Quickstart: Een virtuele Windows-machine maken in Azure met PowerShellQuickstart: Create a Windows virtual machine in Azure with PowerShell

De Azure PowerShell-module wordt gebruikt voor het maken en beheren van Azure-resources vanaf de PowerShell-opdrachtregel of in scripts.The Azure PowerShell module is used to create and manage Azure resources from the PowerShell command line or in scripts. In deze snelstart wordt beschreven hoe u de Azure PowerShell-module gebruikt voor het implementeren van een virtuele machine (VM) in Azure waarop Windows Server 2016 wordt uitgevoerd.This quickstart shows you how to use the Azure PowerShell module to deploy a virtual machine (VM) in Azure that runs Windows Server 2016. U opent tevens een externe bureaubladsessie voor de VM en installeert de IIS-webserver om de VM in werking te zien.You will also RDP to the VM and install the IIS web server, to show the VM in action.

Als u nog geen abonnement op Azure hebt, maak dan een gratis account aan voordat u begint.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Azure Cloud Shell startenLaunch Azure Cloud Shell

Azure Cloud Shell is een gratis interactieve shell waarmee u de stappen in dit artikel kunt uitvoeren.The Azure Cloud Shell is a free interactive shell that you can use to run the steps in this article. In deze shell zijn algemene Azure-hulpprogramma's vooraf geïnstalleerd en geconfigureerd voor gebruik met uw account.It has common Azure tools preinstalled and configured to use with your account.

Als u Cloud Shell wilt openen, selecteert u Proberen in de rechterbovenhoek van een codeblok.To open the Cloud Shell, just select Try it from the upper right corner of a code block. U kunt Cloud Shell ook openen in een afzonderlijk browsertabblad door naar https://shell.azure.com/powershell te gaan.You can also launch Cloud Shell in a separate browser tab by going to https://shell.azure.com/powershell. Klik op Kopiëren om de codeblokken te kopiëren, plak deze in Cloud Shell en druk vervolgens op Enter om de code uit te voeren.Select Copy to copy the blocks of code, paste it into the Cloud Shell, and press enter to run it.

Een resourcegroep makenCreate resource group

Maak een Azure-resourcegroep met behulp van de opdracht New-AzResourceGroup.Create an Azure resource group with New-AzResourceGroup. Een resourcegroep is een logische container waarin Azure-resources worden geïmplementeerd en beheerd.A resource group is a logical container into which Azure resources are deployed and managed.

New-AzResourceGroup -Name myResourceGroup -Location EastUS

Virtuele machine makenCreate virtual machine

Maak een VM met New-AzVM.Create a VM with New-AzVM. Geef namen op voor elke resource. De cmdlet New-AzVM maakt de resources vervolgens (als ze nog niet bestaan).Provide names for each of the resources and the New-AzVM cmdlet creates if they don't already exist.

Wanneer u hierom wordt gevraagd, geeft u een gebruikersnaam en wachtwoord op dat moet worden gebruikt als de aanmeldingsreferenties voor de VM:When prompted, provide a username and password to be used as the sign-in credentials for the VM:

New-AzVm `
  -ResourceGroupName "myResourceGroup" `
  -Name "myVM" `
  -Location "East US" `
  -VirtualNetworkName "myVnet" `
  -SubnetName "mySubnet" `
  -SecurityGroupName "myNetworkSecurityGroup" `
  -PublicIpAddressName "myPublicIpAddress" `
  -OpenPorts 80,3389

Verbinding maken met de virtuele machineConnect to virtual machine

Nadat de implementatie is voltooid, opent u een externe bureaubladsessie met de virtuele machine.After the deployment has completed, RDP to the VM. Om uw virtuele machine in actie te zien, wordt vervolgens de IIS-webserver geïnstalleerd.To see your VM in action, the IIS web server is then installed.

Gebruik de cmdlet Get-AzPublicIpAddress om het openbare IP-adres van de virtuele machine te bekijken:To see the public IP address of the VM, use the Get-AzPublicIpAddress cmdlet:

Get-AzPublicIpAddress -ResourceGroupName "myResourceGroup" | Select "IpAddress"

Gebruik de volgende opdracht om een sessie met een extern bureaublad te starten vanaf uw lokale computer.Use the following command to create a remote desktop session from your local computer. Vervang het IP-adres door het openbare IP-adres van de virtuele machine.Replace the IP address with the public IP address of your VM.

mstsc /v:publicIpAddress

Selecteer in het venster Windows-beveiliging achtereenvolgens Meer opties en Een ander account gebruiken.In the Windows Security window, select More choices, and then select Use a different account. Typ de gebruikersnaam als lokalehost\gebruikersnaam, voer het wachtwoord in dat u hebt gemaakt voor de virtuele machine, en klik vervolgens op OK.Type the username as localhost\username, enter password you created for the virtual machine, and then click OK.

Er wordt mogelijk een certificaatwaarschuwing weergegeven tijdens het aanmelden.You may receive a certificate warning during the sign-in process. Klik op Ja of Doorgaan om de verbinding te makenClick Yes or Continue to create the connection

Webserver installerenInstall web server

Als u uw VM in actie wilt zien, installeert u de IIS-webserver.To see your VM in action, install the IIS web server. Open een PowerShell-prompt op de virtuele machine en voer de volgende opdracht uit:Open a PowerShell prompt on the VM and run the following command:

Install-WindowsFeature -name Web-Server -IncludeManagementTools

Wanneer u klaar bent, sluit u de externe-bureaubladverbinding met de virtuele machine.When done, close the RDP connection to the VM.

De webserver in actie zienView the web server in action

Nu IIS is geïnstalleerd en poort 80 op de virtuele machine is geopend voor toegang vanaf internet, kunt u een webbrowser van uw keuze gebruiken om de standaardwelkomstpagina van IIS weer te geven.With IIS installed and port 80 now open on your VM from the Internet, use a web browser of your choice to view the default IIS welcome page. Gebruik het openbare IP-adres van uw VM dat is verkregen in een vorige stap.Use the public IP address of your VM obtained in a previous step. In het volgende voorbeeld ziet u de IIS-standaardwebsite:The following example shows the default IIS web site:

Standaardsite van IIS

Resources opschonenClean up resources

U kunt de cmdlet Remove-AzResourceGroup gebruiken om de resourcegroep, de VM en alle gerelateerde resources te verwijderen wanneer u ze niet meer nodig hebt:When no longer needed, you can use the Remove-AzResourceGroup cmdlet to remove the resource group, VM, and all related resources:

Remove-AzResourceGroup -Name myResourceGroup

Volgende stappenNext steps

In deze snelstart hebt u een eenvoudige virtuele machine geïmplementeerd, een netwerkpoort geopend voor internetverkeer en een eenvoudige webserver geïnstalleerd.In this quickstart, you deployed a simple virtual machine, open a network port for web traffic, and installed a basic web server. Voor meer informatie over virtuele machines in Azure, gaat u verder met de zelfstudie voor virtuele Windows-machines.To learn more about Azure virtual machines, continue to the tutorial for Windows VMs.