Wat is er nieuw in Intune voor onderwijsWhat's new in Intune for Education

Ontdek wat er nieuw in Intune voor onderwijs.Learn what’s new in Intune for Education. Lees over toekomstige wijzigingen te plannen, product kennisgevingen en functies van eerdere versies.Find out about upcoming changes to plan for, product notices, and features from previous releases.

2018 januariJanuary 2018

Geschiedenis van groep-acties die door beheerdersHistory of group actions taken by admins

U kunt nu een geschiedenis van alle acties die door beheerders te wijzigen van de groep Administrators, apps en instellingen voor de goedgekeurde groepen weergeven.You can now view a history of all actions taken by admins to change group admins, apps, and settings for their approved groups. U vindt het logboek van deze geschiedenis in groepen > geschiedenis.You can find the log of this history in Groups > History.

Windows Defender-rapportWindows Defender report

Een nieuw rapport toegevoegd.We've added a new report. Op de pagina rapporten kunt u Windows Defender rapport uit de lijst met rapporten.On the Reports page, you can select Windows Defender report from the list of reports. Hiermee kunt u de status van de gezondheid van Windows Defender voor al uw apparaten bekijken.This lets you view Windows Defender device health status for all your devices. U kunt zien hoe dit eruitziet in de wat zijn rapporten? doc.You can see what this looks like in the What are reports? doc.

Op rollen gebaseerde toegangsbeheer gebruiken om in te schakelen groepsbeheerdersUse role-based access control to enable group admins

U kunt nu groepen mensen voor het beheren van instellingen voor andere groepen.You can now choose groups of people to manage settings for other groups. Bijvoorbeeld, kan er een groep genaamd middelbare School Admins, waarbij de leden zijn voor uw team van beheerders voor hoge scholen in uw regionale.For example, you could have a group called High School Admins, where the members are your team of admins for high schools in your district. De middelbare School Admins groep machtiging voor het beheren van instellingen voor groepen van middelbare school studenten kan krijgen.The High School Admins group could be given permission to manage settings for groups of high school students. Meer informatie de wat zijn groepen? doc.Find out more in the What are groups? doc.

Twee nieuwe opties toegevoegd aan de zijbalk: gebruikers en apparaten.We've added two new options to the sidebar: Users and Devices. U kunt deze gebruiken om te zoeken naar afzonderlijke gebruikers of apparaten en snel open de Details voor deze items.You can use these to search for individual users or devices, and quickly open the Details for these items. U kunt deze zoekopdrachten toevoegen aan de zijbalk door alle > ster knop (favoriet) aan toe te voegen aan uw Favorieten.You can add these searches to the sidebar by See all > Star button (Favorite) to add them to your favorites list.

Externe actiesRemote actions

U kunt nu externe acties uitvoeren op uw gebruikers en apparaten.You can now take remote actions on your users and devices. Selecteer het apparaat dat u wilt maatregelen nemen op en kies vervolgens een van de volgende acties uit de detailpagina:Select the device you want to take action on, then choose one of the following actions from the details page:

ApparatenDevices

  • Opnieuw opstartenRestart
  • Fabrieksinstellingen terugzettenReset to factory settings
  • SynchroniserenSync
  • Verwijderen uit het beheerRemove from management

UsersUsers

  • Wachtwoord opnieuw instellenReset password

Meer informatie over acties extern.Find out more about remote actions.

Wi-Fi-profielenWi-Fi profiles

Een nieuwe optie toegevoegd aan de zijbalk voor Wi-Fi-profielen.We've added a new option to the sidebar for Wi-Fi profiles. Hiermee kunt u Wi-Fi-instellingen die u aan verschillende apparaten, gebruikers en groepen toewijzen kunt definiëren.This lets you define Wi-Fi settings that you can assign to different devices, users, and groups.

Oktober 2017October 2017

Dynamische groepenDynamic groups

Regels definiëren en maken we weergegeven waarmee automatisch gevuld op basis van deze.Define rules and we'll create groups that automatically populate based on them.

Nieuwe app-statusNew app status

Bij het toevoegen van een app, ziet u een per apparaat en de status per gebruiker van de app wordt geïnstalleerd.When adding an app, you'll now see a per-device and per-user status of app installs.

Bijgewerkte details pagina 'sUpdated details pages

Selecteer een gebruiker of apparaat in een van de groepen.Select a user or device in one of your groups. Een deelvenster wordt nu Schuif vanuit de onderkant van het scherm waarmee u meer informatie over dit object en de status van de apps en instellingen die u hebt toegewezen.A pane will now slide up from the bottom of the screen that lets you get more information on that object, and the status of the apps and settings that you've assigned to it.

Kan 2017 (eerste release)May 2017 (initial release)

Intune voor onderwijs is nu beschikbaar.Intune for Education is now available!

We hebt de Intune voor onderwijs-portal gestart.We have launched the Intune for Education portal. Intune voor onderwijs is een gestroomlijnde ervaring voor scholen en educatieve organisaties om Windows 10-apparaten te beheren.Intune for Education is a streamlined experience for schools and educational organizations to manage Windows 10 devices. Meer informatie over Intune voor onderwijs in deze documenten.Find out more about Intune for Education in these docs.

Meer informatieFind out more