Kennismaken met knopstromenIntroducing button flows

Wat zijn knopstromen?What are button flows?

Er zijn veel terugkerende taken die we allemaal graag met één tik op een knop willen kunnen uitvoeren.There are many repetitive tasks that we all wish we could run with just a tap of a button. U moet bijvoorbeeld snel uw team een e-mail sturen om hen eraan te herinneren deel te nemen aan de dagelijkse teamsynchronisatie, of wilt een nieuwe Visual Studio Online-build van de codebasis starten nadat u hebt ervan op de hoogte bent gesteld dat er voor die dag geen checkins zijn gepland.For example, you may need to quickly email your team to remind them to join the daily team sync, or you may want to start a new Visual Studio Online build of your code base after you've been notified that there are no more checkins planned for the day. Met knopstromen kunt u deze en vele andere taken uitvoeren door op een knop op uw mobiele apparaat te tikken.Button flows allow you to accomplish these and many other tasks simply by tapping a button on your mobile device.

Opmerking: u kunt knopstromen maken vanaf uw mobiele apparaat of vanuit de Flow-portal.Note You can create button flows either from your mobile device or from the Flow portal.
OverzichtsafbeeldingOverview image

Waarom knoppen maken?Why create buttons?

Maak knoppen om eenvoudig terugkerende taken overal en altijd vanaf het mobiele apparaat te kunnen uitvoeren.Create buttons so that you can easily run repetitive tasks from anyplace, at anytime via your mobile device. Met knoppen bespaart u tijd. Omdat de taken automatisch worden uitgevoerd, is er bovendien minder kans op fouten dan wanneer u ze handmatig uitvoert.Executing buttons saves you time and, since the tasks they perform are automated, there will be less errors than if you manually did them.

Een knop makenCreate a button

VereistenPrerequisites

 • Toegang tot Flow.Access to Flow. De beheerder kan u toegang verlenen.Your administrator can provide you with access.
 • Een account met machtigingen om de connectoren te gebruiken waarmee u de knop maakt.An account with permissions to use the connectors to create your button. U moet bijvoorbeeld een Dropbox-account hebben om een knop te kunnen maken die toegang heeft tot Dropbox.For example, you will need a Dropbox account in order to create a button that accesses Dropbox.

Vanuit de portalFrom the portal

In deze walkthrough maken we een knop waarmee een VSO-build (Visual Studio Online) wordt gestart en meldingen worden verzonden zodat u weet wanneer de build start:In this walk-through, let's create a button that starts a Visual Studio Online (VSO) build and sends notifications to let you know when the build starts:

 1. Selecteer de vervolgkeuzelijst Weergeven en kies de categorie Knop.Select the Showing drop down list and choose the Button category. Hiermee wordt de lijst met sjablonen gefilterd tot alleen die sjablonen worden weergegeven die kunnen worden gebruikt in knopstromen.This filters the list of templates to only those that can be used in button flows.
  OverzichtsafbeeldingOverview image
 2. Selecteer de sjabloon Trigger a new build in VSO (Een nieuwe build activeren in VSO) uit de lijst met sjablonen.Select the Trigger a new build in VSO template from the list of templates.
  OverzichtsafbeeldingOverview image
 3. Selecteer de knop Deze sjabloon gebruiken op de pagina Trigger a new build in VSO (Een nieuwe build activeren in VSO).Select the Use this template button on the Trigger a new build in VSO page.
  OverzichtsafbeeldingOverview image
 4. Als u niet bent aangemeld, wordt u gevraagd dit nu te doen:If you aren't signed in, you'll be prompted to do so at this point:
  Overzichtsafbeelding
 5. Nadat u zich bij Flow hebt aangemeld, wordt u gevraagd zich aan te melden bij de connectors die worden gebruikt in de sjabloon die u hebt geselecteerd.After you've signed into Flow, you'll be prompted to sign into the connectors used in the template you've selected. In dit voorbeeld hebben we in stap 2 hierboven de sjabloon Trigger a new build in VSO (Een nieuwe build activeren in VSO) geselecteerd, zodat we moeten aanmelden bij VSO (en eventuele andere connectors waarmee u werkt) als u nog niet bent aangemeld:In this example, in step 2 above we selected the Trigger a new build in VSO template, so we have to sign into VSO (and any other connectors you are working with), if you're not already signed in:
  OverzichtsafbeeldingOverview image
 6. Selecteer de knop Accepteren als u ermee akkoord gaat Flow toegang tot uw VSO-account te geven.Select the Accept button if you agree to authorize Flow to access your VSO account.
  Overzichtsafbeelding Overview image
  Opmerking: u moet elke connector op dezelfde manier toestemming geven.Note You'll need to authorize each connector similarly. De designer moet als er volgt uitzien als u klaar bent om verder te gaan naar de volgende stap.The designer should appear like this when you are ready to move on to the next step. Selecteer de knop Doorgaan om verder te gaan:Select the Continue button to move on:
  OverzichtsafbeeldingOverview image
 7. U bent nu klaar om de eigenschappen te configureren voor de build die u wilt starten:You are now ready to configure the properties for the build you wish to start:
  Overzichtsafbeelding
 8. Selecteer de Accountnaam, Projectnaam, Build-definitie-id, Bronvertakking en desgewenst Parameters of voer deze in op de kaart Queue a new build (Een nieuwe build in de wachtrij plaatsen):Select or enter the Account name, Project name, Build definition Id, Source branch and optionally, Parameters, in the Queue a new build card:
  OverzichtsafbeeldingOverview image
 9. Configureer vervolgens de eigenschappen van de pushmelding op de kaart Send a push notification (Een pushmelding verzenden).Next, configure the properties of the push notification on the Send a push notification card. Deze pushmelding is standaard geconfigureerd voor het verzenden van een HTML-koppeling naar een webpagina waarop de status van de build wordt weergegeven:By default, this push notification is configured to send an HTML link to a Web page that displays the status of the build:
  OverzichtsafbeeldingOverview image
 10. Selecteer de stroom maken om op te slaan van de knopstroom: OverzichtsafbeeldingSelect the Create flow button to save your button flow: Overview image
 11. Binnen enkele ogenblikken ziet u dit bericht:You should see this success message within a few moments:
  Overzichtsafbeelding

U hebt een knopstroom gemaakt.Congratulations, you've created a button flow! U kunt deze knopstroom nu altijd en overal uitvoeren, vanaf het tabblad Knoppen in de Flow-app.You can now run this button flow anytime, anyplace, from the Buttons tab in the Flow app. Druk op de 'knop' en de stroom wordt uitgevoerd.Simply press the "button" and it will run! De mobiele app voor Microsoft Flow is beschikbaar voor Android, iOS en Windows Phone.The Microsoft Flow mobile app is available for Android, iOS, or Windows Phone.

Op uw mobiele apparaatFrom your mobile device

Opmerking: Dit overzicht worden schermafbeeldingen weergegeven van een Android-apparaat, zijn de schermen en ervaring op een iOS-apparaat vergelijkbaar.Note: While this walk-through displays screens from an Android device, the screens and experience on an iOS device are similar.

In de Flow-app:In the Flow app:

 1. Selecteer het tabblad Bladeren en schuif naar de categorie Knop.Select the Browse tab and scroll to the Button category.
  OverzichtsafbeeldingOverview image
 2. Selecteer de koppeling See all (Allemaal weergeven).Select the See all link. Hiermee worden alle sjablonen vooraf geconfigureerde knopsjablonen weergegeven.This displays all ready-to-go button templates.
  OverzichtsafbeeldingOverview image
 3. Selecteer de sjabloon Send an email to remind your team to join a meeting (Een e-mail sturen naar uw team om hen te herinneren aan een vergadering)Select the Send an email to remind your team to join a meeting template
  OverzichtsafbeeldingOverview image
 4. Selecteer de koppeling USE THIS TEMPLATE (DEZE SJABLOON GEBRUIKEN) onder aan de pagina.Select the USE THIS TEMPLATE link, at the bottom of the page.
  OverzichtsafbeeldingOverview image
 5. U moet zich aanmelden bij alle services die gebruikmaken van dit sjabloon:You'll need to sign into all services that this template uses:
  Overzichtsafbeelding
 6. Selecteer de koppeling Volgende nadat u zich hebt aangemeld bij alle services.Select the Next link after you've signed in to all services.
  OverzichtsafbeeldingOverview image
 7. Selecteer de koppeling maken.Select the Create link. Hier kunt u ook de stroom bekijken en bijvoorbeeld wijzigingen aanbrengen die u nodig vindt om het e-mailbericht te personaliseren.Here you can also review the flow and make any changes you require to personalize the email, for example.
  OverzichtsafbeeldingOverview image
 8. Na enkele ogenblikken wordt de knopstroom gemaakt.After a few moments, the button flow is created. Selecteer SEE MY FLOW (ZIE MIJN STROOM):Select SEE MY FLOW:
  OverzichtsafbeeldingOverview image
 9. Al uw stromen bekijken op het tabblad Mijn stromenView all your flows on the My flows tab
  OverzichtsafbeeldingOverview image

U hebt een knopstroom gemaakt.Congratulations, you've created a button flow! U kunt deze knopstroom nu altijd en overal uitvoeren, vanaf het tabblad Knoppen in de Flow-app.You can now run this button flow anytime, anyplace, from the Buttons tab in the Flow app. Druk op de 'knop' en de stroom wordt uitgevoerd.Simply press the "button" and it will run! De Flow-app is momenteel beschikbaar op mobiele Android- en iOS-apparaten.The Flow app is currently available on Android and iOS mobile devices.

Overzichtsafbeelding

Een knopstroom activerenTrigger a button flow

Nu u een knopstroom hebt gemaakt, is het tijd deze uit te voeren.Now that you've created a button flow, it's time to run it. Omdat u knopstromen alleen kunt uitvoeren vanuit de Flow-app, moet Flow zijn geïnstalleerd op uw mobiele Android- of iOS-apparaat.Since you can only run button flows from the Flow app, be sure you've installed Flow on your Android or iOS mobile device.

 1. Start de Flow-app, tik op het tabblad Knoppen onder aan de pagina en tik op de knop van de knopstroom die u wilt activeren:Now, launch the flow app, tap the Buttons tab that's located at the bottom of the page, and tap the button that represents the button flow you wish to trigger:
  OverzichtsafbeeldingOverview image
 2. Bekijk de voortgang terwijl de stroom wordt uitgevoerd:See the progress while the flow runs:
  Overzichtsafbeelding
 3. Ten slotte wordt de pagina bijgewerkt en wordt aangegeven dat de knopstroom is voltooid:Finally, the page updates, indicating that the button flow has completed:
  Overzichtsafbeelding

Meer heeft het uitvoeren van een stroom niet om het lijf.That's all there is to running a flow.

U ontvangt nu de pushmelding waarin wordt aangegeven dat het e-mailbericht is verzonden.You should now receive the push notification, indicating that the email has been sent.

De uitvoering van uw knopstromen bewakenMonitor your button flow runs

U kunt knopstromen bewaken vanaf het tabblad Activiteit van de Flow-app:You can monitor button flows from the Activity tab of the flow app:
OverzichtsafbeeldingOverview image

Opmerking: Tik op elke activiteit om te zoomen op de resultaten van de uitvoering voor meer informatie over de uitvoering.Note: Tap any activity to drill into the results of the run to learn about the run.

Overzichtsafbeelding

Knopstromen beherenManage button flows

U hebt volledige controle over knopstromen. U kunt een knop daarom altijd en overal in- of uitschakelen.You have full control of your button flows so you can enable/disable, edit or delete a button anytime, anyplace. Selecteer vanuit de mobiele app of van de Flow-portal Mijn stromen om uw stromen te beheren.From the mobile app or from the flow portal, select My flows to get started managing your flows.

Op het tabblad Mijn stromen van de Flow-app:On the My flows tab of the Flow app:

 1. Selecteer de stroom die u wilt beheren:Select the flow you wish to manage:
  Overzichtsafbeelding
 2. Tik op een van deze opties, afhankelijk van wat u wilt bereiken:You can tap any of these options, based on what you'd like to accomplish:
  Overzichtsafbeelding
 3. Tik op Delete flow (Stroom verwijderen) om een stroom te verwijderen.Tap Delete flow to delete a flow.

Opmerking: de volledige uitvoeringsgeschiedenis wordt verwijderd wanneer u een stroom verwijdert:Note All run history is deleted when you delete a flow:
OverzichtsafbeeldingOverview image

 1. Tik op Update (Bijwerken) als u klaar bent met het bewerken van een stroomknop om uw wijzigingen op te slaan:Tap Update after you are done editing a button flow, to save your changes:
  OverzichtsafbeeldingOverview image
 2. Tik op Run history (Uitvoeringsgeschiedenis) om de resultaten van alle uitvoeringen van een bepaalde knopstroom te bekijken:Tap Run history to see the results of all runs of a particular button flow:
  OverzichtsafbeeldingOverview image
 3. Als u een stroom uitschakelt, is deze niet meer beschikbaar op het tabblad Knoppen:If you disable a flow, it will no longer be available on the Buttons tab:
  OverzichtsafbeeldingOverview image

Volgende stappenNext steps