Azure-opdrachtregelinterface (CLI)Azure Command-Line Interface (CLI)

De Azure-opdrachtregelinterface (CLI) is de platformoverschrijdende opdrachtregelervaring voor het beheren van Azure-resources.The Azure command-line interface (CLI) is Microsoft's cross-platform command-line experience for managing Azure resources. U kunt deze in de browser gebruiken met Azure Cloud Shell of installeren op macOS, Linux of Windows en uitvoeren vanaf de opdrachtregel.Use it in your browser with Azure Cloud Shell, or install it on macOS, Linux, or Windows and run it from the command line.

Het is eenvoudig om met de Azure CLI aan de slag te gaan en het product is vooral geschikt voor het samenstellen van automatiseringsscripts die werken met Azure Resource Manager.The Azure CLI is easy to get started with, and best used for building automation scripts that work with the Azure Resource Manager. U kunt met de Azure CLI heel eenvoudig VM’s in Azure maken door de volgende opdracht te typen:Using the Azure CLI, you can create VMs within Azure as easily as typing the following command:

az vm create -n MyLinuxVM -g MyResourceGroup --image UbuntuLTS

Notitie

In scripts en op de documentatiesite van Microsoft staan Azure CLI-voorbeelden geschreven voor de bash-shell.In scripts and on the Microsoft documentation site, Azure CLI examples are written for the bash shell. Voorbeelden van één regel kunnen op elk platform worden uitgevoerd.One-line examples will run on any platform. Langere voorbeelden, die bijvoorbeeld regelvoortzettingen (\) of variabele toewijzingen bevatten, moeten worden bewerkt om in een andere shell, waaronder PowerShell, te kunnen werken.Longer examples which include line continuations (\) or variable assignment need to be modified to work on other shells, including PowerShell.

Uitvoeren of installerenRun or Install

U kunt de CLI lokaal installeren en deze uitvoeren in de browser met Azure Cloud Shell of in een Docker-container.You can install the CLI locally, run it in the browser with Azure Cloud Shell, or run in a Docker container. Voer az --version uit om de huidige versie van de CLI op te halen.To get the current version of the CLI, run az --version.

Uw vaardigheden ontwikkelen met Microsoft LearnBuild your skills with Microsoft Learn

Aan de slagGet started

Lees het artikel Aan de slag om de grondbeginselen van CLI te leren kennen.Read the Get Started article to learn the CLI basics. De volgende voorbeelden demonstreren enkele algemene toepassingen:The following samples demonstrate some common uses cases:

Er is ook gedetailleerd referentiemateriaal beschikbaar waarin wordt beschreven hoe u elke afzonderlijke Azure CLI-opdracht kunt gebruiken.A detailed reference is also available that documents how to use each individual Azure CLI command.

Notitie

Als u de vorige versie van de CLI (de klassieke Azure CLI) gebruikt, kunt u dit blijven doen.If you use the previous version of the CLI (Azure classic CLI), you can continue to use it. Voor de beste ervaring raden we echter aan deze bij te werken en de meest recente versie van de Azure CLI te gebruiken.However, we recommend updating to use the latest version of the Azure CLI for the best experience. Als u beide CLI’s gebruikt, moet u in uw achterhoofd ouden dat azure de klassieke CLI is en az de meest recente.If you use both CLIs, remember that azure is the classic CLI and that az is the most recent CLI.