Az erőforráskészlet kialakításával kapcsolatos szempontokResource pool design considerations

Fontos

A Operations Manager ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Operations Manager 2019-re.This version of Operations Manager has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Operations Manager 2019.

Az erőforráskészlet felügyeleti kiszolgálók és/vagy átjárókiszolgálók gyűjteménye, amelyek a munkát egymás között osztják el, és átveszik a meghibásodott tag munkáját.A Resource Pool is a logical grouping of management servers and/or gateway servers used to distribute work among themselves and take over work from a failed member. Más szóval, magas rendelkezésre állást és méretezhetőséget biztosítanak a munkafolyamatok számára.In other words, they provide high availability and scalability for workflows. A felügyeleti csoport tervezésekor bizonyos szempontokat figyelembe kell vennie, ha hálózati eszközöket, Linux-/UNIX rendszereket, illetve egyéb erőforráskészletet használó alkalmazásokat és szolgáltatásokat kíván megfigyelni.When designing a management group, considerations must be made for monitoring of network devices, Linux/UNIX systems, and other workloads that are designed to take advantage of a resource pool.

ÁttekintésOverview

Az erőforráskészletek a figyelés folytonosságát biztosítják azáltal, hogy több, tagnak minősülő felügyeleti kiszolgálót és/vagy átjárókiszolgálót is biztosítanak, amelyek átvehetik a figyelési munkafolyamatokat, ha a készlet valamelyik tagja elérhetetlenné válik.Resource pools ensure the continuity of monitoring by providing multiple members, which are management servers and/or gateway servers that can take over monitoring workflows if one of the members of the pool becomes unavailable. Erőforráskészletek speciális céllal is létrehozhatók.You can create resource pools for specific purposes. Elsődleges adatközpontjában létrehozhat például egy felügyeleti kiszolgálókból álló erőforráskészletet a hálózati eszközök monitorozására.For example, you might create a resource pool of management servers in your primary data center to monitor network devices.

Az erőforráskészletek hasonló logikát alkalmaznak, mint a fürtözött „csomóponttöbbségek”, ahol (< a készlet tagjainak számító csomópontok száma > /2) + 1.Resource pools apply a logic similar to clustering “majority node set”, where (< number of nodes as members of the pool > /2) + 1. Az erőforráskészletben legalább három tagnak kell lennie a kvórum fenntartásához, amelynek pedig meg kell haladnia a készletben a kvórumról szavazó tagok 50%-át a készlet rendelkezésére állásának fenntartásához.At a minimum, there must be three members in the pool to maintain quorum, which must be more than 50% of the quorum voting members in a pool to maintain availability of the pool. Ha a készletben csak két tag van, és az egyik elérhetetlen, akkor a kvórum elveszett.If you only have two members of the pool, and one is unavailable, you have lost quorum.

Az operatív konzolon létrehozott minden erőforráskészlet esetében a Operations Manager-adatbázist, amely az alapértelmezett megfigyelőkénthivatkozik, mindig szavazásra kerül, még akkor is, ha a készletben még a tagok száma is elérhető a kvórum elérésének engedélyezéséhez.For every resource pool created in the Operations console, the Operations Manager database, which is referred to as the default observer, is always given a vote, even if you have an even number of members in the pool to allow quorum to be reached. Ez a felügyeleti csoport első létrehozásakor létrejövő három erőforráskészlet esetében is így van – ezzel később fogunk foglalkozni.This also applies to the three resource pools created by default when you first create the management group, which is discussed later in this topic. A NewSCOM-ResourcePool PowerShell- parancsmag használatával létrehozott összes erőforráskészlet esetében alapértelmezés szerint le van tiltva a beállítás.For all resource pools created using the PowerShell cmdlet NewSCOM-ResourcePool, it's set to disabled by default. Ha az Operations Manager-adatbázist használja alapértelmezett megfigyelőként, azzal csökkentheti a felügyeleti csoport komplexitását, mivel elegendő két felügyeleti kiszolgálót üzembe helyezni az erőforráskészletek magas rendelkezésére állásának fenntartásához.Including the Operations Manager database as the default observer reduces complexity of your management group by only requiring you to deploy two management servers at a minimum to maintain high availability of your resource pools.

Az erőforráskészletek támogatására szolgál a Megfigyelők szerepkör is.Another role supporting a resource pool are Observers. Ez egy felügyeleti kiszolgáló vagy egy átjárókiszolgáló, amely nem vesz részt a készlet munkafolyamatainak betöltésében; azonban részt vesznek a kvórum határozataiban.This is a management server or a Gateway server that doesn't participate in loading workflows for the pool; however they participate in quorum decisions.Ezt a szokásos körülmények között soha nem használják, ezért nem kell figyelembe venni.  This is never used under normal circumstances, and therefore shouldn't be considered.

A tagságnak két típusa van: automatikus és manuális.There are two types of membership, automatic and manual. Erőforráskészlet létrehozásakor a tagsága kézi, és nem állítható be újra automatikusra.When you create a resource pool, its membership is set to manual and can't be reconfigured to automatic. System Center – Operations Manager felügyeleti csoport létrehozásakor alapértelmezés szerint három erőforráskészlet jön létre az automatikus tagsággal.When a System Center – Operations Manager management group is created, three resource pools are created by default with automatic membership. A következő táblázat ismerteti ezt a három erőforráskészletet.The following table describes these three resource pools.

Erőforráskészlet neveResource Pool Name LeírásDescription
Minden felügyeleti kiszolgáló erőforráskészleteAll Management Servers Resource Pool Csoportszámítási és rendelkezésre állási munkafolyamatokat végez, valamint az elosztott figyelés állapotösszesítését és adatbázis-karcsúsítást.Performs workflows for group calculation, availability, distributed monitor health rollup, and database grooming.
Értesítések erőforráskészleteNotifications Resource Pool Ez az erőforráskészlet végzi a riasztás-előfizetési szolgáltatás munkafolyamatait a riasztási értesítések támogatása érdekében.The Alert Subscription Service workflows are targeted to this Resource Pool to support alert notifications.
AD-hozzárendelési erőforráskészletAD Assignment Resource Pool Ez az erőforráskészlet végzi az AD-integrációs munkafolyamatokat, vagyis az ügynökök felügyeleti kiszolgálókhoz történő automatikus hozzárendelését.The AD Integration workflows are targeted to this Resource Pool to support automatic agent assignment to management servers.

Mivel az All management servers (Az összes felügyeleti kiszolgáló) erőforráskészlet tagsága automatikus, a kinevezett felügyeleti kiszolgálók automatikusan ennek az erőforráskészletnek lesznek a tagjai.Because membership of the All Management Servers Resource Pool is automatic, any management server that is commissioned is automatically made a member of this resource pool. Bizonyos architektúrák és tervezési megoldások során (ha például földrajzilag eltérő helyeken egyaránt életbe léptethető válságterveket készít) elképzelhető, hogy nem szeretné, hogy végbemenjen az automatikus hozzárendelés az Összes felügyeleti kiszolgáló erőforráskészlethez.In certain architectures and design considerations, such as those incorporating geographically dispersed contingency operations, automatic assignment to the All Management Servers Resource Pool may not be desired. Ilyen helyzetekben lehetséges a tagsági hozzárendelés automatikusról manuálisra való módosítása.In these situations, it's possible to change the membership assignment from automatic to manual. Ilyenkor a felügyeleti kiszolgálókat manuális hozzárendeléssel kell hozzáadni az Összes felügyeleti kiszolgáló erőforráskészlethez.As such, management servers must be added to the All Management Servers Resource Pool through manual assignment.

Megjegyzés

Az Összes felügyeleti kiszolgáló erőforráskészletének tagsága írásvédett.The membership of the All Management Servers Resource Pool is read-only. A tagság automatikusról manuálisra változtatásához Az erőforráskészlet tagságának módosítása című témakör nyújt útmutatást.To change its membership from automatic to manual, see Modifying Pool Membership.

Az erőforráskészlet bevezetésével azt javasoljuk, hogy az összes tagot egy kis késleltetésű hálózat (kevesebb, mint 10 MS) csatlakoztassa.With the introduction of resource pools, it is recommended that all members are connected by a low latency network (less than 10 ms). Az erőforráskészleteket ne helyezze üzembe egyszerre több adatközpontban vagy olyan hibridfelhős környezetben, mint például a Microsoft Azure.Resource pools should not be deployed across multiple data centers or in a hybrid-cloud environment like Microsoft Azure.

Példák erőforráskészletek rendelkezésre állásáraResource Pool availability examples

A következő példák az erőforráskészletek rendelkezésre állását mutatják be a következő konfigurációkkal, csak felügyeleti vagy csak átjárókiszolgálókkal.The following examples demonstrate the concept of resource pool availability based on the following configurations, only with management servers or only with Gateway servers.

Egy felügyeleti kiszolgálóSingle management server

 • Az alapértelmezett megfigyelő alapértelmezés szerint engedélyezve van, és nem biztosít kedvezményt, mert csak két tag van, és a kvórum nem érhető el.The default observer is enabled by default and provides no benefit since there are only two members and quorum isn't reached.
 • Nincs magas rendelkezésre állás, mert a felügyeleti kiszolgáló hibaérzékeny pont.There is no high availability, because the management server is a single point of failure.

Két felügyeleti kiszolgálóTwo management servers

 • Az alapértelmezett megfigyelő alapértelmezés szerint engedélyezve van.The default observer is enabled by default.
 • A készlet magas rendelkezésre állású, mert három szavazattal bíró tagja van: a két felügyeleti kiszolgáló és az alapértelmezett megfigyelő.There is high availability for the pool, because there are three voting members - two management servers and the default observer.
 • Ha letiltja az alapértelmezett megfigyelőt, akkor a készlet magas rendelkezésre állása elvész.If you disable the default observer, you'll lose high availability for the pool.

Három felügyeleti kiszolgálóThree management servers

 • Az alapértelmezett megfigyelő alapértelmezés szerint engedélyezve van.The default observer is enabled by default.
 • A készlet magas rendelkezésre állású, mert négy szavazattal bíró tagja van: a három felügyeleti kiszolgáló és az alapértelmezett megfigyelő.There is high availability for the pool, because there are four voting members - three management serves and the default observer.
 • Alapértelmezés szerint csak egyetlen felügyeleti kiszolgáló nem érhető el a kvórum fenntartása érdekében.By default you can only have one management server unavailable to maintain quorum. Ha két felügyeleti kiszolgáló válik elérhetetlenné, akkor a szavazattal bíró tagoknak pontosan 50%-a marad üzemben, így az erőforráskészlet a továbbiakban nem látja el a figyelési feladatok felügyeletét.If two management servers are unavailable, you have exactly 50% of voting members and the resource pool no longer functions to manage the monitoring workloads.
 • Az alapértelmezett megfigyelő nem fokozza a leállítható felügyeleti kiszolgálók számát, ezért nem növekszik a készlet rendelkezésre állása.The default observer doesn't increase the number of management servers that can be down, therefore it doesn't increase pool availability.
 • Ebből a felállásból az alapértelmezett megfigyelőt akár el is lehet távolítani.You can consider removing the default observer in this scenario.

Négy felügyeleti kiszolgálóFour management servers

 • Az alapértelmezett megfigyelő alapértelmezés szerint engedélyezve van.The default observer is enabled by default.
 • A készlet magas rendelkezésre állású, mert öt szavazattal bíró tagja van: a négy felügyeleti kiszolgáló és az alapértelmezett megfigyelő.There is high availability for the pool, because there are five voting members - four management servers and the default observer.
 • Alapértelmezés szerint csak két felügyeleti kiszolgáló nem érhető el a kvórum fenntartása érdekében.By default you can only have two management server unavailable to maintain quorum. Ha három felügyeleti kiszolgáló válik elérhetetlenné, akkor a szavazattal bíró tagoknak kevesebb mint 50%-a marad üzemben, így az erőforráskészlet a továbbiakban nem látja el a figyelési feladatok felügyeletét.If three management servers are down, you have less than 50% of voting members and the resource pool no longer functions to manage the monitoring workloads.
 • Ebben a felállásban az alapértelmezett megfigyelő jelentős szerepet tölt be, mert lehetőséget teremt a működés még több felügyeleti kiszolgáló leállása melletti fenntartására.The default observer in this scenario provides significant value, because it increases the number of management servers that can be down. Az alapértelmezett megfigyelő nélkül csak négy kvórumtag lenne, így csak legfeljebb egy válhatna elérhetetlenné.Without the default observer, you would only have four quorum members, which only allows for one member to be unavailable.

Öt felügyeleti kiszolgálóFive management servers

 • Az alapértelmezett megfigyelő alapértelmezés szerint engedélyezve van.The default observer is enabled by default.
 • A készlet magas rendelkezésre állású, mert hat szavazattal bíró tagja van: az öt felügyeleti kiszolgáló és az alapértelmezett megfigyelő.There is high availability for the pool, because there are six voting members - five management servers and the default observer.
 • Alapértelmezés szerint a kvórum akkor marad fenn, ha legfeljebb két felügyeleti kiszolgáló elérhetetlen.By default you can only have two management servers unavailable to maintain quorum. Ha három felügyeleti kiszolgáló válik elérhetetlenné, akkor a szavazattal bíró tagoknak pontosan 50%-a marad üzemben, így az erőforráskészlet a továbbiakban nem látja el a figyelési feladatok felügyeletét.If three management servers are unavailable, this is exactly 50% of voting members, and the resource pool no longer functions to manage the monitoring workloads.
 • Az alapértelmezett megfigyelő nem fokozza a leállítható felügyeleti kiszolgálók számát, ezért nem növekszik a készlet rendelkezésre állása.The default observer doesn't increase the number of management servers that can be down, therefore it doesn't increase pool availability.
 • Ebből a felállásból az alapértelmezett megfigyelőt akár el is lehet távolítani.You can consider removing the default observer in this scenario.

Ha egy erőforráskészletben legalább három felügyeleti kiszolgáló van, és a készlet tagjainak száma páros, az alapértelmezett megfigyelő eltávolítható a tagok közül.Once you reach three or more management servers in a resource pool, where you have an odd number of members in the pool, you can consider removing the default observer as a member. Ha öt felügyeleti kiszolgálót ér el, lehetséges, hogy az operatív adatbázis jelentős terhelést tapasztalhat, ami elegendő késést okozhat az erőforráskészlet-számítások befolyásolásához.If you reach five management servers, there is the potential for the Operational database to experience significant load, which might generate enough latency to affect resource pool calculations.

Az alapértelmezett megfigyelő működéséből kifolyólag a készletben minden felügyeleti kiszolgáló a saját helyi SDK-szolgáltatását kérdezi le, miáltal lehetősége van egy, az operatív adatbázisban az alapértelmezett megfigyelőhöz tartozó tábla lekérdezésére.With the way the default observer plays a role, each management server in the pool queries its own local SDK service, which allows it to query a table in the Operational database for the default observer. Ha az SDK-szolgáltatás vagy-adatbázis terhelés alatt van, akkor olyan késés tapasztalható, amely egyébként nem létezett.If the SDK service or database is under a load, you'll experience latency that would otherwise not exist.

Egy átjárókiszolgálóSingle Gateway server

 • Az alapértelmezett megfigyelő alapértelmezés szerint engedélyezve van.The default observer is enabled by default.
 • Nincs magas rendelkezésre állás, mert az átjárókiszolgáló hibaérzékeny pont.There is no high availability because the Gateway server is a single point of failure.
 • Az alapértelmezett megfigyelőt itt nem szabad használni, mert az átjáró-kiszolgálók nem rendelkeznek helyi SDK-szolgáltatással, ezért nem tudják lekérdezni az operatív adatbázist.The default observer should not be used here because Gateway servers don't have a local SDK service and therefore can't query the Operational database.

Két átjárókiszolgálóTwo Gateway servers

 • Az alapértelmezett megfigyelő alapértelmezés szerint engedélyezve van.The default observer is enabled by default.
 • Nincs magas rendelkezésre állás, mert a készletnek csak két tagja van, és az alapértelmezett megfigyelő nem résztvevő, mert az átjáró-kiszolgálók nem kommunikálnak közvetlenül az operatív adatbázissal.There is no high availability because there are only two members of the pool and the default observer isn't a participant because Gateway servers don't directly communicate with the Operational database. A készlet kvórumának fenntartásához három átjárókiszolgáló szükséges.Three Gateway servers are required to maintain pool quorum.

Három átjárókiszolgálóThree Gateway servers

 • Az alapértelmezett megfigyelő alapértelmezés szerint engedélyezve van.The default observer is enabled by default.
 • A készlet magas rendelkezésre állású, mert három szavazattal bíró tagja van: a három átjárókiszolgáló.There is high availability for the pool, because there are three voting members - three Gateway servers.
 • Alapértelmezés szerint a kvórum akkor marad fenn, ha legfeljebb egy átjárókiszolgáló elérhetetlen.By default you can only have one Gateway server unavailable to maintain to maintain quorum. Ha két átjárókiszolgáló válik elérhetetlenné, akkor a szavazattal bíró tagoknak kevesebb mint 50%-a marad üzemben, így az erőforráskészlet a továbbiakban nem látja el a figyelési feladatok felügyeletét.If two Gateway servers are down, this is less than 50% of voting members, and the resource pool no longer functions to manage the monitoring workloads.
 • Az alapértelmezett megfigyelőt itt nem szabad használni, mert az átjáró-kiszolgálók nem rendelkeznek helyi SDK-szolgáltatással, ezért nem tudják lekérdezni az operatív adatbázist.The default observer should not be used here because Gateway servers don't have a local SDK service and therefore can't query the Operational database.

Erőforráskészletekkel kapcsolatos figyelési forgatókönyvekMonitoring scenarios supporting resource pools

Az Operations Manager a következő munkafolyamatok üzemeltetését végzi erőforráskészletek segítségével:The following workflows are hosted by resource pools in Operations Manager:

 • A hálózati eszközök kezeléseManagement of network devices
 • Az UNIX/Linux-ügynökök kezeléseManagement of UNIX/Linux agents
 • Webalkalmazások URL-címeinek figyeléseMonitoring web application URLs

Megjegyzés

A Windows-ügynökök nem jelentenek erőforrás-készleteket.Windows agents don't report to resource pools.

Az Operations Manager hálózatfigyelője saját dedikált erőforráskészletet igényel.Network monitoring in Operations Manager requires its own separate, dedicated resource pool. Ennek oka, hogy a hálózatfigyelési munkafolyamatok a felügyeleti kiszolgálókon (az SNMP-modulon) és nem az ügynökökön futnak.This is because network monitoring workflows run on management servers (on the SNMP module) and not on agents. A hálózatfigyelés nagymértékű terhelésnek teszi ki a felügyeleti kiszolgálókat, ha a hálózati portok figyelését is bekapcsolja, különösen ha az eszközön rendelkezésre álló aktív portok többségét kijelöli.This places a heavy load on the management servers once you include monitoring of network ports, especially if you select most of the active ports available on the device. A megfelelő teljesítmény elérése érdekében javasoljuk, hogy hálózatfigyelésre dedikált erőforráskészletekbe rendelt, dedikált felügyeleti kiszolgálókat használjon.Therefore, for better performance, we recommend using dedicated management servers in dedicated resource pools for network monitoring. Továbbá az ebbe az erőforráskészletbe tartozó felügyeleti kiszolgálókat érdemes eltávolítani az Összes felügyeleti kiszolgáló, az Értesítési és az AD-hozzárendelési erőforráskészletekből.Additionally, the management servers that are members of this pool should be removed from the All Management Servers, Notifications, and AD Assignment pools.

A Operations Manager Linux/UNIX rendszerű figyelése egy dedikált erőforráskészlet számára is hozzárendelhető, ha a magas rendelkezésre állású figyelés és az ügynök felügyeletéhez szükséges, de nem szükséges.Linux/UNIX monitoring in Operations Manager can be assigned to a dedicated resource pool if necessary to enable high-availability monitoring and agent management, but isn't required. Az Operations Manager tanúsítványok segítségével hitelesíti az általa kezelt számítógépekhez való hozzáférést.Operations Manager uses certificates to authenticate access to the computers it is managing. Amikor a Felderítés varázsló ügynököt telepít, lekéri a tanúsítványt az ügynöktől, aláírja azt, visszatelepíti a tanúsítványt az ügynökre, majd újraindítja az ügynököt.When the Discovery Wizard deploys an agent, it retrieves the certificate from the agent, signs the certificate, deploys the certificate back to the agent, and then restarts the agent. A magas rendelkezésre állás érdekében az erőforráskészlet összes felügyeleti kiszolgálójának rendelkeznie kell minden olyan főtanúsítvánnyal, amelyekre az UNIX- és Linux számítógépek ügynökeire telepített tanúsítványok aláírásához szükségük van.To support high availability, each management server in the resource pool must have all the root certificates that are used to sign the certificates that are deployed to the agents on the UNIX and Linux computers. Ellenkező esetben az egyik felügyeleti kiszolgáló elérhetetlenné válásakor a többi felügyeleti kiszolgáló nem tudná megbízhatóként azonosítani a meghibásodott kiszolgáló által aláírt tanúsítványokat.Otherwise, if a management server becomes unavailable, the other management servers would not be able to trust the certificates that were signed by the server that failed.

Következő lépésekNext steps

Az erőforráskészletek létrehozását és kezelését az Erőforráskészletek kezelése című témakör ismerteti.To learn how to create and manage resource pools, see How to manage resource pools.