Sse2.Average メソッド

定義

オーバーロード

Average(Vector128<Byte>, Vector128<Byte>)

__m128i _mm_avg_epu8 (__m128i a, __m128i b)__m128i _mm_avg_epu8 (__m128i a, __m128i b)

PAVGB xmm, xmm/m128PAVGB xmm, xmm/m128

Average(Vector128<UInt16>, Vector128<UInt16>)

__m128i _mm_avg_epu16 (__m128i a, __m128i b)__m128i _mm_avg_epu16 (__m128i a, __m128i b)

PAVGW xmm, xmm/m128PAVGW xmm, xmm/m128

Average(Vector128<Byte>, Vector128<Byte>)

__m128i _mm_avg_epu8 (__m128i a, __m128i b)__m128i _mm_avg_epu8 (__m128i a, __m128i b)

PAVGB xmm, xmm/m128PAVGB xmm, xmm/m128

public:
 static System::Runtime::Intrinsics::Vector128<System::Byte> Average(System::Runtime::Intrinsics::Vector128<System::Byte> left, System::Runtime::Intrinsics::Vector128<System::Byte> right);
public static System.Runtime.Intrinsics.Vector128<byte> Average (System.Runtime.Intrinsics.Vector128<byte> left, System.Runtime.Intrinsics.Vector128<byte> right);
static member Average : System.Runtime.Intrinsics.Vector128<byte> * System.Runtime.Intrinsics.Vector128<byte> -> System.Runtime.Intrinsics.Vector128<byte>
Public Shared Function Average (left As Vector128(Of Byte), right As Vector128(Of Byte)) As Vector128(Of Byte)

パラメーター

left
Vector128<Byte>
right
Vector128<Byte>

戻り値

Average(Vector128<UInt16>, Vector128<UInt16>)

__m128i _mm_avg_epu16 (__m128i a, __m128i b)__m128i _mm_avg_epu16 (__m128i a, __m128i b)

PAVGW xmm, xmm/m128PAVGW xmm, xmm/m128

public:
 static System::Runtime::Intrinsics::Vector128<System::UInt16> Average(System::Runtime::Intrinsics::Vector128<System::UInt16> left, System::Runtime::Intrinsics::Vector128<System::UInt16> right);
public static System.Runtime.Intrinsics.Vector128<ushort> Average (System.Runtime.Intrinsics.Vector128<ushort> left, System.Runtime.Intrinsics.Vector128<ushort> right);
static member Average : System.Runtime.Intrinsics.Vector128<uint16> * System.Runtime.Intrinsics.Vector128<uint16> -> System.Runtime.Intrinsics.Vector128<uint16>
Public Shared Function Average (left As Vector128(Of UShort), right As Vector128(Of UShort)) As Vector128(Of UShort)

パラメーター

right
Vector128<UInt16>

戻り値

適用対象