Visual Studio Enterprise 2017 구성 요소 디렉터리

이 페이지의 표에는 명령줄을 사용하여 Visual Studio를 설치하는 데 사용할 수 있는 ID 또는 VSIX 매니페스트에서 종속성으로 지정할 수 있는 ID가 나열되어 있습니다. Visual Studio에 대한 업데이트를 릴리스할 때 추가 구성 요소가 추가될 것입니다.

또한 이 페이지에 대해 다음 사항에 유의하세요.

  • 각 작업에는 고유한 섹션 및 작업 ID와 해당 작업에 사용할 수 있는 구성 요소 표가 있습니다.
  • 기본적으로 필수 구성 요소는 작업을 설치할 때 설치됩니다. * 원하는 경우 권장선택적 구성 요소를 설치할 수도 있습니다.
  • 작업과 관련이 없는 추가 구성 요소를 나열하는 섹션도 추가했습니다.

VSIX 매니페스트에 종속성을 설정하는 경우 구성 요소 ID만 지정해야 합니다. 이 페이지의 표를 사용하여 최소 구성 요소 종속성을 확인합니다. 일부 시나리오에서는 작업에서 하나의 구성 요소만 지정한다고 의미할 수 있습니다. 다른 시나리오에서는 단일 작업에서 여러 구성 요소를 지정하거나 여러 작업에서 여러 구성 요소를 지정한다고 의미할 수 있습니다. 자세한 내용은 방법: 확장성 프로젝트를 Visual Studio 2017로 마이그레이션 페이지를 참조하세요.

이러한 ID를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 명령줄 매개 변수를 사용하여 Visual Studio 2017 설치 페이지를 참조하세요. 다른 제품의 작업 및 구성 요소 ID 목록은 Visual Studio 2017 작업 및 구성 요소 ID 페이지를 참조하세요.

Visual Studio 핵심 편집기(Visual Studio Enterprise 2017에 포함)

ID: Microsoft.VisualStudio.Workload.CoreEditor

설명: 구문 인식 코드 편집, 원본 코드 제어 및 작업 항목 관리를 포함하는 Visual Studio 핵심 셸 환경입니다.

이 작업에 포함되는 구성 요소

구성 요소 ID 이름 버전 종속성 유형
Microsoft.VisualStudio.Component.CoreEditor Visual Studio 핵심 편집기 15.0.26208.0 필수

Azure 개발

ID: Microsoft.VisualStudio.Workload.Azure

설명: 클라우드 앱을 개발하고 리소스를 만들기 위한 Azure SDK, 도구 및 프로젝트입니다.

이 작업에 포함되는 구성 요소

구성 요소 ID 이름 버전 종속성 유형
Microsoft.Component.MSBuild MSBuild 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Component.NetFX.Core.Runtime .NET Core 런타임 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.6.1.SDK .NET Framework 4.6.1 SDK 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.6.1.TargetingPack .NET Framework 4.6.1 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.ComponentGroup.DevelopmentPrerequisites .NET Framework 4.6.1 개발 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Core.Component.SDK .NET Core 1.0.1 개발 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.NetCore.ComponentGroup.Web .NET Core 1.0 - 1.1 개발 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Azure.ClientLibs .NET용 Azure 라이브러리 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.CloudExplorer 클라우드 탐색기 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Common.Azure.Tools 연결 및 게시 도구 1.9.170119.3 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.IISExpress IIS Express 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.NuGet NuGet 패키지 관리자 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.PortableLibrary .NET 이식이 가능한 라이브러리 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.Compiler C# 및 Visual Basic Roslyn 컴파일러 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.Azure.Prerequisites Azure 개발 필수 구성 요소 15.0.26323.1 필수
Component.WebSocket WebSocket4Net 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Component.Azure.DataLake.Tools Azure Data Lake 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Component.ClickOnce ClickOnce 게시 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.5.1.TargetingPack .NET Framework 4.5.1 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.5.2.TargetingPack .NET Framework 4.5.2 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.5.TargetingPack .NET Framework 4.5 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.6.TargetingPack .NET Framework 4.6 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.TargetingPack .NET Framework 4 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.ComponentGroup.TargetingPacks.Common .NET Framework 4 - 4.6 개발 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.AppInsights.Tools 개발자 분석 도구 15.0.26323.1 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Azure.AuthoringTools Azure 작성 도구 15.0.26419.1 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Azure.Compute.Emulator Azure 계산 에뮬레이터 15.0.26419.1 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Azure.MobileAppsSdk Azure Mobile Apps SDK 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Azure.ResourceManager.Tools Azure Resource Manager 핵심 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Azure.ServiceFabric.Tools Service Fabric 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Azure.Storage.Emulator Azure Storage 계정 15.0.26424.2 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Azure.Waverton Azure Cloud Services 핵심 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.DiagnosticTools 프로파일링 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.IntelliTrace.FrontEnd IntelliTrace 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.JavaScript.Diagnostics JavaScript 진단 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.JavaScript.TypeScript TypeScript 및 JavaScript 언어 지원 15.0.26412.1 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.ManagedDesktop.Core 관리되는 데스크톱 워크로드 핵심 15.0.26419.1 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.LanguageServices C# 및 Visual Basic 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.ADAL SQL ADAL 런타임 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.CLR SQL Server용 CLR 데이터 형식 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.CMDUtils SQL Server 명령줄 유틸리티 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.DataSources SQL Server 지원용 데이터 원본 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.LocalDB.Runtime SQL Server Express 2016 LocalDB 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.NCLI SQL Server Native Client 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.SSDT SQL Server Data Tools 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Static.Analysis.Tools 정적 분석 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.TextTemplating 텍스트 템플릿 변환 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.TypeScript.2.2 TypeScript 2.2 SDK 15.0.26430.1 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.VisualStudioData 데이터 원본 및 서비스 참조 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Web ASP.NET 및 웹 개발 도구 15.0.26323.1 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.WebDeploy 웹 배포 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.Azure.CloudServices Azure Cloud Services 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.Azure.ResourceManager.Tools Azure Resource Manager 도구 15.0.26323.1 권장
Microsoft.Net.Component.4.6.2.SDK .NET Framework 4.6.2 SDK 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.6.2.TargetingPack .NET Framework 4.6.2 타기팅 팩 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.7.SDK .NET Framework 4.7 SDK 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.Net.Component.4.7.TargetingPack .NET Framework 4.7 타기팅 팩 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.Net.ComponentGroup.4.6.2.DeveloperTools .NET Framework 4.6.2 개발 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.ComponentGroup.4.7.DeveloperTools .NET Framework 4.7 개발 도구 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.Azure.Storage.AzCopy Azure Storage AzCopy 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.PowerShell.Tools PowerShell 도구 3.0.427 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Wcf.Tooling Windows Communication Foundation 15.0.26208.0 Optional

데이터 저장소 및 처리

ID: Microsoft.VisualStudio.Workload.Data

설명: SQL Server, Azure Data Lake, Hadoop 또는 Azure ML을 사용하여 데이터 솔루션을 연결, 개발 및 테스트합니다.

이 작업에 포함되는 구성 요소

구성 요소 ID 이름 버전 종속성 유형
Component.Redgate.ReadyRoll Redgate ReadyRoll 1.13.22.3147 권장
Component.Redgate.SQLPrompt.VsPackage Redgate SQL 프롬프트 7.4.1.767 권장
Component.Redgate.SQLSearch.VSExtension SQL Redgate 검색 2.3.10.1131 권장
Component.WebSocket WebSocket4Net 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Component.Azure.DataLake.Tools Azure Data Lake 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Component.ClickOnce ClickOnce 게시 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Component.MSBuild MSBuild 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.5.1.TargetingPack .NET Framework 4.5.1 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.5.2.TargetingPack .NET Framework 4.5.2 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.5.TargetingPack .NET Framework 4.5 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.6.1.SDK .NET Framework 4.6.1 SDK 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.6.1.TargetingPack .NET Framework 4.6.1 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.6.TargetingPack .NET Framework 4.6 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.TargetingPack .NET Framework 4 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.ComponentGroup.DevelopmentPrerequisites .NET Framework 4.6.1 개발 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.ComponentGroup.TargetingPacks.Common .NET Framework 4 - 4.6 개발 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.AppInsights.Tools 개발자 분석 도구 15.0.26323.1 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Azure.AuthoringTools Azure 작성 도구 15.0.26419.1 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Azure.ClientLibs .NET용 Azure 라이브러리 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Azure.Compute.Emulator Azure 계산 에뮬레이터 15.0.26419.1 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Azure.Storage.Emulator Azure Storage 계정 15.0.26424.2 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Azure.Waverton Azure Cloud Services 핵심 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.CloudExplorer 클라우드 탐색기 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Common.Azure.Tools 연결 및 게시 도구 1.9.170119.3 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.IISExpress IIS Express 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.JavaScript.Diagnostics JavaScript 진단 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.JavaScript.TypeScript TypeScript 및 JavaScript 언어 지원 15.0.26412.1 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.ManagedDesktop.Core 관리되는 데스크톱 워크로드 핵심 15.0.26419.1 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.NuGet NuGet 패키지 관리자 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.PortableLibrary .NET 이식이 가능한 라이브러리 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.Compiler C# 및 Visual Basic Roslyn 컴파일러 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.LanguageServices C# 및 Visual Basic 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.ADAL SQL ADAL 런타임 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.CLR SQL Server용 CLR 데이터 형식 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.CMDUtils SQL Server 명령줄 유틸리티 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.DataSources SQL Server 지원용 데이터 원본 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.LocalDB.Runtime SQL Server Express 2016 LocalDB 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.NCLI SQL Server Native Client 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.SSDT SQL Server Data Tools 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Static.Analysis.Tools 정적 분석 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.TextTemplating 텍스트 템플릿 변환 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.TypeScript.2.2 TypeScript 2.2 SDK 15.0.26430.1 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.VisualStudioData 데이터 원본 및 서비스 참조 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Web ASP.NET 및 웹 개발 도구 15.0.26323.1 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.WebDeploy 웹 배포 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.FSharp F# 언어 지원 15.0.26208.0 선택적

데이터 과학 및 분석 응용 프로그램

ID: Microsoft.VisualStudio.Workload.DataScience

설명: Python, R 및 F#을 포함하여 데이터 과학 응용 프로그램을 만들기 위한 언어 및 도구입니다.

이 작업에 포함되는 구성 요소

구성 요소 ID 이름 버전 종속성 유형
Component.Anaconda3.x64 Anaconda3 64비트(4.3.0.1) 4.3.0.2 권장
Microsoft.Component.CookiecutterTools Cookiecutter 템플릿 지원 15.0.26419.1 권장
Microsoft.Component.PythonTools Python 언어 지원 15.0.26419.1 권장
Microsoft.Component.PythonTools.Web Python 웹 지원 15.0.26419.1 권장
Microsoft.Component.VC.Runtime.UCRTSDK Windows 유니버설 CRT SDK 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.6.1.TargetingPack .NET Framework 4.6.1 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Common.Azure.Tools 연결 및 게시 도구 1.9.170119.3 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.FSharp F# 언어 지원 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.NuGet NuGet 패키지 관리자 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.R.Open Microsoft R Client(3.3.2) 15.0.26419.1 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.RHost R 개발 도구에 대한 런타임 지원 15.0.26419.1 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.Compiler C# 및 Visual Basic Roslyn 컴파일러 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.LanguageServices C# 및 Visual Basic 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.RTools R 언어 지원 15.0.26419.1 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.CLR SQL Server용 CLR 데이터 형식 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Static.Analysis.Tools 정적 분석 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.VisualStudioData 데이터 원본 및 서비스 참조 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.WebDeploy 웹 배포 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows81SDK Windows 8.1 SDK 15.0.26208.0 권장
Component.Anaconda2.x64 Anaconda2 64비트(4.3.0.1) 4.3.0.2 선택적
Component.Anaconda2.x86 Anaconda2 32비트(4.3.0.1) 4.3.0.2 선택적
Component.Anaconda3.x86 Anaconda3 32비트(4.3.0.1) 4.3.0.2 선택적
Microsoft.ComponentGroup.PythonTools.NativeDevelopment Python 네이티브 개발 도구 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.CoreEditor Visual Studio 핵심 편집기 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Graphics.Tools DirectX용 그래픽 디버거 및 GPU 프로파일러 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Graphics.Win81 그래픽 도구 Windows 8.1 SDK 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.140 VC++ 2015.3 v140 도구 집합(x86, x64) 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.CoreIde Visual Studio C++ 핵심 기능 15.0.26208.0 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.DiagnosticTools C++ 프로파일링 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.Tools.x86.x64 VC++ 2017 v141 도구 집합(x86, x64) 15.0.26208.0 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK Windows 유니버설 C 런타임 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.10586 Windows 10 SDK(10.0.10586.0) 15.0.26208.0 Optional

.NET 데스크톱 개발

ID: Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop

설명: .NET Framework를 사용하여 WPF, Windows Forms 및 콘솔 응용 프로그램을 빌드합니다.

이 작업에 포함되는 구성 요소

구성 요소 ID 이름 버전 종속성 유형
Microsoft.Component.ClickOnce ClickOnce 게시 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Component.MSBuild MSBuild 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.6.1.SDK .NET Framework 4.6.1 SDK 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.6.1.TargetingPack .NET Framework 4.6.1 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.ComponentGroup.DevelopmentPrerequisites .NET Framework 4.6.1 개발 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Debugger.JustInTime Just-In-Time 디버거 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.ManagedDesktop.Core 관리되는 데스크톱 워크로드 핵심 15.0.26419.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.ManagedDesktop.Prerequisites .NET 데스크톱 개발 도구 15.0.26323.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.PortableLibrary .NET 이식이 가능한 라이브러리 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.Compiler C# 및 Visual Basic Roslyn 컴파일러 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.LanguageServices C# 및 Visual Basic 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.CLR SQL Server용 CLR 데이터 형식 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Static.Analysis.Tools 정적 분석 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.TextTemplating 텍스트 템플릿 변환 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.VisualStudioData 데이터 원본 및 서비스 참조 15.0.26208.0 필수
Microsoft.ComponentGroup.Blend Blend for Visual Studio 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.5.1.TargetingPack .NET Framework 4.5.1 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.5.2.TargetingPack .NET Framework 4.5.2 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.5.TargetingPack .NET Framework 4.5 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.6.TargetingPack .NET Framework 4.6 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.TargetingPack .NET Framework 4 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.ComponentGroup.TargetingPacks.Common .NET Framework 4 - 4.6 개발 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.CoreEditor Visual Studio 핵심 편집기 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.DiagnosticTools 프로파일링 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.EntityFramework Entity Framework 6 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.IntelliTrace.FrontEnd IntelliTrace 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.LiveUnitTesting Live Unit Testing 15.0.26208.0 권장
Component.Dotfuscator PreEmptive Protection - Dotfuscator 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.6.2.SDK .NET Framework 4.6.2 SDK 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.6.2.TargetingPack .NET Framework 4.6.2 타기팅 팩 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.7.SDK .NET Framework 4.7 SDK 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.Net.Component.4.7.TargetingPack .NET Framework 4.7 타기팅 팩 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.Net.ComponentGroup.4.6.2.DeveloperTools .NET Framework 4.6.2 개발 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.ComponentGroup.4.7.DeveloperTools .NET Framework 4.7 개발 도구 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.Net.Core.Component.SDK .NET Core 1.0.1 개발 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.NetCore.ComponentGroup.DevelopmentTools .NET Core 1.0 - 1.1 개발 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.CodeClone 코드 복제본 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.CodeMap 코드 맵 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.DependencyValidation.Enterprise 실시간 종속성 유효성 검사 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.FSharp F# 언어 지원 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.GraphDocument DGML 편집기 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.IISExpress IIS Express 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.NuGet NuGet 패키지 관리자 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.LocalDB.Runtime SQL Server Express 2016 LocalDB 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.NCLI SQL Server Native Client 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Wcf.Tooling Windows Communication Foundation 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.WebDeploy 웹 배포 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.ArchitectureTools.Managed 아키텍처 및 분석 도구 15.0.26208.0 Optional

Unity를 사용한 게임 개발

ID: Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedGame

설명: 강력한 플랫폼 간 개발 환경인 Unity를 사용하여 2D 및 3D 게임을 만듭니다.

이 작업에 포함되는 구성 요소

구성 요소 ID 이름 버전 종속성 유형
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.Compiler C# 및 Visual Basic Roslyn 컴파일러 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.LanguageServices C# 및 Visual Basic 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Static.Analysis.Tools 정적 분석 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Unity Visual Studio Tools for Unity 15.0.26323.1 필수
Component.UnityEngine Unity 5.6 편집기 15.0.26430.4 권장

C++를 사용한 Linux 개발

ID: Microsoft.VisualStudio.Workload.NativeCrossPlat

설명: Linux 환경에서 실행되는 응용 프로그램을 만들고 디버그합니다.

이 작업에 포함되는 구성 요소

구성 요소 ID 이름 버전 종속성 유형
Component.MDD.Linux Linux 개발용 Visual C++ 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.CoreIde Visual Studio C++ 핵심 기능 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK Windows 유니버설 C 런타임 15.0.26208.0 필수

C++를 사용한 데스크톱 개발

ID: Microsoft.VisualStudio.Workload.NativeDesktop

설명: Visual C++ 도구 집합, ATL 및 선택적 기능(예: MFC 및 C++/CLI)을 사용하여 기존 Windows 기반 응용 프로그램을 빌드합니다.

이 작업에 포함되는 구성 요소

구성 요소 ID 이름 버전 종속성 유형
Microsoft.Component.MSBuild MSBuild 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.ClassDesigner 클래스 디자이너 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.CodeMap 코드 맵 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Debugger.JustInTime Just-In-Time 디버거 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.GraphDocument DGML 편집기 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.Compiler C# 및 Visual Basic Roslyn 컴파일러 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.LocalDB.Runtime SQL Server Express 2016 LocalDB 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.NCLI SQL Server Native Client 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.TextTemplating 텍스트 템플릿 변환 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.CoreIde Visual Studio C++ 핵심 기능 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.ArchitectureTools.Native C++용 아키텍처 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.NativeDesktop.Core Visual C++ 핵심 데스크톱 기능 15.0.26323.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.CoreEditor Visual Studio 핵심 편집기 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Graphics.Tools DirectX용 그래픽 디버거 및 GPU 프로파일러 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Graphics.Win81 그래픽 도구 Windows 8.1 SDK 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Static.Analysis.Tools 정적 분석 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.CMake.Project CMake용 Visual C++ 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.DiagnosticTools C++ 프로파일링 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.Tools.x86.x64 VC++ 2017 v141 도구 집합(x86, x64) 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.15063.Desktop 데스크톱 C++ x86 및 x64용 Windows 10 SDK(10.0.15063.0) 15.0.26403.0 권장
Component.Incredibuild IncrediBuild 15.0.26228.0 Optional
Microsoft.Component.VC.Runtime.UCRTSDK Windows 유니버설 CRT SDK 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.6.1.SDK .NET Framework 4.6.1 SDK 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.6.1.TargetingPack .NET Framework 4.6.1 타기팅 팩 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.140 VC++ 2015.3 v140 도구 집합(x86, x64) 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.ATL Visual C++ ATL 지원 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.ATLMFC MFC 및 ATL 지원(x86 및 x64) 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.ClangC2 Clang/C2(실험적) 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.CLI.Support C++/CLI 지원 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.Modules.x86.x64 표준 라이브러리 모듈 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.10240 Windows 10 SDK(10.0.10240.0) 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.10586 Windows 10 SDK(10.0.10586.0) 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.14393 Windows 10 SDK(10.0.14393.0) 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows81SDK Windows 8.1 SDK 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.WinXP C++용 Windows XP 지원 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.NativeDesktop.Win81 Windows 8.1 SDK 및 UCRT SDK 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.NativeDesktop.WinXP C++용 Windows XP 지원 15.0.26208.0 Optional

C++를 사용한 게임 개발

ID: Microsoft.VisualStudio.Workload.NativeGame

설명: C++의 모든 기능을 사용하여 DirectX, Unreal 또는 Cocos2d로 구동하는 전문 게임을 빌드합니다.

이 작업에 포함되는 구성 요소

구성 요소 ID 이름 버전 종속성 유형
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK Windows 유니버설 C 런타임 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.CoreEditor Visual Studio 핵심 편집기 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Graphics.Tools DirectX용 그래픽 디버거 및 GPU 프로파일러 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Graphics.Win81 그래픽 도구 Windows 8.1 SDK 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Static.Analysis.Tools 정적 분석 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.CoreIde Visual Studio C++ 핵심 기능 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.DiagnosticTools C++ 프로파일링 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.Tools.x86.x64 VC++ 2017 v141 도구 집합(x86, x64) 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.15063.Desktop 데스크톱 C++ x86 및 x64용 Windows 10 SDK(10.0.15063.0) 15.0.26403.0 권장
Component.Cocos Cocos 15.0.26323.1 Optional
Component.Incredibuild IncrediBuild 15.0.26228.0 Optional
Component.Unreal 언리얼 엔진 설치 관리자 15.0.26323.1 Optional
Microsoft.Component.VC.Runtime.UCRTSDK Windows 유니버설 CRT SDK 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.5.1.TargetingPack .NET Framework 4.5.1 타기팅 팩 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.5.2.TargetingPack .NET Framework 4.5.2 타기팅 팩 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.5.TargetingPack .NET Framework 4.5 타기팅 팩 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.6.1.SDK .NET Framework 4.6.1 SDK 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.6.1.TargetingPack .NET Framework 4.6.1 타기팅 팩 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.6.TargetingPack .NET Framework 4.6 타기팅 팩 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.TargetingPack .NET Framework 4 타기팅 팩 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.ComponentGroup.DevelopmentPrerequisites .NET Framework 4.6.1 개발 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.ComponentGroup.TargetingPacks.Common .NET Framework 4 - 4.6 개발 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.Compiler C# 및 Visual Basic Roslyn 컴파일러 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.LanguageServices C# 및 Visual Basic 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.10240 Windows 10 SDK(10.0.10240.0) 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.10586 Windows 10 SDK(10.0.10586.0) 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.14393 Windows 10 SDK(10.0.14393.0) 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows81SDK Windows 8.1 SDK 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.NativeDesktop.Win81 Windows 8.1 SDK 및 UCRT SDK 15.0.26208.0 Optional

C++를 사용한 모바일 개발

ID: Microsoft.VisualStudio.Workload.NativeMobile

설명: C++를 사용하여 iOS, Android 또는 Windows용 플랫폼 간 응용 프로그램을 빌드합니다.

이 작업에 포함되는 구성 요소

구성 요소 ID 이름 버전 종속성 유형
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.CoreIde Visual Studio C++ 핵심 기능 15.0.26208.0 필수
Component.Android.NDK.R13B Android NDK(R13B) 13.1.6 권장
Component.Android.SDK19 Android SDK 설치(API 수준 19 및 21) 15.0.26208.0 권장
Component.Android.SDK22 Android SDK 설치(API 수준 22) 15.0.26208.0 권장
Component.Ant Apache Ant(1.9.3) 1.9.3.7 권장
Component.MDD.Android C++ Android 개발 도구 15.0.26208.0 권장
Component.Android.NDK.R11C Android NDK(R11C) 11.3.13 Optional
Component.Android.NDK.R11C_3264 Android NDK(R11C)(32비트) 11.3.14 Optional
Component.Android.NDK.R12B Android NDK(R12B) 12.1.9 Optional
Component.Android.NDK.R12B_3264 Android NDK(R12B)(32비트) 12.1.9 Optional
Component.Android.NDK.R13B_3264 Android NDK(R13B)(32비트) 13.1.6 Optional
Component.Android.SDK23 Android SDK 설치(API 수준 23) 15.0.26208.0 Optional
Component.Google.Android.Emulator.API23.V2 Google Android 에뮬레이터(API 수준 23) 15.0.26208.0 Optional
Component.HAXM Intel HAXM(Hardware Accelerated Execution Manager) 15.0.26208.0 Optional
Component.Incredibuild IncrediBuild 15.0.26228.0 Optional
Component.JavaJDK Java SE Development Kit(8.0.1120.15) 15.0.26403.0 Optional
Component.MDD.IOS C++ iOS 개발 도구 15.0.26208.0 Optional

.NET Core 플랫폼 간 개발

ID: Microsoft.VisualStudio.Workload.NetCoreTools

설명: .NET Core, ASP.NET Core, HTML, JavaScript 및 CSS를 사용하여 플랫폼 간 응용 프로그램을 빌드합니다.

이 작업에 포함되는 구성 요소

구성 요소 ID 이름 버전 종속성 유형
Component.WebSocket WebSocket4Net 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Component.ClickOnce ClickOnce 게시 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Component.MSBuild MSBuild 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.5.2.TargetingPack .NET Framework 4.5.2 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.5.TargetingPack .NET Framework 4.5 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.6.1.SDK .NET Framework 4.6.1 SDK 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.6.1.TargetingPack .NET Framework 4.6.1 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.ComponentGroup.DevelopmentPrerequisites .NET Framework 4.6.1 개발 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Core.Component.SDK .NET Core 1.0.1 개발 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.NetCore.ComponentGroup.Web .NET Core 1.0 - 1.1 개발 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.AppInsights.Tools 개발자 분석 도구 15.0.26323.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Common.Azure.Tools 연결 및 게시 도구 1.9.170119.3 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.IISExpress IIS Express 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.JavaScript.Diagnostics JavaScript 진단 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.JavaScript.TypeScript TypeScript 및 JavaScript 언어 지원 15.0.26412.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.ManagedDesktop.Core 관리되는 데스크톱 워크로드 핵심 15.0.26419.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.NuGet NuGet 패키지 관리자 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.PortableLibrary .NET 이식이 가능한 라이브러리 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.Compiler C# 및 Visual Basic Roslyn 컴파일러 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.LanguageServices C# 및 Visual Basic 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.ADAL SQL ADAL 런타임 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.CLR SQL Server용 CLR 데이터 형식 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.CMDUtils SQL Server 명령줄 유틸리티 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.DataSources SQL Server 지원용 데이터 원본 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.LocalDB.Runtime SQL Server Express 2016 LocalDB 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.NCLI SQL Server Native Client 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.SSDT SQL Server Data Tools 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Static.Analysis.Tools 정적 분석 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.TextTemplating 텍스트 템플릿 변환 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.TypeScript.2.2 TypeScript 2.2 SDK 15.0.26430.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.VisualStudioData 데이터 원본 및 서비스 참조 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Web ASP.NET 및 웹 개발 도구 15.0.26323.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.WebDeploy 웹 배포 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.DockerTools 컨테이너 개발 도구 15.0.26323.1 권장

.NET을 사용한 모바일 개발

ID: Microsoft.VisualStudio.Workload.NetCrossPlat

설명: Xamarin을 사용하여 iOS, Android 또는 Windows용 플랫폼 간 응용 프로그램을 빌드합니다.

이 작업에 포함되는 구성 요소

구성 요소 ID 이름 버전 종속성 유형
Microsoft.Net.Component.4.6.1.SDK .NET Framework 4.6.1 SDK 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.6.1.TargetingPack .NET Framework 4.6.1 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.ComponentGroup.DevelopmentPrerequisites .NET Framework 4.6.1 개발 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.PortableLibrary .NET 이식이 가능한 라이브러리 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Component.Android.NDK.R13B Android NDK(R13B) 13.1.6 권장
Component.Android.SDK23 Android SDK 설치(API 수준 23) 15.0.26208.0 권장
Component.Google.Android.Emulator.API23.V2 Google Android 에뮬레이터(API 수준 23) 15.0.26208.0 권장
Component.HAXM Intel HAXM(Hardware Accelerated Execution Manager) 15.0.26208.0 권장
Component.JavaJDK Java SE Development Kit(8.0.1120.15) 15.0.26403.0 권장
Component.Xamarin Xamarin 15.0.26424.2 권장
Component.Xamarin.Inspector Xamarin Workbooks 15.0.26228.0 권장
Component.Xamarin.Profiler Xamarin Profiler 15.0.26228.0 권장
Component.Xamarin.RemotedSimulator Xamarin 원격 시뮬레이터 15.0.26228.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.FSharp F# 언어 지원 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.NuGet NuGet 패키지 관리자 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.Compiler C# 및 Visual Basic Roslyn 컴파일러 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.LanguageServices C# 및 Visual Basic 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Static.Analysis.Tools 정적 분석 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Component.ClickOnce ClickOnce 게시 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Component.NetFX.Native .NET 네이티브 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.AppInsights.Tools 개발자 분석 도구 15.0.26323.1 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.CodeClone 코드 복제본 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.CodeMap 코드 맵 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.DependencyValidation.Enterprise 실시간 종속성 유효성 검사 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.DiagnosticTools 프로파일링 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.GraphDocument DGML 편집기 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Graphics 이미지 및 3D 모델 편집기 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Phone.Emulator.15063 Windows 10 모바일 에뮬레이터(크리에이터 업데이트) 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.CLR SQL Server용 CLR 데이터 형식 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.LocalDB.Runtime SQL Server Express 2016 LocalDB 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.NCLI SQL Server Native Client 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VisualStudioData 데이터 원본 및 서비스 참조 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.15063.UWP UWP용 Windows 10 SDK(10.0.15063.0): C#, VB, JS 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.ArchitectureTools.Managed 아키텍처 및 분석 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.UWP.Xamarin Xamarin용 유니버설 Windows 플랫폼 도구 15.0.26403.0 Optional

ASP.NET 및 웹 개발

ID: Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb

설명: ASP.NET, ASP.NET Core, HTML, JavaScript 및 CSS를 사용하여 웹 응용 프로그램을 빌드합니다.

이 작업에 포함되는 구성 요소

구성 요소 ID 이름 버전 종속성 유형
Component.WebSocket WebSocket4Net 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Component.ClickOnce ClickOnce 게시 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Component.MSBuild MSBuild 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.5.2.TargetingPack .NET Framework 4.5.2 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.5.TargetingPack .NET Framework 4.5 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.6.1.SDK .NET Framework 4.6.1 SDK 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.6.1.TargetingPack .NET Framework 4.6.1 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.ComponentGroup.DevelopmentPrerequisites .NET Framework 4.6.1 개발 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Core.Component.SDK .NET Core 1.0.1 개발 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.NetCore.ComponentGroup.Web .NET Core 1.0 - 1.1 개발 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.AppInsights.Tools 개발자 분석 도구 15.0.26323.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Common.Azure.Tools 연결 및 게시 도구 1.9.170119.3 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.IISExpress IIS Express 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.JavaScript.Diagnostics JavaScript 진단 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.JavaScript.TypeScript TypeScript 및 JavaScript 언어 지원 15.0.26412.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.ManagedDesktop.Core 관리되는 데스크톱 워크로드 핵심 15.0.26419.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.NuGet NuGet 패키지 관리자 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.PortableLibrary .NET 이식이 가능한 라이브러리 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.Compiler C# 및 Visual Basic Roslyn 컴파일러 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.LanguageServices C# 및 Visual Basic 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.ADAL SQL ADAL 런타임 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.CLR SQL Server용 CLR 데이터 형식 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.CMDUtils SQL Server 명령줄 유틸리티 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.DataSources SQL Server 지원용 데이터 원본 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.LocalDB.Runtime SQL Server Express 2016 LocalDB 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.NCLI SQL Server Native Client 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.SSDT SQL Server Data Tools 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Static.Analysis.Tools 정적 분석 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.TextTemplating 텍스트 템플릿 변환 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.TypeScript.2.2 TypeScript 2.2 SDK 15.0.26430.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.VisualStudioData 데이터 원본 및 서비스 참조 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Web ASP.NET 및 웹 개발 도구 15.0.26323.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.WebDeploy 웹 배포 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.5.1.TargetingPack .NET Framework 4.5.1 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.6.TargetingPack .NET Framework 4.6 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.TargetingPack .NET Framework 4 타기팅 팩 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.ComponentGroup.TargetingPacks.Common .NET Framework 4 - 4.6 개발 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.CloudExplorer 클라우드 탐색기 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.CoreEditor Visual Studio 핵심 편집기 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.DiagnosticTools 프로파일링 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.DockerTools 컨테이너 개발 도구 15.0.26323.1 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.EntityFramework Entity Framework 6 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.IntelliTrace.FrontEnd IntelliTrace 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.LiveUnitTesting Live Unit Testing 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Wcf.Tooling Windows Communication Foundation 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Net.Component.4.6.2.SDK .NET Framework 4.6.2 SDK 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.6.2.TargetingPack .NET Framework 4.6.2 타기팅 팩 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.7.SDK .NET Framework 4.7 SDK 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.Net.Component.4.7.TargetingPack .NET Framework 4.7 타기팅 팩 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.Net.ComponentGroup.4.6.2.DeveloperTools .NET Framework 4.6.2 개발 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.ComponentGroup.4.7.DeveloperTools .NET Framework 4.7 개발 도구 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.ClassDesigner 클래스 디자이너 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.CodeClone 코드 복제본 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.CodeMap 코드 맵 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.DependencyValidation.Enterprise 실시간 종속성 유효성 검사 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.FSharp F# 언어 지원 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.GraphDocument DGML 편집기 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.ArchitectureTools.Managed 아키텍처 및 분석 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Web.Mvc4.ComponentGroup ASP.NET MVC 4 15.0.26208.0 Optional

Node.js 개발

ID: Microsoft.VisualStudio.Workload.Node

설명: 비동기 이벤트 구동 JavaScript 런타임인 Node.js를 사용하여 확장 가능한 네트워크 응용 프로그램을 빌드합니다.

이 작업에 포함되는 구성 요소

구성 요소 ID 이름 버전 종속성 유형
Component.WebSocket WebSocket4Net 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.JavaScript.Diagnostics JavaScript 진단 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.JavaScript.TypeScript TypeScript 및 JavaScript 언어 지원 15.0.26412.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Node.Tools Node.js 지원 15.0.26323.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.TypeScript.2.2 TypeScript 2.2 SDK 15.0.26430.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.WebDeploy 웹 배포 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Common.Azure.Tools 연결 및 게시 도구 1.9.170119.3 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Git Windows용 GIT 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.AppInsights.Tools 개발자 분석 도구 15.0.26323.1 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.DiagnosticTools 프로파일링 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Static.Analysis.Tools 정적 분석 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.CoreIde Visual Studio C++ 핵심 기능 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.Tools.x86.x64 VC++ 2017 v141 도구 집합(x86, x64) 15.0.26208.0 Optional

Office/SharePoint 개발

ID: Microsoft.VisualStudio.Workload.Office

설명: C#, VB 및 JavaScript를 사용하여 Office 및 SharePoint 추가 기능, SharePoint 솔루션 및 VSTO 추가 기능을 만듭니다.

이 작업에 포함되는 구성 요소

구성 요소 ID 이름 버전 종속성 유형
Component.WebSocket WebSocket4Net 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Component.ClickOnce ClickOnce 게시 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Component.MSBuild MSBuild 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.5.2.TargetingPack .NET Framework 4.5.2 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.5.TargetingPack .NET Framework 4.5 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.6.1.SDK .NET Framework 4.6.1 SDK 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.6.1.TargetingPack .NET Framework 4.6.1 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.TargetingPack .NET Framework 4 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.ComponentGroup.DevelopmentPrerequisites .NET Framework 4.6.1 개발 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.AppInsights.Tools 개발자 분석 도구 15.0.26323.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Common.Azure.Tools 연결 및 게시 도구 1.9.170119.3 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Debugger.JustInTime Just-In-Time 디버거 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.IISExpress IIS Express 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.JavaScript.Diagnostics JavaScript 진단 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.JavaScript.TypeScript TypeScript 및 JavaScript 언어 지원 15.0.26412.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.ManagedDesktop.Core 관리되는 데스크톱 워크로드 핵심 15.0.26419.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.ManagedDesktop.Prerequisites .NET 데스크톱 개발 도구 15.0.26323.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.NuGet NuGet 패키지 관리자 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.PortableLibrary .NET 이식이 가능한 라이브러리 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.Compiler C# 및 Visual Basic Roslyn 컴파일러 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.LanguageServices C# 및 Visual Basic 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Sharepoint.Tools Visual Studio용 Office 개발자 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.ADAL SQL ADAL 런타임 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.CLR SQL Server용 CLR 데이터 형식 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.CMDUtils SQL Server 명령줄 유틸리티 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.DataSources SQL Server 지원용 데이터 원본 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.LocalDB.Runtime SQL Server Express 2016 LocalDB 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.NCLI SQL Server Native Client 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.SSDT SQL Server Data Tools 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Static.Analysis.Tools 정적 분석 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.TextTemplating 텍스트 템플릿 변환 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.TypeScript.2.2 TypeScript 2.2 SDK 15.0.26430.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.VisualStudioData 데이터 원본 및 서비스 참조 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Wcf.Tooling Windows Communication Foundation 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Web ASP.NET 및 웹 개발 도구 15.0.26323.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.WebDeploy 웹 배포 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Workflow Windows Workflow Foundation 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.TeamOffice VSTO(Visual Studio Tools for Office) 15.0.26228.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.IntelliTrace.FrontEnd IntelliTrace 15.0.26208.0 선택적

Python 개발

ID: Microsoft.VisualStudio.Workload.Python

설명: Python에 대한 편집, 디버깅, 대화형 개발 및 소스 제어입니다.

이 작업에 포함되는 구성 요소

구성 요소 ID 이름 버전 종속성 유형
Component.CPython3.x64 Python 3 64비트(3.6.0) 3.6.0 권장
Microsoft.Component.CookiecutterTools Cookiecutter 템플릿 지원 15.0.26419.1 권장
Microsoft.Component.PythonTools Python 언어 지원 15.0.26419.1 권장
Microsoft.Component.PythonTools.Web Python 웹 지원 15.0.26419.1 권장
Microsoft.Component.VC.Runtime.UCRTSDK Windows 유니버설 CRT SDK 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Common.Azure.Tools 연결 및 게시 도구 1.9.170119.3 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.CLR SQL Server용 CLR 데이터 형식 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.VisualStudioData 데이터 원본 및 서비스 참조 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.WebDeploy 웹 배포 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows81SDK Windows 8.1 SDK 15.0.26208.0 권장
Component.Anaconda2.x64 Anaconda2 64비트(4.3.0.1) 4.3.0.2 선택적
Component.Anaconda2.x86 Anaconda2 32비트(4.3.0.1) 4.3.0.2 선택적
Component.Anaconda3.x64 Anaconda3 64비트(4.3.0.1) 4.3.0.2 선택적
Component.Anaconda3.x86 Anaconda3 32비트(4.3.0.1) 4.3.0.2 선택적
Component.CPython2.x64 Python 2 64비트(2.7.13) 2.7.13 선택적
Component.CPython2.x86 Python 2 32비트(2.7.13) 2.7.13 선택적
Component.CPython3.x86 Python 3 32비트(3.6.0) 3.6.0.1 선택적
Component.WebSocket WebSocket4Net 15.0.26208.0 선택적
Microsoft.Component.ClickOnce ClickOnce 게시 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Component.MSBuild MSBuild 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Component.NetFX.Native .NET 네이티브 15.0.26208.0 선택적
Microsoft.Component.PythonTools.UWP Python IoT 지원 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.ComponentGroup.PythonTools.NativeDevelopment Python 네이티브 개발 도구 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.Net.Component.4.5.1.TargetingPack .NET Framework 4.5.1 타기팅 팩 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.5.2.TargetingPack .NET Framework 4.5.2 타기팅 팩 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.5.TargetingPack .NET Framework 4.5 타기팅 팩 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.6.1.SDK .NET Framework 4.6.1 SDK 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.6.1.TargetingPack .NET Framework 4.6.1 타기팅 팩 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.6.TargetingPack .NET Framework 4.6 타기팅 팩 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.TargetingPack .NET Framework 4 타기팅 팩 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.ComponentGroup.DevelopmentPrerequisites .NET Framework 4.6.1 개발 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.ComponentGroup.TargetingPacks.Common .NET Framework 4 - 4.6 개발 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.AppInsights.Tools 개발자 분석 도구 15.0.26323.1 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.Azure.AuthoringTools Azure 작성 도구 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.Azure.ClientLibs .NET용 Azure 라이브러리 15.0.26208.0 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.Azure.Compute.Emulator Azure 계산 에뮬레이터 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.Azure.Storage.Emulator Azure Storage 계정 15.0.26424.2 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.Azure.Waverton Azure Cloud Services 핵심 도구 15.0.26208.0 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.ClassDesigner 클래스 디자이너 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.CodeClone 코드 복제본 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.CodeMap 코드 맵 15.0.26208.0 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.CoreEditor Visual Studio 핵심 편집기 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.DiagnosticTools 프로파일링 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.GraphDocument DGML 편집기 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Graphics 이미지 및 3D 모델 편집기 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Graphics.Tools DirectX용 그래픽 디버거 및 GPU 프로파일러 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Graphics.Win81 그래픽 도구 Windows 8.1 SDK 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.IISExpress IIS Express 15.0.26208.0 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.IntelliTrace.FrontEnd IntelliTrace 15.0.26208.0 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.JavaScript.Diagnostics JavaScript 진단 15.0.26208.0 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.JavaScript.TypeScript TypeScript 및 JavaScript 언어 지원 15.0.26412.1 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.ManagedDesktop.Core 관리되는 데스크톱 워크로드 핵심 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.NuGet NuGet 패키지 관리자 15.0.26208.0 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.PortableLibrary .NET 이식이 가능한 라이브러리 타기팅 팩 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.Compiler C# 및 Visual Basic Roslyn 컴파일러 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.LanguageServices C# 및 Visual Basic 15.0.26208.0 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.ADAL SQL ADAL 런타임 15.0.26208.0 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.CMDUtils SQL Server 명령줄 유틸리티 15.0.26208.0 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.DataSources SQL Server 지원용 데이터 원본 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.LocalDB.Runtime SQL Server Express 2016 LocalDB 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.NCLI SQL Server Native Client 15.0.26208.0 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.SSDT SQL Server Data Tools 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Static.Analysis.Tools 정적 분석 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.TextTemplating 텍스트 템플릿 변환 15.0.26208.0 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.TypeScript.2.2 TypeScript 2.2 SDK 15.0.26430.1 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.140 VC++ 2015.3 v140 도구 집합(x86, x64) 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.CoreIde Visual Studio C++ 핵심 기능 15.0.26208.0 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.DiagnosticTools C++ 프로파일링 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.Tools.x86.x64 VC++ 2017 v141 도구 집합(x86, x64) 15.0.26208.0 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.Web ASP.NET 및 웹 개발 도구 15.0.26323.1 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK Windows 유니버설 C 런타임 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.10586 Windows 10 SDK(10.0.10586.0) 15.0.26208.0 Optional

유니버설 Windows 플랫폼 개발

ID: Microsoft.VisualStudio.Workload.Universal

설명: C#, VB, JavaScript 또는 선택적으로 C++를 사용하여 유니버설 Windows 플랫폼용 응용 프로그램을 만듭니다.

이 작업에 포함되는 구성 요소

구성 요소 ID 이름 버전 종속성 유형
Component.WebSocket WebSocket4Net 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Component.ClickOnce ClickOnce 게시 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Component.NetFX.Native .NET 네이티브 15.0.26208.0 필수
Microsoft.ComponentGroup.Blend Blend for Visual Studio 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.5.TargetingPack .NET Framework 4.5 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.6.1.SDK .NET Framework 4.6.1 SDK 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.AppInsights.Tools 개발자 분석 도구 15.0.26323.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.DiagnosticTools 프로파일링 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Graphics 이미지 및 3D 모델 편집기 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.JavaScript.Diagnostics JavaScript 진단 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.JavaScript.TypeScript TypeScript 및 JavaScript 언어 지원 15.0.26412.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.NuGet NuGet 패키지 관리자 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.PortableLibrary .NET 이식이 가능한 라이브러리 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.Compiler C# 및 Visual Basic Roslyn 컴파일러 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.LanguageServices C# 및 Visual Basic 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.CLR SQL Server용 CLR 데이터 형식 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Static.Analysis.Tools 정적 분석 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.TypeScript.2.2 TypeScript 2.2 SDK 15.0.26430.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.UWP.Support 유니버설 Windows 플랫폼 도구 15.0.26412.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.VisualStudioData 데이터 원본 및 서비스 참조 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.15063.UWP UWP용 Windows 10 SDK(10.0.15063.0): C#, VB, JS 15.0.26419.1 필수
Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.UWP.Cordova Cordova용 유니버설 Windows 플랫폼 도구 15.0.26403.0 필수
Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.UWP.Xamarin Xamarin용 유니버설 Windows 플랫폼 도구 15.0.26403.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.IntelliTrace.FrontEnd IntelliTrace 15.0.26208.0 권장
Microsoft.Component.VC.Runtime.OSSupport UWP용 Visual C++ 런타임 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.CodeClone 코드 복제본 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.CodeMap 코드 맵 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.DependencyValidation.Enterprise 실시간 종속성 유효성 검사 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.GraphDocument DGML 편집기 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Graphics.Tools DirectX용 그래픽 디버거 및 GPU 프로파일러 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Graphics.Win81 그래픽 도구 Windows 8.1 SDK 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Phone.Emulator.15063 Windows 10 모바일 에뮬레이터(크리에이터 업데이트) 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.LocalDB.Runtime SQL Server Express 2016 LocalDB 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.NCLI SQL Server Native Client 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.CoreIde Visual Studio C++ 핵심 기능 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.Tools.ARM ARM용 Visual C++ 컴파일러 및 라이브러리 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.Tools.x86.x64 VC++ 2017 v141 도구 집합(x86, x64) 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.10240 Windows 10 SDK(10.0.10240.0) 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.10586 Windows 10 SDK(10.0.10586.0) 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.14393 Windows 10 SDK(10.0.14393.0) 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.15063.UWP.Native UWP용 Windows 10 SDK(10.0.15063.0): C++ 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.ArchitectureTools.Managed 아키텍처 및 분석 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.UWP.VC C++ 유니버설 Windows 플랫폼 도구 15.0.26403.0 Optional

Visual Studio 확장 개발

ID: Microsoft.VisualStudio.Workload.VisualStudioExtension

설명: 새로운 명령, 코드 분석기 및 도구 창을 포함하여 Visual Studio용 추가 기능 및 확장 기능을 만듭니다.

이 작업에 포함되는 구성 요소

구성 요소 ID 이름 버전 종속성 유형
Microsoft.Component.ClickOnce ClickOnce 게시 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.6.1.SDK .NET Framework 4.6.1 SDK 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.Component.4.6.1.TargetingPack .NET Framework 4.6.1 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.Net.ComponentGroup.DevelopmentPrerequisites .NET Framework 4.6.1 개발 도구 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.NuGet NuGet 패키지 관리자 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.PortableLibrary .NET 이식이 가능한 라이브러리 타기팅 팩 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.VisualStudioExtension.Prerequisites Visual Studio 확장 개발 필수 구성 요소 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.CodeClone 코드 복제본 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.CodeMap 코드 맵 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.DependencyValidation.Enterprise 실시간 종속성 유효성 검사 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.DiagnosticTools 프로파일링 도구 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.GraphDocument DGML 편집기 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.IntelliTrace.FrontEnd IntelliTrace 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.LocalDB.Runtime SQL Server Express 2016 LocalDB 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.NCLI SQL Server Native Client 15.0.26208.0 권장
Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.ArchitectureTools.Managed 아키텍처 및 분석 도구 15.0.26208.0 권장
Component.Dotfuscator PreEmptive Protection - Dotfuscator 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Component.MSBuild MSBuild 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Component.VC.Runtime.OSSupport UWP용 Visual C++ 런타임 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Net.Component.4.6.TargetingPack .NET Framework 4.6 타기팅 팩 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.AppInsights.Tools 개발자 분석 도구 15.0.26323.1 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.ClassDesigner 클래스 디자이너 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.DslTools Modeling SDK 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.Compiler C# 및 Visual Basic Roslyn 컴파일러 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.LanguageServices C# 및 Visual Basic 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Static.Analysis.Tools 정적 분석 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.TextTemplating 텍스트 템플릿 변환 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.ATL Visual C++ ATL 지원 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.ATLMFC MFC 및 ATL 지원(x86 및 x64) 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.CoreIde Visual Studio C++ 핵심 기능 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.Tools.x86.x64 VC++ 2017 v141 도구 집합(x86, x64) 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VSSDK Visual Studio SDK 15.0.26208.0 Optional

JavaScript를 사용한 모바일 개발

ID: Microsoft.VisualStudio.Workload.WebCrossPlat

설명: Apache Cordova용 도구를 사용하여 Android, iOS 및 UWP 앱을 빌드합니다.

이 작업에 포함되는 구성 요소

구성 요소 ID 이름 버전 종속성 유형
Component.CordovaToolset.6.3.1 Cordova 6.3.1 도구 집합 15.0.26323.1 필수
Component.WebSocket WebSocket4Net 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.Cordova JavaScript 핵심 기능을 사용한 모바일 개발 15.0.26323.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.JavaScript.Diagnostics JavaScript 진단 15.0.26208.0 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.JavaScript.TypeScript TypeScript 및 JavaScript 언어 지원 15.0.26412.1 필수
Microsoft.VisualStudio.Component.TypeScript.2.2 TypeScript 2.2 SDK 15.0.26430.1 필수
Component.Android.SDK23 Android SDK 설치(API 수준 23) 15.0.26208.0 Optional
Component.Google.Android.Emulator.API23.V2 Google Android 에뮬레이터(API 수준 23) 15.0.26208.0 Optional
Component.HAXM Intel HAXM(Hardware Accelerated Execution Manager) 15.0.26208.0 Optional
Component.JavaJDK Java SE Development Kit(8.0.1120.15) 15.0.26403.0 Optional
Microsoft.Component.ClickOnce ClickOnce 게시 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.Component.NetFX.Native .NET 네이티브 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.AppInsights.Tools 개발자 분석 도구 15.0.26323.1 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.DiagnosticTools 프로파일링 도구 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Git Windows용 GIT 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Graphics 이미지 및 3D 모델 편집기 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Phone.Emulator.15063 Windows 10 모바일 에뮬레이터(크리에이터 업데이트) 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.VisualStudio.Component.SQL.CLR SQL Server용 CLR 데이터 형식 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.VisualStudioData 데이터 원본 및 서비스 참조 15.0.26208.0 Optional
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.15063.UWP UWP용 Windows 10 SDK(10.0.15063.0): C#, VB, JS 15.0.26419.1 선택적
Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.UWP.Cordova Cordova용 유니버설 Windows 플랫폼 도구 15.0.26403.0 Optional

독립적 구성 요소

이러한 구성 요소는 작업에 포함되지 않지만 개별 구성 요소로 선택할 수 있습니다.

구성 요소 ID 이름 버전
Component.Android.Emulator Android용 Visual Studio 에뮬레이터 15.0.26430.1
Component.GitHub.VisualStudio Visual Studio용 GitHub 확장 2.2.0.10
Microsoft.Component.Blend.SDK.WPF .NET용 Blend for Visual Studio SDK 15.0.26208.0
Microsoft.Component.HelpViewer 도움말 뷰어 15.0.26208.0
Microsoft.Net.Component.3.5.DeveloperTools .NET Framework 3.5 개발 도구 15.0.26208.0
Microsoft.VisualStudio.Component.LinqToSql LINQ to SQL 도구 15.0.26208.0
Microsoft.VisualStudio.Component.Phone.Emulator Windows 10 모바일 에뮬레이터(Anniversary Edition) 15.0.26208.0
Microsoft.VisualStudio.Component.TestTools.CodedUITest 코딩된 UI 테스트 15.0.26208.0
Microsoft.VisualStudio.Component.TestTools.Core 테스트 도구 핵심 기능 15.0.26208.0
Microsoft.VisualStudio.Component.TestTools.FeedbackClient Microsoft Feedback Client 15.0.26208.0
Microsoft.VisualStudio.Component.TestTools.MicrosoftTestManager Microsoft Test Manager 15.0.26228.0
Microsoft.VisualStudio.Component.TestTools.WebLoadTest 웹 성능 및 부하 테스트 도구 15.0.26208.0
Microsoft.VisualStudio.Component.TypeScript.2.0 TypeScript 2.0 SDK 15.0.26208.0
Microsoft.VisualStudio.Component.TypeScript.2.1 TypeScript 2.1 SDK 15.0.26208.0

참고 항목