Wat is Azure Analysis Services?What is Azure Analysis Services?

Azure Analysis Services

Azure Analysis Services is een volledig beheerd platform als een service (PaaS) dat gegevensmodellen van ondernemingsklasse in de cloud levert.Azure Analysis Services is a fully managed platform as a service (PaaS) that provides enterprise-grade data models in the cloud. Gebruik geavanceerde mashup- en modelleringsfuncties om gegevens uit meerdere gegevensbronnen te verfijnen en te combineren, metrische gegevens te definiëren, en uw gegevens te beveiligen in één vertrouwd tabellarisch semantisch gegevensmodel.Use advanced mashup and modeling features to combine data from multiple data sources, define metrics, and secure your data in a single, trusted tabular semantic data model. Het gegevensmodel biedt gebruikers een eenvoudigere en snellere manier om ad-hoc gegevensanalyse uit te voeren met behulp van hulpprogramma's als Power BI en Excel.The data model provides an easier and faster way for users to perform ad hoc data analysis using tools like Power BI and Excel.

Gegevensbronnen

Video: Bekijk Overzicht van Azure Analysis Services om te ontdekken hoe Azure Analysis Services past in de algemene BI-mogelijkheden van Microsoft.Video: Check out Azure Analysis Services Overview to learn how Azure Analysis Services fits in with Microsoft's overall BI capabilities.

Snel aan de slagGet up and running quickly

In Azure Portal kunt u binnen enkele minuten een server maken.In Azure portal, you can create a server within minutes. En met Azure Resource Manager-sjablonen en PowerShell kunt u servers maken met behulp van een declaratieve sjabloon.And with Azure Resource Manager templates and PowerShell, you can create servers using a declarative template. Met één enkele sjabloon kunt u meerdere serverresources implementeren, samen met andere Azure-onderdelen als opslagaccounts en Azure Functions.With a single template, you can deploy server resources along with other Azure components such as storage accounts and Azure Functions.

Video: Bekijk Implementatie automatiseren en ontdek hoe u met Azure Automation sneller servers kunt maken.Video: Check out Automating deployment to learn more about how you can use Azure Automation to speed server creation.

Azure Analysis Services kan worden geïntegreerd met veel Azure-services, zodat u geavanceerde analyseoplossingen kunt creëren.Azure Analysis Services integrates with many Azure services enabling you to build sophisticated analytics solutions. Integratie met Azure Active Directory biedt beveiligde, op rollen gebaseerde toegang tot kritieke gegevens.Integration with Azure Active Directory provides secure, role-based access to your critical data. Integreer met Azure Data Factory-pijplijnen door een activiteit toe te voegen die gegevens in het model laadt.Integrate with Azure Data Factory pipelines by including an activity that loads data into the model. Azure Automation en Azure Functions kunnen worden gebruikt voor de eenvoudige indeling van modellen met behulp van aangepaste code.Azure Automation and Azure Functions can be used for lightweight orchestration of models using custom code.

Altijd de juiste laagThe right tier when you need it

Azure Analysis Services is beschikbaar in de servicelagen Developer, Basic en Standard.Azure Analysis Services is available in Developer, Basic, and Standard tiers. Binnen elke servicelaag variëren de abonnementskosten afhankelijk van verwerkingskracht, QPU's (Query Processing Units) en geheugen.Within each tier, plan costs vary according to processing power, Query Processing Units (QPUs), and memory size. Wanneer u een server maakt, selecteert u binnen een servicelaag een abonnement.When you create a server, you select a plan within a tier. U kunt een abonnement binnen dezelfde servicelaag omhoog of omlaag bijstellen en ook upgraden naar een hogere servicelaag. U kunt echter niet downgraden naar een lagere servicelaag.You can change plans up or down within the same tier, or upgrade to a higher tier, but you can't downgrade from a higher tier to a lower tier.

Developer-laagDeveloper tier

Deze laag wordt aanbevolen voor evaluatie-, ontwikkelings- en testscenario's.This tier is recommended for evaluation, development, and test scenarios. Eén abonnement bevat alle functionaliteit van de Standard-laag, maar heeft beperkte verwerkingskracht, QPU's en geheugengrootte.A single plan includes the same functionality of the standard tier, but is limited in processing power, QPUs, and memory size. Uitschalen van queryreplica’s is niet beschikbaar voor deze laag.Query replica scale-out is not available for this tier. Voor deze laag is geen SLA beschikbaar.This tier does not offer an SLA.

PlannenPlan QPU'sQPUs Geheugen (GB)Memory (GB)
D1D1 2020 33

BasislaagBasic tier

Deze laag wordt aanbevolen voor productieoplossingen met kleinere tabellarische modellen, een beperkt aantal gelijktijdige gebruikers en eenvoudige vereisten voor gegevensvernieuwing.This tier is recommended for production solutions with smaller tabular models, limited user concurrency, and simple data refresh requirements. Uitschalen van queryreplica’s is niet beschikbaar voor deze laag.Query replica scale-out is not available for this tier. Perspectieven, meerdere partities en functies van het tabellarische DirectQuery-model worden niet ondersteund in deze laag.Perspectives, multiple partitions, and DirectQuery tabular model features are not supported in this tier.

PlannenPlan QPU'sQPUs Geheugen (GB)Memory (GB)
B1B1 4040 1010
B2B2 8080 1616

StandaardlaagStandard tier

Deze laag is de meest geschikte voor essentiële productietoepassingen waarvoor elastische gebruikersgelijktijdigheid is vereist en waarvan de gegevensmodellen snel groter worden.This tier is for mission-critical production applications that require elastic user-concurrency, and have rapidly growing data models. Deze laag ondersteunt geavanceerde gegevensvernieuwing voor bijna real-time gegevensmodelupdates en ondersteunt alle tabellarische modelleringsfuncties.It supports advanced data refresh for near real-time data model updates, and supports all tabular modeling features.

PlannenPlan QPU'sQPUs Geheugen (GB)Memory (GB)
S0S0 4040 1010
S1S1 100100 2525
S2S2 200200 5050
S4S4 400400 100100
S8 1, 2S8 1, 2 320320 200200
S9 1, 2S9 1, 2 640640 400400
S8v2 1S8v2 1 640640 200200
S9v2 1S9v2 1 12801280 400400

1: niet beschikbaar in alle regio’s.1 - Not available in all regions.
2 - v2 wordt aanbevolen.2 - v2 is recommended.

Beschikbaarheid per regioAvailability by region

Azure Analysis Services wordt ondersteund in regio's in de hele wereld.Azure Analysis Services is supported in regions throughout the world. Ondersteunde abonnementen en beschikbaarheid van querreplica's is afhankelijk van de regio die u kiest.Supported plans and query replica availability depend on the region you choose. De beschikbaarheid van abonnementen en queryreplica's kan veranderen, afhankelijk van de behoefte aan en de beschikbare resources voor elke regio.Plan and query replica availability can change depending on need and available resources for each region.

Noord- en Zuid-AmerikaAmericas

RegioRegion Ondersteunde abonnementenSupported plans Queryreplica's (alleen Standard-abonnementen)Query replicas (Standard plans only)
Brazilië - zuidBrazil South B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1 11
Canada - middenCanada Central B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1 11
VS - oostEast US B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1 11
VS - oost 2East US 2 B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1 77
VS - oost 2East US 2 S8, S9, S8v2, S9v2S8, S9, S8v2, S9v2 11
VS - noord-centraalNorth Central US B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1 11
VS - centraalCentral US B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1 11
VS - zuid-centraalSouth Central US B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1 11
VS - west-centraalWest Central US B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1 33
VS - westWest US B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1 77
VS - westWest US S8, S9, S8v2, S9v2S8, S9, S8v2, S9v2 22
VS - west 2West US2 B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1 33
VS - west 2West US2 S8, S9, S8v2, S9v2S8, S9, S8v2, S9v2 11

EuropaEurope

RegioRegion Ondersteunde abonnementenSupported plans Queryreplica's (alleen Standard-abonnementen)Query replicas (Standard plans only)
Europa - noordNorth Europe B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1 77
Europa - noordNorth Europe S8v2, S9v2S8v2, S9v2 33
Verenigd Koninkrijk ZuidUK South B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1 11
Europa -westWest Europe B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1 77
Europa -westWest Europe S8, S9, S8v2, S9v2S8, S9, S8v2, S9v2 11

Azië en Stille OceaanAsia Pacific

RegioRegion Ondersteunde abonnementenSupported plans Queryreplica's (alleen Standard-abonnementen)Query replicas (Standard plans only)
Australië - oostAustralia East B1, B2, S0, S1, S2, S4B1, B2, S0, S1, S2, S4 33
Australië - oostAustralia East S8, S9, S8v2, S9v2S8, S9, S8v2, S9v2 11
Australië - zuidoostAustralia Southeast B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1 11
Japan - oostJapan East B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1 11
Azië - zuidoostSoutheast Asia B1, B2, S0, S1, S2, S4, S8, S9, S8v2, S9v2, D1B1, B2, S0, S1, S2, S4, S8, S9, S8v2, S9v2, D1 11
India - westWest India B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1B1, B2, S0, S1, S2, S4, D1 11

Schalen naar uw behoeftenScale to your needs

Omhoog/omlaag schalen, onderbreken en hervattenScale up\down, pause, and resume

U kunt uw server omhoog of omlaag schalen en zelfs onderbreken.Go up, down, or pause your server. Dit doet u via Azure Portal of, voor volledige controle op elk moment, met behulp van PowerShell.Use the Azure portal or have total control on-the-fly by using PowerShell. U betaalt alleen voor wat u gebruikt.You only pay for what you use.

Resources uitschalen voor snellere queryresponsScale out resources for fast query responses

Door uit te schalen worden clientquery's verdeeld over meerdere queryreplica's in een querypool.With scale out, client queries are distributed among multiple query replicas in a query pool. Queryreplica's bevatten gesynchroniseerde kopieën van uw modellen in tabelvorm.Query replicas have synchronized copies of your tabular models. Door de werkbelasting van query's te spreiden, kunnen responstijden tijdens hoge querywerkbelastingen worden verlaagd.By spreading the query workload, response times during high query workloads can be reduced. Taken voor modelverwerking kunnen worden gescheiden van de querypool, zodat de prestaties van clientquery's niet nadelig worden beïnvloed door verwerkingstaken.Model processing operations can be separated from the query pool, ensuring client queries are not adversely affected by processing operations.

U kunt een querypool maken met maximaal zeven extra queryreplica's (acht in totaal, met inbegrip van uw server).You can create a query pool with up to seven additional query replicas (eight total, including your server). Het aantal queryreplica's dat u in uw pool kunt hebben, is afhankelijk van het abonnement en de regio die u hebt gekozen.The number of query replicas you can have in your pool depend on your chosen plan and region. Queryreplica's kunnen niet buiten de regio van uw server worden verspreid.Query replicas cannot be spread outside your server's region. Queryreplica's worden gefactureerd tegen hetzelfde tarief als uw server.Query replicas are billed at the same rate as your server.

Net zoals bij het wijzigen van lagen, kunt u queryreplica's uitschalen als dat nodig is.Just like with changing tiers, you can scale out query replicas according to your needs. Dit kan in de portal of met behulp van REST-API's.Configure scale out in the portal or by using REST APIs. Zie Azure Analysis Services uitschalen voor meer informatie.To learn more, see Azure Analysis Services scale out.

PrijzenPricing

De totale kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren.Total cost depends on a number of factors. Bijvoorbeeld uw gekozen regio, laag, queryreplica's en onderbreken/hervatten.For example, your chosen region, tier, query replicas, and pause/resume. Gebruik de calculator voor Prijzen voor Azure Analysis Services om typische prijzen voor uw regio te bepalen.Use the Azure Analysis Services Pricing calculator to determine typical pricing for your region. Dit hulpprogramma berekent prijzen voor één single-serverexemplaar voor één regio.This tool calculates pricing for a single-server instance for a single region. Denk eraan dat queryreplica's worden gefactureerd tegen hetzelfde tarief als de server.Keep in mind, query replicas are billed at the same rate as the server.

Gebaseerd op SQL Server Analysis ServicesBuilt on SQL Server Analysis Services

Azure Analysis Services is compatibel met veel geweldige functies die al deel uitmaken van SQL Server Analysis Services Enterprise Edition.Azure Analysis Services is compatible with many great features already in SQL Server Analysis Services Enterprise Edition. Azure Analysis Services ondersteunt tabellarische modellen met het compatibiliteitsniveau 1200 of hoger.Azure Analysis Services supports tabular models at the 1200 and higher compatibility levels. Tabellarische modellen zijn constructies voor relationele modellering (model, tabellen, kolommen), geformuleerd in tabellarische metagegevensobjectdefinities in TMSL- (Tabular Model Scripting Language) en TOM-code (Tabular Object Model.Tabular models are relational modeling constructs (model, tables, columns), articulated in tabular metadata object definitions in Tabular Model Scripting Language (TMSL) and Tabular Object Model (TOM) code. Partities, perspectieven, beveiliging op rijniveau, bidirectionele relaties en vertalingen worden allemaal ondersteund*.Partitions, perspectives, row-level security, bi-directional relationships, and translations are all supported*. Multidimensionale modellen en PowerPivot voor SharePoint worden niet ondersteund in Azure Analysis Services.Multidimensional models and PowerPivot for SharePoint are not supported in Azure Analysis Services.

Tabellarische modellen in zowel in-memory- als DirectQuery-modi worden ondersteund.Tabular models in both in-memory and DirectQuery modes are supported. In de in-memory-modus (standaard) ondersteunen tabellarische modellen meerdere gegevensbronnen.In-memory mode (default) tabular models support multiple data sources. Omdat modelgegevens in hoge mate worden gecomprimeerd en in het geheugen worden gecachet, biedt deze modus de snelste queryrespons op grote hoeveelheden gegevens.Because model data is highly compressed and cached in-memory, this mode provides the fastest query response over large amounts of data. Deze modus biedt ook de meeste flexibiliteit voor complexe gegevenssets en query's.It also provides the greatest flexibility for complex datasets and queries.

Partitionering maakt incrementele belastingen mogelijk, verhoogt de parallellisatie en vermindert het geheugenverbruik.Partitioning enables incremental loads, increases parallelization, and reduces memory consumption. Andere geavanceerde functies voor gegevensmodellering, zoals berekende tabellen, en alle DAX-functies worden ondersteund.Other advanced data modeling features like calculated tables, and all DAX functions are supported. Geheugenmodellen moeten worden vernieuwd (verwerkt) om gecachete gegevens uit gegevensbronnen bij te werken.In-memory models must be refreshed (processed) to update cached data from data sources. Dankzij Azure-service-principal-ondersteuning bieden onbeheerde vernieuwingsbewerkingen met PowerShell, TOM, TMSL en REST flexibiliteit om ervoor te zorgen dat uw modelgegevens altijd up-to-date zijn.With Azure service principal support, unattended refresh operations using PowerShell, TOM, TMSL, and REST offer flexibility in making sure your model data is always up to date.

DirectQuery-modus* maakt gebruik van de relationele back-end-database voor opslag en query-uitvoering.DirectQuery mode* leverages the backend relational database for storage and query execution. Extreem grote gegevenssets in afzonderlijke SQL Server-, SQL Server Data Warehouse-, Azure SQL Database-, Azure Synapse Analytics- (voorheen SQL Data Warehouse), Oracle- en Teradata-gegevensbronnen worden ondersteund.Extremely large data sets in single SQL Server, SQL Server Data Warehouse, Azure SQL Database, Azure Synapse Analytics (formerly SQL Data Warehouse), Oracle, and Teradata data sources are supported. Backend-gegevenssets kunnen het beschikbare serverresourcesgeheugen overschrijden.Backend data sets can exceed available server resource memory. Complexe scenario's voor het vernieuwen van gegevensmodellen zijn niet nodig.Complex data model refresh scenarios aren't needed. Er zijn ook enkele beperkingen, zoals beperkte gegevensbrontypen en DAX-formulebeperkingen, en enkele geavanceerde functies voor gegevensmodellering worden niet ondersteund.There are also some restrictions, such as limited data source types, DAX formula limitations, and some advanced data modeling features aren't supported. Zie DirectQuery-modusvoordat u bepaalt wat voor u de beste modus is.Before determining the best mode for you, see Direct Query mode.

* Welke functies beschikbaar zijn hangt af van de laag.* Feature availability depends on tier.

Ondersteunde gegevensbronnenSupported data sources

Tabellarische modellen in Azure Analysis Services ondersteunen een breed scala aan gegevensbronnen, van eenvoudige tekstbestanden tot Big Data in Azure Data Lake Store.Tabular models in Azure Analysis Services support a wide variety of data sources from simple text files to Big Data in Azure Data Lake Store. Raadpleeg voor meer informatie Data sources supported in Azure Analysis Services (Gegevensbronnen die in Azure Analysis Services worden ondersteund).To learn more, see Data sources supported in Azure Analysis Services.

CompatibiliteitsniveauCompatibility level

Compatibiliteitsniveau verwijst naar een release-specifiek gedrag in de Analysis Services-engine.Compatibility level refers to release-specific behaviors in the Analysis Services engine. Azure Analysis Services ondersteunt tabellarische modellen met het compatibiliteitsniveau 1200 of hoger.Azure Analysis Services supports tabular models at the 1200 and higher compatibility levels. Zie Compatibiliteitsniveau voor tabellaire modellen voor meer informatie.To learn more, see Compatibility level for tabular models.

Gegevens zijn beveiligdYour data is secure

Azure Analysis Services beveiligt uw gevoelige gegevens op meerdere niveaus.Azure Analysis Services provides security for your sensitive data at multiple levels. Als Azure-service is bij Analysis Services een basisniveau aan DDoS-aanvallen automatisch ingeschakeld als onderdeel van het Azure-platform.As an Azure service, Analysis Services provides Basic level of Distributed denial of service (DDoS) attacks automatically enabled as part of the Azure platform. Zie voor meer informatie het overzicht van de DDoS Protection-standaard.To learn more, see Azure DDoS Protection Standard overview.

Op serverniveau biedt Analysis Services firewall, Azure-verificatie, serverbeheerdersrollen en serverversleuteling.At the server level, Analysis Services provides firewall, Azure authentication, server administrator roles, and Server-Side Encryption. Op gegevensmodelniveau zorgen gebruikersrollen en beveiliging op rijniveau en objectniveau ervoor dat uw gegevens veilig zijn en alleen worden gezien door de gebruikers voor wie ze bestemd zijn.At the data model level, user roles, row-level, and object-level security ensure your data is safe and gets seen by only those users who are meant to see it.

FirewallFirewall

De firewall van Azure Analysis Services blokkeert alle clientverbindingen behalve die met IP-adressen die zijn opgegeven in regels.Azure Analysis Services Firewall blocks all client connections other than those IP addresses specified in rules. Firewall-beveiliging is standaard niet ingeschakeld voor nieuwe servers.By default, firewall protection is not enabled for new servers. Het verdient aanbeveling om onmiddellijk nadat de server is gemaakt de firewallbeveiliging in te schakelen en de regels te configureren als onderdeel van een serverinrichtingsscript of in de portal.It's recommended firewall protection is enabled and rules are configured as part of a server provisioning script or in the portal immediately after the server is created. Configureer regels voor toegestane IP-adressen als individuele client-IP-adressen of als een bereik.Configure rules specifying allowed IP addresses by individual client IPs or by range. Verbindingen van Power BI (service) kunnen ook worden toegestaan of geblokkeerd.Power BI (service) connections can also be allowed or blocked. Configureer de firewall en regels in de portal of met behulp van PowerShell.Configure firewall and rules in the portal or by using PowerShell. Zie Configure a server firewall (een serverfirewall configureren) voor meer informatie.To learn more, see Configure a server firewall.

VerificatieAuthentication

Gebruikersverificatie wordt afgehandeld door Azure Active Directory (AAD).User authentication is handled by Azure Active Directory (AAD). Bij het inloggen gebruiken gebruikers de identiteit van een organisatie-account met op rollen gebaseerde toegang tot de database.When logging in, users use an organization account identity with role-based access to the database. Gebruikers-id's moeten lid zijn van de standaard Azure Active Directory voor het abonnement waarin de server is ondergebracht.User identities must be members of the default Azure Active Directory for the subscription that the server is in. Raadpleeg voor meer informatie Verificatie en gebruikersmachtigingen.To learn more, see Authentication and user permissions.

GegevensbeveiligingData security

Azure Analysis Services maakt gebruik van Azure Blob-opslag om opslag en metagegevens voor Analysis Services-databases persistent te maken.Azure Analysis Services uses Azure Blob storage to persist storage and metadata for Analysis Services databases. Gegevensbestanden in Blob worden versleuteld met behulp van Azure Blob Server Side Encryption (SSE).Data files within Blob are encrypted using Azure Blob Server Side Encryption (SSE). Wanneer de Direct Query-modus wordt gebruikt, worden alleen metagegevens opgeslagen.When using Direct Query mode, only metadata is stored. De werkelijke gegevens worden op het moment van uitvoering van de query via een versleuteld protocol opgehaald uit de gegevensbron.The actual data is accessed through encrypted protocol from the data source at query time.

Beveiligde toegang tot on-premises gegevens binnen uw organisatie wordt gerealiseerd door een on-premises gegevensgateway te installeren en te configureren.Secure access to data sources on-premises in your organization is achieved by installing and configuring an On-premises data gateway. Gateways bieden toegang tot gegevens voor zowel de DirectQuery-modus als de in-memory-modus.Gateways provide access to data for both DirectQuery and in-memory modes.

RollenRoles

Analysis Services maakt gebruik van op rollen gebaseerde autorisatie die toegang verleent tot server- en modeldatabasebewerkingen, -objecten en -gegevens.Analysis Services uses role-based authorization that grants access to server and model database operations, objects, and data. Alle gebruikers die toegang hebben tot een server of database, doen dit met hun Azure AD-gebruikersaccount binnen een toegewezen rol.All users who access a server or database do so with their Azure AD user account within an assigned role. De serverbeheerdersrol bevindt zich op serverresourceniveau.The server administrator role is at the server resource level. Standaard wordt het account dat wordt gebruikt bij het maken van een server automatisch opgenomen in de rol Serverbeheerder.By default, the account used when creating a server is automatically included in the Server Admins role. Extra gebruikers en groepen worden toegevoegd met behulp van de portal, SSMS of PowerShell.Additional user and group accounts are added by using the portal, SSMS, or PowerShell.

Eindgebruikers die geen beheerder zijn, krijgen toegang via databaserollen wanneer ze gegevens opvragen.Non-administrative end users who query data are granted access through database roles. Een databaserol wordt gemaakt als een afzonderlijk object in de database en is alleen van toepassing op de database waarin die rol is gemaakt.A database role is created as a separate object in the database, and applies only to the database in which that role is created. Databaserollen worden gedefinieerd door de machtigingen (database)Beheerder, Lezen, en Lezen en verwerken.Database roles are defined by (database) Administrator, Read, and Read and Process permissions. Gebruikers- en groepsaccounts worden toegevoegd met behulp van SSMS of PowerShell.User and group accounts are added by using SSMS or PowerShell.

Beveiliging op rijniveauRow-level security

Tabellarische modellen op alle compatibiliteitsniveaus ondersteunen beveiliging op rijniveau.Tabular models at all compatibility levels support row-level security. Beveiliging op rijniveau wordt geconfigureerd in het model door DAX-expressies te gebruiken die de rijen in een tabel definiëren, en alle rijen in de vele richtingen van een gerelateerde tabel die een gebruiker kan opvragen.Row-level security is configured in the model by using DAX expressions that define the rows in a table, and any rows in the many direction of a related table that a user can query. Rijfilters met DAX-expressies worden gedefinieerd voor de machtigingen Lezen en Lezen en verwerken.Row filters using DAX expressions are defined for the Read and Read and Process permissions.

Beveiliging op objectniveauObject-level security

Tabellarische modellen op het 1400-compatibiliteitsniveau ondersteunen beveiliging op objectniveau, waaronder beveiliging op paginaniveau en beveiliging op kolomniveau.Tabular models at the 1400 compatibility level support object-level security, which includes table-level security and column-level security. Beveiliging op objectniveau wordt met behulp van TMSL of TOM ingesteld in de op JSON-gebaseerde metagegevens in het bestand Model.bim.Object level security is set in the JSON-based metadata in the Model.bim file by using TMSL, or TOM. Zie Object-level security (beveiliging op objectniveau) voor meer informatie.To learn more, see Object-level security.

Automatisering via service-principalsAutomation through service principals

Service-principals zijn een Azure Active Directory-toepassingsresource die u in uw tenant maakt om onbeheerde bewerkingen op resource- en serviceniveau uit te voeren.Service principals are an Azure Active Directory application resource you create within your tenant to perform unattended resource and service level operations. Service-principals worden gebruikt met Azure Automation, de onbeheerde PowerShell-modus, aangepaste clienttoepassingen en webapps om veelvoorkomende taken zoals gegevensvernieuwing, omhoog/omlaag schalen en onderbreken/hervatten te automatiseren.Service principals are used with Azure Automation, PowerShell unattended mode, custom client applications, and web apps to automate common tasks like data refresh, scale up/down, and pause/resume. Machtigingen worden aan service-principals toegewezen via rollidmaatschappen.Permissions are assigned to service principals through role membership. Zie Automatisering met service-principals voor meer informatie.To learn more, see Automation with service principals.

Azure-governanceAzure governance

Azure Analysis Services is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden van Microsoft Online Services en de privacyverklaring van Microsoft.Azure Analysis Services is governed by the Microsoft Online Services Terms and the Microsoft Privacy Statement. Ga naar het Microsoft Vertrouwenscentrum voor meer informatie over Azure-beveiliging.To learn more about Azure Security, see the Microsoft Trust Center.

Werken met de tools die u al kentUse the tools you already know

Tools voor BI-ontwikkelaars

Visual StudioVisual Studio

Ontwikkel en implementeer modellen met Visual Studio met Analysis Services-projecten.Develop and deploy models with Visual Studio with Analysis Services projects. De uitbreiding van Analysis Services-projecten omvat sjablonen en wizards waarmee u snel aan de slag kunt gaan.The Analysis Services projects extension includes templates and wizards that get you up and going quickly. De modelbewerkingsomgeving in Visual Studio bevat nu de moderne Get Data-gegevensbronquery en mashup-functionaliteit voor tabellaire modellen met compatibiliteitsniveau 1400 en hoger.The model authoring environment in Visual Studio now includes the modern Get Data data source query and mashup functionality for tabular 1400 and higher models. Als u al bekend bent met Get Data in Power BI Desktop en Excel 2016, weet u hoe eenvoudig het is om voor gegevensbronnen query's te maken die naadloos aansluiten bij uw behoeften.If you're familiar with Get Data in Power BI Desktop and Excel 2016, you already know how easy it is to create highly customized data source queries.

Microsoft Analysis Services-projecten zijn beschikbaar als een gratis installeerbaar VSIX-pakket.Microsoft Analysis Services Projects is available as a free installable VSIX package. Downloaden van Marketplace.Download from Marketplace. De uitbreiding werkt met elke versie van Visual Studio 2017 en hoger, met inbegrip van de gratis Community Edition.The extension works with any version of Visual Studio 2017 and later, including the free Community edition.

SQL Server Management StudioSql Server Management Studio

Servers en modeldatabases beheert u met behulp van SQL Server Management Studio (SSMS).Manage your servers and model databases by using SQL Server Management Studio (SSMS). Maak verbinding met uw servers in de cloud.Connect to your servers in the cloud. Voer rechtstreeks vanuit het XMLA-queryvenster TMSL-scripts uit en automatiseer taken met behulp van TMSL-scripts en PowerShell.Run TMSL scripts right from the XMLA query window, and automate tasks by using TMSL scripts and PowerShell. Omdat er in hoog tempo nieuwe functies en mogelijkheden worden toegevoegd, wordt SSMS maandelijks bijgewerkt.New features and functionality happen fast - SSMS is updated monthly.

Opensource-hulpprogramma'sOpen-source tools

Analysis Services heeft een zeer actieve community van ontwikkelaars die hulpprogramma's maken.Analysis Services has a vibrant community of developers who create tools. Bekijk Tabular Editor eens, een opensource-hulpprogramma voor het maken, onderhouden en beheren van tabellaire modellen met behulp van een intuïtieve, lichtgewicht editor.Be sure to check out Tabular Editor, an open-source tool for creating, maintaining, and managing tabular models using an intuitive, lightweight editor. DAX Studio is een uitstekend opensource-hulp programma voor DAX-ontwerp, -diagnose, -afstemming van prestaties en -analyse.DAX Studio, is a great open-source tool for DAX authoring, diagnosis, performance tuning, and analysis.

PowerShellPowerShell

Beheertaken voor serverresources, zoals het maken van serverresources, het onderbreken of hervatten van serverbewerkingen of het wijzigen van het serviceniveau (de servicelaag), maken gebruik van Azure PowerShell-cmdlets.Server resource management tasks like creating server resources, suspending or resuming server operations, or changing the service level (tier) use Azure PowerShell cmdlets. Voor andere databasebeheertaken, zoals het toevoegen of verwijderen van roltoewijzingen, het toepassen van bewerkingen of het uitvoeren van TMSL-scripts, gebruikt u de cmdlets van de SQL Server-module.Other tasks for managing databases such as adding or removing role members, processing, or running TMSL scripts use cmdlets in the SqlServer module. Zie Azure Analysis Services beheren met PowerShell voor meer informatie.To learn more, see Manage Azure Analysis Services with PowerShell.

Objectmodel en scriptsObject model and scripting

De tabellaire modellen kunnen snel worden ontwikkeld en zijn in hoge mate aanpasbaar.Tabular models offer rapid development and are highly customizable. Tabellarische modellen bevatten ook het Tabular Object Model (TOM) om modelobjecten te beschrijven.Tabular models include the Tabular Object Model (TOM) to describe model objects. TOM wordt in JSON weergegeven via TMSL (Tabular Model Scripting Language) en in de AMO Data Definition Language met behulp van de naamruimte Microsoft.AnalysisServices.Tabular.TOM is exposed in JSON through the Tabular Model Scripting Language (TMSL) and the AMO data definition language through the Microsoft.AnalysisServices.Tabular namespace.

Ondersteuning voor de nieuwste clienthulpprogramma'sSupports the latest client tools

Gegevensvisualisaties

Moderne hulpprogramma's voor het verkennen en visualiseren van gegevens, zoals Power BI, Excel, Reporting Services en hulpprogramma's van derden, bieden gebruikers interactieve en visueel aantrekkelijke inzichten in de gegevens van uw model.Modern data exploration and visualization tools like Power BI, Excel, Reporting Services, and third-party tools are all supported, providing users with highly interactive and visually rich insights into your model data.

Controle en diagnoseMonitoring and diagnostics

Azure Analysis Services is geïntegreerd met metrische gegevens van Azure Monitor en biedt een groot aantal resourcespecifieke metrische gegevens waarmee u de prestaties en de status van uw servers kunt volgen.Azure Analysis Services is integrated with Azure Monitor metrics, providing an extensive number of resource-specific metrics to help you monitor the performance and health of your servers. Zie Monitor server metrics (Metrische servergegevens bewaken) voor meer informatie.To learn more, see Monitor server metrics. Registreer metrische gegevens met resourceplatformlogboeken.Record metrics with resource platform logs. Bewaak en verzend logbestanden naar Azure Storage, stream ze naar Azure Event Hubsen exporteer ze naar Azure Monitor-logboeken, een service van Azure.Monitor and send logs to Azure Storage, stream them to Azure Event Hubs, and export them to Azure Monitor logs, a service of Azure. Zie Registratie in diagnoselogboek instellen voor meer informatie.To learn more, see Setup diagnostic logging.

Azure Analysis Services ondersteunt ook het gebruik van DMV's (dynamische beheerweergaven).Azure Analysis Services also supports using Dynamic Management Views (DMVs). DMV’s zijn gebaseerd op SQL-syntaxis en werken samen met schemarijensets die metagegevens en bewakingsgegevens over serverexemplaren retourneren.Based on SQL syntax, DMVs interface schema rowsets that return metadata and monitoring information about server instance.

DocumentatieDocumentation

Specifieke documentatie bij Azure Analysis Services is hier opgenomen.Documentation specific to Azure Analysis Services is included here. Gebruik de inhoudsopgave aan de linkerkant van uw browserscherm om artikelen te zoeken.Use the table of contents on the left side of your browser screen to find articles.

Omdat de tabellaire modellen in Azure Analysis Services sterk lijken op tabellaire modellen in SQL Server Analysis Services en Power BI Premium-gegevenssets, is er een uitgebreide bibliotheek met gedeelde zelfstudies over modellering en conceptuele, procedurele, ontwikkelaars- en referentieartikelen in de documentatie van Analysis Services.Because tabular models in Azure Analysis Services are much the same as tabular models in SQL Server Analysis Services and Power BI Premium datasets, there's an extensive library of shared data modeling tutorials, conceptual, procedural, developer, and reference articles in Analysis Services documentation. Bij artikelen in de documentatie van Analysis Services wordt aangegeven of ze ook van toepassing zijn op Azure Analysis Services door de banner VAN TOEPASSING OP onder de titel.Articles in the shared Analysis Services documentation show if they also apply to Azure Analysis Services by an APPLIES TO banner beneath the title. U kunt ook de versiekiezer boven de inhoudsopgave gebruiken om alleen de artikelen te zien die van toepassing zijn op het platform dat u gebruikt.You can also use the Version selector above the table of contents to see only those articles that apply to the platform you're using.

Gedeelde documentatie

U kunt bijdragen!Contribute!

Analysis Services-documentatie, zoals dit artikel, is open source.Analysis Services documentation, like this article, is open source. Raadpleeg de gids voor Docs-inzenders voor meer informatie over hoe u kunt bijdragen.To learn more about how you can contribute, see the Docs contributor guide.

In de documentatie van Azure Analysis Services wordt ook gebruikgemaakt van GitHub Issues.Azure Analysis Services documentation also uses GitHub Issues. U kunt feedback geven over het product of de documentatie.You can provide feedback about the product or documentation. Gebruik Feedback onderaan een artikel.Use Feedback at the bottom of an article. GitHub Issues zijn niet ingeschakeld voor de Analysis Services-documentatie.GitHub Issues are not enabled for the shared Analysis Services documentation.

BlogsBlogs

Er veranderen nog veel dingen.Things are changing rapidly. Krijg de meest recente informatie in het Power BI-blog en in het Azure-blog.Get the latest information on the Power BI blog and Azure blog.

CommunityCommunity

Analysis Services heeft een zeer actieve gebruikerscommunity.Analysis Services has a vibrant community of users. Doe mee op het Azure Analysis Services-forum.Join the conversation on Azure Analysis Services forum.

Volgende stappenNext steps