Azure Active Directory Domain Services inschakelenEnable Azure Active Directory Domain Services

Taak 4: DNS-instellingen bijwerken voor het virtuele Azure-netwerkTask 4: update DNS settings for the Azure virtual network

In de voorgaande configuratietaken hebt u Azure Active Directory Domain Services ingeschakeld voor uw directory.In the preceding configuration tasks, you have successfully enabled Azure Active Directory Domain Services for your directory. De volgende taak is om ervoor te zorgen dat computers binnen het virtuele netwerk verbinding kunnen maken met deze services en ze kunnen gebruiken.The next task is to ensure that computers within the virtual network can connect and consume these services. In dit artikel werkt u de DNS-serverinstellingen voor het virtuele netwerk zo bij dat deze verwijzen naar de twee IP-adressen waarop Azure Active Directory Domain Services beschikbaar is op het virtuele netwerk.In this article, you update the DNS server settings for your virtual network to point to the two IP addresses where Azure Active Directory Domain Services is available on the virtual network.

Voer de volgende stappen uit om de DNS-serverinstellingen bij te werken voor het virtuele netwerk waarin u Azure Active Directory Domain Services hebt ingeschakeld:To update the DNS server setting for the virtual network in which you have enabled Azure Active Directory Domain Services, complete the following steps:

  1. Het tabblad Overzicht bevat een reeks vereiste configuratiestappen die moeten worden uitgevoerd nadat uw beheerde domein volledig is ingericht.The Overview tab lists a set of Required configuration steps to be performed after your managed domain is fully provisioned. De eerste configuratiestap is de DNS-serverinstellingen voor het virtuele netwerk bijwerken.The first configuration step is Update DNS server settings for your virtual network.

    Domain Services: tabblad Overzicht nadat het domein volledig is ingericht

  2. Wanneer uw domein volledig is ingericht, worden er twee IP-adressen weergegeven in deze tegel.When your domain is fully provisioned, two IP addresses are displayed in this tile. Elk IP-adres vertegenwoordigt een domeincontroller voor uw beheerde domein.Each of these IP addresses represents a domain controller for your managed domain.

  3. Klik op de kopieerknop naast het eerste IP-adres om het naar het klembord te kopiƫren.To copy the first IP address to clipboard, click the copy button next to it. Klik vervolgens op de knop DNS-servers configureren.Then click the Configure DNS servers button.

  4. Plak het eerste IP-adres in het tekstvak DNS-server toevoegen in de blade DNS-servers.Paste the first IP address into the Add DNS server textbox in the DNS servers blade. Schuif horizontaal naar links om het tweede IP-adres te kopiƫren en plak het in het tekstvak DNS-server toevoegen.Scroll horizontally to the left to copy the second IP address and paste it into the Add DNS server textbox.

    Domain Services: DNS bijwerken

  5. Klik wanneer u klaar bent op Opslaan om de DNS-servers voor het virtuele netwerk bij te werken.Click Save when you are done to update the DNS servers for the virtual network.

Notitie

De nieuwe DNS-instellingen worden pas op de virtuele machines toegepast na het opnieuw opstarten.Virtual machines in the network only get the new DNS settings after a restart. Als u de bijgewerkte DNS-instellingen meteen wilt toepassen, activeert u opnieuw opstarten via de portal, PowerShell of de CLI.If you need them to get the updated DNS settings right away, trigger a restart either by the portal, PowerShell, or the CLI.

Volgende stapNext step

Taak 5: wachtwoordsynchronisatie inschakelen voor Azure Active Directory Domain ServicesTask 5: enable password synchronization to Azure Active Directory Domain Services