenik.The existence of NTFS file system data streams might cause an Open File – Security Warning prompt to be displayed. A telepítés nem folytatható, amíg nem kattint futtatása a parancssorba.The installation will not proceed until you click Run at the prompt.

2. ábrán látható, a fájl rendszer adatfolyamok használatával megtekintheti a további parancs és a segédprogram az adatfolyamokat.Figure 2 shows, you can view NTFS file system data streams using the More command and the Streams utility.

TroubleshootingReference2TroubleshootingReference2
2. ábra.Figure 2. AdatfolyamokNTFS data streams

2. ábra. AdatfolyamokFigure 2. NTFS data streams

Lehetséges megoldás 1: Jobb-kattintson a telepítési forrás-fájlból, majd a tulajdonságok.Possible Solution 1: Right-click the installation source file, and then click Properties. Kattintson a Unblock, és kattintson a OK az NTFS-fájl adatfolyamokat rendszer eltávolítása a fájlból.Click Unblock, and then click OK to remove the NTFS file system data streams from the file. Ismételje meg a folyamatot a telepítési forrás fájl esetében, egy vagy több fájl rendszer alternatív adatfolyamok léte le van tiltva.Repeat this process for each installation source file that is blocked by the existence of one or more NTFS file system data streams.

Lehetséges megoldás 2: Az adatfolyamok segédprogram használata kimenetként _Ref308173670 \h 2. ábra azt mutatja be, az NTFS eltávolítása rendszer adatfolyamokat fájlt a telepítési forrás fájlból.Possible Solution 2: Use the Streams utility, as REF _Ref308173670 \h Figure 2 shows, to remove the NTFS file system data streams from the installation source file. Az adatfolyamok segédprogram eltávolíthat fájl rendszer adatfolyamok egy vagy több fájl vagy mappa egyszerre.The Streams utility can remove NTFS file system data streams from one or more files or folders at once.

Elveszett hálózati kapcsolatokLost Network Connections

Probléma: Telepítés meghiúsulhat, ha telepíti az eszközillesztőket, vagy módosítja az eszköz és a hálózati beállításokat.Problem: An installation may fail if it installs device drivers or alters device and network configurations. Ezeket a módosításokat a hálózati kapcsolat, a telepítés sikertelenségét okozó egy buildelése eredményezhet.These changes may result in a lapse in network connectivity that causes the installation to fail.

Lehetséges megoldás: A letöltés és végrehajtás, a telepítés engedélyezése a ZTICacheUtil.vbs parancsfájl végrehajtására.Possible Solution: Implement the ZTICacheUtil.vbs script to enable download and execution for the installation. Ez a parancsfájl célja, hogy engedélyezi a letöltések, és végrehajtja a hirdetés végeznünk.This script is designed to tweak the advertisement to enable download and execute. A háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatás használ a letöltéshez (BITS) Ha a Configuration Manager terjesztési pont webes-Distributed Authoring és a verziókövetés, és a BITS-támogatás alapján.The download uses Background Intelligent Transfer Service (BITS) if the Configuration Manager distribution point is Web-based Distributed Authoring and Versioning and BITS enabled. Egy időben módosítja a Configuration Manager a ZTICache.vbs parancsfájl futtatásához először, amely biztosítja, hogy a program nem törli magát a telepítési folyamat során.At the same time, it modifies Configuration Manager to run the ZTICache.vbs script first, which makes sure the program does not delete itself during the deployment process.

A Microsoft Office 2007 rendszerbenThe 2007 Microsoft Office System

Probléma: A 2007-es Office rendszer központi telepítéséhez, és így a Windows Installer-javítófájlok során (MSP) fájl, a telepítés sikertelen lehet, hogy 30029 hibakóddal.Problem: While deploying the 2007 Office system and including a Windows Installer patch (MSP) file, the installation may fail with error code 30029.

A ZTIApplications.log további vizsgálat jeleníti meg az alábbi üzenetek:Further investigation in the ZTIApplications.log shows the following messages:

 • About to run command: \\Server\Deployment$\Tools\X86\bddrun.exe \\Server\Share\Microsoft\Office\2007\Professional\setup.exe /adminfile \\Server\Share\Microsoft\Office\2007\Professional\file.msp 
  
 • ZTI Heartbeat: command has been running for 12 minutes (process ID 1600) Return code from command = 30029 
  
 • Application Microsoft Office 2007 Professional returned an unexpected return code: 30029 
  

  Lehetséges megoldás 1: Helyezze át az MSP-fájl a frissítések könyvtárba, és futtassa a setup.exe megadása nélkül a /adminfile lehetőséget.Possible Solution 1: Relocate the MSP file to the Updates directory, and then run setup.exe without specifying the /adminfile option. A telepítés során a frissítések telepítéséről további információkért lásd: üzembe helyezése Office 2007 rendszerben.For more information about deploying updates during the installation, see Deploying the 2007 Office system.

  Lehetséges megoldás 2: Győződjön meg arról, hogy az MSP-fájl nem rendelkezik a mellőzése modális jelölőnégyzet be van jelölve.Possible Solution 2: Verify that the MSP file does not have the Suppress modal check box selected. Ez a beállítás konfigurálásával kapcsolatos további információkért lásd: 2007-es Office rendszer telepítésének áttekintése.For more information about configuring this setting, see Overview of 2007 Office System Deployment.

AutoLogonAutoLogon

Tekintse át a problémák és megoldások az automatikus bejelentkezési problémák:Review the problems and solutions for automatic logon issues:

Biztonsági újdonságaLogon Security Banners

Probléma: Az MDT feladatütemezések feldolgozása során egy interaktív felhasználói munkamenet, amely megköveteli, hogy a célszámítógépen engedélyezni szeretné, hogy jelentkezzen be automatikusan a megadott rendszergazdai fiók használatával.Problem: MDT task sequences are processed during an interactive user session, which requires that the target computer be allowed to log on automatically using a specified administrative account. Ha a csoportházirend-objektum (csoportházirend-objektum) van, amely képes kikényszeríteni a bejelentkezési biztonsági fejléc helyen, az automatikus bejelentkezés nem engedélyezett folytatható, mert a biztonsági fejléc a bejelentkezési folyamat leáll, miközben a felhasználó fogadja el az itt megadott szabályzatot.If a Group Policy object (GPO) is in place that enforces a logon security banner, this automatic logon will not be allowed to proceed, because the security banner halts the logon process while it waits for a user to accept the stated policy.

Lehetséges megoldás: Ne feledje, hogy a csoportházirend-objektum vonatkozik-e az adott szervezeti egység (szervezeti egységek) és az alapértelmezett tartományi csoportházirend-objektum nincs benne.Possible Solution: Be sure that the GPO is applied to specific organizational units (OUs) and not included in the default domain GPO. Számítógépek felvételét a tartományba, adja meg, hogy adni őket egy szervezeti egységhez, amely nem érinti a csoportházirend-objektum, amely képes kikényszeríteni a bejelentkezési biztonsági fejléc.When you add computers to the domain, specify that they be added to an OU that is not affected by a GPO that enforces a logon security banner. A feladatütemezés-szerkesztőben, például az utolsó lépése rendelkezésre álló olyan parancsfájlt, amely a számítógépfiók áthelyezi a kívánt szervezeti egységet.In the Task Sequence Editor, include as one of the last task sequence steps a script that relocates the computer account to the desired OU.

Megjegyzés

Ha újrahasznosítja a meglévő Active Directory® tartományi szolgáltatások (Active Directory tartományi szolgáltatások) fiókok, győződjön meg arról, hogy a cél számítógéphez üzembe helyezése előtt meg kell áthelyezését a célszámítógép fiók egy szervezeti egységhez, amely nem érinti a csoportházirend-objektum, amely képes kikényszeríteni a biztonsági bejelentkezési adatokra.If you are reusing existing Active Directory® Domain Services (AD DS) accounts, ensure that prior to deploying to the target computer you have relocated the target computer’s account to an OU that is not affected by the GPO that enforces the security logon banner.

A felhasználói hitelesítő adatokat kériPrompted for User Credentials

Probléma: A számítógép csatlakozott a tartományhoz kép létrehozott.Problem: You created an image of a computer that was joined to the domain. Az új lemezképet egy célszámítógépre másikban a a központi telepítés megállt, feldolgozni, mert az automatikus-bejelentkezési nem történik meg, és kéri a felhasználót, hogy adja meg a megfelelő hitelesítő adatokkal.While deploying the new image to a target computer, the deployment process halts, because auto-logon does not occur and the user is prompted to enter appropriate credentials. A telepítési folyamat folytatja a megadott hitelesítő adatok vannak, és a felhasználó be van jelentkezve.The deployment process resumes when the credentials are provided and the user is logged on.

Lehetséges megoldás: Lemezképek rögzítésekor a forrásoldali számítógép nem egy tartományhoz kell csatlakoztatni.Possible Solution: When capturing images, the source computer should not be joined to a domain. Ha a számítógép csatlakozott a tartományhoz, csatlakoztassa a számítógépet egy munkacsoporthoz-rögzíti a lemezképet, és próbálja meg a központi telepítés egy cél számítógéppel annak meghatározásához, hogy a probléma megoldódott.If the computer was joined to a domain, join the computer to a workgroup, re-capture the image, and attempt the deployment to a target computer to determine whether the issue is resolved.

BIOSBIOS

Probléma: Előfordulhat, hogy a központi telepítés közben telepíthet a célszámítógépen, amely az Intel vPro technológia van ellátva, leállási hiba végén.Problem: While deploying to a target computer that is equipped with Intel vPro technology, the deployment may end with a stop error. Annak ellenére, hogy valamennyi frissített illesztőprogramokat kimenő része volt-a-a központi telepítési munkaterület illesztőprogramokat, a számítógép nem indul el.Even though all updated drivers have been included as out-of-box drivers in the Deployment Workbench, the target computer does not start.

Lehetséges megoldás: Tekintse át a beállításokat a célszámítógépen alapvető bemeneti/kimeneti rendszer (BIOS) annak meghatározásához, hogy az alapértelmezett fejlett technológiájú soros üzemmódban van-e konfigurálva, speciális állomás tartományvezérlők felületén ( AHCI).Possible Solution: Review the settings in the target computer’s basic input/output system (BIOS) to determine whether the default Serial Advanced Technology Attachment mode is configured as Advanced Host Controller Interface (AHCI). Sajnos, bizonyos Windows operációs rendszerek nem támogatják a AHCI alapértelmezés szerint.Unfortunately, certain Windows operating systems do not support AHCI by default.

Adatbázis-problémákDatabase Problems

Felülvizsgálati adatbázis-kapcsolatos problémák és megoldások:Review database-related problems and solutions:

Letiltott SQL Server Browser kérelmekBlocked SQL Server Browser Requests

Probléma: Az MDT központi telepítése során adatokat Microsoft SQL Server® adatbázisok lekérhetők.Problem: During the MDT deployment process, information can be retrieved from Microsoft SQL Server® databases. Azonban hibák előfordulhat, hogy jönnek létre, amelyek a kiszolgálón egy nem megfelelően konfigurált tűzfal vonatkoznak.However, errors might be generated that relate to an improperly configured firewall on the database server.

Lehetséges megoldás: A Windows Server a Windows tűzfal segít a jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében a számítógép-erőforrásokat.Possible Solution: The Windows Firewall in Windows Server helps prevent unauthorized access to computer resources. Azonban ha a tűzfal helytelenül van konfigurálva, kísérel meg csatlakozni az SQL Server-példányt is le lesznek tiltva.However, if the firewall is configured incorrectly, attempts to connect to a SQL Server instance may be blocked. Szeretne használni, hogy a tűzfal mögött található SQL Server példánya, a tűzfal konfigurálása az SQL Servert futtató számítógépen.To access an instance of SQL Server that is behind the firewall, configure the firewall on the computer that is running SQL Server. További információ az SQL Server tűzfalportok konfigurálása a Microsoft Support cikke hogyan nyitható meg a tűzfalport az SQL Server a Windows Server 2008?For more information on configuring firewall ports for SQL Server, see the Microsoft Support article How do I open the firewall port for SQL Server on Windows Server 2008?

Nevesítettcső-kapcsolatokNamed Pipe Connections

Probléma: Az MDT központi telepítése során adatokat lehet beolvasni az SQL Server-adatbázisok.Problem: During the MDT deployment process, information can be retrieved from SQL Server databases. Azonban hibák előfordulhat, hogy jönnek létre, amelyek kapcsolódnak a hibás SQL Serverhez való csatlakozást.However, errors might be generated that relate to broken SQL Server connections. Ezek a nevesítettcső-kapcsolatok a Microsoft SQL Server nem engedélyezi okozhatja.These can be caused by not enabling named pipe connections in Microsoft SQL Server.

Lehetséges megoldás: Ezek a problémák megoldása érdekében engedélyezze az SQL Server nevesített csövek.Possible Solution: To resolve these problems, enable named pipes in SQL Server. Továbbá adja meg a SQLShare tulajdonságot, amelynek szükség, ha egy kapcsolat egy nevesített csövek külső adatbázis használatát.Also, specify the SQLShare property, which it is required when making a connection to an external database using named pipes. Ha a nevesített csöveket, integrált biztonsági használja a kapcsolat az adatbázissal.When connecting using named pipes, use integrated security to make the connection to the database. LTI telepítések esetén a megadott felhasználói fióknak kapcsolódott az adatbázisba.In the case of LTI deployments, the user account that you specify makes the connection to the database. A Configuration Manager használó ZTI telepítések a hálózati elérésre szolgáló fiókot kapcsolódik az adatbázishoz.For ZTI deployments that use Configuration Manager, the network access account connects to the database. Mivel a Windows PE biztonsági környezetet alapértelmezés szerint, egy hálózati kapcsolat létrehozásához a felhasználóhoz, aki a kapcsolat létrehozása a biztonsági környezet az adatbázis-kiszolgáló biztosítsa.Because Windows PE has no security context by default, you must make a network connection to the database server to establish a security context for the user who will be making the connection.

A hálózati megosztást, amely a SQLShare tulajdonság határozza meg, lehetővé teszi a ahhoz, hogy megfelelő biztonsági környezet kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz.The network share that the SQLShare property specifies provides a means to connect to the server to gain a proper security context. A megosztás olvasási hozzáféréssel kell rendelkeznie.You must have Read access to the share. Ha a kapcsolatot, majd létrehozhat a nevesített cső kapcsolat az adatbázissal.When the connection is made, you can then establish the named pipe connection to the database. A SQLShare tulajdonság nem szükségesek, és nem kell használni, amikor az így egy TCP/IP-kapcsolatot az adatbázisba.The SQLShare property is not needed and should not be used when making a TCP/IP connection to the database.

Nevesítettcső-kapcsolatok engedélyezéséhez használja az SQL Server verziója alapján a következő feladatok végrehajtásával:Enable named pipe connections by performing the following tasks based on the version of SQL Server you are using:

SQL Server 2008 R2 nevesítettcső-kapcsolatok engedélyezéseEnable Named Pipe Connections in SQL Server 2008 R2

Ahhoz, hogy az SQL Server 2008 R2 nevesítettcső-kapcsolatok, hajtsa végre a következő lépéseket:To enable named pipe connections in SQL Server 2008 R2, perform the following steps:

 1. Kattintson a lekérdezendő adatbázisát futtató SQL Server 2008 R2 rendszert futtató Start, majd mutasson minden program.On the computer running SQL Server 2008 R2 that hosts the database to be queried, click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft SQL Server 2008 R2, és kattintson a SQL Server Management Studio.Point to Microsoft SQL Server 2008 R2, and then click SQL Server Management Studio.

 2. A a Microsoft SQL Server Management Studio konzol a Object Explorerben jobb-kattintson sql_server_neve, és kattintson a tulajdonságok (ahol sql_server_neve úgykellkonfigurálni,azSQLServertfuttatószámítógépneve).In the Microsoft SQL Server Management Studio console, in the Object Explorer, right-click sql_server_name, and then click Properties (where sql_server_name is the name of the computer running SQL Server to be configured).

 3. A kiszolgáló tulajdonságainak - sql_server_neve párbeszédpanel.The Server Properties - sql_server_name dialog box is displayed.

 4. Az a kiszolgáló tulajdonságai - sql_server_neve párbeszédpanel oldal kijelölése, kattintson a Kapcsolatok.In the Server Properties - sql_server_name dialog box, in Select a page, click Connections.

 5. A a kapcsolatok oldalon a ehhez a kiszolgálóhoz távoli kapcsolatok lehetővé tételéhez jelölőnégyzet be van jelölve, és kattintson a OK.On the Connections page, ensure the Allow remote connections to this server check box is selected and then click OK.

 6. A Microsoft SQL Server Management Studio konzol bezárásához.Close the Microsoft SQL Server Management Studio console.

 7. Kattintson a lekérdezendő adatbázisát futtató SQL Server 2008 R2 rendszert futtató Start, majd mutasson minden program.On the computer running SQL Server 2008 R2 that hosts the database to be queried, click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft SQL Server 2008 R2, mutasson a konfigurációs eszközök, és kattintson a SQL Server Configuration Manager.Point to Microsoft SQL Server 2008 R2, point to Configuration Tools, and then click SQL Server Configuration Manager.

 8. Az a Sql Server Configuration Manager konzolon lépjen az SQL Server Configuration Manager (helyi) / SQL Server hálózati konfigurációja / a protokollok SQL_példány (ahol sql_példány nevében kell konfigurálni az SQL Server-példány).In the Sql Server Configuration Manager console, go to SQL Server Configuration Manager (Local) / SQL Server Network Configuration / Protocols for sql_instance (where sql_instance in the name of the SQL Server instance to be configured).

 9. A részleteket tartalmazó ablaktáblán a jobb gombbal-kattintson Named Pipes, és kattintson a engedélyezése.In the details pane, right-click Named Pipes, and then click Enable.

  A figyelmeztetés jelenik meg, amely azt jelzi, hogy a rendszer menti a módosításokat, de nem lépnek érvénybe, amíg a szolgáltatás leáll, majd újraindul.The Warning dialog box appears indicating that the changes will be saved but will not take effect until the service is stopped and restarted.

 10. Az a figyelmeztetés párbeszédpanel, kattintson a OK.In the Warning dialog box, click OK.

 11. Az a Sql Server Configuration Manager konzolon lépjen az SQL Server Configuration Manager (helyi) / SQL Server szolgáltatásokat.In the Sql Server Configuration Manager console, go to SQL Server Configuration Manager (Local) / SQL Server Services.

 12. A részleteket tartalmazó ablaktáblán a jobb gombbal-kattintson *SQL Server(sql_példány)x, és kattintson a indítsa újra a (ahol sql_példány nevében a 2. lépésben konfigurált SQL Server-példány).In the details pane, right-click SQL Server*(sql_instance), and then click **Restart* (where sql_instance in the name of the SQL Server instance that you configured in step 2).

  Az SQL Server Configuration Manager folyamatjelző sáv jelenik meg, a szolgáltatások újraindítása állapotát jeleníti meg.The SQL Server Configuration Manager progress bar is displayed that shows the status of restarting the services. A szolgáltatás újraindul, miután a folyamatjelző bezárása után.After the service restarts, the progress bar closes.

 13. Zárja be az SQL Server Configuration Manager konzolt.Close the SQL Server Configuration Manager console.

  További információkért az SQL Server 2008 távoli kapcsolatok engedélyezése.For additional information, How to enable remote connections in SQL Server 2008.

Az SQL Server 2005 nevesítettcső-kapcsolatok engedélyezéseEnable Named Pipe Connections in SQL Server 2005

Ahhoz, hogy az SQL Server 2005 nevesítettcső-kapcsolatok, hajtsa végre a következő lépéseket:To enable named pipe connections in SQL Server 2005, perform the following steps:

 1. Kattintson a lekérdezendő adatbázist futtató SQL Server 2005 futtató számítógépen, Start, majd mutasson minden program.On the computer running SQL Server 2005 that hosts the database to be queried, click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft SQL Server 2005, mutasson a konfigurációs eszközök, és kattintson a SQL Server támadási felületének konfigurációját.Point to Microsoft SQL Server 2005, point to Configuration Tools, and then click SQL Server Surface Area Configuration.

 2. Az a SQL Server 2005 támadási felületének konfigurációját párbeszédpanel, kattintson a támadási felületének konfigurációját a szolgáltatások és a kapcsolatok.In the SQL Server 2005 Surface Area Configuration dialog box, click Surface Area Configuration for Services and Connections.

 3. Az a támadási felületének konfigurációját a szolgáltatások és a kapcsolatok – *server_neve* párbeszédpanel (ahol server_neveSQL Server 2005 futtató számítógép neve), a kiválaszt egy összetevőt, majd válassza a szolgáltatások és a kapcsolatok, navigáljon a MSSQLSERVER\adatbázismotor, és kattintson a Távoli kapcsolatok.In the Surface Area Configuration for Services and Connections – *server_name* dialog box (where server_name is the name of the computer running SQL Server 2005), in Select a component and then configure its services and connections, go to MSSQLSERVER\Database Engine, and then click Remote Connections.

 4. Kattintson a helyi és távoli kapcsolatok, kattintson a mindkét TCP használatával/IP és nevesített csövek, és kattintson a alkalmaz.Click Local and remote connections, click Using both TCP/IP and named pipes, and then click Apply.

 5. Az a támadási felületének konfigurációját a szolgáltatások és a kapcsolatok – *server_neve* párbeszédpanel (ahol server_neveSQL Server 2005 futtató számítógép neve), a kiválaszt egy összetevőt, majd válassza a szolgáltatások és a kapcsolatok, navigáljon a MSSQLSERVER\adatbázismotor, és kattintson a Szolgáltatás.In the Surface Area Configuration for Services and Connections – *server_name* dialog box (where server_name is the name of the computer running SQL Server 2005), in Select a component and then configure its services and connections, go to MSSQLSERVER\Database Engine, and then click Service.

 6. Kattintson a leállítása.Click Stop.

  Az MSSQLSERVER szolgáltatás leáll.The MSSQLSERVER service stops.

 7. Kattintson az Indításgombra.Click Start.

  Az MSSQLSERVER szolgáltatás elindul.The MSSQLSERVER service starts.

 8. Kattintson az OK gombra.Click OK.

 9. Zárja be az SQL Server 2005 támadási felületét konfigurációja.Close SQL Server 2005 Surface Area Configuration.

  További információkért lásd: Microsoft Support cikk konfigurálása az SQL Server 2005 távoli kapcsolatok lehetővé tételéhezFor additional information, see the Microsoft Support article How to configure SQL Server 2005 to allow remote connections

Üzembe helyezési parancsfájlokDeployment Scripts

Tekintse át az MDT-kapcsolatos problémák és megoldások:Review MDT-related problems and solutions:

 • Felhasználói hitelesítő adatokat kér, és előfordulhat, hogy a következő hibaüzenet 0x80070035 leírtak Credentials_scriptPrompted for user credentials and may receive error 0x80070035 as described in Credentials_script

 • "Wuredist.cab nem található" hibaüzenet jelenik meg, a ZTIWindowsUpdateError message “Wuredist.cab not found” appears as described in ZTIWindowsUpdate

Hitelesítő adatok_parancsfájlCredentials_script

Probléma: Az utolsó indítási-fel az újonnan telepített számítógépen, a felhasználó kéri, hogy a felhasználó hitelesítő adatait és hibaüzenet 0x80070035, amely azt jelzi, hogy a hálózati elérési út nem található.Problem: During the last start-up of a newly deployed computer, the user is prompted to provide user credentials and may receive error 0x80070035, which indicates that the network path was not found.

Lehetséges megoldás: Ne feledje, hogy a WIM-fájl nem tartalmaz egy MININT vagy _SMSTaskSequence mappa.Possible Solution: Be sure that the WIM file does not include a MININT or _SMSTaskSequence folder. Ezek a mappák törlését, először az ImageX segédprogram használatával a WIM-fájl csatlakoztatása, és törölje a mappákat.To delete these folders, first use the ImageX utility to mount the WIM file, and then delete the folders.

Megjegyzés

A hozzáférés megtagadva hiba akkor fordul elő, ha törli a mappát a WIM-fájlból, nyisson meg egy parancssori ablakot, ha a lemezkép WIM-fájlban található, a legfelső szintű kapcsoló, és futtassa távoli asztali MININT és távoli asztali _ SMSTaskSequence.If an Access Denied error occurs when you attempt to delete the folders from the WIM file, open a Command Prompt window, switch to the root of the image contained in the WIM file, and then run RD MININT and RD _SMSTaskSequence.

ZTIWindowsUpdateZTIWindowsUpdate

Probléma: Ha a ZTIWindowsUpdate.wsf parancsfájl segítségével szoftverfrissítések központi telepítése során, vegye figyelembe, hogy ez a parancsfájl előfordulhat, hogy közvetlenül kommunikálnak a Microsoft Update webhelyhez töltse le és telepítse a szükséges Windows Update Agent bináris fájljait, keressen alkalmazható szoftverfrissítések, a bináris fájlok a szoftverek vonatkozó frissítések letöltése, és telepítse a a letöltött bináris fájljait.Problem: If you use the ZTIWindowsUpdate.wsf script to apply software updates during deployment, note that this script may communicate directly with the Microsoft Update website to download and install the required Windows Update Agent binaries, scan for applicable software updates, download the binaries for the applicable software updates, and then install the downloaded binaries. Ehhez a folyamathoz szükséges, hogy a hálózati infrastruktúra konfigurálni, hogy engedélyezze a célszámítógépen, a Microsoft Update webhely eléréséhez.This process requires that your networking infrastructure be configured to allow the target computer to gain access to the Microsoft Update website.

Ha a központi telepítési megosztás nem tartalmaz a Windows Update Agent telepítési fájlokat, és a célszámítógép nem rendelkezik megfelelő Internet-hozzáféréssel, "wuredist.cab nem található" hibaüzenet a ZTIWindowsUpdate.log és BDD.log nevű fájlban.If the deployment share does not contain the Windows Update Agent installation files and the target computer does not have appropriate Internet access, error “wuredist.cab not found” is reported in the ZTIWindowsUpdate.log and BDD.log files.

Lehetséges megoldás: A szakaszban "ZTIWindowsUpdate.wsf", az MDT-dokumentumban leírt lépések eszközkészlet hivatkozás.Possible Solution: Follow the steps outlined in the section, "ZTIWindowsUpdate.wsf", in the MDT document Toolkit Reference.

Telepítési megosztásokDeployment Shares

Tekintse át a központi telepítési megosztás – kapcsolatos problémák és megoldások:Review deployment share–related problems and solutions:

A WIM-fájlok frissítése sikertelen.Failure to Update WIM Files

"Egyszerű" környezetben:In a “simple” environment:

 • Az MDT általában szerzi be WIMGAPI. A c: meghajtó DLL\Windows\system32 (mindig az elérési útban).MDT typically picks up WIMGAPI.DLL from C:\Windows\system32 (always in the path). A WIMGAPI verzióját. DLL meg kell egyeznie a verzió (build) az operációs rendszer.The version of this WIMGAPI.DLL must match the version (build) of the operating system.

 • Az egy 64-bites operációs rendszer, az MDT mindig használja a x64 WIMGAPI. DLL-fájl; csak ez a fájl a rendszer elérési UTAT kell megadni.On a 64-bit operating system, MDT always uses the x64 WIMGAPI.DLL file; only that file should be in the system PATH. Egy 32-bites operációs rendszer, az MDT mindig használja a x86 WIMGAPI. DLL-fájl; csak ez a fájl a rendszer elérési UTAT kell megadni.On a 32-bit operating system, MDT always uses the x86 WIMGAPI.DLL file; only that file should be in the system PATH. (Egyéb termékek, például a Configuration Manager alkalmazást, használja a 32-WIMGAPI bites verzióját. DLL-fájl, még akkor is, egy 64-bites operációs rendszeren, azonban kezelése és verzió telepítéséhez.)(Other products, such as Configuration Manager, use the 32-bit version of WIMGAPI.DLL, even on a 64-bit operating system, but they manage and install that version.)

  Probléma: A központi telepítési megosztás frissítése közben a felhasználó értesítést kap, hogy egy vagy több .wim fájl a csatlakoztatása nem sikerültek.Problem: When attempting to update a deployment share, the user will be informed that the mounting of one or more .wim files did not succeed.

  Lehetséges megoldás: Nyisson meg egy parancssori ablakot, és futtassa ahol WIMGAPI. DLL.Possible Solution: Open a Command Prompt window and run where WIMGAPI.DLL. A lista első bejegyzés (az első helyen található elérési keresve), ügyeljen arra, hogy a verzió tulajdonsága egyezést mutat a összeállítása a Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) , amely telepítve van.For the first entry in the list (the first location found by searching the path), ensure that the Version property matches the build of the Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) that is installed. Bizonyosodjon meg arról, hogy a tulajdonság megegyezik-e az operációs rendszer buildszáma.Also ensure that the property matches the operating system build number.

A Windows központi telepítése varázslóThe Windows Deployment Wizard

Tekintse át a Windows központi telepítése varázsló – kapcsolatos problémák és megoldások:Review Windows Deployment Wizard–related problems and solutions:

 • Windows központi telepítése varázsló lap jelenik meg akkor is, ha az LTI van konfigurálva, a varázsló lapjain kihagyását a varázsló lapok nem hagyja ki.Windows Deployment Wizard pages are displayed even when LTI is configured to skip the wizard pages as described in Wizard Pages Are Not Skipped.

Nem kimarad a VarázslóoldalakWizard Pages Are Not Skipped

Probléma: A varázsló lap is megjelenik, annak ellenére, hogy az MDT DB vagy CustomSettings.ini fájl határoz meg, hogy a varázsló kihagyja.Problem: A wizard page is displayed even though the MDT DB or CustomSettings.ini file specify that the wizard should be skipped.

Lehetséges megoldás: Egy varázslólap megfelelően kihagyásához tartalmazzák volna adható meg ezt az oldalt adott esetben a megfelelő értékeket együtt MDT DB vagy CustomSettings.ini fájl összes tulajdonságokat.Possible Solution: To properly skip a wizard page, include all properties that would be specified on that wizard page where appropriate in the MDT DB or CustomSettings.ini file along with appropriate values. Ha a rendszer kihagyta varázslólap tulajdonság nem megfelelően van konfigurálva, ez az oldal akkor jelenik meg.If a property is configured improperly for a skipped wizard page, that page will be shown. További információ arról, hogy mely tulajdonságok szükségesek annak érdekében, hogy a varázsló oldal nem jelenik meg, a, részben "Biztosító tulajdonságok a kihagyott telepítési varázslólapok", az MDT-dokumentum eszközkészlet hivatkozás.For more information about which properties are required to ensure that a wizard page is skipped, see the section, "Providing Properties for Skipped Deployment Wizard Pages", in the MDT document Toolkit Reference.

Lemezek és particionálásaDisks and Partitioning

Tekintse át a lemez particionálási problémák és megoldások:Review disk partitioning problems and solutions:

A BitLocker titkosítástBitLocker Drive Encryption

Megfelelő központi telepítési BitLocker telepítése egy adott konfigurációt igényel.Deploying BitLocker requires a specific configuration for proper deployment. A következő lehetséges problémákat is lehet a számítógép konfigurációjával kapcsolatos:The following potential problems may be related to the configuration of the target computer:

ZTIBde.wsf parancsfájl futása sikertelen, hiba: a "nem nyitható meg a beállításkulcs" HKEY_aktuális_felhasználói\Vezérlőpult\nemzetközi\LocaleName "olvasásra"ZTIBde.wsf Script Fails with the Error “Unable to open registry key ‘HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\LocaleName’ for reading”

Probléma: A célszámítógépen, a ZTI vagy UDI BitLocker telepítése közben a ZTIBde.wsf parancsfájl hibával meghiúsul "nem nyitható meg a beállításkulcs" HKEY_aktuális_felhasználói\Vezérlőpult\nemzetközi\LocaleName "olvasásra."Problem: While trying to deploy BitLocker on the target computer in ZTI or UDI, the ZTIBde.wsf script fails with the error “Unable to open registry key ‘HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\LocaleName’ for reading.”

Lehetséges megoldás: Adja meg a terület a UILanguage tulajdonság.Possible Solution: Specify the locale in the UILanguage property. A ZTI és az UDI a ZTIBde.wsf parancsfájl fut a rendszer vezérlő így teljes profil nincs betöltve.In ZTI and UDI, the ZTIBde.wsf script runs in the system control, so a full user profile is not loaded. Amikor ZTIBde.wsf megpróbálja adatolvasás a területi beállítás nem szerepel a beállításjegyzékben, mert a beállításjegyzék (felhasználói profil) nincs teljesen betöltve.When the ZTIBde.wsf script tries to read the locale information it is not in the registry, because the registry (user profile) is not fully loaded. A probléma megoldásához, adja meg a terület a UILanguage tulajdonság.As a workaround, specify the locale in the UILanguage property.

Eszközök jelennek meg több meghajtóbetűjellelDevices Appear as Multiple Drive Letters

Probléma: Egyes eszközök is több logikai meghajtó-betűjelek, attól függően, hogy hogyan van particionálva jelennek meg.Problem: Some devices can appear as multiple logical drive letters, depending on how they are partitioned. Bizonyos esetekben a azokat egy 1,44 emulálni-megabájtos (MB) hajlékonylemez-meghajtó és a memória meghajtó.In some cases, they can emulate a 1.44-megabyte (MB) floppy disk drive and a memory storage drive. Ezért Windows előfordulhat, hogy meghajtóbetűjeleket a azonos eszköz A és B hajlékonylemez emuláció és F memória tárolási meghajtóhoz.Therefore, Windows may assign the same device drive letters A and B for floppy disk emulation and F for the memory storage drive. Alapértelmezés szerint az MDT-parancsfájlokat használja a legalacsonyabb meghajtóbetűjelet (ebben a példában A).By default, MDT scripts use the lowest drive letter (in this example, A).

Lehetséges megoldás: Bírálja felül az alapértelmezett beállítás a a BitLocker helyreállítási adatainak , a Windows központi telepítési varázsló lapján.Possible Solution: Override the default setting on the Specify the BitLocker recovery details page in the Windows Deployment Wizard. A Windows központi telepítési varázsló összegző lapja tájékoztatja a felhasználót, a BitLocker helyreállítási adatainak tárolására kijelölt betűjelek figyelmeztetést jelenít meg.The Windows Deployment Wizard summary page displays a warning to inform the user which drive letter was selected to store BitLocker recovery information. Emellett a BDD.log nevű és ZTIBDE.log fájlok jegyezze fel a cserélhető adathordozó eszközök észlelt, és melyik eszköz választotta ki a BitLocker helyreállítási információk tárolására.In addition, the BDD.log and ZTIBDE.log files record the removable media devices detected and which device was selected to store the BitLocker recovery information.

Lemezek zsugorítását kapcsolatos problémákProblems with Shrinking Disks

Probléma: Nincs elegendő nem lefoglalt lemezterület létezik a célszámítógépen, engedélyezheti a Bitlockert.Problem: Not enough unallocated disk space exists on the target computer to enable BitLocker. A BitLocker telepítése egy célszámítógépen, legalább 2 gigabájt (GB) lemez szabad területet a rendszerköteten létrehozásához szükséges.To deploy BitLocker on a target computer, at least 2 gigabytes (GB) of unallocated disk space is required to create the system volume. A rendszerkötet a kötet, amely tartalmazza a hardver-meghatározott fájlokat, miután a BIOS betöltődött a számítógép a Windows betöltéséhez szükséges.The system volume is the volume that contains the hardware-specific files needed to load Windows after the BIOS has booted the computer.

Lehetséges megoldás 1: A meglévő számítógépeken a Diskpart eszközzel zsugorítása a C meghajtó, hogy a rendszerköteten nem hozható létre.Possible Solution 1: On existing computers, use the Diskpart tool to shrink drive C so that the system volume can be created. Bizonyos esetekben azonban a Diskpart eszközzel nem lehet tudja zsugorítani a C meghajtó elég biztosításához 2 GB szabad lemezterület, esetleg miatt töredezett lemezterület belül c meghajtót jelenti.In some instances, though, the Diskpart tool may not be able to shrink drive C sufficiently to provide 2 GB of unallocated disk space, possibly because of fragmented disk space within drive C.

Egy lehetséges megoldás erre a problémára töredezettségmentesítését a c kiszolgálóra. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:One possible solution to this problem is to defragment drive C. To do so, perform the following steps:

 1. Futtassa a Diskpart querymax zsugorítása parancs maximális mennyisége, amely nem lefoglalt lemezterület azonosításához.Run the Diskpart shrink querymax command to identify the maximum amount of disk space that can be unallocated.

 2. Ha az 1. lépésben visszaadott érték kisebb, mint 2 GB, felesleges fájlokat a C meghajtó tisztítása, és majd töredezettségmentesítése.If the value returned in step 1 is less than 2 GB, clean drive C of any unnecessary files, and then defragment it.

 3. Futtassa a Diskpart querymax zsugorítása újra a parancsot a győződjön meg arról, hogy lemezterület 2 GB-nál több szabad lehetnek.Run the Diskpart shrink querymax command again to verify that more than 2 GB of disk space can be unallocated.

 4. Ha a 3. lépésben visszaadott érték 2 GB-nál kisebb továbbra is, hajtsa végre az alábbi műveletek közül:If the value returned in step 3 is still less than 2 GB, perform one of the following tasks:

  • Győződjön meg arról, hogy teljesen optimalizált töredezettségmentesítése többször az C meghajtó.Defragment drive C multiple times to ensure that it is fully optimized.

  • Az adatok biztonsági mentésének a C meghajtó, és a meglévő partíció, és hozzon létre egy új partíciót, majd állítsa vissza az adatokat az új partíció.Back up the data on drive C, delete the existing partition, create a new partition, and then restore the data to the new partition.

  Lehetséges megoldás 2: A ZTIBDE.wsf parancsfájl futtatása a előkészítő eszköz (bdehdcfg.exe) , és konfigurálja a rendszer kötet partíció mérete 2 GB alapértelmezés szerint.Possible Solution 2: The ZTIBDE.wsf script runs the Disk Preparation Tool (bdehdcfg.exe) and configures the system volume partition size to 2 GB by default. Testre szabhatja a ZTIBDE.wsf parancsfájlt, módosíthatja az alapértelmezett, ha szükséges.You can customize the ZTIBDE.wsf script to change the default, if necessary. Az MDT-parancsfájlok módosítása azonban nem ajánlott.However, modifying the MDT scripts is not recommended.

Támogatja a logikai és a dinamikus lemezeketSupport for Logical and Dynamic Disks

Probléma: Egy számítógép frissítése környezet-forgatókönyv végrehajtásához, a telepítési folyamat sikertelen lehet, a célszámítógép által használt logikai meghajtók vagy dinamikus lemezek való üzembe helyezés esetén.Problem: When performing a Refresh Computer deployment scenario, the deployment process may fail when deploying to a target computer that is using logical drives or dynamic disks.

Lehetséges megoldás: Az MDT nem támogatja az operációs rendszerek központi telepítésének logikai meghajtókat vagy a dinamikus lemezek.Possible Solution: MDT does not support deploying operating systems to logical drives or dynamic disks.

Domain JoinDomain Join

Probléma: A telepítés során használja a Windows központi telepítése varázsló a adja meg a szükséges információkat a célszámítógép, beleértve a hitelesítő adatokat, a tartományi csatlakozási adatainak és a statikus IP-konfigurációt.Problem: During deployment, you use the Windows Deployment Wizard to provide all the necessary information for the target computer, including credentials, domain join information, and static IP configuration. Telepítés befejezése után, láthatja, hogy a rendszer nem csatlakozott a tartományhoz, és továbbra is munkacsoport szerepel.When Setup finishes, you can see that the system has not joined the domain and is still in a workgroup.

Lehetséges megoldás: Az LTI módú központi telepítés mdt konfigurálja a statikus IP-információit után az operációs rendszer működik és elérhető.Possible Solution: An LTI deployment of MDT configures the static IP information after the operating system is up and running. Ha a cél számítógépen található, amely nem rendelkezik a Dynamic Host Configuration Protocol hálózati szegmensen (DHCP), egy automatizált tartományhoz való csatlakozást az Unattend.xml fájlban megadott sikertelen lesz, ha nem DHCP jelen.If the target computer is located on a network segment that does not have Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), an automated domain join specified in Unattend.xml will fail when no DHCP is present.

Konfigurálja az Unattend.xml munkacsoporthoz való csatlakozáshoz.Configure Unattend.xml to join a workgroup. Majd, használja a beépített-a tartományból helyreállítása feladatütemezési lépéssel lépés hozzáadása a tartományhoz való csatlakozáshoz a statikus IP-címet alkalmazását követően a feladatütemezés.Then, use the built-in Recover from Domain task sequence step to add a step in the task sequence to join the domain after the static IP has been applied.

Illesztőprogram telepítéseDriver Installation

A legjobb lehetséges felhasználói élmény biztosítása érdekében hardver és szoftver-illesztőprogramok zökkenőmentesen lehető, felhasználói beavatkozás nélkül fusson.To ensure the best possible user experience, installation of hardware devices and software drivers should run as seamlessly as possible, with little or no user intervention. Microsoft eszközöket biztosít, és útmutatást telepítési csomagokat hozzon létre felel meg a cél.Microsoft provides tools and guidelines to help create installation packages that meet this goal. Illesztőprogram-telepítőfájl kapcsolatos általános információkért lásd: eszköz- és illesztőprogram-telepítőfájl.For general information about driver installation, see Device and Driver Installation.

Tekintse át az eszköz illesztőprogram-telepítési eljárásokhoz kapcsolódó problémák és megoldások:Review device driver installation–related problems and solutions:

 • Az MDT használatával a $OEM$ háttértár-illesztőprogramok használata során jelentkező problémák $OEM$ háttértár-illesztőprogramok MDT háttértár tárolási logikával egyesítéseProblems that occur when using $OEM$ mass storage drivers with MDT as described in Combine $OEM$ Mass Storage Drivers with MDT Mass Storage Logic

 • Használja a SetupAPI.log leírtak eszköz illesztőprogram-telepítési problémák elhárítása SetupAPI.log eszköz telepítés hibáinak elhárításaTroubleshooting device driver installation issues using the SetupAPI.log as described in Troubleshoot Device Installation with SetupAPI.log

Hibaelhárítás a SetupAPI.log eszköz telepítéseTroubleshoot Device Installation with SetupAPI.log

A tanulmány hibaelhárítási eszköz telepítése a SetupAPI naplófájl Windows-eszköz telepítése hibakeresési információkat nyújt.The white paper Troubleshooting Device Installation with the SetupAPI Log File provides information about debugging Windows device installation. Pontosabban a dokumentum útmutatásokat az illesztőprogram-fejlesztők és a tesztelést a SetupAPI naplófájl értelmezése.Specifically, the paper provides guidelines for driver developers and testers to interpret the SetupAPI log file.

A leghasznosabb naplófájlok hibakeresés céljából egyike a SetupAPI.log fájlt.One of the most useful log files for debugging purposes is the SetupAPI.log file. Ez egyszerű-szövegfájl megőrzi az adatokat, hogy SetupAPI rekordok eszköz telepítésre vonatkozó szolgáltatás-csomag telepítése és telepítésének.This plain-text file maintains the information that SetupAPI records about device installation, service pack installation, and update installation. Pontosabban a fájl vezet, eszköz- és illesztőprogram-módosítások, valamint a fő rendszer változásait a legújabb Windows-telepítési verziótól.Specifically, the file maintains a record of device and driver changes as well as major system changes beginning from the most recent Windows installation. A dokumentum elsősorban a SetupAPI naplófájlt használ az eszköz telepítése; hibaelhárítása a napló fájl szakaszaiban, amely szervizcsomag tartoznak, és frissítéstelepítésekkel nem foglalkozik.This paper focuses on using the SetupAPI log file to troubleshoot device installation; it does not describe the log file sections that are associated with service pack and update installations.

Új számítógépekre való központi telepítésreNew Computer Deployments

Tekintse meg a problémákat és megoldásokat kínál az új számítógép telepítési helyzetekben:Review the problems and solutions for New Computer deployment scenarios:

 • A telepítési folyamat előtti problémák-rendszerindítási végrehajtási környezetet (PXE) a rendszerindító PXE-rendszerindításProblems starting the deployment process using Pre-Boot Execution Environment (PXE) boot as described in PXE Boot

PXE-rendszerindításPXE Boot

A PXE protokoll röviden, az alábbiak szerint működnek: Az ügyfélszámítógép kezdeményezi a protokoll által a szórásos DHCP-felderítési csomagot tartalmazó bővítménye, amely azonosítja az ügyfélszámítógép, amely a PXE protokoll érkező kérésre.In brief, the PXE protocol operates as follows: The client computer initiates the protocol by broadcasting a DHCP Discover packet containing an extension that identifies the request as coming from a client computer that implements the PXE protocol. Feltételezve, hogy a kiterjesztett protokoll végrehajtási rendszerindító kiszolgáló áll rendelkezésre, a rendszerindító visszaküld egy ajánlatot a kiszolgálót, amely szolgálja ki az ügyfél IP-címét tartalmazó.Assuming that a boot server implementing this extended protocol is available, the boot server sends an offer containing the IP address of the server that will service the client. Az ügyfél Trivial File Transfer Protocol használatával töltse le a végrehajtható fájlt a rendszerindító kiszolgálóról.The client uses Trivial File Transfer Protocol to download the executable file from the boot server. Végül az ügyfélszámítógép a letöltött bootstrap programot futtatja.Finally, the client computer runs the downloaded bootstrap program.

A kezdeti fázisában ez a protokoll egy olyan részhalmazán, a DHCP-üzenetek engedélyezése az ügyfél felderíteni egy rendszerindító kiszolgálót piggybacks (Ez azt jelenti, hogy letölti a végrehajtható fájlokat az új számítógép-telepítő kiszolgáló).The initial phase of this protocol piggybacks on a subset of the DHCP messages to enable the client to discover a boot server (that is, a server that delivers executable files for new computer setup). Az ügyfélszámítógép a lehetőség segítségével IP-címének (Ez az elvárt viselkedés) , de ehhez nem szükséges.The client computer may use the opportunity to obtain an IP address (which is the expected behavior) but is not required to do so.

Ez a protokoll második fázisában kerül sor az ügyfélszámítógépen és a rendszerindító kiszolgálók közötti, és a DHCP üzenet formátumot használja, mint a megfelelő formátumba kommunikációhoz.The second phase of this protocol takes place between the client computer and a boot server and uses the DHCP message format as a convenient format for communication. A második fázisában egyébként nem vonatkozik a a szabványos DHCP-szolgáltatásokat.This second phase is otherwise unrelated to the standard DHCP services. A következő néhány oldalain helyzeteit vázolják fel, a lépés-által-folyamat lépés PXE ügyfél számítógép inicializálása során.The next few pages outline the step-by-step process during PXE client computer initialization.

További információ a PXE rendszerindító-örökölt vagy vegyes módban futó Windows-telepítési szolgáltatásaival kapcsolatos problémák a Microsoft Support cikke leírása a PXE interakció között PXE ügyfél, a DHCP és a RIS-kiszolgáló .For more information on troubleshooting PXE boot-related issues in Windows Deployment Services running in Legacy or Mixed mode, see the Microsoft Support article Description of PXE Interaction Among PXE Client, DHCP, and RIS Server.

Tekintse át a következő megoldásokat a PXE rendszerindítási problémák:Review the following solutions for PXE boot issues:

Tiltsa le a Windows PE-naplózás Windows telepítési szolgáltatásokDisable Windows PE Logging in Windows Deployment Services

Az első eljárás ajánlott, győződjön meg arról, hogy setupapi.log történő naplózás le van tiltva.The first procedure recommended is to make sure that logging to setupapi.log has been disabled.

Ellenőrizze a megfelelő DHCP-konfigurálásEnsure the Proper DHCP Configuration

Attól függően, hogy az útválasztó modellek használja, az adott útválasztó-konfigurálási a szórásos DHCP-továbbításra is támogatott, vagy alhálózathoz (vagy útválasztó-illesztő) vagy egy adott állomásra.Depending on the router models in use, the specific router configuration of DHCP broadcast forwarding may be supported to either a subnet (or router interface) or a specific host. Ha a DHCP-kiszolgálók és a Windows-telepítési szolgáltatásokat futtató számítógép ugyanarra a gépre, gondoskodjon arról, hogy az útválasztók, amely továbbítja a DHCP-kereső tervezték, hogy a DHCP-és a Windows-telepítési szolgáltatások fogadásához az ügyfél szórás; Ellenkező esetben az ügyfélszámítógép nem kapja meg a távoli rendszerindítási kérelemre adott válasz.If the DHCP servers and the computer running Windows Deployment Services are separate computers, ensure that the routers that forward DHCP broadcasts are designed so that both the DHCP and Windows Deployment Services servers receive the client broadcasts; otherwise, the client computer does not receive a reply to its remote boot request.

Nincs olyan útválasztó közötti az ügyfélszámítógép és a távoli kiszolgáló, amely nem engedélyezi, hogy a DHCP-alapú kéréseket, és a válaszok keresztül?Is there a router between the client computer and the remote installation server that is not allowing the DHCP-based requests or responses through? Ha a Windows-telepítési szolgáltatások ügyfélszámítógép és a Windows-telepítési kiszolgáló külön alhálózatokon vannak, a útválasztót a Windows-telepítési szolgáltatások kiszolgálójára DHCP-csomagok továbbítására két rendszerek között.When the Windows Deployment Services client computer and the Windows Deployment Services server are on separate subnets, configure the router between the two systems to forward DHCP packets to the Windows Deployment Services server. Ezzel az elrendezéssel szükség, mert a Windows-telepítési szolgáltatások ügyfélszámítógépek felderítése a központi Windows-telepítési szolgáltatások kiszolgálójának egy DHCP-szórási üzenet használatával.This arrangement is necessary, because Windows Deployment Services client computers discover a Windows Deployment Services server by using a DHCP broadcast message. Az ügyfélszámítógépek DHCP szórás set továbbítás be útválasztó DHCP nélkül nem éri el a Windows-telepítési szolgáltatások kiszolgálójára.Without DHCP forwarding set up on a router, the client computers’ DHCP broadcasts do not reach the Windows Deployment Services server. A DHCP-továbbítás folyamata van más néven DHCP Proxy vagy IP-segítő cím az útválasztó-konfiguráció laborútmutatókkal.This DHCP forwarding process is sometimes referred to as DHCP Proxy or IP Helper Address in router configuration manuals. Tekintse meg a DHCP-továbbítás egy adott útválasztón beállításával kapcsolatos további információk az útválasztó utasításokat.Refer to the router instructions for more information about setting up DHCP forwarding on a specific router.

PXE IP-cím hozzárendelés válaszidő növeléseImprove PXE IP Address Assignment Response Time

A következő elemek ellenőrizze, hogy hosszú ideig tart (15 – 20 másodperc) a PXE ügyfél számítógép IP-cím beolvasása:Check the following elements if it is taking a long time (15–20 seconds) for the PXE client computer to retrieve an IP address:

 • A hálózati adapter a célszámítógép és a kapcsolón, vagy állítsa be ugyanazon gyorsasága útválasztó vannak (automatikus, kétirányú, teljes, és így tovább)Are the network adapter on the target computer and the switch or router set to the same speed (automatic, duplex, full, and so on)

 • Az IP-cím van a Windows-telepítési kiszolgáló az IP-segítő fájlban az útválasztón keresztül, amely a kapcsolat?Is the IP address for the Windows Deployment Services server in the IP Helper file on the router through which the connection is made? Ha a lista az IP-címek az IP-segítő fájlban hosszú, hogy áthelyezheti a felső Windows-telepítési szolgáltatások kiszolgálójának címeIf the list of IP addresses in the IP Helper file is long, can you move the address for the Windows Deployment Services server near the top

A telepítési folyamat újraindításaRestarting the Deployment Process

Probléma: Tesztelés és hibaelhárítás egy új vagy módosított feladatütemezés, közben szükség lehet a számítógép újraindítását, hogy a telepítési folyamat is kezdenie a.Problem: While testing and troubleshooting a new or modified task sequence, you may need to restart the target computer so that the deployment process can start over from the beginning. Váratlan eredményekhez fordulhat elő, mert MDT nyomon követi, hogy a telepítés előrehaladását adatok írásával a merevlemezre; bármely indítsa újra a célszámítógép folytatni, ahol abbamaradtak, az előző újraindítás MDT rendelkezik.Unexpected results may occur, because MDT keeps track of its progress by writing data to the hard disk; any restart of the target computer has MDT resume where it left off at the previous restart.

Lehetséges megoldás: Az elejéről indítsa újra a központi telepítési folyamatának engedélyezéséhez törölje a C:\MININT és C:\_SMSTaskSequence mappák a célszámítógép újraindítása előtt.Possible Solution: To allow the deployment process to restart from the beginning, delete the C:\MININT and C:\_SMSTaskSequence folders prior to restarting the target computer.

A SysprepSysprep

Tekintse át a Sysprep-kapcsolatos problémák és megoldások:Review Sysprep-related problems and solutions:

A számítógép fiók nem a megfelelő szervezeti egységThe Computer Account Is in the Wrong OU

Probléma: A számítógép megfelelően csatlakozik a tartományhoz, de a számítógépfiók a megfelelő szervezeti egységben.Problem: The target computer is properly joined to the domain, but the computer account is in the wrong OU.

Lehetséges megoldás 1: Ha egy fiók előtti-létezik-e a célszámítógép, a fiók marad az eredeti szervezeti egységben.Possible Solution 1: If an account pre-exists for the target computer, the account will remain in its original OU. A fiók a megadott szervezeti Egységhez való áthelyezéséhez adja hozzá a feladatütemezéshez egy lépést, amely egy automatizálási eszköz, például a Microsoft Visual Basic® Scripting Edition, használja a fiók történő áthelyezéséhez.To move the account to the specified OU, add a task sequence step that uses an automation tool, such as a Microsoft Visual Basic® Scripting Edition, to move the account.

Lehetséges megoldás 2: Győződjön meg arról, hogy a megadott szervezeti egység a megfelelő formátumban van, és arról, hogy létezik.Possible Solution 2: Verify that the specified OU is in the correct format and that it exists. A megfelelő OU-formátumúnak kell lennie OU=Reception,OU=NYC,DC=Woodgrovebank,DC=com.The correct OU format should be OU=Reception,OU=NYC,DC=Woodgrovebank,DC=com.

Configuration ManagerConfiguration Manager

Probléma: A REF megjelenített hibaüzeneten _Ref308174600 \h 3. ábra jelenik meg, ha létrehozásakor a Configuration Manager PXE szolgáltatási pont használata a hozzon létre saját maga-PXE tanúsítvány aláírására használatos a beállítás.Problem: The error message shown in REF _Ref308174600 \h Figure 3 is displayed when you attempt to create a Configuration Manager PXE service point using the Create self-signed PXE certificate option.

TroubleshootingReference3TroubleshootingReference3
Ábra: SEQ ábra \ * ARABIC 3.Figure SEQ Figure \* ARABIC 3. PXE szolgáltatási pont hibaPXE service point error

Ábra: SEQ ábra \ * ARABIC 3. PXE szolgáltatási pont hibaFigure SEQ Figure \* ARABIC 3. PXE service point error

Lehetséges megoldás: Ha a PXE szolgáltatási pont a korábban már létező, konfigurálja a kiszolgálón, a PXE szolgáltatási pont nem törölték az önkiszolgáló-tanúsítványokat létrehozni, azt eltávolításakor.Possible Solution: If a PXE service point previously existed on the server you are configuring, the PXE service point may not have deleted the self-created certificates when you uninstalled it. Törölje a PXE tanúsítvány mappát a c: meghajtó\dokumentumok és beállítások\felhasználói_neve\alkalmazásadatok\Microsoft\titkosítási\RSA, ahol felhasználói_neve a jelenlegi konfiguráció végző felhasználó neve, vagy ki hajtotta végre az előző konfigurációt.Delete the PXE certificate folder from C:\Documents and Settings\user_name\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA, where user_name is the name of the user performing the current configuration or who performed the previous configuration. Az új helyszerepkör varázsló a Configuration Manager konzolon kell sikeresen befejezni, ha a mappa törölt.The New Site Role Wizard in the Configuration Manager console should successfully finish when you have deleted the folder.

FeladatütemezésekTask Sequences

Tekintse át a feladat feladatütemezési – kapcsolatos problémák és megoldások:Review task sequence–related problems and solutions:

A feladatütemezés nem fejeződik be sikeresen megtörténtThe Task Sequence Does Not Finish Successfully

Probléma: Feladatütemezés előfordulhat, hogy nem fejeződik be sikeresen, vagy előre nem látható viselkedéshez rendelkezik.Problem: Task sequence may not finish successfully or has unpredictable behavior.

Lehetséges megoldás: A operációs rendszer telepítése feladatütemezési lépés (az LTI) vagy a operációs rendszer lemezképének alkalmazása feladatütemezési lépés (UDI és ZTI)esetleg módosíthatták után a feladatütemezési lépés létrehozásának következményekhez vezethet.Possible Solution: The Install Operating System task sequence step (for LTI) or the Apply Operating System Image task sequence step (for UDI and ZTI) may have been modified after the creation of the task sequence step can lead to unpredictable results. Például, ha a feladatütemezés központi telepítése egy 32 jött létre-bites Windows 8.1-lemezképet, majd később a operációs rendszer telepítése feladatütemezési lépés vagy a operációs rendszer lemezképének alkalmazása feladat a feladatütemezési lépés megváltozott való hivatkozáshoz egy 64-bites Windows 8.1-lemezképet, a feladatütemezés futása nem sikerült.For example, if a task sequence was created to deploy a 32-bit Windows 8.1 image, and then later the Install Operating System task sequence step or the Apply Operating System Image task sequence step was changed to reference a 64-bit Windows 8.1 image, the task sequence may not run successfully.

Javasoljuk, hogy egy új feladatütemezés létrehozása egy másik operációs rendszer lemezképének központi telepítéséről.It is recommended that a new task sequence is created to deploy a different operating system image.

Az OEM feladatütemezés helytelenül jelenik meg a rendszerindító lemezképek különböző processzorarchitektúrához készültThe OEM Task Sequence Incorrectly Appears for a Boot Image Created for a Different Processor Architecture

Probléma: A rendszerindító lemezkép egy más processzorarchitektúrájú LTI OEM feladat feladatütemezési sablonon alapuló feladatütemezés jelenik meg.Problem: A task sequence based on a LTI OEM task sequence template is showing up for a boot image with a different processor architecture. Például egy számítógép-Gyártói központilag telepítő feladatütemezést egy 64-egy 32 bites operációs rendszer látható-bites rendszerindító lemezképet.For example, an OEM task sequence that deploys a 64-bit operation system is showing on a 32-bit boot image.

Lehetséges megoldás: Ez az elvárt viselkedés, OEM feladatütemezések az LTI nem tekinthető kell lennie "platform-adott" mindig megjelenik, a rendszerindító lemezkép a processzor architektúrájától függetlenül.Possible Solution: This is expected behavior as OEM task sequences in LTI are not considered to be “platform-specific” will always be listed, regardless of the processor architecture of the boot image.

Hibás feladatütemezési elem (érvénytelen az operációs rendszer GUID) üzenet a Windows központi telepítése varázslóBad Task Sequence Item (Invalid OS GUID) Message in the Windows Deployment Wizard

Probléma: A Windows központi telepítése varázsló futtatásakor a varázsló megjeleníti a hibaüzenet a következő "hibás feladatütemezési elem (érvénytelen az operációs rendszer GUID)."Problem: When running the Windows Deployment Wizard, the wizard displays the error message “Bad Task Sequence Item (Invalid OS GUID).” Az operációs rendszer van a listában szereplő OperatingSystem.xml; az operációs rendszer azonban nem jelenik meg a központi telepítési munkaterület.The operating system is listed in the OperatingSystem.xml file; however, the operating system is not displayed in the Deployment Workbench.

Lehetséges megoldás: Az eredeti operációs rendszer forrás társított két vagy több WIM fájlok rendelkezik.Possible Solution: The original operating system source has two or more WIM files associated. A feladatütemezés társított SKU törlődik; azonban más termékváltozatok az operációs rendszer forrás még mindig létezik.A SKU that is associated with a task sequence is deleted; however, other SKUs for the operating system source still exist. Ha a feladatütemezést, amely hivatkozik a törölt SKU van-e kijelölve a válassza ki a végrehajtani ezen a számítógépen feladatsort a Windows központi telepítési varázsló, a hibaüzenet a következő varázslólap "hibás feladatütemezési elem ( Érvénytelen az operációs rendszer GUID)"gombra kattintva megjelenik következő oldalon.When the task sequence that references the deleted SKU is selected on the Select a task sequence to execute on this computer wizard page in the Windows Deployment Wizard, the error message “Bad Task Sequence Item (Invalid OS GUID)" is displayed after you click Next on the wizard page.

A probléma megoldásához hajtsa végre az alábbi műveletek közül:To resolve this problem, perform one of the following tasks:

 • Távolítsa el a termékváltozatokat az operációs rendszer forrás.Remove all SKUs from the operating system source. A Windows központi telepítése varázsló általában úgy viselkedik, és a hibaüzenet nem jelenik meg.The Windows Deployment Wizard behaves normally, and the error message is not displayed.

 • Módosítsa a feladatütemezésnek használni a különböző operációs rendszer lemezképét.Change the task sequence to use a different operating system image.

Hálózati beállítások alkalmazásaApply Network Settings

Probléma: A hálózati kapcsolat neve a központi telepítési munkaterület konfigurálásakor érvényesítési hiba jelenít meg az üzenetet, "Adjon meg egy érvényes nevet a hálózati adapterhez."Problem: When configuring the network connection name in the Deployment Workbench, a validation error prompts you with the message, “Please enter a valid name for the network adapter.”

Lehetséges megoldás: Távolítsa el a szóközöket és érvénytelen karaktereket a megadott kapcsolat neve.Possible Solution: Remove any spaces and invalid characters from the specified connection name.

Hiba esetén folytatás használataUse Continue on Error

MDT-feladatütemezés nincs beállítva a hiba továbbra is, és a feladatütemezés hibát ad vissza, ha az adott feladatütemezési csoport összes fennmaradó feladatütemezés kimarad.If a MDT task sequence is configured not to continue on error and that task sequence returns an error, all remaining task sequences in that task sequence group are skipped. Azonban a Fennmaradó feladatütemezési csoportok dolgoznak fel.However, the remaining task sequence groups are processed. Ügyeljen a következőkre:Consider the following:

Két feladatütemezési csoportok létrejöttek, és vagy a csoport tartalmazza az egynél több feladatütemezési lépés:Two task sequence groups have been created, and either group contains more than one task sequence step:

 • CsoportGroup A

  • A lépésStep A

  • B lépésbenStep B

 • B csoportGroup B

  • A lépésStep A

  • B lépésbenStep B

  Ha csoport\lépés A van konfigurálva, nem folytatja a hibát, majd a csoport A\lépés B nem fogja feldolgozni.If Group A\Step A is configured not to continue on error, then Group A\Step B will not be processed. B csoport összes feladatütemezési lépések azonban lesz feldolgozva.However, all task sequence steps in Group B will be processed.

A felhasználói állapot áttelepítési eszközThe User State Migration Tool

Tekintse át az USMT-kapcsolatos problémák és megoldások:Review USMT-related problems and solutions:

 • Hálózati megosztott mappákban tárolt dokumentumok mutató parancsikonok nem lehet visszaállítani, leírtaknak megfelelően hiányzó asztali parancsikonok.Shortcuts that point to documents stored in network shared folders may not be restored properly as described in Missing Desktop Shortcuts.

Hiányzó parancsikonMissing Desktop Shortcuts

Probléma: Miközben a USMT felhasználói adatok áttelepítésére, hálózati dokumentumok mutató parancsikonok nem állítható vissza.Problem: While using USMT to migrate user data, shortcuts that point to network documents may not be restored. A rendszer rögzíti a parancsikonok során Scanstate; azonban azok soha nem állítja vissza a célszámítógép Loadstate során.The shortcuts are captured during Scanstate; however, they are never restored to the target computer during Loadstate.

Lehetséges megoldás: A következő sor megjegyzésbe és MigUser.xml fájl szerkesztése:Possible Solution: Edit the MigUser.xml file and comment out the following line:

Eredeti:Original:

<include> filter='MigXmlHelper.IgnoreIrrelevantLinks()'> 

Módosította:Modified:

<include> <!-- filter='MigXmlHelper.IgnoreIrrelevantLinks()'> --> 

Windows Imaging Format fájlokWindows Imaging Format Files

Tekintse át a WIM-kapcsolatos problémák és megoldások:Review WIM-related problems and solutions:

 • LTI és ZTI központi telepítések sikertelen, és a WIM-fájl hibák a BDD.log nevű fájlban ismertetett módon WIM-fájl sérült.LTI and ZTI deployments fail with WIM file errors in the BDD.log file as described in Corrupt WIM File.

WIM-fájl sérültCorrupt WIM File

Probléma: Lemezkép központi telepítésekor a telepítés meghiúsul, és a BDD.log nevű fájlban az alábbi bejegyzéseket:Problem: When deploying an image, the deployment fails with the following entries in the BDD.log file:

 • The image \\Server\Deployment$\Operating Systems\Windows\version1.wim was not applied successfully by ImageX, rc = 2 
  
 • LTIApply COMPLETED. Return Value = 2 
  
 • ZTI ERROR - Non-zero return code by LTIApply, rc = 2 
  

  Vizsgálja meg a problémát a WIM-fájl használatával ImageX eredmények a hibás csatlakoztatásával "az adat érvénytelen."Investigate the issue by mounting the WIM file using ImageX results in the error, “The data is invalid.” További vizsgálat azt mutatja, hogy a .wim fájl időbélyegzője több évvel az aktuális dátum előtt.Further investigation shows that the date stamp of the .wim file is many years before the current date. Akkor lehet, hogy egy másik folyamat, például víruskereső, lett okozó a .wim-fájl megnyitása után azt korábban már be lett zárva, egy olvasási vagy írási folyamat befejezésekor.It is possible that another process, such as a virus scanner, was holding the .wim file open after it was previously closed at the conclusion of a Read or Write process.

  Lehetséges megoldás: Állítsa vissza a .wim fájl biztonsági másolatokat tartalmazó adathordozóról.Possible Solution: Restore the .wim file from backup media.

Windows PEWindows PE

Tekintse át a Windows PE – kapcsolatos problémák és megoldások:Review Windows PE–related problems and solutions:

Központi telepítési folyamat nem kezdeményezett – korlátozott RAM vagy vezeték nélküli hálózati AdapterDeployment Process Not Initiated—Limited RAM or Wireless Network Adapter

Probléma: Kép az egyes célszámítógépeken való telepítésekor a Windows PE elindul, fut wpeinit, megnyílik egy parancssori ablakot, de ténylegesen ne indítsa el a telepítési folyamat.Problem: When deploying an image to certain target computers, Windows PE starts, runs wpeinit, opens a Command Prompt window but does not actually start the deployment process. A probléma elhárításához által a célszámítógépről hálózati meghajtó leképezésének azt jelzi, hogy a hálózati adapter illesztőprogramjai nincsenek betöltve.Troubleshooting the problem by mapping a network drive from the target computer indicates that the network adapter drivers are not loaded.

Lehetséges megoldás 1: a telepítési varázsló nem indul el, mert nincs elegendő memória.Possible Solution 1: The Deployment Wizard is not starting, because there is insufficient RAM. Győződjön meg arról, hogy a számítógép rendelkezik-e legalább 512 MB RAM és, hogy a nem megosztott videomemóriát 64 MB-nál a 512 MB használ.Verify that the target computer has at least 512 MB of RAM and that no shared video memory consumes more than 64 MB of the 512 MB.

Az MDT támogató Windows PE azon verzióit nem tudja futtatni a célszámítógépen, amely kisebb, mint 512 MB memóriával rendelkezik.The versions of Windows PE that MDT supports are unable to run on a target computer that has less than 512 MB of RAM.

Lehetséges megoldás 2: A vezeték nélküli illesztőprogramok nem tartalmazzák a Windows PE-lemezképben.Possible Solution 2: Do not include the wireless drivers in the Windows PE image.

Központi telepítési folyamat nem kezdeményezett – hiányzó összetevőkDeployment Process Not Initiated—Missing Components

Probléma: A sikertelen központi telepítésnél hibaelhárításához, egy át kell tekinteni a BDD.log nevű fájl a következő bejegyzés sorolja fel:Problem: When troubleshooting a failed deployment, a review of the BDD.log file lists the following entry:

ERROR - Unable to create ADODB.Connection object, impossible to query SQL Server: ActiveX component can't create object (429). 

Lehetséges megoldás: Ez a hiba azt jelezheti, hogy a Windows PE-lemezkép nem lett létrehozva az MDT.Possible Solution: This error may indicate that the Windows PE image was not created using MDT. Ha a Configuration Manager használ, ne használjon egy meglévő Windows PE lemezképet, a Configuration Manager hozott létre; Ehelyett hozzon létre egy rendszerkép a Microsoft központi telepítési feladatütemezés importálása varázsló használatával.If you are using Configuration Manager, do not use one of the existing Windows PE images that Configuration Manager created; instead, create an image using the Import Microsoft Deployment Task Sequence Wizard.

Megjegyzés

A Windows PE-lemezképek, hogy a Configuration Manager létrehoz tartalmaz, amelyek támogatják a parancsfájlok, XML, és a Windows Management Instrumentation (WMI), összetevők, de azok nem tartalmaznak, amelyek támogatják a Microsoft ActiveX® Data Objects (ADO) összetevők.The Windows PE images that Configuration Manager creates contain components that support scripting, XML, and Windows Management Instrumentation (WMI), but they do not contain components that support Microsoft ActiveX® Data Objects (ADO).

Központi telepítési folyamat nem kezdeményezett – hiányzó vagy nem megfelelő illesztőprogramokDeployment Process Not Initiated—Missing or Incorrect Drivers

Probléma: Az egyes célszámítógépeken való telepítésekor a Windows PE elindul, fut wpeinit, megnyílik egy parancssori ablakot, de ténylegesen ne indítsa el a telepítési folyamat.Problem: When deploying to certain target computers, Windows PE starts, runs wpeinit, opens a Command Prompt window, but does not actually start the deployment process. Hibaelhárítás a célszámítógépről hálózati meghajtó leképezésének azt jelzi, hogy a hálózati adapter illesztőprogramjai nincsenek betöltve.Troubleshooting by mapping a network drive from the target computer indicates that the network adapter drivers are not loaded. A SetupAPI.log fájl felülvizsgálatát X: \Windows\System32\Inf azt jelzi, hogy a Windows PE állít elő hibák konfigurálását a hálózati adaptereken, amelyek egyike, ha "az illesztőprogram nem célja, ehhez a platformhoz."A review of the SetupAPI.log file located in X:\Windows\System32\Inf indicates that Windows PE generates errors when it is configuring the network adapter, one of which is, “This driver is not meant for this platform.” A kívánt illesztőprogramokat az Out-of-Box illesztőprogramok lista már már beszúrta a lemezképpel.The drivers in the Out-of-Box Drivers list have been injected into the image.

Lehetséges megoldás: Akkor lehet, hogy a Windows PE rendelkezik-e egy másik illesztőprogram illesztőprogram ütközik.Possible Solution: It is possible that Windows PE is having a driver conflict with another driver. Ha a Windows PE-lemezkép beállításainak konfigurálása a központi telepítési munkaterület, hozzon létre egy Windows PE illesztőprogramokat tartalmazza, csak a hálózati adapter és a tároló-illesztőprogramoktól, és adja meg a központi telepítési megosztás használatára csak a Windows PE illesztőprogram-csoport.When configuring the settings for the Windows PE image in the Deployment Workbench, create a Windows PE drivers group that contains only network adapter and storage drivers, and then configure the deployment share to use only the Windows PE driver group.

Központi telepítési folyamat folyamat diagramokDeployment Process Flow Charts

Ez a témakör két készlet MDT folyamata diagramok: egy LTI központi telepítések, egy, a Configuration Manager ZTI telepítésekhez.This section provides two sets of MDT flow charts: one for LTI deployments and one for ZTI deployments with Configuration Manager. Minden folyamatábra bemutatja a feladatok futtatása során, hogy a központi telepítési típus.Each flow chart illustrates the tasks run during that deployment type.

Ismerkedjen meg a telepítési folyamat folyamat diagramok szerint:Familiarize yourself with the deployment process flow charts by:

LTI telepítési folyamat folyamatábrákLTI Deployment Process Flowcharts

A következő fázisok folyamata diagramok áll rendelkezésre:Flow charts are provided for the following phases:

 • (4. ábra) érvényesítéseValidation (Figure 4)

 • (Az 5. ábra és a 6. ábra) állapot rögzítéseState Capture (Figure 5 and Figure 6)

 • A Preinstall (a 7. ábra, a 8. ábra és a 9. ábra)Preinstall (Figure 7, Figure 8, and Figure 9)

 • (A 10. ábrán) telepítéseInstall (Figure 10)

 • Postinstall (11. ábra és 12. ábra)Postinstall (Figure 11 and Figure 12)

 • Állapot visszaállítása (13. ábra, 14. ábra, 15. ábra és 16. ábra)State Restore (Figure 13, Figure 14, Figure 15, and Figure 16)

  TroubleshootingReference4TroubleshootingReference4
  4. ábraFigure 4. Az érvényesítési fázist folyamatábrájaFlow chart for the Validation Phase

  4. ábra. Az érvényesítési fázist folyamatábrájaFigure 4. Flow chart for the Validation Phase

  TroubleshootingReference5TroubleshootingReference5
  5. ábra.Figure 5. Az állapot rögzítése fázis (1/2.) folyamatábrájaFlow chart for the State Capture Phase (1 of 2)

  5. ábra. Az állapot rögzítése fázis (1/2.) folyamatábrájaFigure 5. Flow chart for the State Capture Phase (1 of 2)

  TroubleshootingReference6TroubleshootingReference6
  6. ábra.Figure 6. Az állapot rögzítése fázis (2 / 2) folyamatábrájaFlow chart for the State Capture Phase (2 of 2)

  6. ábra. Az állapot rögzítése fázis (2 / 2) folyamatábrájaFigure 6. Flow chart for the State Capture Phase (2 of 2)

  TroubleshootingReference7TroubleshootingReference7
  7. ábra.Figure 7. A Preinstall fázis (1. 3) folyamatábrájaFlow chart for the Preinstall Phase (1 of 3)

  7. ábra. A Preinstall fázis (1. 3) folyamatábrájaFigure 7. Flow chart for the Preinstall Phase (1 of 3)

  TroubleshootingReference8TroubleshootingReference8
  8. ábra.Figure 8. A Preinstall fázis (2 / 3) folyamatábrájaFlow chart for the Preinstall Phase (2 of 3)

  8. ábra. A Preinstall fázis (2 / 3) folyamatábrájaFigure 8. Flow chart for the Preinstall Phase (2 of 3)

  TroubleshootingReference9TroubleshootingReference9
  9. ábra.Figure 9. A Preinstall fázis (3 / 3) folyamatábrájaFlow chart for the Preinstall Phase (3 of 3)

  9. ábra. A Preinstall fázis (3 / 3) folyamatábrájaFigure 9. Flow chart for the Preinstall Phase (3 of 3)

  TroubleshootingReference10TroubleshootingReference10
  10. ábra.Figure 10. A telepítés fázis folyamatábrájaFlow chart for the Install Phase

  10. ábra. A telepítés fázis folyamatábrájaFigure 10. Flow chart for the Install Phase

  TroubleshootingReference11TroubleshootingReference11
  11. ábra.Figure 11. A Postinstall fázis (1/2.) folyamatábrájaFlow chart for the Postinstall Phase (1 of 2)

  11. ábra. A Postinstall fázis (1/2.) folyamatábrájaFigure 11. Flow chart for the Postinstall Phase (1 of 2)

  TroubleshootingReference12TroubleshootingReference12
  A Postinstall fázis (2 / 2) 12. ábra folyamatábrájaFigure 12 Flow chart for the Postinstall Phase (2 of 2)

  A Postinstall fázis (2 / 2) 12. ábra folyamatábrájaFigure 12 Flow chart for the Postinstall Phase (2 of 2)

  TroubleshootingReference13TroubleshootingReference13
  13. ábra.Figure 13. Az állapot-visszaállítási fázist (1-4) folyamatábrájaFlow chart for the State Restore Phase (1 of 4)

  13. ábra. Az állapot-visszaállítási fázist (1-4) folyamatábrájaFigure 13. Flow chart for the State Restore Phase (1 of 4)

  TroubleshootingReference14TroubleshootingReference14
  14. ábra.Figure 14. Az állapot-visszaállítási fázist (2, 4) folyamatábrájaFlow chart for the State Restore Phase (2 of 4)

  14. ábra. Az állapot-visszaállítási fázist (2, 4) folyamatábrájaFigure 14. Flow chart for the State Restore Phase (2 of 4)

  TroubleshootingReference15TroubleshootingReference15
  15. ábra.Figure 15. Az állapot-visszaállítási fázist (3, 4) folyamatábrájaFlow chart for the State Restore Phase (3 of 4)

  15. ábra. Az állapot-visszaállítási fázist (3, 4) folyamatábrájaFigure 15. Flow chart for the State Restore Phase (3 of 4)

  TroubleshootingReference16TroubleshootingReference16
  16. ábra.Figure 16. Az állapot-visszaállítási fázist (4. 4) folyamatábrájaFlow chart for the State Restore Phase (4 of 4)

  16. ábra. Az állapot-visszaállítási fázist (4. 4) folyamatábrájaFigure 16. Flow chart for the State Restore Phase (4 of 4)

ZTI telepítési folyamat folyamatábrákZTI Deployment Process Flowcharts

A következő fázisai a Configuration Manager ZTI telepítési folyamata diagramok áll rendelkezésre:Flow charts are provided for the following phases of ZTI deployment with Configuration Manager:

 • Az inicializálás (17. ábra)Initialization (Figure 17)

 • Érvényesítési (18. ábra)Validation (Figure 18)

 • Állapot rögzítése (19. ábra)State Capture (Figure 19)

 • A Preinstall (20. ábrát)Preinstall (Figure 20)

 • (21. ábrát) telepítéseInstall (Figure 21)

 • Postinstall (22. ábra)Postinstall (Figure 22)

 • Állapot visszaállítása (23. ábra és 24. ábra)State Restore (Figure 23 and Figure 24)

 • Rögzítési (25. ábra)Capture (Figure 25)

  TroubleshootingReference17TroubleshootingReference17
  17. ábra.Figure 17. Az inicializálási szakaszban folyamatábrájaFlow chart for the Initialization Phase

  17. ábra. Az inicializálási szakaszban folyamatábrájaFigure 17. Flow chart for the Initialization Phase

  TroubleshootingReference18TroubleshootingReference18
  18. ábra.Figure 18. Az érvényesítési fázist folyamatábrájaFlow chart for the Validation Phase

  18. ábra. Az érvényesítési fázist folyamatábrájaFigure 18. Flow chart for the Validation Phase

  TroubleshootingReference19TroubleshootingReference19
  19. ábra.Figure 19. Az állapot rögzítése fázis folyamatábrájaFlow chart for the State Capture Phase

  19. ábra. Az állapot rögzítése fázis folyamatábrájaFigure 19. Flow chart for the State Capture Phase

  TroubleshootingReference20TroubleshootingReference20
  20. ábra.Figure 20. A Preinstall fázis folyamatábrájaFlow chart for the Preinstall Phase

  20. ábra. A Preinstall fázis folyamatábrájaFigure 20. Flow chart for the Preinstall Phase

  TroubleshootingReference21TroubleshootingReference21
  21. ábra.Figure 21. A telepítés fázis folyamatábrájaFlow chart for the Install Phase

  21. ábra. A telepítés fázis folyamatábrájaFigure 21. Flow chart for the Install Phase

  TroubleshootingReference22TroubleshootingReference22
  22. ábra.Figure 22. A Postinstall fázis folyamatábrájaFlow chart for the Postinstall Phase

  22. ábra. A Postinstall fázis folyamatábrájaFigure 22. Flow chart for the Postinstall Phase

  TroubleshootingReference23TroubleshootingReference23
  23. ábra.Figure 23. Az állapot-visszaállítási fázist (1/2.) folyamatábrájaFlow chart for the State Restore Phase (1 of 2)

  23. ábra. Az állapot-visszaállítási fázist (1/2.) folyamatábrájaFigure 23. Flow chart for the State Restore Phase (1 of 2)

  TroubleshootingReference24TroubleshootingReference24
  24. ábra.Figure 24. Az állapot-visszaállítási fázist (2 / 2) folyamatábrájaFlow chart for the State Restore Phase (2 of 2)

  24. ábra. Az állapot-visszaállítási fázist (2 / 2) folyamatábrájaFigure 24. Flow chart for the State Restore Phase (2 of 2)

  TroubleshootingReference25TroubleshootingReference25
  25. ábra.Figure 25. A rögzítési fázis folyamatábrájaFlow chart for the Capture Phase

  25. ábra. A rögzítési fázis folyamatábrájaFigure 25. Flow chart for the Capture Phase

Segítségre van szüksége kereséseFinding Additional Help

Az MDT központi telepítési problémák megoldásához által található további segítséget:Find additional help in resolving MDT deployment problems by:

A Microsoft támogatásMicrosoft Support

A Microsoft Premier és Professional szintű támogatást a Microsoft központi telepítési eszközkészlet biztosít.Microsoft provides Premier and Professional level support for Microsoft Deployment Toolkit.

Professional szintű támogatást: http://support.microsoft.com/Professional level support: http://support.microsoft.com/

Premier szintű támogatást: https://premier.microsoft.com/Premier level support: https://premier.microsoft.com/

Megjegyzés

Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, lehet egyértelmű, hogy a problémát az MDT és a verziót.When contacting support, be clear that the issue is with MDT and the specific version.

Internetes támogatásInternet Support

Számos online források további hibaelhárítási segítséget nyújtani MDT túl mire terjednek a jelen útmutatóban.Many online sources provide additional troubleshooting assistance for MDT beyond what is covered in this reference. Online források a következők:These online sources include: