Windows rendszerű kiszolgálók hozzáadása Hyper-V- gazdagépként vagy -fürtként a VMM számítási hálóbanAdd Windows servers as Hyper-V hosts or clusters in the VMM compute fabric

Fontos

A Virtual Machine Manager (VMM) ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a VMM 2019-re.This version of Virtual Machine Manager (VMM) has reached the end of support, we recommend you to upgrade to VMM 2019.

Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan adhat hozzá meglévő Windows Servert Hyper-V-gazdagépként vagy-fürtként a System Center-Virtual Machine Manager (VMM) hálóhoz, és hogyan konfigurálhatja a gazdagép és a fürt tulajdonságait.Read this article to learn about adding an existing Windows server as a Hyper-V host server or cluster to the System Center - Virtual Machine Manager (VMM) fabric, and configuring the host and cluster properties.

A cikk a Windows Server operációs rendszert futtató számítógépek Hyper-V szerepkörrel vagy anélkül történő hozzáadására vonatkozik.The article is relevant for adding Windows server computers with or without the Hyper-V role. Ha egy olyan Windows rendszerű kiszolgálót ad hozzá, amelyen nincs telepítve Hyper-V, a VMM telepíti a Hyper-V szerepkört, ha a kiszolgáló megfelel az előfeltételeknek.If you add a Windows server that doesn't have Hyper-V installed, VMM will install the Hyper-V role as long as the server meets the prerequisites.

ElőkészületekBefore you start

Egy meglévő, Hyper-V virtualizációt használó gazdagép-kiszolgáló vagy fürt hozzáadásának az előfeltételei attól függnek, hogy telepítve van-e a Hyper-V, illetve hol található a kiszolgáló.The prerequisites for adding an existing Hyper-V host server or cluster depend on whether Hyper-V is installed and where the server is located.

A gazdagép helyeHost location ElőfeltételPrerequisite
Hyper-V nélküli kiszolgálóServer without Hyper-V Ha olyan kiszolgálót szeretne hozzáadni, amelyen nincs telepítve a Hyper-V, annak meg kell felelnie a Hyper-V telepítésére vonatkozó előfeltételeknek.If you want to add a server that doesn't have Hyper-V installed it must meet the prerequisites for Hyper-V installation.

A kiszolgálónak a Windows Server támogatott verzióját kell futtatnia.The server must be running supported version of Windows Server.

Ha a VMM felügyeleti kiszolgálót felügyelt Hyper-V-gazdagépként szeretné hozzáadni, akkor a kiszolgáló hozzáadása előtt telepítenie kell rá a Hyper-V szerepkört.If you want to add the VMM management server as a managed Hyper-V host the Hyper-V role must be installed on the server before you add it. Magas rendelkezésre állású VMM-kiszolgáló nem adható hozzá felügyelt Hyper-V-gazdagépfürtként.You can't add a highly available VMM server as a managed Hyper-V host cluster.
Ha egy Hyper-V-fürtöt szeretne hozzáadni, a cikkben található utasítások feltételezik, hogy a fürt már létezik.If you want to add a Hyper-V cluster the instructions in this article presume that the cluster already exists. Olvassa el ezt a cikket, ha szeretne meglévő Hyper-V-gazdagépekből fürtöt létrehozni a VMM-hálóban.Read this article if you want to create a cluster from existing Hyper-V hosts in the VMM fabric.

Ez a cikk azt feltételezi, hogy a hozzáadni kívánt kiszolgálón már fut egy operációs rendszer.This article assumes that the server you want to add already has an operating system running on it. Ha egy operációs rendszer nélküli számítógépet szeretne hozzáadni Hyper-V-gazdagépként, vagy -fürtként, olvassa el ezt a cikket.If you want to add a bare-metal computer as a Hyper-V host or cluster read this article.
A VMM-kiszolgálóval megegyező tartomány vagy kétirányú megbízható tartománySame domain as VMM server, or two-way trusted domain Meg kell adnia egy olyan fiók hitelesítő adatait, amely rendszergazdai jogosultságokkal rendelkezik a hozzáadni kívánt számítógépeken.You must specify account credentials for an account that has administrative rights on the computers that you want to add. Megadhatja a felhasználónevet és a jelszót, illetve megadhat egy futtató fiókot.You can enter a user name and password or specify a RunAs account.

Ha a csoportházirend használatával konfigurálja a Rendszer-felügyeleti webszolgáltatások (WinRM) beállításait, vegye figyelembe az alábbi beállításokat:If you use Group Policy to configure Windows Remote Management (WinRM) settings, note these settings:

A WinRM szolgáltatás beállításainak konfigurálása csak csoportházirend használatával végezhető, és csak megbízható Active Directory-tartományban található gazdagépekre vonatkozhat.WinRM Service settings must be configured through Group Policy, and can only apply to hosts that are in a trusted Active Directory domain. A VMM csak a Figyelők automatikus konfigurációjának engedélyezése, a Kompatibilis HTTP-figyelő bekapcsolása és a Kompatibilis HTTPS-figyelő bekapcsolása csoportházirend-beállítások konfigurálását támogatja.Specifically, VMM supports the configuration of the Allow automatic configuration of listeners, Turn On Compatibility HTTP Listener, and Turn on Compatibility HTTPS Listener Group Policy settings. A VMM nem támogatja a WinRM szolgáltatás többi házirend-beállítását.VMM does not support other WinRM Service policy settings.

Ha engedélyezi a Figyelők automatikus konfigurációjának engedélyezése házirend-beállítást, azt úgy kell konfigurálnia, hogy bármilyen IP-címről engedélyezze az üzenetek fogadását.If you enable the Allow automatic configuration of listeners policy setting, you must configure it to allow messages from any IP address. Más szóval a házirend-beállításokban az IPv4- és az IPv6-szűrő (amennyiben az IPv6 protokollt használja) beállítása csak ***** lehet.In other words, in the policy setting, the IPv4 filter and IPv6 filter (depending on whether you use IPv6) must be set to *****.

A WinRM ügyfélbeállításai nem konfigurálhatók a csoportházirenddel.WinRM Client settings cannot be configured through Group Policy. Ezek a házirend-beállítások felülírhatják azokat az ügyféltulajdonságokat, amelyekre a VMM-nek szüksége van a VMM-ügynök megfelelő működéséhez.These policy settings might override client properties that VMM requires for the VMM agent to work correctly.

Ha engedélyezi a Rendszer-felügyeleti webszolgáltatások szolgáltatáshoz kapcsolódó nem támogatott csoportházirend-beállítások valamelyikét, sikertelen lehet a VMM ügynök telepítése.If you enable any unsupported WinRM Group Policy settings, installation of the VMM agent may fail.
Nem megbízható tartományUntrusted domain A VMM nem támogatja a Rendszer-felügyeleti webszolgáltatások (WinRM) szolgáltatáshoz kapcsolódó csoportházirend beállításainak (szolgáltatás vagy ügyfél) nem megbízható Active Directory-tartományban lévő gazdagépeken történő konfigurálását.VMM doesn't support configuring Windows Remote Management (WinRM) Group Policy settings (Service or Client) on hosts that are in an untrusted Active Directory domain. Amennyiben a WinRM csoportházirend-beállításai engedélyezve vannak, sikertelen lehet a gazdagépeken szükséges VMM-ügynök telepítése.If WinRM Group Policy settings are enabled, installation of the VMM agent—required on the hosts might fail.

Ha a VMM egy nem megbízható tartományban telepíti az ügynököt a kiszolgálókra vagy a fürtökre, egy tanúsítványt is előállít.In an untrusted domain, when VMM installs the agent on the servers or clusters, it also generates a certificate. A tanúsítvány a gazdagéppel folytatott biztonságos kommunikáció segítésére szolgál.The certificate is used to help secure communications with the host. Amikor a WMM hozzáadja a gazdagépet vagy a fürtöt, a tanúsítványt a program automatikusan importálja a VMM felügyeleti kiszolgáló megbízható tanúsítványainak tárolójába.When VMM adds the host or cluster, the certificate is automatically imported into the VMM management server trusted certificate store.
Különálló névtér (a DNS utótagja nem egyezik meg azzal a tartománnyal, amelynek tagja)Disjoined namespace (DNS suffix doesn't match the domain of which it's a member) A System Center Virtual Machine Manager szolgáltatásnak helyi rendszerfiókként vagy tartományi fiókként kell futnia, amelynek joga van SPN (Service Principal Name – egyszerű szolgáltatásnév) regisztrálására az Active Directoryban.The System Center Virtual Machine Manager service must be running as the local system account or as a domain account that has permission to register a Service Principal Name (SPN) in Active Directory.

Ha megpróbál egy különálló névtérben levő számítógépet hozzáadni, a WMM ellenőrzi az Active Directoryban, hogy létezik-e az egyszerű szolgáltatásnév (SPN).When you try to add a computer that is in a disjointed namespace, VMM checks Active Directory to see if an SPN exists. Ha nem létezik, a VMM megpróbál létrehozni egyet.If it doesn't VMM tries to create one. Ha az engedélyek rendben vannak, a VMM automatikusan hozzáadja a hiányzó egyszerű szolgáltatásnevet.If the permissions are OK VMM adds the missing SPN automatically. Ellenkező esetben a gazdagép hozzáadása nem sikerül, és manuálisan kell hozzáadnia az egyszerű szolgáltatásnevet.Otherwise, host addition fails and you'll need to add the SPN manually. Ehhez gépelje be a következőt: setspn -A HOST/.To do this type: setspn -A HOST/. Például: setspn –A HOST/hypervhost03.contosocorp.com hypervhost03.For example, setspn –A HOST/hypervhost03.contosocorp.com hypervhost03.

Ha a gazdagépfürt egy különálló névtérben van, a VMM felügyeleti kiszolgáló viszont nem, adja hozzá a gazdagépfürthöz tartozó DNS-utótagot a VMM felügyeleti kiszolgálón a TCP/IP kapcsolati beállításaihoz.If the host cluster is in a disjointed namespace and the VMM management server is not, add the DNS suffix for the host cluster to the TCP/IP connection settings on the VMM management server.

Ha csoportházirendet használ a rendszer-felügyeleti webszolgáltatások (WinRM) beállításainak konfigurálásához, tekintse át a következő követelményeket:If you use Group Policy to configure Windows Remote Management (WinRM) settings, review the following requirements:

A WinRM szolgáltatás beállításainak konfigurálása csak csoportházirend használatával végezhető, és csak megbízható Active Directory-tartományban található gazdagépekre vonatkozhat.WinRM Service settings must be configured through Group Policy, and can only apply to hosts that are in a trusted Active Directory domain. A VMM csak a Figyelők automatikus konfigurációjának engedélyezése, a Kompatibilis HTTP-figyelő bekapcsolása és a Kompatibilis HTTPS-figyelő bekapcsolása csoportházirend-beállítások konfigurálását támogatja.Specifically, VMM supports the configuration of the Allow automatic configuration of listeners, Turn On Compatibility HTTP Listener, and Turn on Compatibility HTTPS Listener Group Policy settings. A VMM nem támogatja a WinRM szolgáltatás többi házirend-beállítását.VMM does not support other WinRM Service policy settings.

Ha engedélyezi a Figyelők automatikus konfigurációjának engedélyezése házirend-beállítást, azt úgy kell konfigurálnia, hogy bármilyen IP-címről engedélyezze az üzenetek fogadását.If you enable the Allow automatic configuration of listeners policy setting, you must configure it to allow messages from any IP address. Más szóval a házirend-beállításban az IPv4-szűrő és az IPv6-szűrő (attól függően, hogy az IPv6 protokollt használja) * értékre kell állítani.In other words, in the policy setting, the IPv4 filter and IPv6 filter (depending on whether you use IPv6) must be set to *.

A WinRM ügyfélbeállításai nem konfigurálhatók a csoportházirenddel.WinRM Client settings cannot be configured through Group Policy. Ezek a házirend-beállítások felülírhatják azokat az ügyféltulajdonságokat, amelyekre a VMM-nek szüksége van a VMM-ügynök megfelelő működéséhez.These policy settings might override client properties that VMM requires for the VMM agent to work correctly.

Ha engedélyezi a Rendszer-felügyeleti webszolgáltatások szolgáltatáshoz kapcsolódó nem támogatott csoportházirend-beállítások valamelyikét, sikertelen lehet a VMM ügynök telepítése.If you enable any unsupported WinRM Group Policy settings, installation of the VMM agent may fail.
Szegélyhálózat vagy munkacsoportPerimeter network or workgroup Telepítenie kell helyileg a VMM-ügynököt a célgazdagépre.You'll need to install the VMM agent locally on the target host. Ehhez futtassa a VMM telepítőt rendszergazdaként, és kattintson a választható telepítések > helyi ügynök elemre.To do this run VMM setup as an administrator and click Optional Installations > Local Agent. A Biztonsági fájlmappa területen jelölje be az Ez a gazdagép a szegélyhálózatban található jelölőnégyzetet, és írjon be egy titkosítási kulcsot.In Security File Folder select This host in on a perimeter network and enter an encryption key. A Gazdagép hálózatneve területen adja meg, hogyan kapcsolódjon a VMM-kiszolgáló a gazdagép-kiszolgálóhoz, és jegyezze fel a számítógép nevét vagy IP-címét.In Host network name specify how the VMM server will contact the host server and note the computer name or IP address. Fejezze be a varázsló futtatását.Finish the wizard.

Ellenőrizze, hogy a VMM-kiszolgálón megtalálható-e a SecurityFile.txt fájl.Check that a file SecurityFile.txt is located on the VMM server. Az alapértelmezett hely a C:\Program Files\Microsoft System Center-verzió\Virtual Machine Manager.By default it's located in C:\Program Files\Microsoft System Center version\Virtual Machine Manager.

Megjegyzés

Miután a gazdagépen telepítette a VMM-ügynököt, a helyi számítógépfiók automatikusan bekerül a helyi rendszergazdák csoportjához.After VMM agent installation on the host, local computer account gets automatically added to the local Administrators group. Ez nem kötelező követelmény a VMM-ügynök számára; Szükség esetén manuálisan is eltávolíthatja a helyi számítógépfiókot a gazdagép rendszergazdák csoportjából.This is not a mandatory requirement for VMM agent; If needed, you can manually remove the local computer account from the Administrators group on the host.

Kiszolgálók hozzáadásaAdd servers

 1. A VMM-konzolon nyissa meg a háló > kiszolgálók részt.In the VMM console open Fabric > Servers.

 2. Kattintson a Csoport hozzáadása > -erőforrások hozzáadása > Hyper-V-gazdagépek és-fürtök elemre.Click Add group > Add Resources > Hyper-V hosts and Clusters.

 3. Az erőforrás hozzáadása varázsló > erőforrás helye területen válassza ki, hogy a hozzáadni kívánt kiszolgáló hol található.In the Add Resource Wizard > Resource location, select where the server you want to add is located.

  • Szegélyhálózatban lévő gazdagép hozzáadásakor jelölje be a Windows Server rendszerű számítógép szegélyhálózatban jelölőnégyzetet.If you're adding a host in a perimeter network select Windows Server computer in a perimeter network.
 4. A Hitelesítő adatok lapon adja meg egy olyan tartományi fiók hitelesítő adatait, amely az összes hozzáadni kívánt gazdagépen rendszergazdai jogosultságokkal rendelkezik.In Credentials, specify credentials for a domain account that has administrative permissions on all hosts that you want to add. (Nem megbízható tartományban lévő számítógépek esetén egy futtató fiókot kell használnia.)(For computers in an untrusted domain, you must use a RunAs account.)

 5. A Felderítési hatókör területen határozza meg az alábbiakat:In Discovery scope specify:

  • Azonos tartomány vagy tartományok kétirányú megbízhatósági kapcsolattal:Same domain or domains with two-way trust:
   • Ha rákattint a Windows Server rendszerű számítógépek megadása név szerint lehetőségre, a Számítógépnevek mezőben adja meg a neveket vagy IP-címeket, soronként egyesével.If you click Specify Windows Server computers by names, in Computer names enter names or IP addresses, one per line. Hyper-V-gazdagépfürt hozzáadásakor adja meg a fürt vagy bármely fürtcsomópont nevét vagy IP-címét.If you are adding a Hyper-V host cluster, specify the name or IP address of the cluster or of any cluster node.
   • Az Active Directory-lekérdezés megadása Windows Server rendszerű számítógépek kereséséhez lehetőségre kattintva begépelhet vagy létrehozhat egy lekérdezést.If you click Specify an Active Directory query to search for Windows Server computers, you can type or generate a query.
  • Nem megbízható tartomány: a felderítés lap nem jelenik megUntrusted domain: Discovery page doesn't appear
  • Különálló névtér: adja meg a gazdagép teljes tartománynevét, és válassza az ad-ellenőrzés kihagyása lehetőséget.Disjointed namespace: Enter the host FQDN and select Skip AD verification.
 6. A Célerőforrások területen adja meg a hozzáadni kívánt számítógépeket.In Target resources, specify the computers you want to add. Minden gazdagép esetén ismételje meg.Repeat for all hosts. Ha a felderítés sikeres, a gazdagép megjelenik a Számítógépnév területen.If discovery succeeds the host will be listed under Computer name. Végezze el a hozzáadást az alábbiak szerint:Add as follows:

  • Megbízható tartomány vagy különálló névtér: jelölje be a hozzáadni kívánt számítógépek melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra.Trusted domain or disjointed namespace: Select the check box next to each computer that you want to add, and then click Next. Ha az előző lépésben fürtnevet vagy fürtcsomópontot adott meg, jelölje be a fürt neve melletti jelölőnégyzetet.If you specified a cluster name or cluster node in the previous step, select the check box next to the cluster name. (A fürt neve a hozzá társított fürtcsomópontokkal együtt jelenik meg.)(The cluster name is listed together with the associated cluster nodes.)
  • Nem megbízható tartomány: adja meg a hozzáadni kívánt kiszolgáló vagy fürt teljes minősített tartománynevét vagy IP-címét, majd kattintson a Hozzáadás gombra.Untrusted domain: Enter the FQDN or IP address of the server or cluster that you want to add, and then click Add. Fürt esetén megadhatja a fürt vagy az egyik fürtcsomópont teljes tartománynevét vagy IP-címét.For a cluster, you can enter an FQDN or IP address of the cluster or of one of the cluster nodes.
  • Szegélyhálózat/munkacsoport: írja be a szegélyhálózaton található gazdagép NETBIOS-nevét vagy IP-címét.Perimeter network/workgroup: Enter the NETBIOS name or IP address of the host in the perimeter network. Adja meg az ügynök gazdagépre telepítése során létrehozott titkosítási kulcsot, és a Biztonsági fájl elérési útja mezőbe írja be a SecurityFile.txt fájl elérési útját.Enter the encryption key you created when you installed the agent on the host, and in Security file path enter the path to the SecurityFile.txt file.
 7. A gazdagép-beállítások > állomásneve listában kattintson arra a gazdagépre, amelyhez hozzá szeretné rendelni a gazdagépet vagy a fürtöt.In the Host settings > Host group list, click the host group to which you want to assign the host or host cluster. Ha a gazdagép már egy másik VMM felügyeleti kiszolgálóhoz van társítva, akkor jelölje be A gazdagép újbóli társítása ehhez a VMM-környezethez jelölőnégyzetet.If the host is already associated with a different VMM management server, select Reassociate this host with this VMM environment. Az újbóli társítás után a másik VMM felügyeleti kiszolgálón a gazdagép nem fog működni.If the host was associated with a different VMM management server, it will stop working on that server.

  • Különálló gazdagép esetében A következő elérési út hozzáadása szövegmezőben adja meg az elérési utat azon a gazdagépen, amelyen a gazdagépekre telepítendő virtuális gépek fájljait szeretné tárolni, majd kattintson a Hozzáadás gombra.For a standalone host, in Add the following path, enter a path on the host for storing files for virtual machines that are deployed on the host, and then click Add. További elérési utak hozzáadásához ismételje meg a fenti lépéseket.Repeat to add more than one path. Ha az elérési út nem létezik, a rendszer automatikusan létrehozza.If the path doesn't exist it's created automatically. Ha üresen hagyja a mezőt, az alapértelmezett elérési út a következő: %SystemDrive%\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V.If you leave the box empty, the default is %SystemDrive%\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V. Az ajánlott eljárás szerint ne adjon meg olyan alapértelmezett elérési utat, amelyik ugyanazon a meghajtón van, mint az operációs rendszer fájljai.As a best practice don't add default paths that are on the same drive as the operating system files.
  • Fürt esetében ne adja meg a virtuális gépek alapértelmezett elérési útját.For a cluster don't specify default virtual machine paths. A WMM a gazdagépfürt számára elérhető megosztott tároló alapján automatikusan felügyeli a virtuális gépek számára elérhető elérési utakatVMM automatically manages the paths that are available for virtual machines, based on the shared storage that is available to the host cluster
 8. Az Összefoglalás lapon erősítse meg a beállításokat, majd kattintson a Befejezés gombra.On the Summary page, confirm the settings, and then click Finish. Megjelenik a Feladatok párbeszédpanel, amely a feladatok állapotát mutatja.The Jobs dialog box appears to show the job status. Várja meg a Befejezve állapotot.Wait for a Completed status. Ellenőrizze, hogy a gazdagép vagy a fürt hozzá lett-e adva a gazdagépcsoportban a gazdagép vagy fürt nevéhez.Verify that the host or cluster was added in the host group > host or cluster name. Az állapot csak OK lehet.The status should be OK.

A Hyper-V-gazdagépek tulajdonságainak konfigurálásaConfigure properties for Hyper-V hosts

Miután hozzáadta a Hyper-V-gazdagépeket és kiszolgálókat a VMM-hálóhoz, az önálló gazdagépek és fürtök számos tulajdonságát beállíthatja.After you've added Hyper-V hosts and servers in the VMM fabric there are a number of properties you can configure for standalone hosts and clusters.

TabTab BeállításokSettings
ÁltalánosGeneral Megtekinthetők a gazdagéppel kapcsolatos azonosítási és rendszerinformációk.View identity and system information for the host. Ide tartoznak a processzor adatai, a teljes és a szabad memória és tárterület mérete, az operációs rendszer, a hipervizor típusa és a VMM-ügynök verziója.This includes information such as processor information, total and available memory and storage, the operating system, the type of hypervisor, and the VMM agent version.

Megadhatja a gazdagép leírását.Enter a host description.

Megadhatja, hogy a gazdagép elérhető-e elhelyezésre.Configure whether the host is available for placement.

Konfigurálhatja a távkapcsolati portot.Configure the remote connection port. Az alapértelmezetten beállított port a 2179.By default, the port is set to 2179.
HardverHardware A processzor, a memória, grafikus processzorok (GPU-k), a tárterület (ideértve azt is, hogy elhelyezésre elérhető-e a tárterület), a hálózati adapterek, a DVD/CD-ROM-meghajtók és az alaplapi felügyeleti vezérlő (BMC) beállításainak megjelenítése és módosítása.View or modify settings for CPU, memory, graphics processing units (GPUs), storage (including whether the storage is available for placement), network adapters, DVD/CD-ROM drives and Baseboard Management Controller (BMC) settings.
ÁllapotStatus A gazdagép állapotadatainak listája.Lists health status information for the host. Olyan területeket fed le, mint az átfogó állapot, a Hyper-V-szerepkör állapota és a VMM-ügynök állapota.Includes areas such as overall health, Hyper-V role health and VMM agent health. Az Állapot panelen a következő műveletek végezhetők el:In the Status pane, you can also do the following:

A hibák részleteinek megjelenítése.View error details.

Az állapotinformációk frissítése.Refresh the health status.

Kattintson Az összes javítása lehetőségre.Click Repair all. A VMM megpróbálja automatikusan kijavítani a hibákat.VMM will try to automatically fix any errors.
Virtuális gépek elérési útjai / Virtual MachinesVirtual Machine Paths/Virtual Machines A gazdagépen található virtuális gépek és azok állapotinformációinak megjelenítése.Shows the virtual machines that reside on the host, together with status information. A virtuális gépek regisztrálását is lehetővé teszi a gazdagépen.Also enables you to register virtual machines on the host.
TartalékokReserves Lehetővé teszi a szülő gazdagépcsoporttól örökölt, a gazdagéptartalékra vonatkozó beállítások felülbírálását és egyedi megadását.Enables you to override host reserve settings from the parent host group, and configure reserved resources for the host. A beállítások között a processzorra, a memóriára, a lemezterületre, a lemezes I/O-műveletekre és a hálózati kapacitásra vonatkozó értékek módosíthatók.Configurable resources include CPU, memory, disk space, disk I/O and network capacity.
StorageStorage Megjeleníti a gazdagéphez hozzárendelt tárolókat, és lehetővé teszi a tárolási logikai egységek és fájlmegosztások hozzáadását és eltávolítását.Shows storage allocated to a host, and enables you to add and remove storage logical units or file shares.
Virtuális kapcsolókVirtual Switches A virtuális kapcsolók konfigurálására használható.Enables you to configure virtual switches.
Elhelyezési elérési utak / ElhelyezésPlacement Paths/Placement Lehetővé teszi a virtuális gépek alapértelmezett elérési útjának konfigurálását, és az alapértelmezett szülő lemezútvonalak konfigurálását is, amelyek a virtuális gépek gazdagépen történő elhelyezésekor használatosak.Enables you to configure the default virtual machine paths and default parent disk paths that will be used during virtual machine placement on the host.
Karbantartási időszakokServicing Windows A karbantartási időszakok megadására használható.Enables you to select servicing windows.
Egyéni tulajdonságokCustom Properties Az egyéni tulajdonságok hozzárendelésére és kezelésére alkalmas.Enables you to assign and manage custom properties.

A Hyper-V-fürtök tulajdonságaiProperties for Hyper-V clusters

TabTab BeállításokSettings
ÁltalánosGeneral Megtekintheti a nevet, a gazdagépcsoportot és a leírást.View the name, host group and description. Megadhatja a Fürt tartaléka (csomópontok) beállítást is, és megtekintheti a fürt tartalékának állapotát.You can also configure the Cluster reserve (nodes) setting, and view the cluster reserve state.

A Fürt tartaléka (csomópontok) beállítás adja meg azoknak a csomóponthibáknak a számát, amelyeket a gazdagépfürtbe telepített összes virtuális gép zavartalan támogatás mellett a fürtnek még el kell viselnie.The Cluster reserve (nodes) setting specifies the number of node failures a cluster must be able to sustain while still supporting all virtual machines deployed on the host cluster. Ha a fürt nem képes elviselni a megadott számú csomóponthibát az összes virtuális gép zavartalan üzemeltetése mellett, akkor a fürt túl-jegyzett állapotba kerül.If the cluster cannot withstand the specified number of node failures and still keep all of the virtual machines running, the cluster is placed in an over-committed state. Túl-jegyzett állapotban a fürtözött gazdagépek zéró minősítést kapnak a virtuális gépek elhelyezése során.When over-committed, the clustered hosts receive a zero rating during virtual machine placement. A rendszergazdák kézi elhelyezéssel felülbírálhatják az értékelést, és magas-rendelkezésre állású virtuális gépeket is elhelyezhetnek a túl-jegyzett fürtökön.An administrator can override the rating and place a highly-available virtual machine on an over-committed cluster during a manual placement.
ÁllapotStatus Megtekintheti a gazdagépfürt részletes állapotinformációit:View detailed status information for the host cluster:

Fürtellenőrző tesztek és sikerek.Cluster validation test runs and successes. Egy, a legújabb ellenőrzési jelentésre mutató hivatkozást is tartalmaz, (ha van ilyen).Includes a link to the latest validation report (if available). Vegye figyelembe, hogy a jelentés eléréséhez a jelentést tartalmazó fürtcsomóponton rendszergazdai jogosultságokkal kell rendelkeznie.Note that accessing the report requires administrative permissions on the cluster node where the report is located. A gazdagépfürtöknél igény szerint futtathat egy fürtellenőrzést a VMM használatával.For host clusters, you can perform an on-demand cluster validation through VMM. Ehhez a Háló munkaterületen keresse meg a gazdagépfürtöt, majd kattintson rá.To do this, in the Fabric workspace, locate and click the host cluster. Ezután a Gazdagépfürt lapon kattintson a Fürt ellenőrzése lehetőségre.Then, on the Host Cluster tab, click Validate Cluster. A fürtellenőrzés azonnal megkezdődik.Cluster validation begins immediately.

Online elemek a fürtben: a fürt alapvető erőforrásai, a tanúsító lemez a kvórumban és a fürtszolgáltatás az egyes csomópontokon.Online elements in the cluster: cluster core resources, disk witness in quorum, and the cluster service on each node.
Rendelkezésre álló tárhelyAvailable Storage Megjeleníti a rendelkezésre álló tárhelyet, azaz a gazdagépfürthöz társított azon tárolási logikai egységeket, amelyek nem megosztott fürtkötetek (CSV-k).Shows available storage, that is, storage logical units that are assigned to the host cluster but are not Cluster Shared Volumes (CSV).

A következőket is teheti:You can also do the following:

Hozzáadhat és eltávolíthat a VMM által felügyelt logikai tárolási egységeket.Add and remove storage logical units that are managed by [VMM.

Átalakíthatja a rendelkezésre álló tárat megosztott tárrá (CSV-vé).Convert available storage to shared storage (CSV).
Megosztott kötetekShared Volumes Megjeleníti a gazdagépfürt számára elérhető megosztott köteteket (CSV-ket).Shows the shared volumes (CSVs) that are allocated to the host cluster. A következőket is teheti:You can also do the following:

Hozzáadhat és eltávolíthat a VMM által felügyelt CSV-ket.Add and remove CSVs that are managed by VMM.

A CSV-köteteket átalakíthatja elérhető (nem CSV) tárolóvá.Convert CSVs to available (non-CSV) storage.
Egyéni tulajdonságokCustom Properties Egyéni tulajdonságok, amelyeket Ön felügyel.Custom properties that you manage.