NotifyDataErrorValidationRule コンストラクター

定義

NotifyDataErrorValidationRule クラスの新しいインスタンスを作成します。Creates a new instance of the NotifyDataErrorValidationRule class.

public:
 NotifyDataErrorValidationRule();
public NotifyDataErrorValidationRule ();
Public Sub New ()

適用対象