Azure Portal gebruiken voor het maken van een back-up van meerdere virtuele machinesUse Azure portal to back up multiple virtual machines

Wanneer u een back-up van gegevens in Azure maakt, kunt u die gegevens opslaan in een Azure-resource, een Recovery Services-kluis genaamd.When you back up data in Azure, you store that data in an Azure resource called a Recovery Services vault. De Recovery Services-kluisresource is beschikbaar via het menu Instellingen van de meeste Azure-services.The Recovery Services vault resource is available from the Settings menu of most Azure services. De integratie van de Recovery Services-kluis in het menu Instellingen van de meeste Azure-services heeft als voordeel dat u heel eenvoudig een back-up van gegevens kunt maken.The benefit of having the Recovery Services vault integrated into the Settings menu of most Azure services makes it very easy to back up data. Het is omslachtig om afzonderlijk met elke database of de virtuele machine in uw bedrijf te werken.However, individually working with each database or virtual machine in your business is tedious. Wat als u een back-up wilt uitvoeren van de gegevens voor alle virtuele machines op één afdeling of op één locatie?What if you want to back up the data for all virtual machines in one department, or in one location? Als u een back-upbeleid maakt en dat beleid toepast op de gewenste virtuele machines, kunt u eenvoudig een back-up maken van meerdere virtuele machines.It is easy to back up multiple virtual machines by creating a backup policy and applying that policy to the desired virtual machines. In deze zelfstudie wordt het volgende uitgelegd:This tutorial explains how to:

 • Een Recovery Services-kluis makenCreate a Recovery Services vault
 • Een back-upbeleid definiërenDefine a backup policy
 • Het back-upbeleid toepassen voor de beveiliging van meerdere virtuele machinesApply the backup policy to protect multiple virtual machines
 • Een on-demand back-uptaak activeren voor de beveiligde virtuele machinesTrigger an on-demand backup job for the protected virtual machines

Aanmelden bij Azure PortalLog in to the Azure portal

Meld u aan bij Azure Portal.Log in to the Azure portal.

Een Recovery Services-kluis makenCreate a Recovery Services vault

De Recovery Services-kluis bevat de back-upgegevens en het back-upbeleid dat wordt toegepast op de beveiligde virtuele machines.The Recovery Services vault contains the backup data, and the backup policy applied to the protected virtual machines. Het maken van back-ups van virtuele machines is een lokaal proces.Backing up virtual machines is a local process. Het is niet mogelijk van virtuele machines op de ene locatie een back-up in een Recovery Services-kluis op een andere locatie te maken.You cannot back up a virtual machine from one location to a Recovery Services vault in another location. Daarom moet er voor elke Azure-locatie met virtuele machines waarvoor u een back-up wilt maken, ten minste één Recovery Services-kluis op die locatie bestaan.So, for each Azure location that has virtual machines to be backed up, at least one Recovery Services vault must exist in that location.

 1. Selecteer in het menu links Alle services en typ Recovery Services in de lijst met services.On the left-hand menu, select All services and in the services list, type Recovery Services. Terwijl u typt, wordt de lijst met resources gefilterd.As you type, the list of resources filters. Wanneer u Recovery Services-kluizen in de lijst ziet, selecteert u deze optie om het menu Recovery Services-kluizen te openen.When you see Recovery Services vaults in the list, select it to open the Recovery Services vaults menu.

  Het menu Recovery Services-kluizen openen

 2. Klik in het menu Recovery Services-kluizen op Toevoegen om het menu Recovery Services-kluizen te openen.In the Recovery Services vaults menu, click Add to open the Recovery Services vault menu.

  Het menu Kluis openen

 3. In het menu Recovery Services-kluis:In the Recovery Services vault menu,

  • myRecoveryServicesVault in bij Naam.Type myRecoveryServicesVault in Name.
  • De huidige abonnements-id wordt weergegeven in Abonnement.The current subscription ID appears in Subscription. Als u meer abonnementen hebt, kunt u een ander abonnement kiezen voor de nieuwe kluis.If you have additional subscriptions, you could choose another subscription for the new vault.
  • Selecteer voor Resourcegroep de optie Bestaande gebruiken en kies myResourceGroup.For Resource group select Use existing and choose myResourceGroup. Als myResourceGroup niet bestaat, selecteert u Nieuwe maken en typt u myResourceGroup.If myResourceGroup doesn't exist, select Create new and type myResourceGroup.
  • Kies in de vervolgkeuzelijst Locatie de optie Europa - west.From the Location drop-down menu, choose West Europe.
  • Klik op Maken om de Recovery Services-kluis te maken.Click Create to create your Recovery Services vault.

Een Recovery Services-kluis moet zich op dezelfde locatie bevinden als de virtuele machines die worden beveiligd.A Recovery Services vault must be in the same location as the virtual machines being protected. Als u virtuele machines in meerdere regio's hebt, moet u in elke regio een Recovery Services-kluis maken.If you have virtual machines in multiple regions, create a Recovery Services vault in each region. In deze zelfstudie maakt u een Recovery Services-kluis in Europa - west omdat daar myVM (de virtuele machine die is gemaakt met de snelstartgids) is gemaakt.This tutorial creates a Recovery Services vault in West Europe because that is where myVM (the virtual machine created with the quickstart) was created.

Het kan enkele minuten duren voordat de Recovery Services-kluis is gemaakt.It can take several minutes for the Recovery Services vault to be created. Controleer de statusmeldingen rechtsboven in de portal.Monitor the status notifications in the upper right-hand area of the portal. Zodra de kluis is gemaakt, wordt deze weergegeven in de lijst met Recovery Services-kluizen.Once your vault is created, it appears in the list of Recovery Services vaults.

Wanneer u een Recovery Services-kluis maakt, heeft de kluis standaard geografisch redundante opslag.When you create a Recovery Services vault, by default the vault has geo-redundant storage. Ten behoeve van de gegevenstolerantie worden de gegevens door de geografisch redundante opslag meerdere keren tussen twee Azure-regio's gerepliceerd.To provide data resiliency, geo-redundant storage replicates the data multiple times across two Azure regions.

Back-upbeleid voor het beveiligen van virtuele machines instellenSet backup policy to protect VMs

Nadat de Recovery Services-kluis is gemaakt, bestaat de volgende stap uit het configureren van de kluis voor het type gegevens en uit het instellen van het back-upbeleid.After creating the Recovery Services vault, the next step is to configure the vault for the type of data, and to set the backup policy. Het back-upbeleid is de planning voor hoe vaak en wanneer er herstelpunten worden gemaakt.Backup policy is the schedule for how often and when recovery points are taken. Het beleid bevat ook de bewaartermijn voor de herstelpunten.Policy also includes the retention range for the recovery points. Voor deze zelfstudie gaan we ervan uit dat uw bedrijf een sportcomplex is met een hotel, stadion en restaurants en contracten en dat u de gegevens op de virtuele machines beveiligt.For this tutorial let's assume your business is a sports complex with a hotel, stadium, and restaurants and concessions, and you are protecting the data on the virtual machines. Met de volgende stappen maakt u een back-upbeleid voor de financiële gegevens.The following steps create a backup policy for the financial data.

 1. Selecteer myRecoveryServicesVault in de lijst met Recovery Services-kluizen om het dashboard ervan te openen.From the list of Recovery Services vaults, select myRecoveryServicesVault to open its dashboard.

  Het menu Scenario openen

 2. Klik in het menu van het kluisdashboard op Back-up om het menu Back-up te openen.On the vault dashboard menu, click Backup to open the Backup menu.

 3. Kies in de vervolgkeuzelijst Waar wordt uw werkbelasting uitgevoerd? van het menu Doel van de back-up de optie Azure.On the Backup Goal menu, in the Where is your workload running drop-down menu, choose Azure. Kies in de vervolgkeuzelijst Waarvan wilt u een back-up maken? de optie Virtuele machine en klik op Back-up.From the What do you want to backup drop-down, choose Virtual machine, and click Backup.

  Met deze acties wordt de Recovery Services-kluis voorbereid op interactie met een virtuele machine.These actions prepare the Recovery Services vault for interacting with a virtual machine. Recovery Services-kluizen hebben een standaardbeleid waarmee elke dag een herstelpunt wordt gemaakt en de herstelpunten gedurende 30 dagen worden behouden.Recovery Services vaults have a default policy that creates a restore point each day, and retains the restore points for 30 days.

  Het menu Scenario openen

 4. Als u een nieuw beleid wilt maken in het menu Back-upbeleid, selecteert u in de vervolgkeuzelijst Back-upbeleid kiezen de optie Nieuwe maken.To create a new policy, on the Backup policy menu, from the Choose backup policy drop-down menu, select Create New.

  Workload selecteren

 5. Typ in het menu Back-upbeleid voor Beleidsnaam de tekst Financiën.In the Backup policy menu, for Policy Name type Finance. Voer de volgende wijzigingen in voor het backup-beleid:Enter the following changes for the Backup policy:

  • Stel voor Back-upfrequentie de tijdzone in op Central Time.For Backup frequency set the timezone for Central Time. Omdat het sportcomplex zich in Texas bevindt, wil de eigenaar de tijd op de lokale tijd instellen.Since the sports complex is in Texas, the owner wants the timing to be local. Laat de back-upfrequentie ingesteld op elke dag om 03:30 uur.Leave the backup frequency set to Daily at 3:30AM.

  • Stel voor Dagelijks back-uppunt bewaren de periode in op 90 dagen.For Retention of daily backup point, set the period to 90 days.

  • Gebruik voor Wekelijks back-uppunt bewaren de Maandag als herstelpunt en behoudt deze gedurende 52 weken.For Retention of weekly backup point, use the Monday restore point and retain it for 52 weeks.

  • Voor Maandelijks back-uppunt bewaren gebruikt u het herstelpunt van de eerste zondag van de maand en behoudt u deze gedurende 36 maanden.For Retention of monthly backup point, use the restore point from First Sunday of the month, and retain it for 36 months.

  • Schakel de optie Jaarlijks back-uppunt bewaren uit.Deselect the Retention of yearly backup point option. De financieel manager wil gegevens niet langer bewaren dan 36 maanden.The leader of Finance doesn't want to keep data longer than 36 months.

  • Klik op OK om het back-upbeleid te maken.Click OK to create the backup policy.

   Workload selecteren

   Nadat het back-upbeleid is gemaakt, koppelt u het beleid aan de virtuele machines.After creating the backup policy, associate the policy with the virtual machines.

 6. Selecteer in het dialoogvenster Virtuele machines selecteren de optie myVM en klik op OK om het back-upbeleid op de virtuele machines te implementeren.In the Select virtual machines dialog select myVM and click OK to deploy the backup policy to the virtual machines.

  Alle virtuele machines die zich op dezelfde locatie bevinden en waaraan nog geen back-upbeleid is gekoppeld, worden weergegeven.All virtual machines that are in the same location, and are not already associated with a backup policy, appear. myVMH1 en myVMR1 zijn geselecteerd om aan het beleid Financiën te worden gekoppeld.myVMH1 and myVMR1 are selected to be associated with the Finance policy.

  Workload selecteren

  Wanneer de implementatie is voltooid, ontvangt u een melding dat de implementatie is voltooid.When the deployment completes, you receive a notification that deployment successfully completed.

Eerste back-upInitial backup

U hebt back-ups ingeschakeld voor de Recovery Services-kluizen, maar er is geen eerste back-up gemaakt.You have enabled backup for the Recovery Services vaults, but an initial backup has not been created. Het is een aanbevolen procedure voor herstel na noodgevallen om de eerste back-up te activeren, zodat uw gegevens beveiligd zijn.It is a disaster recovery best practice to trigger the first backup, so that your data is protected.

Ga als volgt te werk om een on-demand back-uptaak uit te voeren:To run an on-demand backup job:

 1. Klik op het kluisdashboard op 3 onder Back-upitems om het menu Back-upitems te openen.On the vault dashboard, click 3 under Backup Items, to open the Backup Items menu.

  Het pictogram Instellingen

  Het menu Back-upitems wordt geopend.The Backup Items menu opens.

 2. Klik in het menu Back-upitems op Virtuele Azure-machine om de lijst met virtuele machines die aan de kluis zijn gekoppeld te openen.On the Backup Items menu, click Azure Virtual Machine to open the list of virtual machines associated with the vault.

  Het pictogram Instellingen

  De lijst Back-upitems wordt geopend.The Backup Items list opens.

  Geactiveerde back-uptaak

 3. Klik in de lijst Back-upitems op het weglatingsteken ... om het contextmenu te openen.On the Backup Items list, click the ellipses ... to open the Context menu.

 4. Selecteer in het contextmenu Nu back-up maken.On the Context menu, select Backup now.

  Contextmenu

  Het menu Nu back-up maken wordt geopend.The Backup Now menu opens.

 5. Voer in het menu Nu back-up maken de laatste dag in waarop het herstelpunt moet worden behouden en klik op Back-up.On the Backup Now menu, enter the last day to retain the recovery point, and click Backup.

  de laatste dag instellen dat het herstelpunt van Nu back-up maken wordt bewaard

  Implementatiemeldingen laten u weten dat de back-uptaak is geactiveerd en dat u de voortgang van de taak op de pagina Back-uptaken kunt controleren.Deployment notifications let you know the backup job has been triggered, and that you can monitor the progress of the job on the Backup jobs page. Afhankelijk van de grootte van de virtuele machine kan het maken van de eerste back-up even duren.Depending on the size of your virtual machine, creating the initial backup may take a while.

  Wanneer de eerste back-uptaak is voltooid, ziet u de status ervan in het menu Back-uptaak.When the initial backup job completes, you can see its status in the Backup job menu. Door de on-demand back-uptaak is het eerste herstelpunt voor myVM gemaakt.The on-demand backup job created the initial restore point for myVM. Als u een back-up wilt maken van andere virtuele machines, herhaalt u deze stappen voor elke virtuele machine.If you want to back up other virtual machines, repeat these steps for each virtual machine.

  Tegel Back-uptaken

Resources opschonenClean up resources

Als u door wilt gaan met andere zelfstudies, verwijdert u de resources die u in deze zelfstudie hebt gemaakt niet.If you plan to continue on to work with subsequent tutorials, do not clean up the resources created in this tutorial. Als u niet wilt doorgaan, gebruikt u de volgende stappen om alle resources te verwijderen die tijdens deze zelfstudie in Azure Portal zijn gemaakt.If you do not plan to continue, use the following steps to delete all resources created by this tutorial in the Azure portal.

 1. Klik op het dashboard myRecoveryServicesVault op 3 onder Back-upitems om het menu Back-upitems te openen.On the myRecoveryServicesVault dashboard, click 3 under Backup Items, to open the Backup Items menu.

  Het pictogram Instellingen

 2. Klik in het menu Back-upitems op Virtuele Azure-machine om de lijst met virtuele machines die aan de kluis zijn gekoppeld te openen.On the Backup Items menu, click Azure Virtual Machine to open the list of virtual machines associated with the vault.

  Het pictogram Instellingen

  De lijst Back-upitems wordt geopend.The Backup Items list opens.

 3. Klik in de lijst Back-upitems op het weglatingsteken om het contextmenu te openen.In the Backup Items menu, click the ellipsis to open the Context menu.

  Het pictogram Instellingen

 4. Selecteer in het contextmenu Back-up stoppen om het menu Back-up stoppen te openen.On the context menu select Stop backup to open Stop Backup menu.

  Het pictogram Instellingen

 5. Selecteer in het menu Back-up stoppen het bovenste vervolgkeuzemenu en kies Back-upgegevens verwijderen.In the Stop Backup menu, select the upper drop-down menu and choose Delete Backup Data.

 6. Typ in het dialoogvenster Typ de naam van het back-upitem de tekst myVM.In the Type the name of the Backup item dialog, type myVM.

 7. Zodra het back-upitem is geverifieerd (er wordt een vinkje weergegeven), wordt de knop Back-up stoppen ingeschakeld.Once the backup item is verified (a checkmark appears), Stop backup button is enabled. Klik op Back-up stoppen om het beleid te stoppen en de herstelpunten te verwijderen.Click Stop Backup to stop the policy and delete the restore points.

  klik op Back-up stoppen om de kluis te verwijderen

 8. Klik in het menu myRecoveryServicesVault op Verwijderen.In the myRecoveryServicesVault menu, click Delete.

  klik op Back-up stoppen om de kluis te verwijderen

  Zodra de kluis is verwijderd, keert u terug naar de lijst met Recovery Services-kluizen.Once the vault is deleted, you return to the list of Recovery Services vaults.

Volgende stappenNext steps

In deze zelfstudie hebt u Azure Portal gebruikt voor het volgende:In this tutorial you used the Azure portal to:

 • Een Recovery Services-kluis makenCreate a Recovery Services vault
 • De kluis instellen voor het beveiligen van virtuele machinesSet the vault to protect virtual machines
 • Een aangepast back-up- en bewaarbeleid makenCreate a custom backup and retention policy
 • Het beleid toepassen voor de beveiliging van meerdere virtuele machinesAssign the policy to protect multiple virtual machines
 • Een on-demand back-up activeren voor virtuele machinesTrigger an on-demand back up for virtual machines

Ga verder met de volgende zelfstudie in Azure om een virtuele machine te herstellen vanaf schijf.Continue to the next tutorial to restore an Azure virtual machine from disk.