Dashboards van Log Analytics-gegevens maken en delen

Met Log Analytics-dashboards kunt u al uw opgeslagen logboekquery's visualiseren, zodat u operationele IT-gegevens in de organisatie kunt zoeken, met elkaar in verband kunt brengen en kunt delen. Deze zelfstudie bevat informatie over het maken van een logboekquery die wordt gebruikt ter ondersteuning van een gedeeld dashboard waartoe uw IT-team toegang heeft. In deze zelfstudie leert u procedures om het volgende te doen:

  • Een gedeeld dashboard maken in de Azure-portal
  • Een query voor het prestatielogboek visualiseren
  • Een logboekquery toevoegen aan een gedeeld dashboard
  • Een tegel in een gedeeld dashboard aanpassen

Om het voorbeeld in deze zelfstudie uit te voeren, moet u een bestaande virtuele machine hebben verbonden met de Log Analytics-werkruimte.

Meld u aan bij Azure Portal

Meld u aan bij Azure Portal op https://portal.azure.com.

Een gedeeld dashboard maken

Selecteer Dashboard om uw standaarddashboard te openen. Uw dashboard ziet er anders uit dan het onderstaande voorbeeld.

Azure portal dashboard

Hier verzamelt u de belangrijkste operationele IT-gegevens van al uw Azure-resources, waaronder telemetrie van Azure Log Analytics. Voordat u een logboekquery gaat visualiseren, gaat u een dashboard maken en delen. We kunnen ons vervolgens richten op het voorbeeld van de query van het prestatielogboek, die als een lijndiagram wordt weergegeven, en deze aan het dashboard toevoegen.

Notitie

De volgende grafiektypen worden ondersteund in Azure-dashboards met behulp van logboekquery's:

  • vlakdiagram
  • kolomdiagram
  • cirkeldiagram (wordt in het dashboard weergegeven als ringdiagram)
  • spreidingsdiagram
  • tijddiagram

Om een dashboard te maken, selecteert u de knop Nieuw dashboard naast de naam van het huidige dashboard.

Create new dashboard in Azure portal

Met deze actie wordt een nieuw, leeg, persoonlijk dashboard gemaakt en in de aanpassingsmodus gezet. In deze modus kunt u het dashboard een naam geven en tegels toevoegen of opnieuw rangschikken. Bewerk de naam van het dashboard en geef Voorbeelddashboard op voor deze zelfstudie. Selecteer vervolgens Aanpassen voltooid.

Save customized Azure dashboard

Wanneer u een dashboard maakt, is het standaard persoonlijk. Dat betekent dat u de enige bent die het kan zien. Als u het zichtbaar wilt maken voor anderen, gebruik dan de knop Delen die naast de andere dashboardopdrachten wordt weergegeven.

Share a new dashboard in Azure portal

U wordt gevraagd een abonnement en resourcegroep te kiezen waarnaar uw dashboard zal worden gepubliceerd. Voor het gemak helpt de publicatie-ervaring van de portal u naar een patroon waar u dashboards kunt plaatsen in een resourcegroep die dashboards wordt genoemd. Controleer het geselecteerde abonnement en klik op Publiceren. Toegang tot de informatie die wordt weergegeven in het dashboard wordt geregeld met op rollen gebaseerd toegangsbeheer van Azure (Azure RBAC).

Een logboekquery visualiseren

Log Analytics is een speciale portal die wordt gebruikt voor het werken met logboekquery's en de bijbehorende resultaten. Voorbeelden van functies zijn de mogelijkheid om een query van meerdere regels te bewerken, code selectief uit te voeren, contextafhankelijke Intellisense en slimme analyse. In deze zelfstudie gebruikt u Log Analytics om een grafische prestatieweergave te maken, slaat u deze op voor gebruik in een toekomstige query en maakt u de weergave vast aan het gedeelde dashboard dat u eerder hebt gemaakt.

Open Log Analytics door Logboeken te selecteren in het menu van Azure Monitor. U ziet een nieuwe lege query.

Home page

Voer de volgende query in om records over processorverbruik te retourneren voor zowel Windows- als Linux-computers, gegroepeerd op Computer en TimeGenerated, en weergegeven in een visuele grafiek. Klik op Uitvoeren om de query uit te voeren en de resulterende grafiek te bekijken.

Perf 
| where CounterName == "% Processor Time" and ObjectName == "Processor" and InstanceName == "_Total" 
| summarize AggregatedValue = avg(CounterValue) by bin(TimeGenerated, 1hr), Computer 
| render timechart

Sla de query op door boven aan de pagina de knop Opslaan te selecteren.

A screenshot that shows how to save a query and pin it to a dashboard.

Geef in het dialoogvenster Query opslaan een naam op, bijvoorbeeld Azure-VM's - processorgebruik en een categorie zoals Dashboards. Klik ten slotte op Opslaan. Op deze manier kunt u een bibliotheek met algemene query's maken die u kunt gebruiken en aanpassen. Tot slot maakt u de query vast aan het gedeelde dashboard dat u eerder hebt gemaakt. Daarvoor selecteert u de knop Vastmaken aan dashboard in de rechterbovenhoek van de pagina en vervolgens de naam van het dashboard.

Nu u een query hebt die is vastgemaakt aan het dashboard, ziet u dat deze een algemene naam heeft met een opmerking eronder.

Azure dashboard sample.

U gaat de naam wijzigen in iets met meer betekenis voor gebruikers die de grafiek willen bekijken. Klik op de knop Bewerken om de titel en subtitel voor de tegel aan te passen en klik vervolgens op Bijwerken. Er wordt een banner weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de wijzigingen wilt publiceren of negeren. Klik op Een kopie opslaan.

Completed configuration of sample dashboard.

Volgende stappen

In deze zelfstudie hebt u geleerd hoe u een dashboard maakt in de Azure-portal en hoe u daar een logboekquery aan toevoegt. Volg deze link om voorbeelden te zien van vooraf gemaakte Log Analytics-scripts.