Az Endpoint Protection kártevő-definíciók letöltése a Windows Server Update Services (WSUS) a Configuration Manager engedélyezéseEnable Endpoint Protection malware definitions to download from Windows Server Update Services (WSUS) for Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Ha a WSUS szolgáltatást használja a kártevőirtó-definíciók naprakészen tartására, beállíthatja, hogy az automatikusan hagyja jóvá a definíciófrissítéseket.If you use WSUS to keep your antimalware definitions up to date, you can configure it to auto-approve definition updates. Bár a Configuration Manager szoftverfrissítéseinek használata az ajánlott módszer, hogy a definíciók mindig naprakészek, mint lehetővé teheti a felhasználók számára a definíciófrissítések manuális kezdeményezését is konfigurálhatja a WSUS.Although using Configuration Manager software updates is the recommended method to keep definitions up to date, you can also configure WSUS as a method to allow users to manually initiate definition updated. Az alábbi eljárásokkal állíthatja be a WSUS-t a definíciók frissítési forrásaként.Use the following procedures to configure WSUS as a definition update source.

A Configuration Manager szoftverfrissítések Endpoint Protection definíciófrissítéseinek szinkronizálásaTo synchronize Endpoint Protection definition updates in Configuration Manager software updates

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson az Adminisztrációelemre.In the Configuration Manager console, click Administration.

 2. Az Adminisztráció munkaterületen bontsa ki a Helykonfigurációcsomópontot, majd kattintson a Helyekelemre.In the Administration workspace, expand Site Configuration, and then click Sites.

 3. Válassza ki a helyet, amely tartalmazza a szoftverfrissítési pontot.Select the site that contains your software update point. A Beállítások csoportban kattintson a Helyösszetevők konfigurálása, majd a Szoftverfrissítési pontelemre.In the Settings group, click Configure Site Components, and then click Software Update Point.

 4. A Szoftverfrissítési pont összetevő tulajdonságai párbeszédpanel Besorolások lapján jelölje be a Definíciófrissítések jelölőnégyzetet.On the Classifications tab of the Software Update Point Component Properties dialog box, select the Definition Updates check box.

 5. Adja meg a WSUS által frissített termékeket :Specify the Products updated with WSUS:

  • A Windows 8.1-es és régebbi verziók esetében a Szoftverfrissítési pont összetevő tulajdonságai párbeszédpanel Termékek lapján jelölje be a Forefront Endpoint Protection 2010 jelölőnégyzetet.For Windows 8.1 and earlier, on the Products tab of the Software Update Point Component Properties dialog box, select the Forefront Endpoint Protection 2010 check box.

  • A Windows 10-es és újabb verziók esetében a a termékek lapján a szoftverfrissítési pont összetevő tulajdonságai párbeszédpanel párbeszédpanelen válassza ki a a Windows Defender jelölőnégyzeteket.For Windows 10 and later, on the Products tab of the Software Update Point Component Properties dialog box, select the Windows Defender check boxes.

 6. Kattintson az OK gombra a Szoftverfrissítési pont összetevő tulajdonságai párbeszédpanel bezárásához.Click OK to close the Software Update Point Component Properties dialog box.

  A következő eljárás használatával az Endpoint Protection frissítések konfigurálása, ha a WSUS-kiszolgáló nincs integrálva a Configuration Manager-környezetben.Use the following procedure to configure Endpoint Protection updates when your WSUS server is not integrated into your Configuration Manager environment.

Az Endpoint Protection definíciófrissítéseinek szinkronizálása a különálló WSUS szolgáltatásbanTo synchronize Endpoint Protection definition updates in standalone WSUS

 1. A WSUS felügyeleti konzolján bontsa ki a Számítógépekcsomópontot, kattintson a Beállításokelemre, majd kattintson a Termékek és besorolásokelemre.In the WSUS administration console, expand Computers, click Options, and then click Products and Classifications.

 2. Adja meg a WSUS által frissített termékeket :Specify the Products updated with WSUS:

  • A Windows 8.1-es és régebbi verziók esetében a Szoftverfrissítési pont összetevő tulajdonságai párbeszédpanel Termékek lapján jelölje be a Forefront Endpoint Protection 2010 jelölőnégyzetet.For Windows 8.1 and earlier, on the Products tab of the Software Update Point Component Properties dialog box, select the Forefront Endpoint Protection 2010 check box.

  • A Windows 10-es és újabb verziók esetében a a termékek lapján a szoftverfrissítési pont összetevő tulajdonságai párbeszédpanel párbeszédpanelen válassza ki a a Windows Defender jelölőnégyzeteket.For Windows 10 and later, on the Products tab of the Software Update Point Component Properties dialog box, select the Windows Defender check boxes.

 3. A Termékek és besorolások párbeszédpanel Besorolások lapján jelölje be a Definíciófrissítések és a Frissítések jelölőnégyzetet.On the Classifications tab of the Products and Classifications dialog box, select the Definition Updates and Updates check boxes.

A definíciófrissítések jóváhagyásaApproving Definition Updates

Endpoint Protection definíciófrissítéseinek jóvá lehet, és le a WSUS-kiszolgálót, mielőtt azok a rendelkezésre álló frissítések listáját kérő ügyfeleknek érhetők el.Endpoint Protection definition updates must be approved and downloaded to the WSUS server before they are offered to clients that request the list of available updates. Az ügyfelek csatlakoznak a WSUS-kiszolgálóhoz a megfelelő frissítések kereséséhez, majd kérik a legújabb jóváhagyott definíciófrissítéseket.Clients connect to the WSUS server to check for applicable updates and then request the latest approved definition updates.

A definíciók és a frissítések jóváhagyása a WSUS-benTo approve definitions and updates in WSUS

 1. A WSUS felügyeleti konzolján kattintson a Frissítéseklehetőségre, majd a Minden frissítés lehetőségre vagy arra a frissítési osztályra, amelyet szeretne jóváhagyni.In the WSUS administration console, click Updates, and then click All Updates or the classification of updates that you want to approve.

 2. A frissítések listáján kattintson a jobb gombbal arra az egy vagy több frissítésre, amelynek engedélyezni szeretné a telepítését, majd kattintson a Jóváhagyásgombra.In the list of updates, right-click the update or updates you want to approve for installation, and then click Approve.

 3. A Frissítések jóváhagyása párbeszédpanelen jelölje ki azt a számítógépcsoportot, amelynek engedélyezni szeretné a frissítését, és kattintson a Telepítésre jóváhagyvalehetőségre.In the Approve Updates dialog box, select the computer group for which you want to approve the updates, and then click Approved for Install.

  Manuális jóváhagyás mellett azt is beállíthatja a definíciófrissítések automatikus jóváhagyási szabályok, és az Endpoint Protection frissíti.In addition to manual approval, you can also set an automatic approval rule for definition updates and Endpoint Protection updates. Ez konfigurálja a WSUS automatikus jóváhagyása a WSUS által letöltött Endpoint Protection definíciófrissítéseinek.This will configure WSUS to automatically approve Endpoint Protection definition updates downloaded by WSUS.

Automatikus jóváhagyási szabály konfigurálásaTo configure an automatic approval rule

 1. A WSUS felügyeleti konzolján kattintson a Beállítások, majd az Automatikus jóváhagyásoklehetőségre.In the WSUS administration console, click Options, and then click Automatic Approvals.

 2. A Frissítési szabályok lapon kattintson az Új szabályelemre.On the Update Rules tab, click New Rule.

 3. Az a szabály hozzáadása párbeszédpanel 1. lépés: Válassza a Tulajdonságok, jelölje be a Ha a frissítés egy bizonyos besorolásban történik jelölőnégyzetet.In the Add Rule dialog box, under Step 1: Select properties, select the When an update is in a specific classification check box.

 4. A 2. lépés: A Tulajdonságok szerkesztése, kattintson a bármely besorolás.Under Step 2: Edit the properties, click any classification.

 5. Törölje az összes jelölőnégyzetet a Definíciófrissítésekkivételével, és kattintson az OKgombra.Clear all check boxes except Definition Updates, and then click OK.

 6. Az a szabály hozzáadása párbeszédpanel 1. lépés: Válassza a Tulajdonságok, jelölje be a Ha egy frissítés egy bizonyos termékben van jelölőnégyzetet.In the Add Rule dialog box, under Step 1: Select properties, select the When an update is in a specific product check box.

 7. A 2. lépés: A Tulajdonságok szerkesztése, kattintson a bármely termék.Under Step 2: Edit the properties, click any product.

 8. Törölje az összes jelölőnégyzetet a Windows 8.1-es és régebbi verzióknál a Forefront Endpoint Protection vagy a Windows 10-es és újabb verzióknál a Windows Defender kivételével, és kattintson az OKgombra.Clear all check boxes except Forefront Endpoint Protection for Windows 8.1 and earlier or Windows Defender for Windows 10 and later, and then click OK.

 9. A 3. lépés: Adjon meg egy nevet, adja meg a szabály nevét, és kattintson OK.Under Step 3: Specify a name, enter a name for the rule, and then click OK.

 10. Az Automatikus jóváhagyások párbeszédpanelen jelölje be a jelölőnégyzetet az újonnan létrehozott szabály mezőben, és kattintson a szabály futtatásaelemre.In the Automatic Approvals dialog box, select the check box for the newly created rule and then click Run rule.

Megjegyzés

A WSUS-kiszolgálón és az ügyfélszámítógépeken a teljesítmény maximalizálásához utasítsa el a régi definíciófrissítéseket.To maximize performance on your WSUS server and client computers, decline old definition updates. A feladat elvégzéséhez automatikus jóváhagyást állíthat be a változatokhoz és automatikus elutasítást a lejárt frissítésekhez.To accomplish this task, you can configure automatic approval for revisions and automatic declining of expired updates. További információért olvassa el a 938947-es számú cikket a Microsoft tudásbázisában.For more information, see Microsoft Knowledge Base article 938947.