Azure Active Directory Domain Services inschakelenEnable Azure Active Directory Domain Services

Taak 4: DNS-instellingen bijwerken voor het virtuele Azure-netwerkTask 4: update DNS settings for the Azure virtual network

In de voorgaande configuratietaken hebt u Azure Active Directory Domain Services ingeschakeld voor uw directory.In the preceding configuration tasks, you have successfully enabled Azure Active Directory Domain Services for your directory. Zorg er nu voor dat computers binnen het virtuele netwerk verbinding kunnen maken met deze services en ze kunnen gebruiken.Next, enable computers within the virtual network to connect and consume these services. In dit artikel werkt u de DNS-serverinstellingen voor het virtuele netwerk zo bij dat deze verwijzen naar de twee IP-adressen waarop Azure Active Directory Domain Services beschikbaar is op het virtuele netwerk.In this article, you update the DNS server settings for your virtual network to point to the two IP addresses where Azure Active Directory Domain Services is available on the virtual network.

Voer de volgende stappen uit om de DNS-serverinstellingen bij te werken voor het virtuele netwerk waarin u Azure Active Directory Domain Services hebt ingeschakeld:To update the DNS server settings for the virtual network in which you have enabled Azure Active Directory Domain Services, complete the following steps:

  1. Het tabblad Overzicht bevat een reeks vereiste configuratiestappen die moeten worden uitgevoerd nadat uw beheerde domein volledig is ingericht.The Overview tab lists a set of Required configuration steps to be performed after your managed domain is fully provisioned. De eerste configuratiestap is de DNS-serverinstellingen voor het virtuele netwerk bijwerken.The first configuration step is Update DNS server settings for your virtual network.

    Domain Services - tabblad Overzicht

    Tip

    Ziet u deze configuratiestap niet?Dont see this configuration step? Als de DNS-serverinstellingen voor het virtuele netwerk up-to-date zijn, ziet u niet de tegel DNS-serverinstellingen voor het virtuele netwerk bijwerken op het tabblad Overzicht.If the DNS server settings for your virtual network are up to date, you will not see the 'Update DNS server settings for your virtual network' tile on the Overview tab.

  2. Klik op de knop Configureren om de DNS-serverinstellingen bij te werken voor het virtuele netwerk.Click the Configure button to update the DNS server settings for the virtual network.

Notitie

De nieuwe DNS-instellingen worden pas op de virtuele machines toegepast na het opnieuw opstarten.Virtual machines in the network only get the new DNS settings after a restart. Als u de bijgewerkte DNS-instellingen meteen wilt toepassen, activeert u opnieuw opstarten via de portal, PowerShell of de CLI.If you need them to get the updated DNS settings right away, trigger a restart either by the portal, PowerShell, or the CLI.

Volgende stapNext step

Taak 5: Synchronisatie van wachtwoordhashes inschakelen voor Azure Active Directory Domain ServicesTask 5: enable password hash synchronization to Azure Active Directory Domain Services