Quickstart: Python gebruiken om een query uit te voeren op een database

VAN TOEPASSING OP: Azure SQL Database Azure SQL Managed Instance Azure Synapse Analytics

In deze quickstart gebruikt u Python om verbinding te maken met Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance, of Synapse SQL Database, en gebruikt u Transact-SQL-instructies om een query uit te voeren op gegevens.

Vereisten

U hebt het volgende nodig om deze quickstart te voltooien:

Als u Python en de database in Azure SQL Database verder wilt verkennen, raadpleegt u Azure SQL Database-bibliotheken voor Python, de pyodbc-opslagplaats en een pyodbc-voorbeeld.

Code maken om query's uit te voeren op uw database

 1. Maak in een teksteditor een nieuw bestand met de naam sqltest.py.

 2. Voeg de volgende code toe. Haal de verbindingsgegevens op uit de sectie met vereisten, en vervang <server>, <database>, <username> en <password> door uw eigen waarden.

  import pyodbc
  server = '<server>.database.windows.net'
  database = '<database>'
  username = '<username>'
  password = '<password>'  
  driver= '{ODBC Driver 17 for SQL Server}'
  
  with pyodbc.connect('DRIVER='+driver+';SERVER='+server+';PORT=1433;DATABASE='+database+';UID='+username+';PWD='+ password) as conn:
    with conn.cursor() as cursor:
      cursor.execute("SELECT TOP 3 name, collation_name FROM sys.databases")
      row = cursor.fetchone()
      while row:
        print (str(row[0]) + " " + str(row[1]))
        row = cursor.fetchone()
  

De code uitvoeren

 1. Voer de volgende opdracht uit op een opdrachtprompt:

  python sqltest.py
  
 2. Controleer of de databases en de bijbehorende sorteringen zijn geretourneerd. Sluit vervolgens het opdrachtvenster.

Volgende stappen