Wat is Azure Analysis ServicesAzure Analysis Services overview

Azure Analysis Services

Azure Analysis Services biedt een krachtige, cloudgebaseerde oplossing voor het modelleren van gegevens.Azure Analysis Services provides enterprise-grade data modeling in the cloud. Het is een volledig beheerd Platform as a Service (PaaS), geïntegreerd met de Azure Data Platform-services.It is a fully managed platform as a service (PaaS), integrated with Azure data platform services.

Met Analysis Services kunt u gegevens uit meerdere bronnen verfijnen en combineren, metrische gegevens definiëren, en de gegevens beveiligen in één vertrouwd semantisch gegevensmodel.With Analysis Services, you can mashup and combine data from multiple sources, define metrics, and secure your data in a single, trusted semantic data model. Het gegevensmodel biedt een gemakkelijkere en snellere manier om door enorme hoeveelheden gegevens te bladeren met behulp van clienttoepassingen zoals Power BI, Excel, Reporting Services, apps van derden en aangepaste apps.The data model provides an easier and faster way for your users to browse massive amounts of data with client applications like Power BI, Excel, Reporting Services, third-party, and custom apps.

Gegevensbronnen

Bekijk deze video om te zien hoe Azure Analysis Services aansluit bij de overige BI-voorzieningen van Microsoft en waarom het zinvol is om uw gegevensmodellen over te brengen naar de cloud.Check out this video to learn how Azure Analysis Services fits in with Microsoft's overall BI capabilities, and how you can benefit from getting your data models into the cloud.

Gebaseerd op SQL Server Analysis ServicesBuilt on SQL Server Analysis Services

Azure Analysis Services is compatibel met veel geweldige functies die al deel uitmaken van SQL Server Analysis Services Enterprise Edition.Azure Analysis Services is compatible with many great features already in SQL Server Analysis Services Enterprise Edition. Azure Analysis Services ondersteunt tabellaire modellen met het compatibiliteitsniveau 1200 en 1400.Azure Analysis Services supports tabular models at the 1200 and 1400 compatibility levels. Partities, beveiliging op rijniveau, bidirectionele relaties en vertalingen worden allemaal ondersteund.Partitions, row-level security, bi-directional relationships, and translations are all supported. De in-memory en DirectQuery-modi staan garant voor razendsnelle query's in omvangrijke en complexe gegevenssets.In-memory and DirectQuery modes mean lightning fast queries over massive and complex datasets.

De tabellaire modellen kunnen snel worden ontwikkeld en zijn in hoge mate aanpasbaar.Tabular models offer rapid development and are highly customizable. Voor ontwikkelaars bevatten de tabellaire modellen ook Tabular Object Model (TOM) om modelobjecten te beschrijven.For developers, tabular models include the Tabular Object Model (TOM) to describe model objects. TOM wordt in JSON weergegeven via TMSL (Tabular Model Scripting Language) en in de AMO Data Definition Language met behulp van de naamruimte Microsoft.AnalysisServices.Tabular.TOM is exposed in JSON through the Tabular Model Scripting Language (TMSL) and the AMO data definition language through the Microsoft.AnalysisServices.Tabular namespace.

Beter met AzureBetter with Azure

Azure Analysis Services kan worden geïntegreerd met veel Azure-services, zodat u geavanceerde analyseoplossingen kunt creëren.Azure Analysis Services integrates with many Azure services enabling you to build sophisticated analytics solutions. Integratie met Azure Active Directory biedt beveiligde, op rollen gebaseerde toegang tot kritieke gegevens.Integration with Azure Active Directory provides secure, role-based access to your critical data. Integreer met Azure Data Factory-pijplijnen door een activiteit toe te voegen die gegevens in het model laadt.Integrate with Azure Data Factory pipelines by including an activity that loads data into the model. Azure Automation en Azure Functions kunnen worden gebruikt voor de eenvoudige indeling van modellen met behulp van aangepaste code.Azure Automation and Azure Functions can be used for lightweight orchestration of models using custom code.

Snel aan de slagGet up and running quickly

In Azure Portal kunt u binnen enkele minuten een server maken.In Azure portal, you can create a server within minutes. En met behulp van Azure Resource Manager-sjablonen en PowerShell kunt u servers inrichten aan de hand van een declaratieve sjabloon.And, with Azure Resource Manager templates and PowerShell, you can provision servers using a declarative template. Met één enkele sjabloon kunt u meerdere services implementeren, samen met andere Azure-onderdelen, zoals opslagaccounts en Azure Functions.With a single template, you can deploy multiple services along with other Azure components such as storage accounts and Azure Functions.

Nadat u een server hebt gemaakt, kunt u rechtstreeks in Azure Portal een tabellair model maken.Once you have a server created, you can create a tabular model right in Azure portal. Met de nieuwe functie Web Designer (preview-versie) kunt u verbinding maken met een Azure SQL-database of een Azure SQL Data Warehouse-gegevensbron, maar ook een pbix-bestand uit Power BI Desktop importeren.With the new (preview) Web designer feature, you can connect to an Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse data source, or import a Power BI Desktop .pbix file. De relaties tussen de tabellen worden automatisch aangebracht. Bovendien kunt u rechtstreeks vanuit uw browser metingen instellen en het model.bim-bestand in JSON-indeling bewerken.Relationships between tables are created automatically, and you can create measures or edit the model.bim file in json format right from your browser.

Schalen naar uw behoeftenScale to your needs

Altijd de juiste laagThe right tier when you need it

Azure Analysis Services is beschikbaar in de servicelagen Developer, Basic en Standard.Azure Analysis Services is available in Developer, Basic, and Standard tiers. Binnen elke servicelaag variëren de abonnementskosten afhankelijk van verwerkingskracht, QPU's en geheugen.Within each tier, plan costs vary according to processing power, QPUs, and memory size. Wanneer u een server maakt, selecteert u binnen een servicelaag een abonnement.When you create a server, you select a plan within a tier. U kunt een abonnement binnen dezelfde servicelaag omhoog of omlaag bijstellen en ook upgraden naar een hogere servicelaag. U kunt echter niet downgraden naar een lagere servicelaag.You can change plans up or down within the same tier, or upgrade to a higher tier, but you cannot downgrade from a higher tier to a lower tier.

U kunt uw server omhoog of omlaag schalen en zelfs onderbreken.Go up, down, or pause your server. Dit doet u via Azure Portal of, voor volledige controle op elk moment, met behulp van PowerShell.Use the Azure portal or have total control on-the-fly by using PowerShell. U betaalt alleen voor wat u gebruikt.You only pay for what you use. Raadpleeg Prijzen van Azure Analysis Services voor meer informatie over de verschillende abonnementen en servicelagen, en om de prijscalculator te gebruiken. Hiermee bepaalt u eenvoudig welk abonnement het meest geschikt voor u is.To learn more about the different plans and tiers, and use the pricing calculator to determine the right plan for you, see Azure Analysis Services Pricing.

Resources uitschakelen voor snellere respons van query'sScale-out resources for fast query responses

Met de uitschaalfunctie van Azure Analysis Services worden clientquery's verdeeld over meerdere queryreplica's in een querypool.With Azure Analysis Services scale-out, client queries are distributed among multiple query replicas in a query pool. Queryreplica's bevatten gesynchroniseerde kopieën van uw modellen in tabelvorm.Query replicas have synchronized copies of your tabular models. Door de werkbelasting van query's te spreiden, kunnen responstijden tijdens hoge querywerkbelastingen worden verlaagd.By spreading the query workload, response times during high query workloads can be reduced. Taken voor modelverwerking kunnen worden gescheiden van de querypool, zodat de prestaties van clientquery's niet nadelig worden beïnvloed door verwerkingstaken.Model processing operations can be separated from the query pool, ensuring client queries are not adversely affected by processing operations. U kunt een querypool maken met maximaal zeven extra queryreplica's (acht in totaal, met inbegrip van uw server).You can create a query pool with up to seven additional query replicas (eight total, including your server).

Net zoals bij het wijzigen van de laag, kunt u queryreplica's uitschalen als dat nodig is.Just like with changing your tier, you can scale-out query replicas according to your needs. Dit kan in de portal of met behulp van REST-API's.Configure scale-out in the portal or by using REST APIs. Zie Azure Analysis Services uitschalen voor meer informatie.To learn more, see Azure Analysis Services scale-out.

Gegevens in de buurt houdenKeep your data close

U kunt een Azure Analysis Services-server maken in de volgende Azure-regio's:Azure Analysis Services servers can be created in the following Azure regions:

Noord- en Zuid-AmerikaAmericas EuropaEurope Azië en Stille OceaanAsia Pacific
Brazilië - zuidBrazil South
Canada - middenCanada Central
VS - oost 2East US 2
Noord-centraal VSNorth Central US
Zuid-centraal VSSouth Central US
West-centraal VSWest Central US
VS - westWest US
Noord-EuropaNorth Europe
Verenigd Koninkrijk ZuidUK South
West-EuropaWest Europe
Australië - zuidoostAustralia Southeast
Japan - oostJapan East
Zuidoost-AziëSoutheast Asia
West-IndiaWest India

Er worden voortdurend nieuwe regio's toegevoegd. Mogelijk is deze lijst daarom onvolledig.New regions are being added all the time, so this list might be incomplete. U kiest uw locatie tijdens het maken van uw server in Azure Portal of met behulp van een Azure Resource Manager-sjabloon.You choose a location when you create your server in Azure portal or by using Azure Resource Manager templates. Voor optimale prestaties moet u een locatie kiezen die zich zo dicht mogelijk bij uw grootste gebruikersgroep bevindt.To get the best performance, choose a location nearest your largest user base. Een hoge beschikbaarheid garandeert u door uw modellen op redundante servers in meerdere regio's te implementeren.Assure high availability by deploying your models on redundant servers in multiple regions.

Bestaande tabellaire modellen migrerenMigrate your existing tabular models

Als u een bestaand on-premises SQL Server Analysis Services-model hebt, kunt u dit zonder noemenswaardige wijzigingen naar Azure Analysis Services migreren.If you already have existing on-premises SQL Server Analysis Services model solutions, you can migrate to Azure Analysis Services without significant changes. Bij de migratie kunt u SSDT gebruiken om het model op uw server te implementeren.To migrate, you can use SSDT to deploy your model to your server. In SSMS kunt u ook Back-up maken en terugzetten gebruiken, evenals TMSL.Or, in SSMS, you can use backup and restore or TMSL.

Als u on-premises gegevensbronnen hebt, moet u een on-premises gegevensgateway installeren en configureren.If you have on-premises data sources, you need to install and configure an On-premises data gateway. Als u al rollen hebt geconfigureerd en toegewezen, kunt u uw rollen gewoon migreren, maar moet u de toewijzingen lezen met behulp van SSMS of PowerShell.If you have roles and role members already configured, your roles migrate, but you have to readd role members by using SSMS or PowerShell.

Azure Analysis Services biedt ondersteuning voor het maken van verbinding met on-premises gegevensbronnen binnen uw organisatie en met gegevensbronnen n de cloud.Azure Analysis Services supports connecting to data sources on-premises in your organization and in the cloud. Combineer gegevens uit zowel on-premises als in de cloud opgeslagen gegevensbronnen voor een hybride oplossing.Combine data from both on-premises and cloud data sources for a hybrid solution.

Voor nieuwe tabellaire modellen met compatibiliteitsniveau 1400 wordt in SSDT gebruikgemaakt van de innovatieve functie Get Data, op basis van de querytaal M Formula.New tabular 1400 models use the modern Get Data feature in SSDT, based on the M formula query language. Met Get Data beschikt u over meer functies voor gegevenstransformatie en mashup, en over de mogelijkheid om uw eigen geavanceerde query's in M Formula te maken en te bewerken.With Get Data, you have more data transformation and mashup features, and the ability to create and edit your own advanced M formula language queries. U kunt een tabellair model met compatibiliteitsniveau 1400 bijvoorbeeld baseren op gegevensbestanden in Azure Blob Storage.For example, with tabular 1400 models, you can model on data files in Azure Blob Storage.

Werken met de tools die u al kentUse the tools you already know

Tools voor BI-ontwikkelaars

SQL Server Data Tools (SSDT) voor Visual StudioSQL Server Data Tools (SSDT) for Visual Studio

Ontwikkel en implementeer modellen met de gratis SQL Server Data Tools (SSDT) voor Visual Studio.Develop and deploy models with the free SQL Server Data Tools (SSDT) for Visual Studio. SSDT bevat Analysis Services-projectsjablonen waarmee u snel aan de slag kunt gaan.SSDT includes Analysis Services project templates that get you up and going quickly. Bovendien biedt SSDT voor tabellaire modellen met compatibiliteitsniveau 1400 nu ook de innovatieve queryfunctie Get Data en mashup-functionaliteit.SSDT now includes the modern Get Data datasource query and mashup functionality for tabular 1400 models. Als u al bekend bent met Get Data in Power BI Desktop en Excel 2016, weet u hoe eenvoudig het is om voor gegevensbronnen query's te maken die naadloos aansluiten bij uw behoeften.If you're familiar with Get Data in Power BI Desktop and Excel 2016, you already know how easy it is to create highly customized data source queries.

SQL Server Management StudioSql Server Management Studio

Servers en modeldatabases beheert u met behulp van SQL Server Management Studio (SSMS).Manage your servers and model databases by using SQL Server Management Studio (SSMS). Maak verbinding met uw servers in de cloud.Connect to your servers in the cloud. Voer rechtstreeks vanuit het XMLA-queryvenster TMSL-scripts uit en automatiseer hiermee taken.Run TMSL scripts right from the XMLA query window, and automate tasks by using TMSL scripts. Omdat er in hoog tempo nieuwe functies en mogelijkheden worden toegevoegd, wordt SSMS maandelijks bijgewerkt.New features and functionality happen fast - SSMS is updated monthly.

PowerShellPowerShell

Gebruik de cmdlets in de Azure Resource Manager-module (AzureRM-module) om beheertaken voor serverresources uit te voeren, zoals servers maken, serverbewerkingen onderbreken of hervatten, of het serviceniveau (de servicelaag) wijzigen.Server resource management tasks like creating servers, suspending or resuming server operations, or changing the service level (tier) use Azure Resource Manager (AzureRM) cmdlets. Voor andere databasebeheertaken, zoals het toevoegen of verwijderen van roltoewijzingen, het toepassen van bewerkingen of het uitvoeren van TMSL-scripts, gebruikt u de cmdlets van de SQL Server-module.Other tasks for managing databases such as adding or removing role members, processing, or running TMSL scripts use cmdlets in the SqlServer module. De AzureRM-module en de SQL Server-module zijn beschikbaar in de PowerShell Gallery.Both AzureRM and SQLServer modules are available in the PowerShell gallery.

Gegevens zijn beveiligdYour data is secure

Gegevensvisualisaties

VerificatieAuthentication

Gebruikersverificatie voor Azure Analysis services wordt afgehandeld door Azure Active Directory (AAD).User authentication for Azure Analysis services is handled by Azure Active Directory (AAD). Wanneer gebruikers zich willen aanmelden bij een Azure Analysis Services-database, moeten ze de id van een organisatie-account gebruiken die toegang heeft tot de database die ze willen raadplegen.When attempting to log in to an Azure Analysis Services database, users use an organization account identity with access to the database they are trying to access. Deze gebruikers-id's moeten lid zijn van de standaard Azure Active Directory voor het abonnement waarin de Azure Analysis Services-server is ondergebracht.These user identities must be members of the default Azure Active Directory for the subscription where the Azure Analysis Services server resides. Raadpleeg voor meer informatie Verificatie en gebruikersmachtigingen.To learn more, see Authentication and user permissions.

GegevensbeveiligingData security

Azure Analysis Services maakt gebruik van Azure Blob-opslag om opslag en metagegevens voor Analysis Services-databases persistent te maken.Azure Analysis Services utilizes Azure Blob storage to persist storage and metadata for Analysis Services databases. Gegevensbestanden in Blob worden versleuteld met behulp van Azure Blob Server Side Encryption (SSE).Data files within Blob are encrypted using Azure Blob Server Side Encryption (SSE). Wanneer de Direct Query-modus wordt gebruikt, worden alleen metagegevens opgeslagen.When using Direct Query mode, only metadata is stored. De werkelijke gegevens worden op het moment van uitvoering van de query opgehaald uit de gegevensbron.The actual data is accessed from the data source at query time.

FirewallFirewall

De firewall van Azure Analysis Services blokkeert alle clientverbindingen behalve de verbindingen die zijn opgegeven in regels.Azure Analysis Services Firewall blocks all client connections other than those specified in rules. Configureer regels voor toegestane IP-adressen als individuele client-IP-adressen of als een bereik.Configure rules specifying allowed IP addresses by individual client IPs or by range. Verbindingen van Power BI (service) kunnen ook worden toegestaan of geblokkeerd.Power BI (service) connections can also be allowed or blocked allowed.

On-premises gegevensbronnenOn-premises data sources

Beveiligde toegang tot gegevens die on-premises zijn opgeslagen binnen uw organisatie, is mogelijk door installatie en configuratie van een on-premises gegevensgateway.Secure access to data residing on-premises in your organization is achieved by installing and configuring an On-premises data gateway. Gateways bieden toegang tot gegevens voor zowel de Direct Query-modus als de modus In-memory.Gateways provide access to data for both Direct Query and in-memory modes. Wanneer een Azure Analysis Services-model verbinding maakt met een on-premises gegevensbron, wordt er een query gemaakt die ook de versleutelde referenties voor de on-premises gegevensbron bevat.When an Azure Analysis Services model connects to an on-premises data source, a query is created along with the encrypted credentials for the on-premises data source. De gateway-cloudservice analyseert de query en verstuurt de aanvraag naar een Azure Service Bus.The gateway cloud service analyzes the query and pushes the request to an Azure Service Bus. De on-premises gateway pollt de Azure Service Bus op aanvragen die in behandeling zijn.The on-premises gateway polls the Azure Service Bus for pending requests. De gateway ontvangt vervolgens de query, ontsleutelt de referenties en maakt verbinding met de gegevensbron voor uitvoering.The gateway then gets the query, decrypts the credentials, and connects to the data source for execution. De resultaten worden vervolgens vanuit de gegevensbron verzonden naar de gateway en vervolgens verder naar de Azure Analysis Services-database.The results are then sent from the data source, back to the gateway and then on to the Azure Analysis Services database.

Azure Analysis Services is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden van Microsoft Online Services en de privacyverklaring van Microsoft Online Services.Azure Analysis Services is governed by the Microsoft Online Services Terms and the Microsoft Online Services Privacy Statement. Ga naar het Microsoft Vertrouwenscentrum voor meer informatie over Azure-beveiliging.To learn more about Azure Security, see the Microsoft Trust Center.

Ondersteuning voor de nieuwste clienthulpprogramma'sSupports the latest client tools

Gegevensvisualisaties

Moderne hulpprogramma's voor het verkennen en visualiseren van gegevens, zoals Power BI, Excel, SQL Server 2017 Reporting Services en hulpprogramma's van derden, bieden gebruikers interactieve en visueel aantrekkelijke inzichten in de gegevens van uw model.Modern data exploration and visualization tools like Power BI, Excel, SQL Server 2017 Reporting Services, and third-party tools are all supported, providing users with highly interactive and visually rich insights into your model data.

Clients gebruiken MSOLAP-, AMO- of ADOMD-clientbibliotheken om verbinding te maken met Analysis Services-servers.Clients use MSOLAP, AMO, or ADOMD client libraries to connect to Analysis Services servers. In Microsoft-clienttoepassingen als Power BI Desktop en Excel zijn alle drie deze clientbibliotheken geïnstalleerd.Microsoft client applications like Power BI Desktop and Excel install all three client libraries. Afhankelijk van de versie van de toepassing of de updatefrequentie zijn dit echter mogelijk niet de clientbibliotheekversies die door Azure Analysis Services worden vereist (de meest recente versies).But keep in mind, depending on the version or frequency of updates, client libraries may not be the latest versions required by Azure Analysis Services. Dit geldt ook voor aangepaste toepassingen of andere interfaces, zoals AsCmd, TOM en ADOMD.NET.The same applies to custom applications or other interfaces such as AsCmd, TOM, ADOMD.NET. Voor deze toepassingen moeten de bibliotheken doorgaans handmatig worden geïnstalleerd als onderdeel van een pakket.These applications typically require manually installing the libraries as part of a package.

Help opvragenGet help

DocumentatieDocumentation

Azure Analysis Services is eenvoudig in te stellen en te beheren.Azure Analysis Services is simple to set up and to manage. U kunt hier alle informatie vinden die u nodig hebt om uw servergebaseerde services te maken en te beheren.You can find all the info you need to create and manage your server services here. Wanneer u een gegevensmodel gaat maken voor implementatie op uw server, is de procedure grotendeels hetzelfde als bij het maken van een gegevensmodel dat u implementeert op een on-premises server.When creating a data model to deploy to your server, it's much the same as it is for creating a data model you deploy to an on-premises server. Er is een uitgebreide bibliotheek met overzichtsinformatie, procedures, zelfstudies en naslagartikelen beschikbaar op SQL Server Analysis Services help.There's an extensive library of conceptual, procedural, tutorials, and reference articles at SQL Server Analysis Services help.

Video'sVideos

Bekijk nuttige video's over Azure Analysis Services op Channel 9.Check out helpful videos at Azure Analysis Services on Channel 9.

BlogsBlogs

Er veranderen nog veel dingen.Things are changing rapidly. U krijgt altijd de meest recente informatie in het blog van het Analysis Services-team en in het Azure-blog.You can always get the latest information on the Analysis Services team blog and Azure blog.

CommunityCommunity

Analysis Services heeft een zeer actieve gebruikerscommunity.Analysis Services has a vibrant community of users. Doe mee op het Azure Analysis Services-forum.Join the conversation on Azure Analysis Services forum.

FeedbackFeedback

Hebt u suggesties of functieverzoeken?Have suggestions or feature requests? Uw feedback voor Azure Analysis Services wordt zeer op prijs gesteld.Be sure to leave your comments on Azure Analysis Services Feedback.

Hebt u suggesties over de documentatie?Have suggestions about the documentation? U kunt met behulp van Livefyre onderaan elk artikel opmerkingen toevoegen.You can add comments using Livefyre at the bottom of each article.

Volgende stappenNext steps

U weet nu in grote lijnen wat Azure Analysis Services is en dus is het tijd om echt aan de slag te gaan.Now that you know more about Azure Analysis Services, it's time to get started. Leer nu hoe u een server maakt in Azure.Learn how to create a server in Azure. Wanneer uw server klaar is, doorloopt u de Adventure Works-zelfstudie voor informatie over hoe u een volledig functioneel tabellair model maakt en dit op uw server implementeert.When your server is ready, step through the Adventure Works tutorial to learn how to create a fully functional tabular model and deploy it to your server.