az storage account

Opslagaccounts beheren.

Opdracht

az storage account blob-inventory-policy

Beheer het blob-inventarisbeleid voor opslagaccounts.

az storage account blob-inventory-policy create

Beleid voor blob-inventaris maken voor opslagaccount.

az storage account blob-inventory-policy delete

Verwijder het blob-inventarisbeleid dat is gekoppeld aan het opgegeven opslagaccount.

az storage account blob-inventory-policy show

Eigenschappen van het blob-inventarisbeleid weergeven die zijn gekoppeld aan het opgegeven opslagaccount.

az storage account blob-inventory-policy update

Werk het blob-inventarisbeleid bij dat is gekoppeld aan het opgegeven opslagaccount.

az storage account blob-service-properties

De eigenschappen van de blobservice van een opslagaccount beheren.

az storage account blob-service-properties show

De eigenschappen van de blobservice van een opslagaccount weergeven.

az storage account blob-service-properties update

Werk de eigenschappen van de blobservice van een opslagaccount bij.

az storage account check-name

Controleer of de naam van het opslagaccount geldig is en nog niet in gebruik is.

az storage account create

Een opslagaccount maken.

az storage account delete

Een opslagaccount verwijderen.

az storage account encryption-scope

Versleutelingsbereik voor een opslagaccount beheren.

az storage account encryption-scope create

Maak een versleutelingsbereik binnen het opslagaccount.

az storage account encryption-scope list

Een lijst met versleutelingsbereiken binnen het opslagaccount.

az storage account encryption-scope show

Eigenschappen weergeven voor het opgegeven versleutelingsbereik binnen het opslagaccount.

az storage account encryption-scope update

Werk eigenschappen bij voor het opgegeven versleutelingsbereik binnen het opslagaccount.

az storage account failover

Een failoveraanvraag kan worden geactiveerd voor een opslagaccount in het geval van beschikbaarheidsproblemen.

az storage account file-service-properties

De eigenschappen van de bestandsservice in het opslagaccount beheren.

az storage account file-service-properties show

De eigenschappen van de bestandsservice in het opslagaccount weergeven.

az storage account file-service-properties update

Werk de eigenschappen van de bestandsservice bij in het opslagaccount.

az storage account generate-sas

Genereer een Shared Access Signature voor het opslagaccount.

az storage account keys

Opslagaccountsleutels beheren.

az storage account keys list

Vermeld de toegangssleutels of Kerberos-sleutels (indien Active Directory ingeschakeld) voor een opslagaccount.

az storage account keys renew

Een van de toegangssleutels of Kerberos-sleutels (indien Active Directory ingeschakeld) voor een opslagaccount opnieuw maken.

az storage account list

Een lijst met opslagaccounts maken.

az storage account management-policy

Beheerbeleid voor opslagaccounts beheren.

az storage account management-policy create

Maak de regels voor gegevensbeleid die zijn gekoppeld aan het opgegeven opslagaccount.

az storage account management-policy delete

Verwijder de gegevensbeleidsregels die zijn gekoppeld aan het opgegeven opslagaccount.

az storage account management-policy show

Haal de gegevensbeleidsregels op die zijn gekoppeld aan het opgegeven opslagaccount.

az storage account management-policy update

Werk de regels voor gegevensbeleid bij die zijn gekoppeld aan het opgegeven opslagaccount.

az storage account network-rule

Netwerkregels beheren.

az storage account network-rule add

Voeg een netwerkregel toe.

az storage account network-rule list

Lijst met netwerkregels.

az storage account network-rule remove

Verwijder een netwerkregel.

az storage account or-policy

Beleid voor objectreplicatie van opslagaccounts beheren.

az storage account or-policy create

Maak objectreplicatieservicebeleid voor het opslagaccount.

az storage account or-policy delete

Verwijder het opgegeven servicebeleid voor objectreplicatie dat is gekoppeld aan het opgegeven opslagaccount.

az storage account or-policy list

Lijst met servicebeleidsregels voor objectreplicatie die zijn gekoppeld aan het opgegeven opslagaccount.

az storage account or-policy rule

Beleidsregels voor objectreplicatieservice beheren.

az storage account or-policy rule add

Voeg een regel toe aan het opgegeven servicebeleid voor objectreplicatie.

az storage account or-policy rule list

Alle regels in het opgegeven objectreplicatieservicebeleid.

az storage account or-policy rule remove

Verwijder de opgegeven regel uit het opgegeven servicebeleid voor objectreplicatie.

az storage account or-policy rule show

De eigenschappen van de opgegeven regel weergeven in Servicebeleid voor objectreplicatie.

az storage account or-policy rule update

Werk regeleigenschappen bij naar Servicebeleid voor objectreplicatie.

az storage account or-policy show

De eigenschappen van het opgegeven Servicebeleid voor objectreplicatie voor het opslagaccount weergeven.

az storage account or-policy update

Werk de eigenschappen van het servicebeleid voor objectreplicatie bij voor het opslagaccount.

az storage account private-endpoint-connection

Privé-eindpuntverbinding van opslagaccount beheren.

az storage account private-endpoint-connection approve

Een verbindingsaanvraag voor een privé-eindpunt goedkeuren voor het opslagaccount.

az storage account private-endpoint-connection delete

Verwijder een verbindingsaanvraag voor een privé-eindpunt voor het opslagaccount.

az storage account private-endpoint-connection reject

Een verbindingsaanvraag voor een privé-eindpunt voor het opslagaccount afwijzen.

az storage account private-endpoint-connection show

Details van een verbindingsaanvraag voor een privé-eindpunt voor het opslagaccount tonen.

az storage account private-link-resource

Privékoppelingsbronnen voor opslagaccounts beheren.

az storage account private-link-resource list

Haal de Private Link-resources op die moeten worden gemaakt voor een opslagaccount.

az storage account revoke-delegation-keys

Alle sleutels voor gebruikersdelegatie intrekken voor een opslagaccount.

az storage account show

Eigenschappen van opslagaccount weergeven.

az storage account show-connection-string

Hiermee haalt u de verbindingsreeks op voor een opslagaccount.

az storage account show-usage

Het huidige aantal en de limiet voor de opslagaccounts onder het abonnement.

az storage account update

Werk de eigenschappen van een opslagaccount bij.

az storage account check-name

Controleer of de naam van het opslagaccount geldig is en nog niet in gebruik is.

az storage account check-name --name
               [--subscription]

Vereiste parameters

--name -n

De naam van het opslagaccount binnen de opgegeven resourcegroep.

Optionele parameters

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met az account set -s NAME_OR_ID behulp van .

az storage account create

Een opslagaccount maken.

De SKU van het opslagaccount wordt standaard ingesteld op 'Standard_RAGRS'.

az storage account create --name
             --resource-group
             [--access-tier {Cool, Hot}]
             [--allow-blob-public-access {false, true}]
             [--allow-cross-tenant-replication {false, true}]
             [--allow-shared-key-access {false, true}]
             [--assign-identity]
             [--azure-storage-sid]
             [--bypass {AzureServices, Logging, Metrics, None}]
             [--custom-domain]
             [--default-action {Allow, Deny}]
             [--default-share-permission {None, StorageFileDataSmbShareContributor, StorageFileDataSmbShareElevatedContributor, StorageFileDataSmbShareOwner, StorageFileDataSmbShareReader}]
             [--domain-guid]
             [--domain-name]
             [--domain-sid]
             [--edge-zone]
             [--enable-files-aadds {false, true}]
             [--enable-files-adds {false, true}]
             [--enable-hierarchical-namespace {false, true}]
             [--enable-large-file-share]
             [--encryption-key-name]
             [--encryption-key-source {Microsoft.Keyvault, Microsoft.Storage}]
             [--encryption-key-type-for-queue {Account, Service}]
             [--encryption-key-type-for-table {Account, Service}]
             [--encryption-key-vault]
             [--encryption-key-version]
             [--encryption-services {blob, file, queue, table}]
             [--forest-name]
             [--https-only {false, true}]
             [--identity-type {None, SystemAssigned, SystemAssigned,UserAssigned, UserAssigned}]
             [--key-exp-days]
             [--key-vault-user-identity-id]
             [--kind {BlobStorage, BlockBlobStorage, FileStorage, Storage, StorageV2}]
             [--location]
             [--min-tls-version {TLS1_0, TLS1_1, TLS1_2}]
             [--net-bios-domain-name]
             [--publish-internet-endpoints {false, true}]
             [--publish-microsoft-endpoints {false, true}]
             [--require-infrastructure-encryption {false, true}]
             [--routing-choice {InternetRouting, MicrosoftRouting}]
             [--sas-exp]
             [--sku {Premium_LRS, Premium_ZRS, Standard_GRS, Standard_GZRS, Standard_LRS, Standard_RAGRS, Standard_RAGZRS, Standard_ZRS}]
             [--subscription]
             [--tags]
             [--user-identity-id]

Voorbeelden

Maak een opslagaccount 'mystorageaccount' in resourcegroep 'MyResourceGroup' in de regio VS - west met lokaal redundante opslag.

az storage account create -n mystorageaccount -g MyResourceGroup -l westus --sku Standard_LRS

Maak een opslagaccount 'mystorageaccount' in resourcegroep 'MyResourceGroup' in de regio eastus2euap met een versleutelingssleutel met accountbereik ingeschakeld voor Table Service.

az storage account create -n mystorageaccount -g MyResourceGroup --kind StorageV2 -l eastus2euap -t Account

Vereiste parameters

--name -n

De naam van het opslagaccount.

--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met az configure --defaults group=<name> behulp van .

Optionele parameters

--access-tier

De toegangslaag die wordt gebruikt voor het factureren van StandardBlob-accounts. Kan niet worden ingesteld voor de accounttypen StandardLRS, StandardGRS, StandardRAGRS of PremiumLRS. Dit is vereist voor StandardBlob-accounts tijdens het maken.

geaccepteerde waarden: Cool, Hot
--allow-blob-public-access

Openbare toegang tot alle blobs of containers in het opslagaccount toestaan of niet toestaan. De standaardwaarde voor deze eigenschap is null, wat gelijk is aan waar. Indien waar, kunnen containers in het account worden geconfigureerd voor openbare toegang. Houd er rekening mee dat het instellen van deze eigenschap op true geen anonieme toegang tot gegevens in het account mogelijk maakt. De extra stap voor het configureren van de instelling voor openbare toegang voor een container is vereist om anonieme toegang mogelijk te maken.

geaccepteerde waarden: false, true
--allow-cross-tenant-replication -r

Replicatie van AAD-tenantobjecten toestaan of niet toestaan. De standaard interpretatie is true voor deze eigenschap.

geaccepteerde waarden: false, true
--allow-shared-key-access -k

Geef aan of het opslagaccount toestaat dat aanvragen worden geautoriseerd met de toegangssleutel voor het account via gedeelde sleutel. Indien onwaar, moeten alle aanvragen, inclusief handtekeningen voor gedeelde toegang, worden geautoriseerd met Azure Active Directory (Azure AD). De standaardwaarde is null, wat gelijk is aan waar.

geaccepteerde waarden: false, true
--assign-identity

Genereer en wijs een nieuwe opslagaccount-id toe voor dit opslagaccount voor gebruik met sleutelbeheerservices zoals Azure KeyVault.

--azure-storage-sid

Geef de beveiligings-id (SID) op voor Azure Storage. Vereist wanneer --enable-files-adds is ingesteld op True.

--bypass

Verkeer omzeilen voor door ruimte gescheiden gebruik.

geaccepteerde waarden: AzureServices, Logging, Metrics, None
--custom-domain

Gebruikersdomein dat is toegewezen aan het opslagaccount. Naam is de CNAME-bron.

--default-action

De standaardactie die moet worden toegepast wanneer er geen regel overeenkomt.

geaccepteerde waarden: Allow, Deny
--default-share-permission -d

Standaardmachtiging voor delen voor gebruikers die Kerberos-verificatie gebruiken als er geen RBAC-rol is toegewezen.

geaccepteerde waarden: None, StorageFileDataSmbShareContributor, StorageFileDataSmbShareElevatedContributor, StorageFileDataSmbShareOwner, StorageFileDataSmbShareReader
--domain-guid

Geef de domein-GUID op. Vereist wanneer --enable-files-adds is ingesteld op True.

--domain-name

Geef het primaire domein op waar de AD DNS-server gezaghebbend voor is. Vereist wanneer --enable-files-adds is ingesteld op True.

--domain-sid

Geef de beveiligings-id (SID) op. Vereist wanneer --enable-files-adds is ingesteld op True.

--edge-zone

De naam van de edge-zone.

--enable-files-aadds

Schakel Azure Active Directory Domain Services verificatie in voor Azure Files.

geaccepteerde waarden: false, true
--enable-files-adds

Schakel Azure Files Active Directory-domein serviceverificatie in voor het opslagaccount. Wanneer --enable-files-adds is ingesteld op true, Azure Active Directory eigenschappenargumenten opgegeven.

geaccepteerde waarden: false, true
--enable-hierarchical-namespace --hns

Sta toe dat de blobservice semantiek van het bestandssysteem vertoont. Deze eigenschap kan alleen worden ingeschakeld wanneer het type opslagaccount StorageV2 is.

geaccepteerde waarden: false, true
--enable-large-file-share

Schakel de mogelijkheid in om grote bestands shares met meer dan 5 TiB-capaciteit voor het opslagaccount te ondersteunen. Zodra de eigenschap is ingeschakeld, kan de functie niet meer worden uitgeschakeld. Momenteel wordt alleen ondersteund voor LRS- en ZRS-replicatietypen, waardoor accountconversies naar geografisch redundante accounts niet mogelijk zijn. Raadpleeg voor meer https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2086047 informatie.

--encryption-key-name

De naam van de KeyVault-sleutel.

--encryption-key-source

De standaardbron van de versleutelingssleutel.

geaccepteerde waarden: Microsoft.Keyvault, Microsoft.Storage
--encryption-key-type-for-queue -q

Stel het type versleutelingssleutel in voor Queue-service. "Account": De wachtrij wordt versleuteld met een versleutelingssleutel binnen het bereik van het account. 'Service': wachtrijen worden altijd versleuteld met sleutels binnen servicebereik. Momenteel is het standaardtype van de versleutelingssleutel 'Service'.

geaccepteerde waarden: Account, Service
--encryption-key-type-for-table -t

Stel het type versleutelingssleutel in voor tableservice. Account: de tabel wordt versleuteld met een versleutelingssleutel binnen het bereik van het account. "Service": Tabel wordt altijd versleuteld met sleutels binnen servicebereik. Momenteel is het standaardtype van de versleutelingssleutel 'Service'.

geaccepteerde waarden: Account, Service
--encryption-key-vault

De URI van de KeyVault.

--encryption-key-version

De versie van de KeyVault-sleutel die moet worden gebruikt, waardoor impliciete sleutelrotatie niet mogelijk is. Gebruik '' om automatisch rouleren van sleutels opnieuw te kiezen.

--encryption-services

Hiermee geeft u op welke service(s) u wilt versleutelen.

geaccepteerde waarden: blob, file, queue, table
--forest-name

Geef het Active Directory-forest op dat u wilt op halen. Vereist wanneer --enable-files-adds is ingesteld op True.

--https-only

Sta https-verkeer alleen naar de opslagservice toe als deze is ingesteld op true. De standaardwaarde is waar.

geaccepteerde waarden: false, true
--identity-type

Het identiteitstype.

geaccepteerde waarden: None, SystemAssigned, SystemAssigned,UserAssigned, UserAssigned
--key-exp-days --key-expiration-period-in-days

Verloopperiode in dagen na het sleutelbeleid dat is toegewezen aan het opslagaccount.

--key-vault-user-identity-id -u

Resource-id van de door de gebruiker toegewezen identiteit die moet worden gekoppeld aan versleuteling aan de serverzijde in het opslagaccount.

--kind

Geef het type opslagaccount aan.

geaccepteerde waarden: BlobStorage, BlockBlobStorage, FileStorage, Storage, StorageV2
standaardwaarde: StorageV2
--location -l

Locatie. Waarden van: az account list-locations . U kunt de standaardlocatie configureren met az configure --defaults location=<location> behulp van .

--min-tls-version

De minimale TLS-versie die moet worden toegestaan bij aanvragen voor opslag. De standaard interpretatie is TLS 1.0 voor deze eigenschap.

geaccepteerde waarden: TLS1_0, TLS1_1, TLS1_2
--net-bios-domain-name

Geef de NetBIOS-domeinnaam op. Vereist wanneer --enable-files-adds is ingesteld op True.

--publish-internet-endpoints

Een Booleaanse vlag die aangeeft of opslag eindpunten voor internetroutering moeten worden gepubliceerd.

geaccepteerde waarden: false, true
--publish-microsoft-endpoints

Een Booleaanse vlag die aangeeft of Microsoft Routing Storage-eindpunten moeten worden gepubliceerd.

geaccepteerde waarden: false, true
--require-infrastructure-encryption -i

Een Booleaanse sleutel die aangeeft of de service al dan niet een secundaire versleutelingslaag met door het platform beheerde sleutels voor data-at-rest gebruikt.

geaccepteerde waarden: false, true
--routing-choice

Routeringskeuze definieert het soort netwerkroutering dat door de gebruiker wordt gekozen.

geaccepteerde waarden: InternetRouting, MicrosoftRouting
--sas-exp --sas-expiration-period

Verloopperiode van het SAS-beleid dat is toegewezen aan het opslagaccount, DD.HH:MM:SS.

--sku

De opslagaccount-SKU.

geaccepteerde waarden: Premium_LRS, Premium_ZRS, Standard_GRS, Standard_GZRS, Standard_LRS, Standard_RAGRS, Standard_RAGZRS, Standard_ZRS
standaardwaarde: Standard_RAGRS
--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID .

--tags

Door spatie gescheiden tags: sleutel[=waarde] [sleutel[=waarde] ...]. Gebruik '' om bestaande tags te verwijderen.

--user-identity-id

De sleutel is de ARM-resource-id van de identiteit. Hier is slechts één door de gebruiker toegewezen identiteit toegestaan.

az storage account delete

Een opslagaccount verwijderen.

az storage account delete [--ids]
             [--name]
             [--resource-group]
             [--subscription]
             [--yes]

Voorbeelden

Een opslagaccount verwijderen met behulp van een resource-id.

az storage account delete --ids /subscriptions/{SubID}/resourceGroups/{ResourceGroup}/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/{StorageAccount}

Verwijder een opslagaccount met behulp van een accountnaam en resourcegroep.

az storage account delete -n MyStorageAccount -g MyResourceGroup

Optionele parameters

--ids

Een of meer resource-ID's (door spaties scheidingstekens). Dit moet een volledige resource-id zijn die alle gegevens van de argumenten 'Resource-id' bevat. U moet --id's of andere argumenten voor resource-id's verstrekken.

--name -n

De naam van het opslagaccount.

--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met az configure --defaults group=<name> behulp van .

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met az account set -s NAME_OR_ID behulp van .

--yes -y

Niet vragen om bevestiging.

az storage account failover

Een failoveraanvraag kan worden geactiveerd voor een opslagaccount in het geval van beschikbaarheidsproblemen.

De failover vindt plaats van het primaire cluster van het opslagaccount naar het secundaire cluster voor (RA-)GRS/GZRS-accounts. Het secundaire cluster wordt na een failover primair. Raadpleeg voor meer https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-disaster-recovery-guidance informatie.

az storage account failover [--ids]
              [--name]
              [--no-wait]
              [--resource-group]
              [--subscription]
              [--yes]

Voorbeelden

Failover van een opslagaccount.

az storage account failover -n mystorageaccount -g MyResourceGroup

Failover van een opslagaccount zonder te wachten op voltooien.

az storage account failover -n mystorageaccount -g MyResourceGroup --no-wait
az storage account show -n mystorageaccount --expand geoReplicationStats

Optionele parameters

--ids

Een of meer resource-ID's (door spaties scheidingstekens). Dit moet een volledige resource-id zijn die alle gegevens van de argumenten 'Resource-id' bevat. U moet --id's of andere argumenten voor resource-id's verstrekken.

--name -n

De naam van het opslagaccount.

--no-wait

Wacht niet tot de langlopende bewerking is uitgevoerd.

--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met az configure --defaults group=<name> behulp van .

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID .

--yes -y

Niet vragen om bevestiging.

az storage account generate-sas

Genereer een Shared Access Signature voor het opslagaccount.

az storage account generate-sas --expiry
                --permissions
                --resource-types
                --services
                [--account-key]
                [--account-name]
                [--connection-string]
                [--https-only]
                [--ids]
                [--ip]
                [--start]
                [--subscription]

Voorbeelden

Genereer een SAS-token voor het account dat geldig is voor wachtrij- en tabelservices in Linux.

end=`date -u -d "30 minutes" '+%Y-%m-%dT%H:%MZ'`
az storage account generate-sas --permissions cdlruwap --account-name MyStorageAccount --services qt --resource-types sco --expiry $end -o tsv

Genereer een SAS-token voor het account dat geldig is voor wachtrij- en tabelservices in MacOS.

end=`date -v+30M '+%Y-%m-%dT%H:%MZ'`
az storage account generate-sas --permissions cdlruwap --account-name MyStorageAccount --services qt --resource-types sco --expiry $end -o tsv

Een shared access signature genereren voor het account (automatisch gegenereerd)

az storage account generate-sas --account-key 00000000 --account-name MyStorageAccount --expiry 2020-01-01 --https-only --permissions acuw --resource-types co --services bfqt

Vereiste parameters

--expiry

Hiermee geeft u de UTC-datum/tijd (Y-m-d'T'H:M'Z') op waarop de SAS ongeldig wordt.

--permissions

De machtigingen die de SAS verleent. Toegestane waarden: (a)dd (c)reate (d)elete (l)ist (p)rocess (r)ead (u)pdate (w)rite. Kan worden gecombineerd.

--resource-types

De resourcetypen waar de SAS op van toepassing is. Toegestane waarden: (s)ervice (c)ontainer (o)bject. Kan worden gecombineerd.

--services

De opslagservices waar de SAS op van toepassing is. Toegestane waarden: (b)lob (f)ile (q)ueue (t)able. Kan worden gecombineerd.

Optionele parameters

--account-key

Opslagaccountsleutel. Moet worden gebruikt in combinatie met de naam van het opslagaccount. Omgevingsvariabele: AZURE_STORAGE_KEY.

--account-name

Naam van opslagaccount. Moet worden gebruikt in combinatie met een opslagaccountsleutel of een SAS-token. Omgevingsvariabele: AZURE_STORAGE_ACCOUNT.

--connection-string

Opslagaccount connection string. Omgevingsvariabele: AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING.

--https-only

Alleen aanvragen met het HTTPS-protocol toestaan. Als u dit weggelaten, aanvragen van het HTTP- en HTTPS-protocol zijn toegestaan.

--ids

Een of meer resource-ID's (door spaties scheidingstekens). Dit moet een volledige resource-id zijn die alle gegevens van de argumenten 'Resource-id' bevat. U moet --id's of andere argumenten voor resource-id's verstrekken.

--ip

Hiermee geeft u het IP-adres of bereik van IP-adressen op van waaruit aanvragen moeten worden geaccepteerd. Ondersteunt alleen adressen in IPv4-stijl.

--start

Hiermee geeft u de UTC-datum/tijd (Y-m-d'T'H:M'Z') op waarop de SAS geldig wordt. De standaardwaarde is de tijd van de aanvraag.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met az account set -s NAME_OR_ID behulp van .

az storage account list

Een lijst met opslagaccounts maken.

az storage account list [--query-examples]
            [--resource-group]
            [--subscription]

Voorbeelden

Een lijst met alle opslagaccounts in een abonnement.

az storage account list

Een lijst met alle opslagaccounts in een resourcegroep maken.

az storage account list -g MyResourceGroup

Optionele parameters

--query-examples

JMESPath-tekenreeks voor u aanbevelen. U kunt een van de query's kopiëren en plakken na de parameter --query tussen dubbele aanhalingstekens om de resultaten te bekijken. U kunt een of meer positionele trefwoorden toevoegen, zodat we suggesties kunnen geven op basis van deze sleutelwoorden.

--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met az configure --defaults group=<name> behulp van .

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met az account set -s NAME_OR_ID behulp van .

az storage account revoke-delegation-keys

Alle sleutels voor gebruikersdelegatie intrekken voor een opslagaccount.

az storage account revoke-delegation-keys [--ids]
                     [--name]
                     [--resource-group]
                     [--subscription]

Voorbeelden

Alle sleutels voor gebruikersdelegatie voor een opslagaccount intrekken op resource-id.

az storage account revoke-delegation-keys --ids /subscriptions/{SubID}/resourceGroups/{ResourceGroup}/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/{StorageAccount}

Alle sleutels voor gebruikersdelegatie intrekken voor een opslagaccount 'mystorageaccount' in resourcegroep 'MyResourceGroup' in de regio VS - west met lokaal redundante opslag.

az storage account revoke-delegation-keys -n mystorageaccount -g MyResourceGroup

Optionele parameters

--ids

Een of meer resource-ID's (door spaties scheidingstekens). Dit moet een volledige resource-id zijn die alle gegevens van de argumenten 'Resource-id' bevat. U moet --id's of andere argumenten voor resource-id's verstrekken.

--name -n

De naam van het opslagaccount.

--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met az configure --defaults group=<name> behulp van .

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID .

az storage account show

Eigenschappen van opslagaccount weergeven.

az storage account show [--expand]
            [--ids]
            [--name]
            [--query-examples]
            [--resource-group]
            [--subscription]

Voorbeelden

Eigenschappen voor een opslagaccount weergeven op resource-id.

az storage account show --ids /subscriptions/{SubID}/resourceGroups/{ResourceGroup}/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/{StorageAccount}

Eigenschappen voor een opslagaccount weergeven met behulp van een accountnaam en resourcegroep.

az storage account show -g MyResourceGroup -n MyStorageAccount

Optionele parameters

--expand

Kan worden gebruikt om de eigenschappen binnen de eigenschappen van het account uit te vouwen. Standaard worden gegevens niet opgenomen bij het ophalen van eigenschappen. Momenteel ondersteunen we alleen geoReplicationStats en blobRestoreStatus.

--ids

Een of meer resource-ID's (door spaties scheidingstekens). Dit moet een volledige resource-id zijn die alle gegevens van de argumenten 'Resource-id' bevat. U moet --id's of andere argumenten voor resource-id's verstrekken.

--name -n

De naam van het opslagaccount.

--query-examples

JMESPath-tekenreeks voor u aanbevelen. U kunt een van de query's kopiëren en deze na de parameter --query tussen dubbele aanhalingstekens plakken om de resultaten te bekijken. U kunt een of meer positionele trefwoorden toevoegen, zodat we suggesties kunnen geven op basis van deze sleutelwoorden.

--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met az configure --defaults group=<name> behulp van .

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met az account set -s NAME_OR_ID behulp van .

az storage account show-connection-string

Hiermee haalt u de verbindingsreeks op voor een opslagaccount.

az storage account show-connection-string [--blob-endpoint]
                     [--file-endpoint]
                     [--ids]
                     [--key {primary, secondary}]
                     [--name]
                     [--protocol {http, https}]
                     [--queue-endpoint]
                     [--resource-group]
                     [--sas-token]
                     [--subscription]
                     [--table-endpoint]

Voorbeelden

Een connection string voor een opslagaccount.

az storage account show-connection-string -g MyResourceGroup -n MyStorageAccount

Hiermee haalt u de verbindingsreeks op voor een opslagaccount. (automatisch gegenereerd)

az storage account show-connection-string --name MyStorageAccount --resource-group MyResourceGroup --subscription MySubscription

Optionele parameters

--blob-endpoint

Aangepast eindpunt voor blobs.

--file-endpoint

Aangepast eindpunt voor bestanden.

--ids

Een of meer resource-ID's (door spaties scheidingstekens). Dit moet een volledige resource-id zijn die alle gegevens van de argumenten 'Resource-id' bevat. U moet --id's of andere argumenten voor resource-id's verstrekken.

--key

De sleutel die moet worden gebruikt.

geaccepteerde waarden: primary, secondary
standaardwaarde: primary
--name -n

De naam van het opslagaccount.

--protocol

Het standaardprotocol voor eindpunten.

geaccepteerde waarden: http, https
standaardwaarde: https
--queue-endpoint

Aangepast eindpunt voor wachtrijen.

--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met az configure --defaults group=<name> behulp van .

--sas-token

Het SAS-token dat moet worden gebruikt in de verbindingsreeks.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met az account set -s NAME_OR_ID behulp van .

--table-endpoint

Aangepast eindpunt voor tabellen.

az storage account show-usage

Het huidige aantal en de limiet voor de opslagaccounts onder het abonnement.

az storage account show-usage --location
               [--subscription]

Voorbeelden

Het huidige aantal en de limiet voor de opslagaccounts onder het abonnement. (automatisch gegenereerd)

az storage account show-usage --location westus2

Vereiste parameters

--location -l

Locatie. Waarden van: az account list-locations . U kunt de standaardlocatie configureren met az configure --defaults location=<location> behulp van .

Optionele parameters

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID .

az storage account update

Werk de eigenschappen van een opslagaccount bij.

az storage account update [--access-tier {Cool, Hot}]
             [--add]
             [--allow-blob-public-access {false, true}]
             [--allow-cross-tenant-replication {false, true}]
             [--allow-shared-key-access {false, true}]
             [--assign-identity]
             [--azure-storage-sid]
             [--bypass {AzureServices, Logging, Metrics, None}]
             [--custom-domain]
             [--default-action {Allow, Deny}]
             [--default-share-permission {None, StorageFileDataSmbShareContributor, StorageFileDataSmbShareElevatedContributor, StorageFileDataSmbShareOwner, StorageFileDataSmbShareReader}]
             [--domain-guid]
             [--domain-name]
             [--domain-sid]
             [--enable-files-aadds {false, true}]
             [--enable-files-adds {false, true}]
             [--enable-large-file-share]
             [--encryption-key-name]
             [--encryption-key-source {Microsoft.Keyvault, Microsoft.Storage}]
             [--encryption-key-vault]
             [--encryption-key-version]
             [--encryption-services {blob, file, queue, table}]
             [--force-string]
             [--forest-name]
             [--https-only {false, true}]
             [--identity-type {None, SystemAssigned, SystemAssigned,UserAssigned, UserAssigned}]
             [--ids]
             [--key-exp-days]
             [--key-vault-user-identity-id]
             [--min-tls-version {TLS1_0, TLS1_1, TLS1_2}]
             [--name]
             [--net-bios-domain-name]
             [--publish-internet-endpoints {false, true}]
             [--publish-microsoft-endpoints {false, true}]
             [--remove]
             [--resource-group]
             [--routing-choice {InternetRouting, MicrosoftRouting}]
             [--sas-exp]
             [--set]
             [--sku {Premium_LRS, Premium_ZRS, Standard_GRS, Standard_GZRS, Standard_LRS, Standard_RAGRS, Standard_RAGZRS, Standard_ZRS}]
             [--subscription]
             [--tags]
             [--use-subdomain {false, true}]
             [--user-identity-id]

Voorbeelden

Werk de eigenschappen van een opslagaccount bij. (automatisch gegenereerd)

az storage account update --default-action Allow --name MyStorageAccount --resource-group MyResourceGroup

Optionele parameters

--access-tier

De toegangslaag die wordt gebruikt voor het factureren van StandardBlob-accounts. Kan niet worden ingesteld voor de accounttypen StandardLRS, StandardGRS, StandardRAGRS of PremiumLRS. Dit is vereist voor StandardBlob-accounts tijdens het maken.

geaccepteerde waarden: Cool, Hot
--add

Voeg een -object toe aan een lijst met objecten door een pad- en sleutelwaardeparen op te geven. Voorbeeld: --add property.listProperty <key=value, string of JSON string>.

--allow-blob-public-access

Openbare toegang tot alle blobs of containers in het opslagaccount toestaan of niet toestaan. De standaardwaarde voor deze eigenschap is null, wat gelijk is aan waar. Indien waar, kunnen containers in het account worden geconfigureerd voor openbare toegang. Houd er rekening mee dat het instellen van deze eigenschap op true geen anonieme toegang tot gegevens in het account mogelijk maakt. De extra stap voor het configureren van de instelling voor openbare toegang voor een container is vereist voor anonieme toegang.

geaccepteerde waarden: false, true
--allow-cross-tenant-replication -r

Replicatie van AAD-tenantobjecten toestaan of niet toestaan. De standaard interpretatie is true voor deze eigenschap.

geaccepteerde waarden: false, true
--allow-shared-key-access -k

Geef aan of het opslagaccount toestaat dat aanvragen worden geautoriseerd met de toegangssleutel voor het account via een gedeelde sleutel. Indien onwaar, moeten alle aanvragen, inclusief handtekeningen voor gedeelde toegang, worden geautoriseerd met Azure Active Directory (Azure AD). De standaardwaarde is null, wat gelijk is aan waar.

geaccepteerde waarden: false, true
--assign-identity

Genereer en wijs een nieuwe opslagaccount-id toe voor dit opslagaccount voor gebruik met sleutelbeheerservices zoals Azure KeyVault.

--azure-storage-sid

Geef de beveiligings-id (SID) op voor Azure Storage. Vereist wanneer --enable-files-adds is ingesteld op True.

--bypass

Verkeer omzeilen voor door ruimte gescheiden gebruik.

geaccepteerde waarden: AzureServices, Logging, Metrics, None
--custom-domain

Gebruikersdomein dat is toegewezen aan het opslagaccount. Naam is de CNAME-bron. Gebruik '' om de bestaande waarde te leeg te maken.

--default-action

De standaardactie die moet worden toegepast wanneer er geen regel overeenkomt.

geaccepteerde waarden: Allow, Deny
--default-share-permission -d

Standaardmachtiging voor delen voor gebruikers die Kerberos-verificatie gebruiken als de RBAC-rol niet is toegewezen.

geaccepteerde waarden: None, StorageFileDataSmbShareContributor, StorageFileDataSmbShareElevatedContributor, StorageFileDataSmbShareOwner, StorageFileDataSmbShareReader
--domain-guid

Geef de domein-GUID op. Vereist wanneer --enable-files-adds is ingesteld op True.

--domain-name

Geef het primaire domein op waar de AD DNS-server gezaghebbend voor is. Vereist wanneer --enable-files-adds is ingesteld op True.

--domain-sid

Geef de beveiligings-id (SID) op. Vereist wanneer --enable-files-adds is ingesteld op True.

--enable-files-aadds

Schakel Azure Active Directory Domain Services verificatie in voor Azure Files.

geaccepteerde waarden: false, true
--enable-files-adds

Schakel Azure Files Active Directory-domein serviceverificatie in voor het opslagaccount. Wanneer --enable-files-adds is ingesteld op true, Azure Active Directory eigenschappenargumenten opgegeven.

geaccepteerde waarden: false, true
--enable-large-file-share

Schakel de mogelijkheid in om grote bestands shares met meer dan 5 TiB-capaciteit voor het opslagaccount te ondersteunen. Zodra de eigenschap is ingeschakeld, kan de functie niet meer worden uitgeschakeld. Momenteel wordt alleen ondersteund voor LRS- en ZRS-replicatietypen, waardoor accountconversies naar geografisch redundante accounts niet mogelijk zijn. Raadpleeg voor meer https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2086047 informatie.

--encryption-key-name

De naam van de KeyVault-sleutel.

--encryption-key-source

De standaardbron voor de versleutelingssleutel.

geaccepteerde waarden: Microsoft.Keyvault, Microsoft.Storage
--encryption-key-vault

De URI van de KeyVault.

--encryption-key-version

De versie van de KeyVault-sleutel die moet worden gebruikt, waardoor impliciete sleutelrotatie niet mogelijk is. Gebruik '' om automatisch rouleren van sleutels opnieuw te kiezen.

--encryption-services

Hiermee geeft u op welke service(s) u wilt versleutelen.

geaccepteerde waarden: blob, file, queue, table
--force-string

Wanneer u 'set' of 'add' gebruikt, behoudt u letterlijke tekenreeksen in plaats van te proberen te converteren naar JSON.

--forest-name

Geef het Active Directory-forest op dat u wilt op halen. Vereist wanneer --enable-files-adds is ingesteld op True.

--https-only

Staat https-verkeer alleen toe naar de opslagservice.

geaccepteerde waarden: false, true
--identity-type

Het identiteitstype.

geaccepteerde waarden: None, SystemAssigned, SystemAssigned,UserAssigned, UserAssigned
--ids

Een of meer resource-ID's (door spaties scheidingstekens). Dit moet een volledige resource-id zijn die alle gegevens van de argumenten 'Resource-id' bevat. U moet --id's of andere argumenten voor resource-id's verstrekken.

--key-exp-days --key-expiration-period-in-days

Verloopperiode in dagen na het sleutelbeleid dat is toegewezen aan het opslagaccount.

--key-vault-user-identity-id -u

Resource-id van de door de gebruiker toegewezen identiteit die moet worden gekoppeld aan versleuteling aan de serverzijde in het opslagaccount.

--min-tls-version

De minimale TLS-versie die moet worden toegestaan bij aanvragen voor opslag. De standaard interpretatie is TLS 1.0 voor deze eigenschap.

geaccepteerde waarden: TLS1_0, TLS1_1, TLS1_2
--name -n

De naam van het opslagaccount.

--net-bios-domain-name

Geef de NetBIOS-domeinnaam op. Vereist wanneer --enable-files-adds is ingesteld op True.

--publish-internet-endpoints

Een Booleaanse vlag die aangeeft of opslag eindpunten voor internetroutering moeten worden gepubliceerd.

geaccepteerde waarden: false, true
--publish-microsoft-endpoints

Een Booleaanse vlag die aangeeft of Microsoft Routing Storage-eindpunten moeten worden gepubliceerd.

geaccepteerde waarden: false, true
--remove

Verwijder een eigenschap of een element uit een lijst. Voorbeeld: --remove property.list OR --remove propertyToRemove.

--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met az configure --defaults group=<name> behulp van .

--routing-choice

Routeringskeuze definieert het soort netwerkroutering dat door de gebruiker wordt gekozen.

geaccepteerde waarden: InternetRouting, MicrosoftRouting
--sas-exp --sas-expiration-period

Verloopperiode van het SAS-beleid dat is toegewezen aan het opslagaccount, DD.HH:MM:SS.

--set

Werk een object bij door een eigenschapspad en waarde op te geven die moeten worden ingesteld. Voorbeeld: --set property1.property2=.

--sku

Houd er rekening mee dat de SKU-naam niet kan worden bijgewerkt naar Standard_ZRS, Premium_LRS of Premium_ZRS en dat accounts van deze SKU-namen niet kunnen worden bijgewerkt naar een andere waarde.

geaccepteerde waarden: Premium_LRS, Premium_ZRS, Standard_GRS, Standard_GZRS, Standard_LRS, Standard_RAGRS, Standard_RAGZRS, Standard_ZRS
--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met az account set -s NAME_OR_ID behulp van .

--tags

Door ruimte gescheiden tags: sleutel[=waarde] [sleutel[=waarde] ...]. Gebruik '' om bestaande tags te verwijderen.

--use-subdomain

Geef op of u indirecte CNAME-validatie wilt gebruiken.

geaccepteerde waarden: false, true
--user-identity-id

De sleutel is de ARM-resource-id van de identiteit. Hier is slechts één door de gebruiker toegewezen identiteit toegestaan.