Kennismaking met Azure StorageIntroduction to Azure Storage

Azure Storage is Microsoft's cloudoplossing bedoeld voor scenario's voor gegevensopslag.Azure Storage is Microsoft's cloud storage solution for modern data storage scenarios. Azure Storage biedt een in hoge mate schaalbare opslag voor gegevensobjecten, een bestandssysteemservice voor de cloud, een berichtenarchief voor betrouwbaar gebruik van berichten en een NoSQL-archief.Azure Storage offers a massively scalable object store for data objects, a file system service for the cloud, a messaging store for reliable messaging, and a NoSQL store. Azure Storage is:Azure Storage is:

 • Duurzaam en maximaal beschikbaar.Durable and highly available. Redundantie zorgt ervoor dat uw gegevens veilig zijn in geval van tijdelijke hardwarefouten.Redundancy ensures that your data is safe in the event of transient hardware failures. U kunt er ook voor kiezen gegevens te repliceren in datacenters of geografische regio's voor extra beveiliging tegen lokale rampen of natuurrampen.You can also opt to replicate data across datacenters or geographical regions for additional protection from local catastrophe or natural disaster. Op deze manier gerepliceerde gegevens blijven maximaal beschikbaar in het geval van een stroomstoring.Data replicated in this way remains highly available in the event of an unexpected outage.
 • Veilig.Secure. Alle gegevens die naar Azure Storage worden geschreven, worden versleuteld door de service.All data written to Azure Storage is encrypted by the service. Azure Storage biedt u gedetailleerde controle over wie toegang tot uw gegevens heeft.Azure Storage provides you with fine-grained control over who has access to your data.
 • Schaalbaar.Scalable. Azure Storage is in hoge mate schaalbaar om te voldoen aan de gegevensopslag- en prestatiebehoeften van de huidige toepassingen.Azure Storage is designed to be massively scalable to meet the data storage and performance needs of today's applications.
 • Beheerd.Managed. Microsoft Azure zorgt voor het onderhoud van hardware, updates en het oplossen van ernstige problemen.Microsoft Azure handles hardware maintenance, updates, and critical issues for you.
 • Toegankelijk.Accessible. Gegevens in Azure Storage zijn overal ter wereld toegankelijk via HTTP of HTTPS.Data in Azure Storage is accessible from anywhere in the world over HTTP or HTTPS. Micro soft biedt client bibliotheken voor Azure Storage in verschillende talen, waaronder .NET, Java, node. js, Python, PHP, Ruby, Go en anderen, evenals een rijp REST API.Microsoft provides client libraries for Azure Storage in a variety of languages, including .NET, Java, Node.js, Python, PHP, Ruby, Go, and others, as well as a mature REST API. Azure Storage ondersteunt scripts in Azure PowerShell of Azure CLI.Azure Storage supports scripting in Azure PowerShell or Azure CLI. En Azure Portal en Azure Storage Explorer bieden handige visuele oplossingen voor het werken met uw gegevens.And the Azure portal and Azure Storage Explorer offer easy visual solutions for working with your data.

Azure Storage-servicesAzure Storage services

Azure Storage omvat deze gegevensservices:Azure Storage includes these data services:

 • Azure-blobs: Een in hoge mate schaalbaar objectarchief voor tekst en binaire gegevens.Azure Blobs: A massively scalable object store for text and binary data.
 • Azure-bestanden: Beheerde bestandsshares voor implementaties in de cloud of on-premises.Azure Files: Managed file shares for cloud or on-premises deployments.
 • Azure-wachtrijen: Een berichtenarchief voor betrouwbare uitwisseling van berichten tussen toepassingsonderdelen.Azure Queues: A messaging store for reliable messaging between application components.
 • Azure-tabellen: Een NoSQL-archief voor schemaloze opslag van gestructureerde gegevens.Azure Tables: A NoSQL store for schemaless storage of structured data.

Elke service kan worden geopend via een opslagaccount.Each service is accessed through a storage account. Zie Een opslagaccount maken om aan de slag te gaan.To get started, see Create a storage account.

Blob StorageBlob storage

Azure Blob Storage is Microsoft's oplossing voor opslag van objecten in de cloud.Azure Blob storage is Microsoft's object storage solution for the cloud. Blob Storage is geoptimaliseerd voor het opslaan van grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens, zoals tekst of binaire gegevens.Blob storage is optimized for storing massive amounts of unstructured data, such as text or binary data.

Blob-opslag is ideaal voor:Blob storage is ideal for:

 • Het rechtstreeks aan een browser leveren van afbeeldingen of documenten.Serving images or documents directly to a browser.
 • De opslag van bestanden voor gedistribueerde toegang.Storing files for distributed access.
 • Streaming van video en audio.Streaming video and audio.
 • De opslag van gegevens voor back-up en herstel, herstel na noodgevallen en archivering.Storing data for backup and restore, disaster recovery, and archiving.
 • De opslag van gegevens voor analyse door een on-premises of in Azure gehoste service.Storing data for analysis by an on-premises or Azure-hosted service.

Objecten in Blob-opslag zijn overal ter wereld toegankelijk via HTTP of HTTPS.Objects in Blob storage can be accessed from anywhere in the world via HTTP or HTTPS. Gebruikers of clienttoepassingen hebben toegang tot blobs via URL's, de REST-API van Azure Storage, Azure PowerShell, Azure CLI of een Azure Storage-clientbibliotheek.Users or client applications can access blobs via URLs, the Azure Storage REST API, Azure PowerShell, Azure CLI, or an Azure Storage client library. Deze clientbibliotheken zijn beschikbaar voor meerdere talen, waaronder .NET, Java, Node.js, Python, PHP en Ruby.The storage client libraries are available for multiple languages, including .NET, Java, Node.js, Python, PHP, and Ruby.

Zie Inleiding tot blob-opslag voor meer informatie over blob-opslag.For more information about Blob storage, see Introduction to Blob storage.

Azure FilesAzure Files

Met Azure Files kunt u zeer netwerkbestandsshares met een hoge beschikbaarheid instellen die toegankelijk zijn via het standaard SMB-protocol (Server Message Block).Azure Files enables you to set up highly available network file shares that can be accessed by using the standard Server Message Block (SMB) protocol. Dit betekent dat meerdere VM's dezelfde bestanden kunnen delen met zowel lees- als schrijftoegang.That means that multiple VMs can share the same files with both read and write access. U kunt de bestanden ook lezen met behulp van de REST-interface of de opslagclientbibliotheken.You can also read the files using the REST interface or the storage client libraries.

Eén ding dat Azure Files onderscheidt van bestanden in een zakelijke bestandsshare is het feit dat u overal ter wereld toegang hebt tot de bestanden via een URL die verwijst naar het bestand en een SAS-token (Shared Access Signature) bevat.One thing that distinguishes Azure Files from files on a corporate file share is that you can access the files from anywhere in the world using a URL that points to the file and includes a shared access signature (SAS) token. U kunt SAS-tokens genereren. Met deze tokens hebt u gedurende een opgegeven tijdperiode toegang tot een specifiek privéasset.You can generate SAS tokens; they allow specific access to a private asset for a specific amount of time.

Bestandsshares kunnen worden gebruikt voor veelvoorkomende scenario's:File shares can be used for many common scenarios:

 • Veel on-premises toepassingen maken gebruik van bestandsshares.Many on-premises applications use file shares. Met deze functie kunt u gemakkelijker toepassingen die gegevens delen, migreren naar Azure.This feature makes it easier to migrate those applications that share data to Azure. Als u de bestandsshare koppelt aan dezelfde stationsletter die wordt gebruikt voor de on-premises toepassing, werkt het gedeelte van de toepassing dat toegang heeft tot de bestandsshare, (vrijwel) ongewijzigd.If you mount the file share to the same drive letter that the on-premises application uses, the part of your application that accesses the file share should work with minimal, if any, changes.

 • Configuratiebestanden kunnen worden opgeslagen in een bestandsshare en zijn toegankelijk vanaf meerdere VM's.Configuration files can be stored on a file share and accessed from multiple VMs. Hulpprogramma's en hulpmiddelen die worden gebruikt door meerdere ontwikkelaars in een groep, kunnen worden opgeslagen in een bestandsshare. Hierdoor kan iedereen ze vinden en maakt iedereen ook gebruik van dezelfde versie.Tools and utilities used by multiple developers in a group can be stored on a file share, ensuring that everybody can find them, and that they use the same version.

 • Diagnostische logboeken, metrische gegevens en crashdumps zijn slechts drie voorbeelden van gegevens die naar een bestandsshare kunnen worden geschreven, en later verwerkt of geanalyseerd.Diagnostic logs, metrics, and crash dumps are just three examples of data that can be written to a file share and processed or analyzed later.

Op dit moment worden verificatie op basis van Active Directory en toegangsbeheerlijsten (ACL's) niet ondersteund, maar ondersteuning hiervan wordt in de toekomst beschikbaar.At this time, Active Directory-based authentication and access control lists (ACLs) are not supported, but they will be at some time in the future. De opslagaccountreferenties worden gebruikt voor verificatie voor toegang tot de bestandsshare.The storage account credentials are used to provide authentication for access to the file share. Dit betekent dat iedereen met de gekoppelde share volledige lees-/schrijftoegang tot de share heeft.This means anybody with the share mounted will have full read/write access to the share.

Raadpleeg de Inleiding tot Azure Files voor meer informatie over Azure Files.For more information about Azure Files, see Introduction to Azure Files.

Queue StorageQueue storage

De Azure Queue-service wordt gebruikt voor het opslaan en ophalen van berichten.The Azure Queue service is used to store and retrieve messages. Berichten in de wachtrij kunnen maximaal 64 kB groot zijn, en een wachtrij kan miljoenen berichten bevatten.Queue messages can be up to 64 KB in size, and a queue can contain millions of messages. Wachtrijen worden meestal gebruikt voor het opslaan van lijsten met berichten die asynchroon moeten worden verwerkt.Queues are generally used to store lists of messages to be processed asynchronously.

Stel dat u uw klanten in de gelegenheid wilt stellen om afbeeldingen te uploaden en dat u voor elke afbeelding miniaturen wilt maken.For example, say you want your customers to be able to upload pictures, and you want to create thumbnails for each picture. U kunt uw klant dan laten wachten totdat u tijdens het uploaden van de afbeeldingen de miniaturen hebt gemaakt.You could have your customer wait for you to create the thumbnails while uploading the pictures. Een alternatief is het inzetten van een wachtrij.An alternative would be to use a queue. Wanneer de klant klaar is met uploaden, schrijft u een bericht naar de wachtrij.When the customer finishes their upload, write a message to the queue. Vervolgens gebruikt u Azure Function om het bericht op te halen uit de wachtrij en de miniaturen te maken.Then have an Azure Function retrieve the message from the queue and create the thumbnails. Al deze verwerkingsstappen kunnen afzonderlijk worden geschaald, waardoor u meer controle hebt bij het afstemmen van de procedure op uw specifieke scenario.Each of the parts of this processing can be scaled separately, giving you more control when tuning it for your usage.

Raadpleeg de Inleiding tot Azure Queues voor meer informatie over Azure Queues.For more information about Azure Queues, see Introduction to Queues.

TabelopslagTable storage

Azure Table Storage maakt nu deel uit van Cosmos DB.Azure Table storage is now part of Azure Cosmos DB. Voor documentatie over Azure Table Storage raadpleegt u Overzicht van Azure Table Storage.To see Azure Table storage documentation, see the Azure Table Storage Overview. Naast de bestaande Azure Table Storage-service is er een nieuwe Azure Cosmos DB tabel-API die voor doorvoer geoptimaliseerde tabellen, wereldwijde distributie en automatische secundaire indexen biedt.In addition to the existing Azure Table storage service, there is a new Azure Cosmos DB Table API offering that provides throughput-optimized tables, global distribution, and automatic secondary indexes. Bekijk Azure Cosmos DB: tabel-API voor meer informatie en om de nieuwe premium versie uit te proberen.To learn more and try out the new premium experience, please check out Azure Cosmos DB Table API.

Zie Overzicht van Azure Table Storage voor meer informatie over Table Storage.For more information about Table storage, see Overview of Azure Table storage.

File StorageDisk storage

Een Azure Managed disk is een virtuele harde schijf (VHD).An Azure managed disk is a virtual hard disk (VHD). U kunt dit beschouwen als een fysieke schijf op een on-premises server, maar is gevirtualiseerd.You can think of it like a physical disk in an on-premises server but, virtualized. Azure Managed disks worden opgeslagen als pagina-blobs, een wille keurig i/o-opslag object in Azure.Azure managed disks are stored as page blobs, which are a random IO storage object in Azure. Er wordt een beheerde schijf ' beheerd ' aangeroepen omdat het een abstractie is boven pagina-blobs, Blob-containers en Azure Storage-accounts.We call a managed disk ‘managed’ because it is an abstraction over page blobs, blob containers, and Azure storage accounts. Met Managed disks hoeft u alleen maar de schijf in te richten en Azure zorgt voor de rest.With managed disks, all you have to do is provision the disk, and Azure takes care of the rest.

Zie Introduction to Azure Managed disks(Engelstalig) voor meer informatie over beheerde schijven.For more information about managed disks, see Introduction to Azure managed disks.

Typen opslagaccountsTypes of storage accounts

Azure Storage biedt verschillende soorten opslag accounts.Azure Storage offers several types of storage accounts. Elk type ondersteunt verschillende functies en heeft een eigen prijs model.Each type supports different features and has its own pricing model. Houd rekening met deze verschillen voordat u een opslag account maakt om te bepalen welk type account het meest geschikt is voor uw toepassingen.Consider these differences before you create a storage account to determine the type of account that is best for your applications. De typen opslag accounts zijn:The types of storage accounts are:

 • V2-accounts voor algemeen gebruik: Basis type opslag account voor blobs, bestanden, wacht rijen en tabellen.General-purpose v2 accounts: Basic storage account type for blobs, files, queues, and tables. Wordt aanbevolen voor de meeste scenario's die gebruikmaken van Azure Storage.Recommended for most scenarios using Azure Storage.
 • V1-accounts voor algemeen gebruik: Verouderd account type voor blobs, bestanden, wacht rijen en tabellen.General-purpose v1 accounts: Legacy account type for blobs, files, queues, and tables. Gebruik, indien mogelijk, v2-accounts voor algemeen doel.Use general-purpose v2 accounts instead when possible.
 • Blob Storage-accounts blok keren: Alleen-Blob Storage-accounts met Premium-prestatie kenmerken.Block blob storage accounts: Blob-only storage accounts with premium performance characteristics. Aanbevolen voor scenario's met hoge transactie tarieven, het gebruik van kleinere objecten of het vereisen van een consistente lage opslag latentie.Recommended for scenarios with high transactions rates, using smaller objects, or requiring consistently low storage latency.
 • FileStorage-opslag accounts: Bestanden: alleen opslag accounts met Premium-prestatie kenmerken.FileStorage storage accounts: Files-only storage accounts with premium performance characteristics. Aanbevolen voor schaal toepassingen voor ondernemingen of hoge prestaties.Recommended for enterprise or high performance scale applications.
 • Blob Storage-accounts: Alleen-Blob Storage-accounts.Blob storage accounts: Blob-only storage accounts. Gebruik, indien mogelijk, v2-accounts voor algemeen doel.Use general-purpose v2 accounts instead when possible.

In de volgende tabel worden de typen opslag accounts en de mogelijkheden ervan beschreven:The following table describes the types of storage accounts and their capabilities:

Type opslagaccountStorage account type Ondersteunde servicesSupported services Ondersteunde prestatie lagenSupported performance tiers Ondersteunde toegangs lagenSupported access tiers Replicatie optiesReplication options ImplementatiemodelDeployment model
11
VersleutelingEncryption
22
Voor algemeen gebruik v2General-purpose V2 BLOB, bestand, wachtrij, tabel en schijfBlob, File, Queue, Table, and Disk Standard, PremiumStandard, Premium
55
Hot, cool, ArchiveHot, Cool, Archive
33
LRS, GRS, RA-GRS, ZRS, ZGRS (preview), RA-ZGRS (preview-versie)LRS, GRS, RA-GRS, ZRS, ZGRS (preview), RA-ZGRS (preview)
44
Resource ManagerResource Manager VersleuteldEncrypted
Algemeen v1General-purpose V1 BLOB, bestand, wachtrij, tabel en schijfBlob, File, Queue, Table, and Disk Standard, PremiumStandard, Premium
55
N/AN/A LRS, GRS, RA-GRSLRS, GRS, RA-GRS Resource Manager, klassiekResource Manager, Classic VersleuteldEncrypted
Blob-opslag blok kerenBlock blob storage BLOB (alleen blok-blobs en toevoeg-blobs)Blob (block blobs and append blobs only) PremiumPremium N/AN/A LRSLRS Resource ManagerResource Manager VersleuteldEncrypted
FileStorageFileStorage Alleen bestandenFiles only PremiumPremium N/AN/A LRSLRS Resource ManagerResource Manager VersleuteldEncrypted
Blob StorageBlob storage BLOB (alleen blok-blobs en toevoeg-blobs)Blob (block blobs and append blobs only) StandardStandard Hot, cool, ArchiveHot, Cool, Archive
33
LRS, GRS, RA-GRSLRS, GRS, RA-GRS Resource ManagerResource Manager VersleuteldEncrypted
1 U wordt aangeraden het Azure Resource Manager-implementatie model te gebruiken.1Using the Azure Resource Manager deployment model is recommended. Opslag accounts die gebruikmaken van het klassieke implementatie model, kunnen nog steeds op sommige locaties worden gemaakt en bestaande klassieke accounts blijven worden ondersteund.Storage accounts using the classic deployment model can still be created in some locations, and existing classic accounts continue to be supported. Zie Azure Resource Manager vs. klassieke implementatie voor meer informatie: Inzicht in implementatie modellen en de status van uwresources.For more information, see Azure Resource Manager vs. classic deployment: Understand deployment models and the state of your resources.
2 Alle opslag accounts zijn versleuteld met behulp van Storage Service Encryption (SSE) voor Data-at-rest.2All storage accounts are encrypted using Storage Service Encryption (SSE) for data at rest. Zie Azure Storage-service versleuteling voor Data-at-restvoor meer informatie.For more information, see Azure Storage Service Encryption for Data at Rest.
3 De opslaglaag is alleen beschikbaar op niveau van een afzonderlijke blob, niet op het niveau van het opslag account.3The Archive tier is available at level of an individual blob only, not at the storage account level. Alleen blok-blobs en toevoeg-blobs kunnen worden gearchiveerd.Only block blobs and append blobs can be archived. Zie Azure Blob-opslag voor meer informatie: Dynamische, coole en archief opslag lagen.For more information, see Azure Blob storage: Hot, Cool, and Archive storage tiers.
4 Zone-redundante opslag (ZRS) en geo-zone-redundante opslag (GZRS) (preview) zijn alleen beschikbaar voor standaard v2-opslag accounts voor algemeen gebruik.4Zone-redundant storage (ZRS) and geo-zone-redundant storage (GZRS) (preview) are available only for standard general-purpose v2 storage accounts. Zie zone-redundante opslag (ZRS) voor meer informatie over ZRS: Maxi maal beschikbare Azure Storage toepassingen.For more information about ZRS, see Zone-redundant storage (ZRS): Highly available Azure Storage applications. Zie geo-zone-redundante opslag voor hoge Beschik baarheid en maximale duurzaamheid (preview)voor meer informatie over GZRS.For more information about GZRS, see Geo-zone-redundant storage for highly availability and maximum durability (preview). Zie Azure storage-replicatievoor meer informatie over andere replicatie opties.For more information about other replication options, see Azure Storage replication.
5 Premium-prestaties voor algemeen gebruik v2 en algemeen v1-accounts zijn alleen beschikbaar voor schijven en pagina-blobs.5Premium performance for general-purpose v2 and general-purpose v1 accounts is available for disk and page blob only.

Zie Overzicht van Azure-opslagaccounts voor meer informatie over de typen opslagaccounts.For more information about storage account types, see Azure storage account overview.

Toegang tot opslag accounts beveiligenSecuring access to storage accounts

Elke aanvraag voor Azure Storage moet worden geautoriseerd.Every request to Azure Storage must be authorized. Azure Storage ondersteunt de volgende autorisatie methoden:Azure Storage supports the following authorization methods:

 • Integratie van Azure Active Directory (Azure AD) voor Blob-en wachtrij gegevens.Azure Active Directory (Azure AD) integration for blob and queue data. Azure Storage ondersteunt verificatie en autorisatie met Azure AD voor de BLOB-en Queue-Services via op rollen gebaseerd toegangs beheer (RBAC).Azure Storage supports authentication and authorization with Azure AD for the Blob and Queue services via role-based access control (RBAC). Het is raadzaam aanvragen met Azure AD te autoriseren voor superieure beveiliging en gebruiks gemak.Authorizing requests with Azure AD is recommended for superior security and ease of use. Zie toegang tot Azure-blobs en-wacht rijen toestaan met Azure Active Directoryvoor meer informatie.For more information, see Authorize access to Azure blobs and queues using Azure Active Directory.
 • Azure AD-autorisatie via SMB voor Azure Files (preview).Azure AD authorization over SMB for Azure Files (preview). Azure Files ondersteunt autorisatie op basis van een identiteit via SMB (Server Message Block) via Azure Active Directory Domain Services.Azure Files supports identity-based authorization over SMB (Server Message Block) through Azure Active Directory Domain Services. Uw virtuele Windows-machines (Vm's) die lid zijn van een domein hebben toegang tot Azure-bestands shares met behulp van Azure AD-referenties.Your domain-joined Windows virtual machines (VMs) can access Azure file shares using Azure AD credentials. Zie overzicht van Azure Active Directory autorisatie via SMB voor Azure files (preview)voor meer informatie.For more information, see Overview of Azure Active Directory authorization over SMB for Azure Files (preview).
 • Autorisatie met gedeelde sleutel.Authorization with Shared Key. De Azure Storage Blob-, Queue-en Table-Services en de Azure Files ondersteunen autorisatie met gedeelde sleutel. een client die gebruikmaakt van gedeelde sleutel, geeft een header door elke aanvraag die is ondertekend met de toegangs sleutel voor het opslag account.The Azure Storage Blob, Queue, and Table services and Azure Files support authorization with Shared Key.A client using Shared Key authorization passes a header with every request that is signed using the storage account access key. Zie autoriseren met gedeelde sleutelvoor meer informatie.For more information, see Authorize with Shared Key.
 • Autorisatie met behulp van Shared Access signatures (SAS).Authorization using shared access signatures (SAS). Een Shared Access Signature (SAS) is een teken reeks met een beveiligings token dat kan worden toegevoegd aan de URI voor een opslag resource.A shared access signature (SAS) is a string containing a security token that can be appended to the URI for a storage resource. Met het beveiligings token worden beperkingen, zoals machtigingen en het toegangs interval ingekapseld.The security token encapsulates constraints such as permissions and the interval of access. Raadpleeg using Shared Access signatures (SAS)voor meer informatie.For more information, refer to Using Shared Access Signatures (SAS).
 • Anonieme toegang tot containers en blobs.Anonymous access to containers and blobs. Een container en de bijbehorende blobs zijn mogelijk openbaar beschikbaar.A container and its blobs may be publicly available. Wanneer u opgeeft dat een container of BLOB openbaar is, kan iedereen deze anoniem lezen. Er is geen verificatie vereist.When you specify that a container or blob is public, anyone can read it anonymously; no authentication is required. Zie Manage anonymous read access to containers and blobs (Anonieme leestoegang tot containers en blobs beheren) voor meer informatie.For more information, see Manage anonymous read access to containers and blobs

VersleutelingEncryption

Er zijn twee basistypen versleuteling beschikbaar voor de Storage-services.There are two basic kinds of encryption available for the Storage services. Raadpleeg de Engelstalige Azure Storage-beveiligingshandleiding voor meer informatie over beveiliging en versleuteling.For more information about security and encryption, see the Azure Storage security guide.

Versleuteling 'at rest'Encryption at rest

Azure Storage versleuteling beschermt en beveiligt uw gegevens om te voldoen aan de beveiligings-en nalevings verplichtingen van uw organisatie.Azure Storage encryption protects and safeguards your data to meet your organizational security and compliance commitments. Azure Storage worden alle gegevens automatisch versleuteld voordat ze worden opgeslagen in het opslag account en ontsleuteld voordat ze worden opgehaald.Azure Storage automatically encrypts all data prior to persisting to the storage account and decrypts it prior to retrieval. De processen voor versleuteling, ontsleuteling en sleutel beheer zijn volledig transparant voor gebruikers.The encryption, decryption, and key management processes are totally transparent to users. Klanten kunnen er ook voor kiezen om hun eigen sleutels te beheren met behulp van Azure Key Vault.Customers can also choose to manage their own keys using Azure Key Vault. Zie Azure Storage versleuteling voor Data-at-restvoor meer informatie.For more information, see Azure Storage encryption for data at rest.

ClientversleutelingClient-side encryption

De Azure Storage-client bibliotheken bieden methoden voor het versleutelen van gegevens uit de client bibliotheek voordat deze via de kabel worden verzonden en het antwoord wordt ontsleuteld.The Azure Storage client libraries provide methods for encrypting data from the client library before sending it across the wire and decrypting the response. Gegevens die worden versleuteld via versleuteling aan de client zijde worden ook versleuteld door Azure Storage.Data encrypted via client-side encryption is also encrypted at rest by Azure Storage. Zie versleuteling aan client zijde met .net voor Azure Storagevoor meer informatie over versleuteling aan de client zijde.For more information about client-side encryption, see Client-side encryption with .NET for Azure Storage.

RedundantieRedundancy

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens duurzaam zijn, worden in Azure Storage meerdere kopieën van uw gegevens gerepliceerd.In order to ensure that your data is durable, Azure Storage replicates multiple copies of your data. Als u uw opslagaccount gaat instellen, selecteert u een type replicatie.When you set up your storage account, you select a redundancy option.

De volgende replicatieopties zijn beschikbaar voor een opslagaccount:Replication options for a storage account include:

 • Lokaal redundante opslag (LRS): Een eenvoudige, goedkope strategie voor replicatie.Locally-redundant storage (LRS): A simple, low-cost replication strategy. Gegevens worden synchroon drie keer binnen de primaire regio gerepliceerd.Data is replicated synchronously three times within the primary region.
 • Zone-redundante opslag (ZRS): Replicatie voor scenario's die hoge Beschik baarheid vereisen.Zone-redundant storage (ZRS): Replication for scenarios requiring high availability. Gegevens worden synchroon gerepliceerd over drie Azure-beschikbaarheids zones in de primaire regio.Data is replicated synchronously across three Azure availability zones in the primary region.
 • Geografisch redundante opslag (GRS): Kruis regionale replicatie om te beschermen tegen regionale storingen.Geo-redundant storage (GRS): Cross-regional replication to protect against regional outages. Gegevens worden synchroon gerepliceerd in de primaire regio en vervolgens asynchroon gerepliceerd naar de secundaire regio.Data is replicated synchronously three times in the primary region, then replicated asynchronously to the secondary region. Voor lees toegang tot gegevens in de secundaire regio schakelt u geografisch redundante opslag met lees toegang (RA-GRS) in.For read access to data in the secondary region, enable read-access geo-redundant storage (RA-GRS).
 • Geo-zone-redundante opslag (GZRS) (preview): Replicatie voor scenario's waarbij hoge Beschik baarheid en maximale duurzaamheid zijn vereist.Geo-zone-redundant storage (GZRS) (preview): Replication for scenarios requiring both high availability and maximum durability. Gegevens worden synchroon gerepliceerd over drie Azure-beschikbaarheids zones in de primaire regio en vervolgens asynchroon gerepliceerd naar de secundaire regio.Data is replicated synchronously across three Azure availability zones in the primary region, then replicated asynchronously to the secondary region. Voor lees toegang tot gegevens in de secundaire regio schakelt u geo-zone-redundante opslag met lees toegang (RA-GZRS) in.For read access to data in the secondary region, enable read-access geo-zone-redundant storage (RA-GZRS).

Zie voor meer informatie over herstel na noodgevallen Herstel na noodgevallen en failover van opslagaccounts (voorbeeld) in Azure Storage.For more information about disaster recovery, see Disaster recovery and storage account failover (preview) in Azure Storage.

Gegevens overbrengen van en naar Azure StorageTransferring data to and from Azure Storage

Er zijn verschillende mogelijkheden om gegevens te verplaatsen van of naar Azure Storage.You have several options for moving data into or out of Azure Storage. Welke optie u kiest, is afhankelijk van de grootte van de gegevensset en de bandbreedte van het netwerk.Which option you choose depends on the size of your dataset and your network bandwidth. Zie Een Azure-oplossing kiezen voor gegevensoverdracht voor meer informatie.For more information, see Choose an Azure solution for data transfer.

PrijzenPricing

Zie de pagina met prijzen voor gedetailleerde informatie over prijzen voor Azure Storage.For detailed information about pricing for Azure Storage, see the Pricing page.

Storage-API's, -bibliotheken en -hulpprogramma'sStorage APIs, libraries, and tools

Azure Storage-resources zijn toegankelijk voor elke taal waarvoor HTTP/HTTPS-aanvragen mogelijk zijn.Azure Storage resources can be accessed by any language that can make HTTP/HTTPS requests. Daarnaast biedt Azure Storage programmeringsbibliotheken voor verschillende veelgebruikte talen.Additionally, Azure Storage offers programming libraries for several popular languages. Deze bibliotheken vereenvoudigen veel aspecten van het werken met Azure Storage door bewerkingen zoals synchrone en asynchrone aanroepafhandeling, batchverwerking van bewerkingen, uitzonderingsbeheer, automatische nieuwe pogingen, werking, enzovoort, voor hun rekening te nemen.These libraries simplify many aspects of working with Azure Storage by handling details such as synchronous and asynchronous invocation, batching of operations, exception management, automatic retries, operational behavior, and so forth. Bibliotheken zijn momenteel beschikbaar voor de volgende talen en platformen (deze lijst wordt in de toekomst uitgebreid):Libraries are currently available for the following languages and platforms, with others in the pipeline:

Azure Storage-gegevens-API en bibliotheekverwijzingenAzure Storage data API and library references

Azure Storage-beheer-API en bibliotheekverwijzingenAzure Storage management API and library references

Azure Storage-gegevensverplaatsing-API en bibliotheekverwijzingenAzure Storage data movement API and library references

Hulpprogramma'sTools and utilities

Volgende stappenNext steps

Zie Een opslagaccount maken om aan de slag te gaan met Azure Storage.To get up and running with Azure Storage, see Create a storage account.