Meerdere acties en geavanceerde opties toevoegen aan een stroomAdd multiple actions and advanced options to a flow

Pas een stroom aan door een of meer geavanceerde opties en meerdere acties voor dezelfde trigger toe te voegen.Customize a flow by adding one or more advanced options and multiple actions for the same trigger. Voeg bijvoorbeeld een geavanceerde optie toe waarmee een e-mailbericht met hoge prioriteit wordt verzonden.For example, add an advanced option that sends an email message as high priority. Verzend niet alleen een e-mail wanneer een item wordt toegevoegd aan een SharePoint-lijst, maar maak ook een bestand in Dropbox dat dezelfde informatie bevat.In addition to sending mail when an item is added to a SharePoint list, create a file in Dropbox that contains the same information.

VereistenPrerequisites

Nog een actie toevoegenAdd another action

In deze procedure voegt u een actie toe in het midden van de stroom.In this procedure, you'll add an action in the middle of the flow. Met deze actie wordt een bestand opgeslagen in uw Dropbox en wordt het item in de lijst gearchiveerd.This action will save a file in your Dropbox, archiving the item in the list.

 1. Ga naar flow.microsoft.com en selecteer Mijn stromen op de navigatiebalk bovenin.In flow.microsoft.com, select My flows in the top navigation bar.

 2. Selecteer in de lijst met stromen de stroom die u wilt bewerken.In the list of flows, select the flow that you want to edit.

 3. Selecteer de knop Nieuwe stap en vervolgens Een actie toevoegen.Select New step, and then select Add an action.

  Samengevouwen weergave 'Toevoegen'

 4. Zoek Bestand maken in de lijst met mogelijke acties en selecteer vervolgens op Dropbox: Bestand maken.In the list of possible actions, search for Create file, and then select Dropbox - Create file.

  zoeken naar bestand maken

 5. Voer uw referenties voor Dropbox in als u hierom wordt gevraagd.If prompted, provide your Dropbox credentials.

 6. Selecteer het mappictogram aan de rechterkant van het vak Mappad.Select the folder icon on the right side of the Folder path box.

 7. Zoek en selecteer vervolgens de map waarin u het nieuwe bestand wilt opslaan.Find and then select the folder in which you want to place the new file.

  zoeken naar bestand maken

 8. Voer de naam van het nieuwe bestand in het vak Bestandsnaam in.Enter the name of the new file into the File name box. Zorg ervoor dat u een extensie toevoegt aan de bestandsnaam, zoals .txt.Be sure to append an extension, such as ".txt", to the file name. Hier wordt de Tweet-id gebruikt in de bestandsnaam om ervoor te zorgen dat de bestanden een unieke naam hebben.Here, let's use the TweetId in the file's name to ensure uniqueness of the files. U moet mogelijk Meer weergeven selecteren om het token Tweet-id te vinden.You may have to select See more to find the TweetId token.

 9. Voeg de tekst voor het bestand toe door in het vak Bestandsinhoud te typen.Add the text that you want the file to contain by typing into the File content box. U kunt ook tokens toevoegen aan het vak Bestandsinhoud.You can also add tokens into the File content box.

  bestandsnaam en -inhoud

  Belangrijk

  Als u het bestand een naam geeft die overeenkomt met de naam van een bestaand bestand (in de geselecteerde map), wordt het bestaande bestand overschreven.If you give the file a name that matches an existing file's name (in the selected folder), the existing file will be overwritten.

 10. Selecteer de optie Stroom bijwerken, die zich in het menu boven aan het scherm bevindt.Select Update flow, which is located on the menu at the top of the screen.

 11. Stuur een tweet met het opgegeven trefwoord.Send a tweet that contains the keyword you specified.

  Binnen een minuut wordt er een bestand gemaakt in uw Dropbox-account.Within a minute, a file is created in your Dropbox account.

De volgorde wijzigen of een actie verwijderenReorder or delete an action

 • Om een e-mail te ontvangen nadat het bestand in Dropbox is gemaakt, versleept u de titelbalk van de Dropbox-actie tot deze zich boven de e-mailactie bevindt.To receive email after the file is created in Dropbox, move the Dropbox action by dragging its title bar above the email action. Laat de Dropbox-actie los boven de pijl tussen de trigger (Wanneer er een nieuwe tweet wordt geplaatst) en de e-mailactie.Release the Dropbox action over the arrow between the trigger (When a new tweet is posted) and the email action. (De cursor geeft aan of de actie correct is geplaatst.)(The cursor indicates whether the action is positioned correctly.)

  Notitie

  U kunt een stap niet vóór de andere plaatsen als er uitvoer van deze stap wordt gebruikt.You can't move a step before another if you're using any outputs from that step.

  Het menu Verwijderen

 • Selecteer het weglatingsteken (...) aan de rechterkant van de titelbalk van de actie die u wilt verwijderen, selecteer Verwijderen en vervolgens OK.To delete an action, select the ellipsis (...) near the right edge of the title bar for the action you want to delete, select Delete, and then select OK.

  Het menu Verwijderen

  Opmerking: U kunt een actie niet verwijderen als u van uitvoer van deze ergens in de stroom gebruikmaakt.Note: You can't delete an action if you're using any outputs from it anywhere in the flow. Verwijder eerst velden die gebruikmaken van deze uitvoer. Vervolgens kunt u de actie verwijderen.First, remove those outputs from the fields, and then you can delete the action.

Geavanceerde opties toevoegenAdd advanced options

Begin met een stroom met een actie voor E-mail verzenden.Start with a flow that has a Send an email action.

 1. Selecteer de optie Geavanceerde opties weergeven, die zich onderaan de kaart Een e-mail verzenden bevindt.Select Show advanced options, which is located at the bottom of the Send an email card.

  U ziet vervolgens de geavanceerde opties voor het verzenden van een e-mailbericht.You'll then see the advanced options for sending an email.

  SharePoint-triggers

 2. Selecteer de optie Hoog in de lijst Urgentie en selecteer vervolgens Geavanceerde opties verbergen om de geavanceerde opties te verbergen.Select High from the Importance list, and then select Hide advanced options to hide the advanced options.

 3. Selecteer de optie Stroom bijwerken, die zich in het menu boven aan het scherm bevindt.Select Update flow, which is located on the menu at the top of the screen.

  Uw wijzigingen worden opgeslagen in deze stap.This step saves your changes.