Operatori (C)Operators (C)

operator: uno traoperator: one of
. ->++ -- & * + - ~ ! sizeof/ % << >> <> <= >= == != ^ | && !!? := *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |=, # ## . ->++ -- & * + - ~ ! sizeof/ % << >> <> <= >= == != ^ | && !!? := *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |=, # ##

assignment-operator: uno traassignment-operator: one of
= *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |== *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |=

Vedere ancheSee Also

Grammatica lessicaleLexical Grammar