docs.microsoft.com - Syarat penggunaan

Penerimaan Syarat

Perkhidmatan yang diberikan oleh Microsoft tertakluk pada Syarat Penggunaan ("TOU") yang berikut. Microsoft berhak untuk mengemas kini TOU pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda. Versi terkini TOU boleh disemak dengan mengklik pautan hiperteks “Syarat Penggunaan” yang berada di bahagian bawah halaman Web kami.

Bahagian Atas Halaman

Huraian Perkhidmatan

Melalui rangkaian sifat Web ini, Microsoft memberi anda akses kepada pelbagai sumber, termasuk dokumentasi, alat pembangun, ruang muat turun, forum komunikasi dan maklumat produk (secara kolektif "Perkhidmatan"). Perkhidmatan ini, termasuk apa-apa kemas kini, peningkatan, ciri baharu dan/atau penambahan sifat Web baharu, tertakluk pada TOU.

Bahagian Atas Halaman

Pengehadan Penggunaan Peribadi dan Bukan Komersial

Melainkan dinyatakan sebaliknya, Perkhidmatan adalah untuk penggunaan peribadi dan bukan komersial oleh anda. Anda tidak boleh memindahkan atau menjual apa-apa maklumat, perisian, produk atau perkhidmatan yang diperoleh daripada Perkhidmatan sebelum mendapatkan kebenaran bertulis daripada Microsoft.

Bahagian Atas Halaman

Privasi dan Perlindungan Maklumat Peribadi

Lihat pendedahan Pernyataan Privasi yang berkaitan dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat anda.

Bahagian Atas Halaman

Notis Khusus bagi Perisian yang Tersedia pada Laman Web ini

Apa-apa perisian yang tersedia untuk dimuat turun daripada Perkhidmatan ("Perkhidmatan") ialah hasil kerja berhak cipta Microsoft dan/atau pembekalnya. Penggunaan Perisian ditadbir oleh syarat perjanjian lesen pengguna akhir, sekiranya ada, yang mengiringi atau disertakan dengan Perisian ("Perjanjian Lesen"). Seorang pengguna akhir tidak akan dapat memasang apa-apa Perisian yang diiringi dengan atau merangkumi Perjanjian Lesen, melainkan dia bersetuju dengan syarat Perjanjian Lesen terlebih dahulu. Skrip atau kod pihak ketiga, yang dipautkan atau dirujuk daripada laman web ini, dilesenkan kepada anda oleh pihak ketiga yang memiliki kod tersebut, bukan oleh Microsoft.

Perisian ini tersedia untuk muat turun semata-mata untuk kegunaan pengguna akhir menurut Perjanjian Lesen. Apa-apa penghasilan semula atau pengedaran semula Perisian yang tidak menurut Perjanjian Lesen adalah dilarang secara nyata oleh undang-undang, dan boleh mengakibatkan hukuman sivil dan jenayah yang berat. Mereka yang melanggar akan didakwa sehingga takat maksimum yang mungkin.

TANPA MENGEHADKAN PERKARA YANG DINYATAKAN DI ATAS, PENYALINAN DAN PENGHASILAN SEMULA PERISIAN INI KE MANA-MANA PELAYAN ATAU LOKASI LAIN UNTUK PENGHASILAN SEMULA ATAU PENGEDARAN SEMULA LANJUT DILARANG SECARA NYATA, KECUALI PENGHASILAN SEMULA ATAU PENGEDARAN SEMULA INI DIIZINKAN OLEH PERJANJIAN LESEN YANG DISERTAKAN BERSAMA PERISIAN BERKENAAN.

PERISIAN INI MEMPUNYAI JAMINAN, JIKA MUNGKIN, HANYA MENURUT PADA SYARAT PERJANJIAN LESEN. KECUALI SEPERTI YANG DIBERIKAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN LESEN INI, MICROSOFT CORPORATION DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA JAMINAN DAN SYARAT BERKENAAN DENGAN PERISIAN, TERMASUK SEMUA JAMINAN DAN SYARAT KEBOLEHDAGANGAN, SAMA ADA DINYATAKAN DENGAN TERSIRAT ATAU STATUTORI, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN, HAK DAN BUKAN PELANGGARAN TERTENTU. UNTUK KEMUDAHAN ANDA, MICROSOFT MUNGKIN MENYEDIAKAN PRODUK PERISIAN, ALATAN ATAU UTILITI UNTUK DIGUNAKAN DAN/ATAU DIMUAT TURUN, SEBAGAI SEBAHAGIAN DARIPADA PERKHIDMATAN. MICROSOFT TIDAK MEMBUAT SEBARANG JAMINAN MENGENAI KETEPATAN HASIL ATAU OUTPUT YANG TERBIT DARIPADA PENGGUNAAN APA-APA ALAT ATAU UTILITI BERKENAAN. SILA HORMATI HAK HARTA INTELEKTUAL ORANG LAIN SEMASA MENGGUNAKAN ALATAN DAN UTILITI YANG BOLEH DIDAPATI PADA PERKHIDMATAN, ATAU DALAM PRODUK PERISIAN MICROSOFT.

PENUNJUK HAK YANG DIHADKAN. Sebarang Perisian yang dimuat turun daripada Perkhidmatan untuk atau bagi pihak Amerika Syarikat, agensinya dan/ atau jenteranya ("Kerajaan A.S."), diberikan Hak Terhad. Penggunaan, penduaan, atau pendedahan oleh Kerajaan A.S. tertakluk pada sekatan seperti yang termaktub dalam klausa subperenggan (c)(1)(ii) Hak dalam Data Teknikal dan Perisian Komputer DFARS 252.227-7013 atau subperanggan (c)(1) dan (2) Perisian Komputer Komersil – Hak Yang Dihadkan di 48 CFR 52.227-19, seperti yang berkenaan. Pembuat ialah Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Bahagian Atas Halaman

Notis Khusus bagi Dokumen yang Tersedia pada Laman Web ini

Dokumentasi tertentu mungkin tertakluk pada syarat lesen eksplicit yang berasingan daripada syarat yang terkandung di sini. Setakat percanggahan syarat, syarat lesen eksplicit akan diberikan kawalan.

MICROSOFT DAN/ATAU PEMBEKALNYA TIDAK MEMBUAT PERNYATAAN TENTANG KESESUAIAN MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DALAM DOKUMEN DAN GRAFIK BERKAITAN YANG DITERBITKAN SEBAGAI SEBAHAGIAN DARIPADA PERKHIDMATAN UNTUK APA-APA TUJUAN. SEMUA DOKUMEN DAN GRAFIK BERKAITAN TERSEBUT DIBERIKAN "DALAM KEADAAN SEDIA ADA" TANPA APA JUA JAMINAN. MICROSOFT DAN/ATAU PEMBEKALNYA DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA JAMINAN DAN SYARAT BERKAITAN MAKLUMAT INI, TERMASUK SEMUA JAMINAN DAN SYARAT KEBOLEHDAGANGAN, SAMA ADA DINYATAKAN SECARA TERSIRAT ATAU STATUTORI, KESESUAIAN BAGI MAKSUD TERTENTU, HAK DAN BUKAN PELANGGARAN. DALAM APA JUA PERISTIWA SEKALIPUN, MICROSOFT DAN/ATAU PEMBEKALNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM APA-APA GANTI RUGI KHAS, TIDAK LANGSUNG ATAU BERIKUTAN ATAU APA-APA GANTI RUGI YANG DISEBABKAN OLEH KEHILANGAN PENGUNAAN, DATA ATAU KEUNTUNGAN, SAMA ADA DALAM TINDAKAN BERKONTRAK, KECUAIAN ATAU TINDAKAN SALAH LAKU YANG LAIN, YANG BERPUNCA DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU PRESTASI MAKLUMAT YANG TERSEDIA DARIPADA PERKHIDMATAN.

DOKUMEN DAN GRAFIK YANG BERKAITAN YANG DITERBITKAN PADA PERKHIDMATAN BOLEH MERANGKUMI KETIDAKTEPATAN TEKNIKAL ATAU RALAT TIPOGRAFI. PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN DIBUAT PADA MAKLUMAT DALAM DOKUMEN INI SECARA BERKALA. MICROSOFT DAN/ATAU PEMBEKALNYA YANG BERKAITAN BOLEH MEMBUAT PENAMBAHBAIKAN DAN/ATAU PERUBAHAN DALAM PRODUK DAN/ATAU PROGRAM YANG DIHURAIKAN DALAM DOKUMEN INI PADA BILA-BILA MASA.

Bahagian Atas Halaman

Notis Berkaitan Perisian, Dokumen dan Perkhidmatan yang Tersedia pada Laman Web ini

DALAM APA JUA PERISTIWA SEKALIPUN, MICROSOFT DAN/ATAU PEMBEKALNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM APA-APA GANTI RUGI KHAS, TIDAK LANGSUNG ATAU BERIKUTAN ATAU APA-APA GANTI RUGI YANG DISEBABKAN OLEH KEHILANGAN PENGUNAAN, DATA ATAU KEUNTUNGAN, SAMA ADA DALAM TINDAKAN BERKONTRAK, KECUAIAN ATAU TINDAKAN SALAH LAKU YANG LAIN, YANG BERPUNCA DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU PRESTASI PERISIAN, DOKUMEN, PERUNTUKAN BAGI ATAU KEGAGALAN UNTUK MEMBERIKAN PERKHIDMATAN, ATAU MAKLUMAT YANG TERSEDIA DARIPADA PERKHIDMATAN.

Bahagian Atas Halaman

Akaun, Kata Laluan dan Keselamatan Ahli

Jika mana-mana Perkhidmatan memerlukan anda membuka sesebuah akaun, anda hendaklah melengkapkan proses pendaftaran dengan memberi kami maklumat semasa yang lengkap dan tepat mengenai anda seperti yang diminta oleh borang pendaftaran yang berkenaan. Anda juga akan memilih kata laluan dan nama pengguna. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan kerahsiaan kata laluan dan akaun anda. Di samping itu, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang dan semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda. Anda bersetuju untuk memaklumkan Microsoft dengan segera mengenai sebarang penggunaan akaun anda yang tidak diizinkan atau sebarang perlanggaran keselamatan yang lain. Microsoft tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang anda mungkin tanggung akibat penggunaan kata laluan atau akaun anda oleh orang lain, sama ada anda mengetahuinya atau tidak. Walau bagaimanapun, anda mungkin dipertanggungjawabkan atas kerugian yang ditanggung oleh Microsoft atau pihak lain akibat penggunaan akaun atau kata laluan anda. Anda tidak boleh menggunakan akaun orang lain pada bila-bila masa, tanpa kebenaran pemegang akaun tersebut.

Bahagian Atas Halaman

Penggunaan yang Menyalahi Undang-Undang atau Dilarang

Sebagai syarat penggunaan Perkhidmatan ini, anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan ini untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh terma, syarat, dan notis-notis ini. Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan ini dalam apa jua cara yang boleh merosakkan, melumpuhkan, memberi bebanan yang berlebihan, atau mencacatkan sebarang pelayan Microsoft, atau rangkaian(-rangkaian) yang disambungkan ke mana-mana pelayan Microsoft, atau mengganggu penggunaan dan manfaat yang dinikmati daripada apa-apa Perkhidmatan oleh mana-mana pihak ketiga. Anda tidak boleh mencuba untuk mendapatkan akses tanpa izin kepada mana-mana Perkhidmatan, akaun-akaun lain, sistem komputer atau rangkaian yang bersambung dengan mana-mana pelayan Microsoft atau dengan mana-mana Perkhidmatan melalui penggodaman, perlombongan kata laluan atau sebarang kaedah lain. Anda tidak boleh memperoleh atau cuba memperoleh sebarang bahan atau maklumat melalui sebarang kaedah yang tidak disediakan dengan sengaja melalui Perkhidmatan ini.

Bahagian Atas Halaman

Penggunaan Perkhidmatan

Perkhidmatan mungkin mengandungi perkhidmatan e-mel, perkhidmatan papan buletin, kawasan sembang, kumpulan berita, forum, komuniti, halaman web peribadi, kalendar, album foto, kabinet fail dan/atau kemudahan mesej atau komunikasi yang lain yang direka untuk membolehkan anda berkomunikasi dengan yang lain (setiapnya "Perkhidmatan Komunikasi" dan secara kolektif "Perkhidmatan-perkhidmatan Komunikasi"). Anda bersetuju untuk menggunakan Perkhidmatan Komunikasi hanya untuk menyiarkan, menghantar dan menerima mesej dan bahan yang betul dan, jika berkenaan, berkaitan dengan Perkhidmatan Komunikasi tertentu. Sebagai contoh, dan bukan sebagai pengehadan, anda bersetuju bahawa apabila menggunakan Perkhidmatan Komunikasi, anda tidak akan:

 • Menggunakan Perkhidmatan Komunikasi berhubung dengan tinjauan, pertandingan, skim piramid, surat berantai, e-mel remeh, penghantaran spam atau apa-apa mesej duplikasi atau tidak diminta (komersial atau yang lain).
 • Memfitnah, menghina, mengganggu, menghendap, mengancam atau tindakan lain yang melanggar hak undang-undang (seperti hak privasi dan publisiti) pihak lain.
 • Menerbitkan, menyiarkan, memuat naik, mengedar atau menyebarkan apa-apa topik, nama, bahan atau maklumat yang tidak wajar, mencabul, memfitnah, lucah, tidak senonoh atau menyalahi undang-undang.
 • Memuat naik, atau tindakan lain yang membuatkan tersedia, fail yang mengandungi imej, gambar, perisian atau bahan lain yang dilindungi oleh undang-undang harta intelektual, termasuk, sebagai contoh, dan bukan sebagai pengehadan, undang-undang hak cipta atau tanda dagangan (atau melalui hak privasi atau publisiti) melainkan anda memiliki atau mengawal hak padanya atau menerima semua kebenaran yang diperlukan untuk melakukan tindakan yang sama.
 • Menggunakan sebarang bahan atau maklumat, termasuk imej atau fotograf, yang disediakan melalui Perkhidmatan ini dalam apa-apa cara yang melanggar apa-apa hak cipta, tanda dagangan paten, rahsia perdagangan atau hak empunya lain mana-mana pihak.
 • Memuat naik fail yang mengandungi virus, kuda Trojan, cecacing, bom masa, bot memadam, fail rosak atau apa-apa perisian atau atur cara serupa lain yang boleh merosakkan operasi komputer lain atau harta yang lain.
 • Mengiklankan atau menawarkan untuk menjual atau membeli barangan atau perkhidmatan untuk apa-apa tujuan perniagaan, melainkan Perkhidmatan Komunikasi tersebut membenarkan mesej tersebut secara khusus.
 • Memuat turun apa-apa fail yang disiarkan oleh pengguna Perkhidmatan Komunikasi lain yang anda kenal atau sepatutnya mengenali, tidak boleh dihasilkan semula, dipaparkan, dilaksanakan dan/atau diedarkan secara sah dalam keadaan sedemikian.
 • Memalsukan atau memadamkan apa-apa maklumat pengurusan hak cipta, seperti atribusi pengarang, notis undang-undang atau wajar yang lain atau penetapan atau label proprietari berkenaan dengan asal-usul atau sumber perisian atau bahan lain yang terkandung dalam fail yang dimuat naik.
 • Menyekat atau menghalang mana-mana pengguna lain daripada menggunakan dan menikmati Perkhidmatan Komunikasi ini.
 • Melanggar apa-apa tatakelakuan atau garis panduan yang mungkin berkenaan dengan mana-mana Perkhidmatan Komunikasi.
 • Mengambil atau membuat tindakan mengumpulkan maklumat lain mengenai pengguna lain, termasuk alamat e-mel.
 • Melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkuat kuasa.
 • Membuat identiti palsu untuk tujuan mengelirukan pihak lain.
 • Menggunakan, memuat turun atau tindakan menyalin lain atau memberi (sama ada dengan atau tanpa bayaran) individu atau entiti apa-apa direktori pengguna bagi Perkhidmatan atau pengguna lain atau maklumat penggunaan atau mana-mana bahagian padanya.

Microsoft tiada kewajipan untuk memantau Perkhidmatan Komunikasi. Walau bagaimanapun, Microsoft memelihara hak untuk menyemak bahan yang disiarkan kepada Perkhidmatan Komunikasi dan untuk mengalih keluar apa-apa bahan mengikut budi bicara tunggal Microsoft. Microsoft memelihara hak untuk menamatkan akses anda kepada apa-apa atau semua Perkhidmatan Komunikasi pada bila-bila masa, tanpa notis, atas apa jua sebab.

Microsoft memelihara hak pada setiap masa untuk mendedahkan apa-apa maklumat yang disifatkan oleh Microsoft sebagai perlu untuk mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, proses undang-undang atau permintaan kerajaan yang berkuat kuasa, atau untuk menyunting, enggan menyiarkan atau mengalih keluar apa-apa maklumat atau bahan, secara keseluruhan atau sebahagian, menurut budi bicara tunggal Microsoft.

Sentiasa berwaspada semasa memberikan apa-apa maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi tentang diri anda atau anak-anak anda dalam apa-apa Perkhidmatan Komunikasi. Microsoft tidak mengawal atau menyokong kandungan, mesej atau maklumat yang ditemui dalam apa-apa Perkhidmatan Komunikasi dan, oleh sebab itu, Microsoft khususnya menafikan apa-apa liabiliti berkaitan Perkhidmatan Komunikasi dan apa-apa tindakan yang terhasil daripada penyertaan anda dalam apa-apa Perkhidmatan Komunikasi. Pengurus dan hos bukanlah jurucakap Microsoft yang diizinkan dan pandangan mereka tidak semestinya melambangkan Microsoft.

Bahan yang dimuat naik kepada Perkhidmatan Komunikasi mungkin tertakluk pada pengehadan penggunaan yang disiarkan, penghasilan semula dan/atau penyebaran; anda bertanggungjawab mematuhi pengehadan tersebut jika anda memuat turun bahan.

Bahagian Atas Halaman

Bahan yang Anda Berikan kepada Microsoft atau Siarkan pada Mana-mana Laman Web Microsoft

Microsoft tidak menuntut hak milik bahan yang anda berikan kepada Microsoft (termasuk maklum balas dan cadangan) atau siarkan, muat naik, input atau serahkan kepada mana-mana Perkhidmatan atau perkhidmatan yang berkaitan untuk disemak oleh khalayak awam, atau oleh ahli mana-mana komuniti awam atau persendirian, (setiap satunya "Penyerahan" dan secara kolektif "Penyerahan-penyerahan"). Walau bagaimanapun, dengan menyiar, memuat naik, menginput, memberi atau menyerahkan ("Menyiarkan") Penyerahan anda, anda memberi Microsoft, syarikat gabungannya dan pemegang sublesennya yang wajib, untuk menggunakan Penyerahan anda berhubung dengan perniagaan Internet mereka (termasuk, tetapi tidak terhad pada, semua Perkhidmatan Microsoft), termasuk, tanpa had, hak lesen untuk: menyalin, mengedar, menghantar, memaparkan kepada awam, melaksanakan secara awam, menghasilkan semula, menyunting, menterjemah dan memformatkan semula Penyerahan anda; untuk menerbitkan nama anda berhubung dengan Penyerahan anda; dan hak untuk memberi sublesen bagi hak tersebut kepada mana-mana pembekal Perkhidmatan ini.

Tiada pampasan akan dibayar berhubung penggunaan Penyerahan anda, seperti yang dinyatakan dalam dokumen ini. Microsoft tidak berkewajipan sama sekali untuk menyiarkan atau menggunakan sebarang Penyerahan yang anda mungkin beri dan Microsoft boleh mengeluarkan sebarang Penyerahan pada bila-bila masa menurut budi bicara tunggalnya.

Dengan Menyiarkan sesuatu Penyerahan, anda menjamin dan membuat pernyataan bahawa anda memiliki atau bertindakan lain mengawal semua hak Penyerahan anda seperti yang dihuraikan dalam Terma Penggunaan termasuk, tanpa had, semua hak yang diperlukan untuk anda memberi, menyiarkan, memuat naik, memasukkan atau menyerahkan Penyerahan ini.

Sebagai tambahan kepada jaminan dan pernyataan yang ditetapkan di atas, dengan Menyiarkan Penyerahan yang mengandungi imej, gambar atau benda lain yang mengandungi grafik dalam keseluruhan atau sebahagian ("Imej"), anda menjamin dan menggambarkan bahawa (a) anda pemilik hak cipta Imej tersebut, atau bahawa pemilik hak cipta Imej tersebut memberikan anda kebenaran untuk menggunakan Imej tersebut atau apa-apa kandungan dan/atau imej yang terkandung dalam Imej tersebut yang konsisten dengan cara dan tujuan penggunaan anda dan sebagaimana yang diizinkannya oleh Syarat Penggunaan ini, (b) anda mempunyai hak yang sepatutnya untuk memberikan lesen dan sublesen yang dihuraikan dalam Syarat Penggunaan, dan (c) bahawa setiap individu yang ditunjukkan dalam Imej tersebut, jika ada, telah memberikan kebenaran untuk penggunaan Imej yang ditetapkan dalam Syarat Penggunaan ini, termasuk, sebagai contoh, dan bukan sebagai pengehadan, pengedaran, pameran awam dan penghasilan semula Imej tersebut. Dengan Menyiarkan Imej, anda memberikan kebenaran untuk menggunakan Imej berhubung dengan penggunaan (a) kepada semua ahli komuniti peribadi anda (bagi setiap Imej tersebut yang tersedia kepada ahli komuniti peribadi tersebut), dan/atau (b) kepada orang awam (bagi setiap Imej tersebut tersedia di mana-mana pada Perkhidmatan, selain daripada komuniti peribadi), seperti yang diizinkan oleh Syarat Penggunaan ini, bagi mana-mana Perkhidmatan, (termasuk, sebagai contoh, dan bukan sebagai pengehadan, lesen bukan eksklusif, seluruh dunia, dan percuma royalti untuk: menyalin, mengedar, menghantar, memaparkan kepada awam, melaksanakan secara awam, menghasilkan semula, menyunting, menterjemah dan memformatkan semula Imej anda tanpa perlu meletakkan nama anda pada Imej tersebut; dan hak untuk memberi sublesen hak tersebut kepada mana-mana pembekal Perkhidmatan ini. Lesen yang diberikan dalam ayat yang sebelum ini untuk Imej, akan tamat ketika anda mengalih keluar Imej tersebut sepenuhnya daripada Perkhidmatan, dengan syarat, penamatan tersebut tidak akan memberi kesan kepada apa-apa lesen yang diberikan berkaitan Imej tersebut sebelum anda mengalih keluar Imej tersebut sepenuhnya. Tiada pampasan akan dibayar berhubung dengan penggunaan Imej anda.

Bahagian Atas Halaman

Notis dan Prosedur untuk Membuat Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta

Menurut Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), pemberitahuan tuntutan pelanggaran hak cipta hendaklah dihantar kepada Ejen Ditetapkan Pembekal Khidmat. SEMUA PERTANYAAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PROSEDUR BERIKUT TIDAK AKAN MENERIMA RESPONS.

Lihat Notis dan Prosedur untuk Membuat Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta.

Bahagian Atas Halaman

Pautan kepada Laman Pihak Ketiga

PAUTAN DALAM KAWASAN INI AKAN MEMBENARKAN ANDA MENINGGALKAN LAMAN MICROSOFT. TAPAK YANG DIPAUTKAN BUKAN DI BAWAH KAWALAN MICROSOFT DAN MICROSOFT TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS KANDUNGAN APA-APA LAMAN YANG DIPAUTKAN ATAU APA-APA PAUTAN YANG TERKANDUNG DALAM LAMAN YANG DIPAUTKAN TERSEBUT, ATAU APA-APA PERUBAHAN ATAU KEMAS KINI YANG DILAKUKAN KEPADA LAMAN-LAMAN TERSEBUT. MICROSOFT TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SIARAN WEB ATAU APA-APA BENTUK PENGHANTARAN YANG DITERIMA DARIPADA MANA-MANA LAMAN YANG DIPAUTKAN INI. MICROSOFT MENYEDIAKAN PAUTAN-PAUTAN INI HANYA UNTUK KEMUDAHAN ANDA, DAN USAHA MEMASUKKAN APA-APA PAUTAN TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENGENDORSAN TERSIRAT OLEH MICROSOFT BAGI LAMAN TERSEBUT.

Bahagian Atas Halaman

Dasar Penyerahan Idea Yang Tidak Diminta

MICROSOFT DAN KAKITANGANNYA TIDAK MENERIMA ATAU MEMPERTIMBANGKAN IDEA YANG TIDAK DIMINTA, TERMASUK IDEA KEMPEN PENGIKLANAN BAHARU, PROMOSI BAHARU, PRODUK ATAU TEKNOLOGI BAHARU, PROSES, BAHAN, RANCANGAN PEMASARAN ATAU NAMA PRODUK BAHARU. TOLONG JANGAN HANTAR APA-APA KERJA SENI ASLI, SAMPEL, DEMO ATAU KERJA-KERJA LAIN. TUJUAN TUNGGAL DASAR INI ADALAH UNTUK MENGELAKKAN POTENSI SALAH FAHAM ATAU PERCANGGAHAN APABILA PRODUK ATAU STRATEGI PEMASARAN MICROSOFT MUNGKIN SERUPA DENGAN IDEA YANG DISERAHKAN KEPADA MICROSOFT. JADI, TOLONG JANGAN HANTAR IDEA YANG TIDAK DIMINTA KEPADA MICROSOFT ATAU SESIAPA DI MICROSOFT. JIKA, MESKIPUN KAMI MEMINTA ANDA JANGAN MENGHANTAR IDEA ATAU BAHAN ANDA, ANDA MASIH MENGHANTARNYA, SILA FAHAMI BAHAWA MICROSOFT TIDAK MEMBERI JAMINAN BAHAWA IDEA DAN BAHAN ANDA AKAN DIANGGAP SEBAGAI SULIT ATAU EMPUNYA.

Bahagian Atas Halaman