Azure-opdrachtregelinterface (CLI)Azure Command-Line Interface (CLI)

De Azure-opdrachtregelinterface (CLI) is de platformoverschrijdende opdrachtregelervaring voor het beheren van Azure-resources.The Azure command-line interface (CLI) is Microsoft's cross-platform command-line experience for managing Azure resources. Het gebruik van de Azure CLI is snel onder de knie te krijgen en het hulpprogramma is uitermate geschikt voor het bouwen van aangepaste automatisering die werkt met Azure-resources.The Azure CLI is easy to learn and the perfect tool for building custom automation that works with Azure resources.

Windows-logo
Windows logo

Windows 10Windows 10
Ubuntu-logo
Ubuntu logo

Ubuntu 16.04+Ubuntu 16.04+
macOS-logo
macOS logo

macOSmacOS
Azure Cloud Shell-logo
Azure Cloud Shell logo

Azure Cloud ShellAzure Cloud Shell
MSI-installatieprogramma downloadenDownload the MSI installer Installatie-instructies voor UbuntuUbuntu install instructions Installatie-instructies voor macOSmacOS install instructions Uitvoeren in een browser in Azure Cloud ShellRun in your browser on Azure Cloud Shell

Bekijk alle ondersteunde installatieplatforms.See all of the supported installation platforms.

Azure CLI-resourcesAzure CLI Resources

Notitie

In scripts en op de documentatiesite van Microsoft staan Azure CLI-voorbeelden geschreven voor de bash-shell.In scripts and on the Microsoft documentation site, Azure CLI examples are written for the bash shell. Voorbeelden van één regel kunnen op elk platform worden uitgevoerd.One-line examples will run on any platform. Langere voorbeelden, die bijvoorbeeld regelvoortzettingen (\) of variabele toewijzingen bevatten, moeten worden bewerkt om in een andere shell, waaronder PowerShell, te kunnen werken.Longer examples which include line continuations (\) or variable assignment need to be modified to work on other shells, including PowerShell.

Aan de slagGet started Uw vaardigheden ontwikkelen met Microsoft LearnBuild your skills with Microsoft Learn Contact opnemenContact Us
Aan de slag met de Azure CLIGet Started with the Azure CLI Virtuele machines beheren met de Azure CLIManage virtual machines with the Azure CLI Functies aanvragenRequest features
Een webtoepassing implementeren vanuit GitHubDeploy a web application from GitHub Azure-services beheren met de CLIControl Azure services with the CLI Hulp krijgen op StackOverflowGet help on StackOverflow
Een Postgres-database makenCreate a Postgres database Een toepassing koppelen aan Azure StorageConnect an application to Azure Storage Problemen meldenReport issues
Een Kubernetes-cluster makenCreate a Kubernetes cluster Meer interactief leren...More interactive learning...
Maak een virtuele machineCreate a virtual machine