Uitlijning van de organisatie beherenManage organizational alignment

Cloudmigratie kan niet plaatsvinden zonder goed georganiseerde mensen.Cloud adoption can't happen without well-organized people. Geslaagde cloudmigratie is het resultaat van goed getrainde mensen die de juiste taken uitvoeren, in overeenstemming met duidelijk gedefinieerde bedrijfsdoelen en in een goed beheerde omgeving.Successful cloud adoption is the result of properly skilled people doing the appropriate types of work, in alignment with clearly defined business goals, and in a well-managed environment. Voor een effectief bedrijfsmodel voor de cloud is het belangrijk om organisatiestructuren met geschikt personeel op te zetten.To deliver an effective operating model for the cloud, it's important to establish appropriately staffed organizational structures. In dit document wordt een benadering beschreven voor het opzetten en onderhouden van de juiste organisatiestructuren, aan de hand van vier stappen.This article outlines an approach to establishing and maintaining the proper organizational structures in four steps.

De volgende oefeningen helpen bij het maken van een landingszone ter ondersteuning van de cloudmigratie.The following exercises will help guide the process of creating a landing zone to support cloud adoption.

     


Structuurtype: Definieer het type organisatiestructuur dat het beste past bij uw bedrijfsmodel.Structure type: Define the type of organizational structure that best fits your operating model.


Cloudfuncties: Krijg inzicht in welke cloudfunctionaliteit nodig is om uw activiteiten naar de cloud te migreren.Cloud functions: Understand the cloud functionality required to adopt and operate the cloud.


Goed functionerende teamstructuren: Definieer de teams die verschillende cloudfuncties kunnen bieden.Mature team structures: Define the teams that can provide various cloud functions.


RACI-matrix: Duidelijk gedefinieerde rollen zijn een belangrijk aspect van elk bedrijfsmodel.RACI matrix: Clearly defined roles are an important aspect of any operating model. Gebruik de aangeboden RACI-matrix om te bepalen welke taken, verantwoordelijkheden, adviesfuncties en taakomschrijvingen moeten worden toegewezen aan de teams voor verschillende functies van het cloudbedrijfsmodel.Use the provided RACI matrix to map responsibility, accountability, consulted, and informed roles to each of the teams for various functions of the cloud operating model.

StructuurtypeStructure type

De volgende organisatiestructuren hoeven niet per se overeen te komen met een organisatiediagram (organigram).The following organizational structures do not necessarily have to map to an organizational chart (org chart). Organigrammen tonen doorgaans de beheerstructuren voor opdrachten en controle.Org charts generally reflect command and control management structures. De volgende organisatiestructuren zijn echter ontworpen om de uitlijning van rollen en verantwoordelijkheden vast te leggen.Conversely, the following organizational structures are designed to capture alignment of roles and responsibilities. In een flexibele matrixorganisatie kunnen deze structuren het beste worden weer gegeven als virtuele teams.In an agile, matrix organization, these structures may be best represented as virtual teams. Er is geen beperking waardoor deze organisatiestructuren niet zouden kunnen worden weergegeven in een organigram, maar het is niet nodig om een effectief bedrijfsmodel te maken.There is no limitation suggesting that these organizational structures couldn't be represented in an org chart, but it is not necessary in order to produce an effective operating model.

De eerste stap voor het beheren van organisatie-uitlijning is te bepalen hoe de volgende organisatiestructuren worden vervuld:The first step of managing organizational alignment is to determine how the following organizational structures will be fulfilled:

  • Uitlijning van organigram: Managementhiërarchieën, verantwoordelijkheden van managers en personeelstoewijzing worden afgestemd op organisatiestructuren.Org chart alignment: Management hierarchies, manager responsibilities, and staff alignment will align to organizational structures.
  • Virtuele teams: Managementstructuren en organigrammen blijven ongewijzigd.Virtual teams: Management structures and org charts remain unchanged. In plaats hiervan worden er virtuele teams opgezet, die de vereiste functies als taak krijgen.Instead, virtual teams will be created and tasked with the required functions.
  • Gemengd model: Vaak is een combinatie van organigrammen en uitlijning met virtuele teams vereist om de doelstellingen van de trans formatie te realiseren.Mixed model: More commonly, a mixture of org chart and virtual team alignment will be required to deliver on transformation goals.

Inzicht in vereiste cloudfunctiesUnderstand required cloud functions

Hier volgt een lijst met functies die nodig zijn voor een geslaagde cloudmigratie en voor bedrijfsmodellen voor de langere termijn.The following is a list of functions that are required to succeed at cloud adoption and longer-term operating models. Wanneer u vertrouwd bent met deze functies, kunnen ze worden afgestemd op organisatiestructuren op basis van het personeel en de volwassenheid:After you become familiar with these, they can be aligned to organizational structures based on staffing and maturity:

Al deze functies worden bij iedere cloudmigratie in meer of mindere mate aangesproken, ongeacht of dit expliciet gebeurt of volgens een gedefinieerde teamstructuur.To some degree, each of these functions are delivered in every cloud adoption effort, either explicitly or in accordance with a defined team structure.

Naarmate de migratie vordert, groeit ook de behoefte aan balans en structuur.As adoption needs grow, so does the need to create balance and structure. Om aan deze behoeften te voldoen, volgen bedrijven vaak een proces om de organisatiestructuren te versterken.To meet those needs, companies often follow a process of maturing organizational structures.

Volwassenheidscyclus van organisatie

Het artikel over het bepalen van de volwassenheid van de organisatiestructuur bevat meer informatie over elk volwassenheidsniveau.The article on determining organizational structure maturity provides additional detail regarding each level of maturity.

Download het RACI-sjabloon en pas dit aan uw situatie aan om beslissingen over organisatiestructuren op verschillende momenten in het proces te kunnen bijhouden.To track organization structure decisions over time, download and modify the RACI template.