Wat zijn Azure Cognitive Services?What are Azure Cognitive Services?

Azure Cognitive Services zijn Api's, Sdk's en services die beschikbaar zijn om ontwikkel aars te helpen bij het bouwen van intelligente toepassingen zonder directe AI-of Data Science-vaardig heden of kennis.Azure Cognitive Services are APIs, SDKs, and services available to help developers build intelligent applications without having direct AI or data science skills or knowledge. Met Azure Cognitive Services kunnen ontwikkel aars eenvoudig cognitieve functies toevoegen aan hun toepassingen.Azure Cognitive Services enable developers to easily add cognitive features into their applications. Het doel van Azure Cognitive Services is om ontwikkel aars te helpen bij het maken van toepassingen die kunnen zien, horen, spreken, begrijpen en zelfs te beginnen om redenen.The goal of Azure Cognitive Services is to help developers create applications that can see, hear, speak, understand, and even begin to reason. De catalogus met services binnen Azure Cognitive Services kan worden gecategoriseerd in vijf hoofd pijlers: visie, spraak, taal, Webzoekopdrachten en beslissing.The catalog of services within Azure Cognitive Services can be categorized into five main pillars - Vision, Speech, Language, Web Search, and Decision.

Vision API'sVision APIs

ServicenaamService Name Beschrijving van de serviceService Description
[Computer Vision] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/computer-vision/ "Computer Vision")Computer Vision De Computer Vision-service biedt u toegang tot geavanceerde algoritmen voor het verwerken van afbeeldingen en het retour neren van gegevens.The Computer Vision service provides you with access to advanced algorithms for processing images and returning information.
[Custom Vision service] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/Custom-Vision-Service/home "Custom Vision service")Custom Vision Service Met de Custom Vision Service kunt u aangepaste classificaties voor een installatie kopie maken.The Custom Vision Service allows you to build custom image classifiers.
[Face-API] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/face/ "Face-API")Face API Face-API biedt toegang tot geavanceerde gezichts algoritmen, waardoor detectie en herkenning van gezichts kenmerken mogelijk zijn.Face API provides access to advanced face algorithms, enabling face attribute detection and recognition.
[Formulier herkenning] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/form-recognizer/ "Formulier herkenning") EvaluatieForm Recognizer (Preview) Met de formulier herkenning worden sleutel-waardeparen en tabel gegevens uit formulier documenten geĆÆdentificeerd en opgehaald. vervolgens worden gestructureerde gegevens uitgevoerd, inclusief de relaties in het oorspronkelijke bestand.Form Recognizer identifies and extracts key-value pairs and table data from form documents; then outputs structured data including the relationships in the original file.
[Inkt herkenning] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/ink-recognizer/ "Inkt herkenning") EvaluatieInk Recognizer (Preview) Met de functie voor inkt herkenning kunt u gegevens van digitale inkt, vormen en handgeschreven inhoud herkennen en analyseren, en een document structuur met alle herkende entiteiten uitvoeren.Ink Recognizer allows you to recognize and analyze digital ink stroke data, shapes and handwritten content, and output a document structure with all recognized entities.
Video IndexerVideo Indexer Met Video Indexer kunt u inzichten uit uw video halen.Video Indexer enables you to extract insights from your video.

Speech API'sSpeech APIs

ServicenaamService Name Beschrijving van de serviceService Description
[Spraak Services] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/speech-service/ "Spraak Services")Speech Services Speech service voegt functies met spraak functionaliteit toe aan toepassingen.Speech Service adds speech-enabled features to applications.
[Sprekerherkenning-API] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/speaker-recognition/home "Sprekerherkenning-API") EvaluatieSpeaker Recognition API (Preview) De Sprekerherkenning-API biedt algoritmen voor het identificeren en verifiƫren van de speaker.The Speaker Recognition API provides algorithms for speaker identification and verification.
[Bing speech] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/speech/home "Bing speech") Buiten gebruik stellenBing Speech (Retiring) De Bing Speech-API biedt u een eenvoudige manier om spraak functies in uw toepassingen te maken.The Bing Speech API provides you with an easy way to create speech-enabled features in your applications.
[Translator speech] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/translator-speech/ "Translator speech") Buiten gebruik stellenTranslator Speech (Retiring) Translator Speech is een service voor machine vertalingen.Translator Speech is a machine translation service.

Taal-Api'sLanguage APIs

ServicenaamService Name Beschrijving van de serviceService Description
[Language UNDERSTANDING Luis] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/luis/ "Language Understanding")Language Understanding LUIS Met de Language Understanding-service (LUIS) kan uw toepassing begrijpen wat een persoon in hun eigen woorden wil.Language Understanding service (LUIS) allows your application to understand what a person wants in their own words.
QnA MakerQnA Maker Met QnA Maker kunt u een vraag-en-antwoord service maken op basis van uw semi-gestructureerde inhoud.QnA Maker allows you to build a question and answer service from your semi-structured content.
[Text Analytics] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/text-analytics/ "Text Analytics")Text Analytics Text Analytics voorziet in natuurlijke taal verwerking via onbewerkte tekst voor sentiment analyse, extractie van sleutel zinnen en taal detectie.Text Analytics provides natural language processing over raw text for sentiment analysis, key phrase extraction and language detection.
[Translator text] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/translator/ "Translator text")Translator Text Vertaal tekst voorziet in bijna realtime voor het vertalen van tekst op basis van een computer.Translator text provides for machine-based text translation in near real-time.
Video IndexerVideo Indexer Met Video Indexer kunt u inzichten uit uw video halen.Video Indexer enables you to extract insights from your video.

Zoek-API'sSearch APIs

ServicenaamService Name Beschrijving van de serviceService Description
[Bing News Search] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/bing-news-search/ "Bing News Search")Bing News Search Bing News Search retourneert een lijst met nieuws artikelen die relevant zijn voor de query van de gebruiker.Bing News Search returns a list of news articles determined to be relevant to the user's query.
[Bing Video Search] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/Bing-Video-Search/ "Bing Video Search")Bing Video Search Bing Video Search retourneert een lijst met Video's waarvan is vastgesteld dat deze relevant zijn voor de query van de gebruiker.Bing Video Search returns a list of videos determined to be relevant to the user's query.
[Bing Web Search] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/bing-web-search/ "Bing Web Search")Bing Web Search Bing Web Search retourneert een lijst met zoek resultaten die relevant zijn voor de query van de gebruiker.Bing Web Search returns a list of search results determined to be relevant to the user's query.
[Bing automatische suggesties] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/Bing-Autosuggest "Bing automatische suggesties")Bing Autosuggest Met Bing Automatische suggesties kunt u een term voor een gedeeltelijke Zoek query naar Bing verzenden en een lijst met voorgestelde query's terughalen.Bing Autosuggest allows you to send a partial search query term to Bing and get back a list of suggested queries.
[Bing aangepaste zoekopdrachten] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/bing-custom-search "Bing aangepaste zoekopdrachten")Bing Custom Search Met Bing Aangepaste zoekopdrachten kunt u op maat gemaakte zoek functies maken voor onderwerpen die u bevalt.Bing Custom Search allows you to create tailored search experiences for topics that you care about.
[Bing entity Search] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/bing-entities-search/ "Bing entity Search")Bing Entity Search Bing Entity Search retourneert informatie over entiteiten die worden bepaald door Bing, zijn relevant voor de query van een gebruiker.Bing Entity Search returns information about entities that Bing determines are relevant to a user's query.
[Bing Image Search] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/bing-image-search "Bing Image Search")Bing Image Search Bing Image Search retourneert een weer gave van afbeeldingen die relevant zijn voor de query van de gebruiker.Bing Image Search returns a display of images determined to be relevant to the user's query.
[Bing Visual Search] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/bing-visual-search "Bing Visual Search")Bing Visual Search Bing Visual Search biedt inzichten over een afbeelding, zoals visueel vergelijk bare afbeeldingen, Shop ping-bronnen voor producten gevonden in de installatie kopie en gerelateerde zoek opdrachten.Bing Visual Search provides returns insights about an image such as visually similar images, shopping sources for products found in the image, and related searches.
[Zoeken in lokale zakelijke Bing] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/bing-local-business-search/ "Zoeken in lokale zakelijke Bing")Bing Local Business Search Met Bing Local Business Search-API kunnen uw toepassingen contact-en locatie gegevens vinden over lokale bedrijven op basis van zoek query's.Bing Local Business Search API enables your applications to find contact and location information about local businesses based on search queries.
[Bing spellingcontrole] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/bing-spell-check/ "Bing spellingcontrole")Bing Spell Check Met Bing Spellingcontrole kunt u contextuele grammatica en spelling controle uitvoeren.Bing Spell Check allows you to perform contextual grammar and spell checking.

Beslissings-Api'sDecision APIs

ServicenaamService Name Beschrijving van de serviceService Description
[Anomalie detectie] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/anomaly-detector/ "Anomalie detectie") EvaluatieAnomaly Detector (Preview) Met anomalie detectie kunt u afwijkingen in uw time series-gegevens controleren en detecteren.Anomaly Detector allows you to monitor and detect abnormalities in your time series data.
[Content moderator] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/content-moderator/overview "Content moderator")Content Moderator Content Moderator biedt bewaking voor mogelijke beledigende, ongewenste en Risk ante inhoud.Content Moderator provides monitoring for possible offensive, undesirable, and risky content.
[Persoonlijkere] (https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/personalizer/ "Persoonlijkere") EvaluatiePersonalizer (Preview) Met personaler kunt u de beste ervaring kiezen die aan uw gebruikers wordt weer gegeven. u leert vanuit hun realtime gedrag.Personalizer allows you to choose the best experience to show to your users, learning from their real-time behavior.

Gratis proef versies gebruikenUse free trials

[Aanmelden voor gratis proef versies] (https://azure.microsoft.com/try/cognitive-services/ "Hulp") bij het aanmelden heeft alleen een e-mail bericht en een paar eenvoudige stappen.Signing up for free trials only takes an email and a few simple steps. U hebt een micro soft-account nodig als u er nog geen hebt.You need a Microsoft Account if you don't already have one. U ontvangt een uniek paar sleutels voor elke aangevraagde API.You'll receive a unique pair of keys for each API requested. De tweede is slechts een reserve.The second one is just a spare. Deel de geheime sleutels niet met iedereen.Don't share the secret keys with anyone. Experimenten hebben zowel een frequentie limiet, trans acties per seconde of minuut en een maandelijks gebruiks kapje.Trials have both a rate limit, transactions per second or minute, and a monthly usage cap. Een trans actie is gewoon een API-aanroep.A transaction is simply an API call. U kunt een upgrade uitvoeren naar betaalde lagen om de beperkingen te ontgrendelen.You can upgrade to paid tiers to unlock the restrictions.

AbonnementsbeheerSubscription management

Zodra u bent aangemeld met uw micro soft-account, hebt u toegang tot mijn abonnementen om de producten weer te geven die u gebruikt, het resterende quotum en de mogelijkheid om extra producten aan uw abonnement toe te voegen.Once you are signed in with your Microsoft Account, you can access My subscriptions to show the products you are using, the quota remaining, and the ability to add additional products to your subscription.

Upgrade uitvoeren naar limieten voor ontgrendelenUpgrade to unlock limits

Alle Api's hebben een gratis proef abonnement met gebruiks-en doorvoer limieten.All APIs have a free trial plan which has usage and throughput limits. U kunt deze limieten verhogen door een betaalde aanbieding te gebruiken en de juiste prijs categorie optie te selecteren bij het implementeren van de service in de Azure Portal.You can increase these limits by using a paid offering and selecting the appropriate pricing tier option when deploying the service in the Azure portal. [Meer informatie over de aanbiedingen en prijzen] (https://azure.microsoft.com/pricing/details/cognitive-services/ "aanbiedingen en prijzen").Learn more about the offerings and pricing. U moet een Azure abonnee-account instellen met een credit card en een telefoon nummer.You'll need to set up an Azure subscriber account with a credit card and a phone number. Als u een speciale vereiste hebt of gewoon wilt praten met verkopen, klikt u op de knop ' contact opnemen ' bovenaan de pagina met prijzen.If you have a special requirement or simply want to talk to sales, click "Contact us" button at the top the pricing page.

Regionale beschikbaarheidRegional availability

De Api's in Cognitive Services worden gehost op een groeiende netwerk van door micro soft beheerde data centers.The APIs in Cognitive Services are hosted on a growing network of Microsoft-managed data centers. U kunt de regionale Beschik baarheid voor elke API vinden in de Azure-regio lijst.You can find the regional availability for each API in Azure region list.

Bent u op zoek naar een regio die nog niet wordt ondersteund?Looking for a region we don't support yet? Laat het ons weten door een functie aanvraag in ons UserVoice-forumte archiveren.Let us know by filing a feature request on our UserVoice forum.

Ondersteunde cultuur talenSupported cultural languages

Cognitive Services ondersteunt een breed scala aan culturele talen op service niveau.Cognitive Services supports a wide range of cultural languages at the service level. In de lijst ondersteunde talenvindt u de beschik baarheid van de taal voor elke API.You can find the language availability for each API in the supported languages list.

Ondersteuning voor containersContainer support

Cognitive Services biedt containers voor implementatie in de Azure-Cloud of on-premises.Cognitive Services provides containers for deployment in the Azure cloud or on-premises. Meer informatie over Cognitive Services-containers.Learn more about Cognitive Services Containers.

Certificeringen en nalevingCertifications and compliance

Cognitive Services zijn certificeringen, zoals CSA ster certificering, FedRAMP matig en HIPAA BAA.Cognitive Services has been awarded certifications such as CSA STAR Certification, FedRAMP Moderate, and HIPAA BAA.

U kunt certificeringen downloaden voor uw eigen controles en beveiligings Beoordelingen.You can download certifications for your own audits and security reviews.

Ga naar het vertrouwens centrumvoor meer informatie over privacy en gegevens beheer.To understand privacy and data management, go to the Trust Center.

OndersteuningSupport

  • Voor ondersteuning en technische vragen plaatst u op stack overflowFor support and technical questions, post on Stack Overflow
  • Ga voor feedback en functie aanvragen naar UserVoiceFor feedback and feature requests, go to UserVoice

Volgende stappenNext steps