A VMM telepítéseInstall VMM

Fontos

A Virtual Machine Manager (VMM) ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a VMM 2019-re.This version of Virtual Machine Manager (VMM) has reached the end of support, we recommend you to upgrade to VMM 2019.

Ez a cikk a System Center-Virtual Machine Manager (VMM) felügyeleti kiszolgáló telepítését ismerteti.Use this article to install the System Center - Virtual Machine Manager (VMM) management server.

ElőkészületekBefore you start

 • Tekintse át a rendszerkövetelményeket és a tervezési információkat.Review the system requirements and planning information. Tudnivalók a rendszerkövetelményekrőlLearn about system requirements
 • A telepítés futtatása előtt győződjön meg arról, hogy legalább helyi rendszergazdai engedélyekkel rendelkezik a számítógépen.Make sure you have at least local admin permissions on the computer before you run the setup.
 • A szolgáltatásfiók rendszergazdának kell lennie a VMM-kiszolgálón.The service account should be an administrator on the VMM server.

A telepítő futtatásaRun setup

Megjegyzés

A VMM szolgáltatás fiókja a következő lehet:The service account for VMM can be:

 • Helyi fiókA local account
 • Szolgáltatáshoz használt felhasználói fiókA user account used for service
 • Csoportosan felügyelt szolgáltatásfiók.A group managed service account.
 • Ha helyi fiókot használ, a VMM nem lehet a kiválóan elérhető konfigurációban.If you are using a local account, you can’t have VMM in highly available configuration.
 • GMSA-fiók használata esetén a formátumnak domainFQDN\gMSAAccount $ -nek kell lennieIf you are using gMSA account, the format should be domainFQDN\gMSAAccount$
 1. Zárja be az összes futó programot, valamint ellenőrizze, hogy nincs-e függőben a számítógép újraindítása.Close any open programs and ensure that no restarts are pending on the computer.
 2. A Virtual Machine Manager telepítővarázsló elindításához kattintson a jobb gombbal a telepítési adathordozón a setup.exe elemre, majd kattintson a Futtatás rendszergazdaként parancsra.To start the Virtual Machine Manager Setup wizard, on your installation media, right-click setup.exe, and then click Run as administrator.
 3. Kattintson a telepítő főoldalán található Telepítés gombra,In the main setup page, click Install.
 4. A telepítendő szolgáltatások kiválasztása lapon jelölje be a VMM felügyeleti kiszolgáló jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra.On the Select features to install page, select the VMM management server check box, and then click Next. A VMM-konzol automatikusan települ.The VMM console will be automatically installed. Ha a telepítést egy fürtcsomóponton végzi, a rendszer rákérdez, hogy kívánja-e magas rendelkezésre állásúként telepíteni a felügyeleti kiszolgálót.If you're installing on a cluster node you'll be asked if you want to make the management server highly available.
 5. A Termékregisztráció adatai lapon adja meg a megfelelő információkat, majd kattintson a Tovább gombra.On the Product registration information page, provide the appropriate information, and then click Next. Ha nem adott meg termékkulcsot, a VMM próbaverzióként települ, amely a telepítés után 180 nappal lejár.If you do not enter a product key, VMM will be installed as an evaluation version that expires in 180 days after installation.
 6. A Kérjük, olvassa el a licencszerződést lapon tekintse át a licencszerződést, jelölje be az Elolvastam, megértettem és elfogadom a licencszerződés feltételeit jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra.On the Please read this license agreement page, review the license agreement, select the I have read, understood, and agree with the terms of the license agreement check box, and then click Next.
 7. A diagnosztikai és használati adatok lapon tekintse át a Microsoft adatgyűjtési szabályzatát, és hogyan tilthatja le az adatgyűjtést.On the Diagnostic and Usage Data page, review Microsoft's data collection policy and how to disable data collection. Ezután kattintson a Tovább gombra.Then click Next.
 8. Ha megjelenik a Microsoft Update lap, válassza ki, hogy szeretné-e használni a Microsoft Update, majd kattintson a Tovább gombra.If the Microsoft Update page appears, select whether you want to use Microsoft Update, and then click Next. Ha korábban már kiválasztotta a Microsoft Update használatát ezen a számítógépen, a lap nem jelenik meg.If you've already chosen to use Microsoft Update on this computer the page won't appear.
 9. A diagnosztikai és használati adatok lapon tekintse át a Microsoft adatgyűjtési szabályzatát, és hogyan tilthatja le az adatgyűjtést.On the Diagnostic and Usage Data page, review Microsoft's data collection policy and how to disable data collection. Ezután kattintson a tovább gombra.Then click Next
 10. A Telepítési hely lapon fogadja el a VMM programfájljainak alapértelmezett elérési útját, vagy adjon meg egy ettől eltérő telepítési elérési utat, majd kattintson a Tovább gombra.On the Installation location page, use the default path or type a different installation path for the VMM program files, and then click Next. A telepítőprogram ellenőrzi a számítógépet, amelyen a VMM felügyeleti kiszolgálót telepíteni kívánja, hogy a számítógép biztosan megfeleljen a megfelelő hardver- és szoftverkövetelményeknek.The setup program checks the computer on which you are installing the VMM management server to ensure that the computer meets the appropriate hardware and software requirements. Ha a számítógép nem felel meg valamelyik előfeltételnek, megjelenik egy oldal, amely információkat tartalmaz az előfeltétellel és a hiba megoldásával kapcsolatban.If the computer does not meet a prerequisite, a page that contains information about the prerequisite and how to resolve the issue appears.
 11. Ha távoli SQL-példányt használ, az adatbázis konfigurációja lapon adja meg a SQL Server rendszert futtató számítógép nevét.On the Database configuration page, if you're using a remote SQL instance specify the name of the computer that is running SQL Server. Ha a VMM felügyeleti kiszolgálót az SQL Servert futtató számítógépre telepíti, akkor a Kiszolgálónév mezőben a gép nevét (például vmmkiszolgalo01) vagy a localhost nevet kell megadnia.If you are installing the VMM management server on the same computer that is running SQL Server, then in the Server name box, either type the name of the computer (for example, vmmserver01) or type localhost. Ha az SQL Server egy fürt tagja, adja meg a fürt nevét.If the SQL Server is in a cluster, type the cluster name.
 12. Ne adjon meg port értéket, ha nem távoli SQL Server-példánnyal rendelkezik, vagy ha a távoli SQL Server az alapértelmezett portot (1443) használja.Don't specify a Port value if you don't have a remote instance of SQL Server, or if you have a remote SQL Server that uses the default port (1443).
 13. Adja meg az SQL Server-példány nevét, valamint azt, hogy meglévő vagy új adatbázist használjon-e.Specify the SQL Server instance name and whether to use an existing or new database. Egy olyan fiókra lesz szüksége, amely megfelelő engedélyekkel rendelkezik a példányhoz való csatlakozáshoz.You'll need an account with permissions to connect to the instance.
 14. A szolgáltatásfiók és az elosztott kulcskezelés konfigurálása lapon adja meg a VMM szolgáltatás által használt fiókot.On the Configure service account and distributed key management page, specify the account that the VMM service will use. A VMM-szolgáltatásfiók azonosítóját a telepítés után nem módosíthatja.You can't change the identity of the VMM service account after installation. További információ az elosztott kulcskezelő szolgáltatásról .Learn more about distributed key management here.
 15. Az Elosztott kulcskezelés területen adja meg, hogy szeretné-e az Active Directoryban tárolni a titkosítási kulcsokat.Under Distributed Key Management, select whether to store encryption keys in Active Directory.
 16. A Port konfigurációja lapon használja az alapértelmezett portszámot az egyes szolgáltatásokhoz, vagy adjon meg a környezetének megfelelő egyedi portszámot.On the Port configuration page, use the default port number for each feature or provide a unique port number that is appropriate in your environment. Nem módosíthatja a VMM felügyeleti kiszolgáló telepítése során társított portokat, kivéve ha eltávolítja, majd újratelepíti a VMM felügyeleti kiszolgálót.You cannot change the ports that you assign during the installation of a VMM management server unless you uninstall and then reinstall the VMM management server. Ne konfiguráljon semmilyen szolgáltatást az 5986-os port használatára, mivel ez a portszám előre ki van osztva.Also, do not configure any feature to use port 5986, because that port number is preassigned.
 17. Az Erőforrástár-konfiguráció lapon adja meg, hogy új megosztott erőforrástárat kíván-e létrehozni, vagy a számítógép meglévő megosztásainak valamelyikét használja-e.On the Library configuration page, select whether to create a new library share or to use an existing library share on the computer. A VMM által létrehozott alapértelmezett megosztott erőforrástár neve MSSCVMMLibrary, és a mappa a %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\Virtual Machine Manager Library Files helyen található.The default library share that VMM creates is named MSSCVMMLibrary, and the folder is located at %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\Virtual Machine Manager Library Files. A ProgramData mappa rejtett, és nem távolítható el.ProgramData is a hidden folder, and you cannot remove it. A VMM felügyeleti kiszolgáló telepítése után a VMM-konzolon és a VMM parancs-rendszerhéjból lehet erőforrástár-megosztásokat és erőforrástár-kiszolgálókat hozzáadni.After the VMM management server is installed, you can add library shares and library servers by using the VMM console or by using the VMM command shell.
 18. A telepítés összesítése lapon tekintse át a választott beállításokat, majd kattintson a Telepítés gombra.On the Installation summary page, review your selections and then click Install. Ekkor megjelenik az Összetevők telepítése lap, és jelzi a telepítés előrehaladását.The Installing features page appears and displays the installation progress.
 19. A telepítés sikeresen befejeződött lapon kattintson a Bezárás gombra, amivel befejezi a telepítést.On the Setup completed successfully page, click Close to finish the installation. Ha meg szeretné nyitni a VMM-konzolt, jelölje be A varázsló befejeződésekor a VMM-konzol megnyitása jelölőnégyzetet, vagy kattintson az asztalon található Virtual Machine Manager-konzol ikonra.To open the VMM console, you can ensure that Open the VMM console when this wizard closes is checked, or you can click the Virtual Machine Manager Console icon on the desktop.

A telepítés során a VMM a következő tűzfalszabályokat engedélyezi.During Setup, VMM enables the following firewall rules. Ezek a szabályok a VMM eltávolítását követően is érvényben maradnak.These rules remain in effect even if you later uninstall VMM.

 • Rendszerfelügyeleti webszolgáltatásokWindows Remote Management

 • Windows szabványalapú tárolókezelésWindows Standards-Based Storage Management

Megjegyzés

Ha a telepítés nem fejeződik be sikeresen, olvassa el a naplófájlokat a %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\VMMLogs mappában.If Setup does not finish successfully, consult the log files in the %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\VMMLogs folder. A ProgramData mappa rejtett.ProgramData is a hidden folder.

A VMM parancssori telepítéseInstall VMM from a command prompt

A VMM a parancssorból is telepíthető.You can install VMM from a command prompt. A telepítési adathordozó a VMM összes funkciójához tartozó .ini fájlokat tartalmazza:The installation media contains .ini files for all VMM features:

 • VMServer.ini: A VMM felügyeleti kiszolgáló beállításai.VMServer.ini: Settings for the VMM management server.
 • VMClient.ini: A VMM-konzol beállításai.VMClient.ini: Settings for the VMM console.
 • VMServerUninstall.ini: A VMM felügyeleti kiszolgáló eltávolítási beállításai.VMServerUninstall.ini: Uninstallation settings for the VMM management server.

A fájlok mindegyike alapértelmezett értékkel rendelkező kulcs-érték párokat tartalmaz.Each of these files contain key/value pairs with default values. Ezeket a bejegyzéseket megjegyzésekkel ellátva. Távolítsa el a Megjegyzés szimbólumát (#), és módosítsa az értéket.These entries are commented out. Remove the comment symbol(#) and change the value.

 1. Szerkessze a VMServer.ini fájlt az eljárás alatt található táblázatban foglalt beállításokkalEdit the VMServer.ini file with the options in the table below this procedure
 2. A szerkesztést követően nyisson meg egy emelt szintű parancssort, és futtassa a setup.exe fájlt az alábbi paraméterekkel.After you edit open an elevated command prompt and run setup.exe with the parameters below. Ha például a contoso\SQLAdmin01 SQL Server-rendszergazdai fiók, illetve a contoso\VMMadmin14 VMM-szolgáltatásfiók C:\Temp mappájában tárolt VMServer.ini fájlt kívánja használni, a következő parancsot használja: setup.exe /server /i /f C:\Temp\VMServer.ini /SqlDBAdminDomain contoso /SqlDBAdminName SQLAdmin01 /SqlDBAdminPassword password123 /VmmServiceDomain contoso /VmmServiceUserName VMMadmin14 /VmmServiceUserPassword password456 /IACCEPTSCEULAFor example, to use a VMServer.ini file that is stored in C:\Temp with a SQL Server administrator account of contoso\SQLAdmin01 and a VMM service account of contoso\VMMadmin14, use the following command: setup.exe /server /i /f C:\Temp\VMServer.ini /SqlDBAdminDomain contoso /SqlDBAdminName SQLAdmin01 /SqlDBAdminPassword password123 /VmmServiceDomain contoso /VmmServiceUserName VMMadmin14 /VmmServiceUserPassword password456 /IACCEPTSCEULA

A VMServer.ini értékeiVMServer.ini values

BeállításOption ÉrtékekValues AlapértelmezettDefault
ProductKeyProductKey Termékkulcs a következő formátumban: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxProduct key in the format: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
FelhasználónévUserName A szolgáltatásokat telepítő felhasználó megjelenített neve (nem kötelező).Optional display name for the user who is installing the features. Nem egyenlő a telepítést végző felhasználói fiókkal.This is not the user account for the installation. RendszergazdaAdministrator
CompanyNameCompanyName A szolgáltatásokat telepítő szervezet megjelenített neve (nem kötelező).Optional display name for the organization that is installing the features. Microsoft CorporationMicrosoft Corporation
ProgramFilesProgramFiles A VMM-fájlok helye.Location for VMM files. C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine ManagerC:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager
CreateNewSqlDatabaseCreateNewSqlDatabase 0: Meglévő Microsoft SQL Server-adatbázis használata.0: Use an existing Microsoft SQL Server database.

1: Új SQL Server-adatbázis létrehozása.1: Create a new SQL Server database.
11
SqlInstanceNameSqlInstanceName Az új vagy meglévő SQL Server-példány neve.Name of the new or existing instance of SQL Server. MICROSOFT$VMM$MICROSOFT$VMM$
SqlDatabaseNameSqlDatabaseName Az új vagy meglevő SQL Server adatbázis neve.Name of the new or existing SQL Server database. VirtualManagerDBVirtualManagerDB
RemoteDatabaseImpersonationRemoteDatabaseImpersonation 0: Az SQL Server-példányhoz tartozó rendszergazdai fiók megszemélyesítésének mellőzése.0: Do not impersonate the administrator account for SQL Server. A setup.exe fájlt futtató felhasználónak rendszergazdának kell lennie az SQL Server-példányt futtató kiszolgálón.The user that runs setup.exe must be an administrator for the server that is hosting SQL Server.

1: Az SQL Server-példányhoz tartozó rendszergazdai fiók megszemélyesítése a megadott hitelesítő adatokkal.1: Impersonate the administrator account for SQL Server by using the provided credentials. A setup.exe fájlt futtató felhasználónak értékeket kell megadnia az SqlDBAdminName, az SqlDBAdminPassword és az SqlDBAdminDomain paraméter számára.The user who runs setup.exe must provide values for the SqlDBAdminName, SqlDBAdminPassword, and SqlDBAdminDomain parameters.
00
SqlMachineNameSqlMachineName Az SQL Server-példányt futtató kiszolgáló neve.Name of the server that is hosting SQL Server. Ne adja meg a localhost értéket.Do not specify localhost. Helyette a számítógép tényleges nevét adja meg.Instead, specify the actual name of the computer. <sqlmachinename>
(különböző portok)(various ports) A VMM által használt portokPorts used by VMM IndigoTcpPort: 8100IndigoTcpPort: 8100

IndigoHTTPSPort: 8101IndigoHTTPSPort: 8101

IndigoNETTCPPort: 8102IndigoNETTCPPort: 8102

IndigoHTTPPort: 8103IndigoHTTPPort: 8103

WSManTcpPort: 5985WSManTcpPort: 5985

BitsTcpPort: 443BitsTcpPort: 443
CreateNewLibraryShareCreateNewLibraryShare 0: Meglévő megosztott erőforrástár használata.0: Use an existing library share.

1: Új megosztott erőforrástár létrehozása.1: Create a new library share.
11
LibraryShareNameLibraryShareName A használni vagy létrehozni kívánt fájlmegosztás neve.Name of the file share to be used or created. MSSCVMMLibraryMSSCVMMLibrary
LibrarySharePathLibrarySharePath A meglévő fájlmegosztás vagy a létrehozni kívánt fájlmegosztás helye.Location of the existing file share or the new file share to be created. C:\ProgramData\Virtual Machine Manager Library FilesC:\ProgramData\Virtual Machine Manager Library Files
LibraryShareDescriptionLibraryShareDescription A megosztás leírása.Description of the share. Virtual Machine Manager Library FilesVirtual Machine Manager Library Files
SQMOptInSQMOptIn 0: A „Diagnosztikai és használati adatok” küldésének mellőzése.0: Do not opt in for "Diagnostic and Usage Data".

1: A „Diagnosztikai és használati adatok” küldése.1: Opt in for "Diagnostic and Usage Data
11
MUOptInMUOptIn 0: A Microsoft Update használatának mellőzése.0: Do not opt in to Microsoft Update.

1: A Microsoft Update használata.1: Opt in to Microsoft Update.
00
VmmServiceLocalAccountVmmServiceLocalAccount 0: Tartományfiók használata a VMM szolgáltatáshoz (scvmmservice).0: Use a domain account for the VMM service (scvmmservice).

1: A helyi rendszerfiók használata a VMM szolgáltatáshoz.1: Use the Local System account for the VMM service.

Ha tartományi fiókot kíván használni, a setup.exe futtatásakor meg kell adnia a VMMServiceDomain, a VMMServiceUserName és a VMMServiceUserPassword paraméter értékét.To use a domain account, when you run setup.exe, provide values for the VMMServiceDomain, VMMServiceUserName, and VMMServiceUserPassword parameters.
00
TopContainerNameTopContainerName Az elosztott kulcskezelés (DKM) tárolója, például: „CN=DKM,DC=contoso,DC=com”.Container for Distributed Key Management (DKM); for example, “CN=DKM,DC=contoso,DC=com”. VMMServerVMMServer
HighlyAvailableHighlyAvailable 0: Ne telepítse magas rendelkezésre állásúként.0: Do not install as highly available.

1: Telepítés magas rendelkezésre állásúként.1: Install as highly available.
00
VmmServerNameVmmServerName A magas rendelkezésre állású VMM felügyeleti kiszolgáló fürtözött szolgáltatásneve.Clustered service name for a highly available VMM management server. Ne adja meg a feladatátvevő fürt nevét vagy annak a számítógépnek a nevét, amelyre a magas rendelkezésre állású VMM felügyeleti kiszolgáló telepítve van.Do not enter the name of the failover cluster or the name of the computer on which the highly available VMM management server is installed. <VMMServerName>
VMMStaticIPAddressVMMStaticIPAddress A magas rendelkezésre állású VMM felügyeleti kiszolgáló fürtözöttszolgáltatás-nevének IP-címe, ha nem használja a DHCP protokollt.IP address for the clustered service name for a highly available VMM management server, if you are not using Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Az IPv4- és IPv6-címek egyaránt támogatottak.Both IPv4 and IPv6 are supported. <comma-separated-ip-for-HAVMM>
FrissítésUpgrade 0: Ne frissítsen a VMM előző verziójáról.0: Do not upgrade from a previous version of VMM.

1: Frissítés a korábbi verzióról.1: Upgrade from a previous version.
11

A Setup-exe paramétereiSetup-exe parameters

ParaméterParameter RészletekDetails
/server/server A VMM felügyeleti kiszolgáló telepítését határozza meg.Specifies installation of the VMM management server.
/i vagy /x/i or /x Megadja, hogy telepíteni (/i) vagy eltávolítani (/x) kívánja a kiszolgálót.Specifies whether to install (/i) or uninstall (/x) the server.
/f <filename>/f <filename> A használni kívánt .ini fájlt adja meg.Specifies the .ini file to use. Gondoskodjon arról, hogy ez a paraméter a helyes .ini-fájlra mutasson.Be sure that this parameter points to the correct .ini file. Ha a setup.exe nem talál .ini fájlt, a telepítést a saját alapértelmezett értékeivel hajtja végre.If setup.exe does not find an .ini file, it will perform the installation by using its own default values.
/VmmServiceDomain <domainName>/VmmServiceDomain <domainName> A VMM szolgáltatást (scvmmservice) futtató fiók tartománynevét adja meg.Specifies the domain name for the account that is running the VMM service (scvmmservice). Csak akkor használja ezt a paramétert, ha a VmmServiceLocalAccount értékét 0-ra állította be a VMServer.ini fájlban.Use this parameter only if you set VmmServiceLocalAccount to 0 in VMServer.ini.
/VmmServiceUserName <userName>/VmmServiceUserName <userName> A VMM szolgáltatást (scvmmservice) futtató fiók felhasználónevét adja meg.Specifies the user name for the account that is running the VMM service (scvmmservice). Csak akkor használja ezt a paramétert, ha a VmmServiceLocalAccount értékét 0-ra állította be a VMServer.ini fájlban.Use this parameter only if you set VmmServiceLocalAccount to 0 in VMServer.ini.
/VmmServiceUserPassword <password>/VmmServiceUserPassword <password> A VMM szolgáltatást (scvmmservice) futtató fiók jelszavát adja meg.Specifies the password for the account that is running the VMM service (scvmmservice). Csak akkor használja ezt a paramétert, ha a VmmServiceLocalAccount értékét 0-ra állította be a VMServer.ini fájlban.Use this parameter only if you set VmmServiceLocalAccount to 0 in VMServer.ini.
/SqlDBAdminDomain <domainName>/SqlDBAdminDomain <domainName> Az SQL Server-adatbázis rendszergazdai fiókjának tartománynevét adja meg.Specifies the domain name for the administrator account for the SQL Server database. Akkor használja ezt a paramétert, ha az aktuális felhasználó nem rendelkezik rendszergazdai jogosultságokkal az SQL Server tekintetében.Use this parameter if the current user does not have administrative rights to SQL Server.
/SqlDBAdminName <userName>/SqlDBAdminName <userName> Az SQL Server-adatbázis rendszergazdai fiókjának felhasználónevét adja meg.Specifies the user name for the administrator account for the SQL Server database. Akkor használja ezt a paramétert, ha az aktuális felhasználó nem rendelkezik rendszergazdai jogosultságokkal az SQL Server tekintetében.Use this parameter if the current user does not have administrative rights to SQL Server.
/SqlDBAdminPassword <password>/SqlDBAdminPassword <password> Az SQL Server-adatbázis rendszergazdai fiókjának jelszavát adja meg.Specifies the password for the administrator account for the SQL Server database. Akkor használja ezt a paramétert, ha az aktuális felhasználó nem rendelkezik rendszergazdai jogosultságokkal az SQL Server tekintetében.Use this parameter if the current user does not have administrative rights to SQL Server.
/IACCEPTSCEULA/IACCEPTSCEULA A Microsoft szoftverlicenc-szerződés elfogadására hívja fel a figyelmet.Notes acceptance of the Microsoft Software License Terms. Ez egy kötelező paraméter.This is a mandatory parameter.

Ha például a contoso\SQLAdmin01 SQL Server-rendszergazdai fiók, illetve a contoso\VMMadmin14 VMM-szolgáltatásfiók C:\Temp mappájában tárolt VMServer.ini fájlt kívánja használni, a következő parancsot használja: setup.exe /server /i /f C:\Temp\VMServer.ini /SqlDBAdminDomain contoso /SqlDBAdminName SQLAdmin01 /SqlDBAdminPassword password123 /VmmServiceDomain contoso /VmmServiceUserName VMMadmin14 /VmmServiceUserPassword password456 /IACCEPTSCEULAFor example, to use a VMServer.ini file that is stored in C:\Temp with a SQL Server administrator account of contoso\SQLAdmin01 and a VMM service account of contoso\VMMadmin14, use the following command: setup.exe /server /i /f C:\Temp\VMServer.ini /SqlDBAdminDomain contoso /SqlDBAdminName SQLAdmin01 /SqlDBAdminPassword password123 /VmmServiceDomain contoso /VmmServiceUserName VMMadmin14 /VmmServiceUserPassword password456 /IACCEPTSCEULA

A VMM vagy a VMM-konzol eltávolításaUninstall VMM or the VMM console

 1. Győződjön meg arról, hogy a VMM-konzol és a VMM-parancsrendszerhéj nincs megnyitva.Make sure the VMM console and VMM command shell are closed.
 2. Azon a számítógépen, amelyre telepítve van a VMM felügyeleti kiszolgáló, kattintson a Start gombra, majd a Vezérlőpult elemre.On the computer on which the VMM management server is installed, click Start, and then click Control Panel.
 3. Kattintson a Programok kategória Program eltávolítása elemére.Under Programs, click Uninstall a program. A név alatt kattintson duplán a Microsoft System Center Virtual Machine Manager elemre.Under Name, double-click Microsoft System Center Virtual Machine Manager.
 4. A Mit szeretne tenni? lapon kattintson a Szolgáltatások eltávolítása elemre.On the What would you like to do? page, click Remove features.
 5. Az Eltávolítandó összetevők kiválasztása lapon jelölje be a VMM felügyeleti kiszolgáló jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra.On the Select features to remove page, select the VMM management server check box, and then click Next. Ha a VMM-konzolt szeretné eltávolítani, jelölje be a VMM-konzol jelölőnégyzetet.If you want to uninstall the VMM console, select the VMM console check box. Fontos: Ha magas rendelkezésre állású VMM-példánnyal rendelkezik, a VMM-kiszolgálót és a VMM-konzolt is el kell távolítania.Note that if you have a highly available VMM deploy, you must remove both the VMM server and VMM console.
 6. Az Adatbázis-beállítások lapon válasszon, hogy megtartja vagy eltávolítja a VMM adatbázisát. Szükség esetén adja meg az adatbázishoz tartozó hitelesítő adatokat, majd kattintson a Tovább gombra.On the Database options page, select whether you want to retain or remove the VMM database, and, if necessary, credentials for the database, and then click Next.
 7. Az Összefoglalás lapon tekintse át a kiválasztott beállításokat, és kattintson az Eltávolítás gombra.On the Summary page, review your selections and click Uninstall. Megjelenik a Szolgáltatások eltávolítása lap, amely mutatja az eltávolítási folyamat állapotát.The Uninstalling features page appears and uninstallation progress is displayed.
 8. A VMM felügyeleti kiszolgáló eltávolítása után megjelenő A kijelölt szolgáltatások eltávolítása sikeresen megtörtént lapon kattintson a Bezárás gombra.After the VMM management server is uninstalled, on the The selected features were removed successfully page, click Close.

A VMM telepítése során engedélyezett alábbi tűzfalszabályok a VMM eltávolítása után is érvényben maradnak:The following firewall rules, which were enabled during VMM Setup, remain in effect after you uninstall VMM:

 • Fájlkiszolgáló távoli felügyeleteFile Server Remote Management

 • Windows szabványokon alapuló tároláskezelés tűzfalszabályaiWindows Standards-Based Storage Management firewall rules

Ha a telepítés során probléma adódik, és nem sikerül a telepítés, tekintse át a %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\VMMLogs mappában található naplófájlokat.If there is a problem with setup completing successfully, consult the log files in the %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\VMMLogs folder. A ProgramData mappa rejtett.ProgramData is a hidden folder.

A VMM eltávolítása parancssorbólUninstall VMM from the command line

A VMM eltávolításához szerkessze a VMServerUninstall.ini fájlt az alább leírtak szerint.To uninstall VMM edit the VMServerUninstall.ini file as described below. Ezután futtassa a setup.exe fájlt az eltávolításhoz.Then run setup.exe for the uninstall. Ha például egy, a C:\Temp mappában található .ini fájl és a contoso.SQLAdmin01 fiók használatával kívánja az eltávolítást végrehajtani, írja be a következőt: setup.exe /server /x /f C:\Temp\VMServerUninstall.ini /SqlDBAdminDomain contoso /SqlDBAdminName SQLAdmin01 /SqlDBAdminPassword password123For example, to uninstall using an ini file stored in C:\Temp with an account contoso.SQLAdmin01 type: setup.exe /server /x /f C:\Temp\VMServerUninstall.ini /SqlDBAdminDomain contoso /SqlDBAdminName SQLAdmin01 /SqlDBAdminPassword password123

VMServerUnisntall.iniVMServerUnisntall.ini

BeállításOption RészletekDetails Alapértelmezett értékDefault value
RemoteDatabaseImpersonationRemoteDatabaseImpersonation 0: Helyi SQL Server-telepítés.0: Local SQL Server installation.

1: Távoli SQL Server-telepítés.1: Remote SQL Server installation.

A setup.exe futtatásakor adja meg az SqlDBAdminName, az SqlDBAdminPassword és az SqlDBAdminDomain paraméter értékét, ha a setup.exe fájlt futtató felhasználó nem SQL Server-rendszergazda.When you run setup.exe, provide a value for the SqlDBAdminName, SqlDBAdminPassword, and SqlDBAdminDomain parameters unless the user who is running setup.exe is an administrator for SQL Server.
00
RetainSqlDatabaseRetainSqlDatabase 0: Az SQL Server-adatbázis eltávolítása.0: Remove the SQL Server database.

1: Az SQL Server-adatbázis eltávolításának mellőzése.1: Do not remove the SQL Server database

Ha el kívánja távolítani az SQL Server-adatbázist, a setup.exe futtatásakor adja meg az SqlDBAdminName, az SqlDBAdminPassword és az SqlDBAdminDomain paraméter értékét, ha a Setup parancsot futtató felhasználó nem SQL Server-rendszergazda.To remove the SQL Server database, when you run setup.exe, provide a value for the SqlDBAdminName, SqlDBAdminPassword, and SqlDBAdminDomain parameters unless the user who is running Setup is an administrator for SQL Server.
00
ForceHAVMMUninstallForceHAVMMUninstall 0: Ne kényszerítse az eltávolítást, ha a setup.exe nem tudja ellenőrizni, hogy a csomópont a magas rendelkezésre állású telepítés utolsó csomópontja-e.0: Do not force uninstallation if setup.exe cannot verify whether this node is the final node of the highly available installation.

1: Az eltávolítás kényszerítése.1: Force the uninstallation.

GMSA-fiók támogatásaSupport for gMSA account

A csoportosan felügyelt szolgáltatásfiók (gMSA) segít a biztonsági helyzet javításában, és az automatikus jelszavas felügyelet, az egyszerűsített szolgáltatásnév (SPN) felügyelete és a felügyelet más rendszergazdák számára történő delegálásának lehetőségét biztosítja.Group Managed Service Account (gMSA) helps improve the security posture and provides convenience through automatic password management, simplified service principle name (SPN) management and the ability to delegate the management to other administrators.

A VMM 2019 a gMSA for Management Server szolgáltatásfiók használatát támogatja.VMM 2019 supports the use of gMSA for Management server service account.

Megjegyzés

a gMSA, ha VMM-szolgáltatásfiókot használ, be kell jelentkeznie szolgáltatásként , és le kell cserélni a folyamat szintű jogkivonat -engedélyeket.gMSA, when used as VMM Service account, needs to have logon as a service and Replace a process level token permissions.

ElőfeltételekPrerequisites

 1. Tekintse át ezt a cikket , és hozzon létre egy gMSA a cikkben elérhető útmutatás alapján.Review this article and create gMSA as per the guidance available in the article.
 2. Győződjön meg arról, hogy a VMM felügyeleti szolgáltatást futtató kiszolgálók rendelkeznek-e engedéllyel a gMSA-fiók jelszavának lekéréséhez.Make sure that the servers on which VMM Management service would be installed have permissions to retrieve the password of gMSA account.

Megjegyzés

A gMSA létrehozásakor nem kell megadnia az egyszerű szolgáltatásnevet.You do not need to specify the SPN when creating the gMSA. A VMM szolgáltatás beállítja a megfelelő egyszerű szolgáltatásnevet a gMSA.VMM service sets the appropriate SPN on the gMSA.

Kövesse az alábbi lépéseketUse the following steps

 1. Indítsa el a VMM telepítőjét.Start the VMM installation setup.

 2. A szolgáltatásfiók konfigurációja lapon válassza a csoportosan felügyelt SZOLGÁLTATÁSFIÓK lehetőséget a VMM-szolgáltatásfiók lehetőségnél.On the Service account configuration page, select Group Managed Service Account as the option for VMM service account.

 3. Adja meg a gMSA fiók adatait a Domain\gMSA-fiók formátuma mezőben.Enter the gMSA account details in Domain\gMSA account format.

  gmsa