Uw Android-apparaat inschrijven bij IntuneEnroll your Android device in Intune

Als uw bedrijf of school gebruikmaakt van Microsoft Intune, kunt u uw Android-apparaat registreren voor toegang tot zakelijke e-mail, bestanden en andere bronnen.If your company or school uses Microsoft Intune, you can enroll your Android device to get access to company email, files, and other resources. Door uw apparaten te registreren, kan uw IT-afdeling deze werk- of schoolbronnen beheren en veilig houden, en beschikt u over de vrijheid om het apparaat van uw voorkeur te gebruiken voor uw werk.When you enroll your devices, your IT department can manage those work or school resources, keep them secure, and give you the freedom to use your preferred device to get your work done. Zie Wat gebeurt er wanneer ik de bedrijfsportal-app installeer en mijn apparaat inschrijf? voor meer informatie over inschrijving.To learn more about enrollment, see What happens when I install the Company Portal app and enroll my device?

Deze registratie-instructies zijn bestemd voor 'native' en Samsung Knox Android-apparaten.These enrollment instructions are for native and Samsung Knox Android devices. Samsung Knox is een beveiligingstype dat door sommige Samsung-apparaten wordt gebruikt als extra bescherming naast de beveiligingsfuncties van native Android-apparaten.Samsung Knox is a type of security that certain Samsung devices use to provide additional protection outside of what native Android provides. Als u wilt controleren of u een Samsung Knox-apparaat hebt, gaat u naar Instellingen > Over apparaat.To check if you have a Samsung Knox device, go to Settings > About device. Als de Knox-versie niet wordt vermeld, hebt u een systeemeigen Android-apparaat.If you don't see "Knox version" listed there, you have a native Android device.

Voor of na de registratie wordt u mogelijk gevraagd om een categorie te kiezen die het beste beschrijft hoe u uw apparaat gebruikt.Before or after enrolling, you may be asked to choose a category that best describes how you use your device. Het ondersteuningsteam van het bedrijf gebruikt deze categorie om te controleren tot welke apps u toegang hebt.Your company support uses this category to help check the apps that you have access to.

Ga als volgt te werk om uw Android-apparaat te registeren:To enroll your Android device:

 1. Installeer de gratis app Intune-bedrijfsportal via Google Play.Install the free Intune Company Portal app from Google Play.

 2. Open de app Bedrijfsportal.Open the Company Portal app.

 3. Tik in het aanmeldingsscherm van de bedrijfsportal op Aanmelden en meld u vervolgens aan met uw werk- of schoolaccount.On the Company Portal Welcome screen, tap Sign in, and then sign in with your work or school account.

  De bedrijfsportal-app voor het Android-welkomstscherm, waarin de gebruiker wordt gevraagd zich aan te melden met het vereist werk- of schoolaccount.

 4. Als het ondersteuningsteam van het bedrijf voorwaarden van het bedrijf heeft ingesteld, tikt u op ACCEPTEREN om de voorwaarden te accepteren.If your company support set up company terms and conditions, tap ACCEPT to accept the terms. Dit scherm kan enigszins afwijken van de onderstaande afbeelding, afhankelijk van de Android-versie die u momenteel gebruikt.This screen may differ slightly from the image below based on the version of Android you're currently using.

  android-bedrijfsportal-aanmelden

 5. Meld u aan bij de bedrijfsportal-app met uw werk- of schoolaccount en wachtwoord, en tik vervolgens op Aanmelden.Sign in to the Company Portal app using your work or school account and password, and then tap Sign in.

  android-bedrijfsportal-aanmelden

 6. Tik in het scherm Instellen van bedrijfstoegang op DOORGAAN.On the Company Access Setup screen, tap CONTINUE.

  Het scherm Instellen van bedrijfstoegang

  Notitie

  De gele driehoeken betekenen niet dat er al een fout is opgetreden.The yellow triangles don't mean you've already got an error. Deze pictogrammen geven aan dat er nog stappen moeten worden voltooid in het inschrijvingsproces.Those icons indicate that there are still steps to be completed in the enrollment process.

 7. Bekijk een lijst met zaken die het ondersteuningsteam van het bedrijf wel en niet kan zien op het apparaat en tik op DOORGAAN.Review a list of what your company support can and can't see on your device, and then tap CONTINUE.

  Privacy-instellingen

 8. Lees op het scherm De volgende stap wat er gebeurt tijdens het registreren en tik vervolgens op REGISTREREN.On the What's next? screen, read about what happens during enrollment, and then tap ENROLL.

  Het scherm De volgende stap

 9. Als u Android 6.0 of hoger gebruikt, moet u deze stap uitvoeren.If you're using Android 6.0 or later, do this step. Ga anders naar de volgende stap.Otherwise, go to the next step.

  Als het ondersteuningsteam van het bedrijf bepaald beleid heeft ingesteld, ziet u mogelijk de volgende berichten:If your company support has set up certain policies, you may see the following messages:

  • De bedrijfsportal toestaan telefoongesprekken uit te voeren en te beheren?Allow Company Portal to make and manage phone calls?

   android-bedrijfsportal-aanmelden

  Als u dit bericht ziet, tikt u op TOESTAAN.If you see this message, tap ALLOW. Het is veilig om op TOESTAAN te tikken, omdat Microsoft nooit telefoongesprekken uitvoert of beheert.It is safe to tap ALLOW because Microsoft never makes or manages your phone calls! Google beheert de tekst van het bericht. De tekst kan niet worden gewijzigd door Microsoft.Google controls the message text, and Microsoft cannot change it. Als u toegang toestaat, staat u alleen toe dat het IMEI-nummer ( International Mobile Equipment Identity) van uw apparaat wordt verzonden naar Intune.When you allow access, all you're doing is letting your device send your device's international mobile station equipment identity (IMEI) number to Intune. Het IMEI-nummer is vergelijkbaar met een serienummer en is uniek voor een mobiel apparaat.The IMEI number is like a serial number that uniquely identifies a mobile device.

  Als u de toegang weigert, wordt het bericht de volgende keer dat u zich bij de bedrijfsportal aanmeldt, opnieuw weergegeven. U kunt echter toekomstige berichten uitschakelen door op het selectievakje Niet opnieuw vragen te tikken.If you deny access, the message will appear again the next time you sign in to the Company Portal, but you can turn off future messages by tapping the Never ask again box. Als u later besluit toegang te verlenen, gaat u naar Instellingen > Apps > Bedrijfsportal > Machtigingen > Telefoon en schakelt u de machtiging in.If you later decide to allow access, go to Settings > Apps > Company Portal > Permissions > Phone, and then turn on the permission.

  • Toestaan dat Bedrijfsportal toegang heeft tot uw contactpersonen?Allow Company Portal to access your contacts?

   android-bedrijfsportal-aanmelden

   Als u dit bericht ziet, tikt u op TOESTAAN.If you see this message, tap ALLOW. Het is veilig om op TOESTAAN te tikken, omdat Microsoft nooit toegang tot uw contactpersonen probeert te krijgen.It is safe to tap ALLOW because Microsoft never accesses your contacts! Google beheert de tekst van het bericht. De tekst kan niet worden gewijzigd door Microsoft.Google controls the message text, and Microsoft cannot change it. Als u toegang toestaat, kan alleen met de bedrijfsportal-app uw werkaccount worden gemaakt, gebruikt en beheerd.When you allow access, it only lets the Company Portal app create, use, and manage your work account.

   Als u de toegang weigert, wordt het bericht de volgende keer dat u zich bij de bedrijfsportal aanmeldt, opnieuw weergegeven. U kunt echter toekomstige berichten uitschakelen door op het selectievakje Niet opnieuw vragen te tikken.If you deny access, the message will appear again the next time you sign in to the Company Portal, but you can turn off future messages by tapping the Never ask again box. Als u later besluit toegang te verlenen, gaat u naar Instellingen > Apps > Bedrijfsportal > Machtigingen > Telefoon en schakelt u de machtiging in.If you later decide to allow access, go to Settings > Apps > Company Portal > Permissions > Phone, and then turn on the permission.

 10. Tik op het scherm Apparaatbeheerder activeren op Activeren.On the Activate device administrator screen, tap Activate.

  Het scherm Apparaatbeheerder activeren

  De rol van apparaatbeheerder houdt in dat de bedrijfsportal uw apparaat moet beheren.The device administrator role is one that the Company Portal needs to manage your device. Het stelt uw beheerder in staat om bepaalde dingen te bekijken, zoals het aantal keren dat u uw scherm hebt ontgrendeld en bepaalde acties hebt ondernomen.It allows your admin to see certain things - like how many times you've attempted to unlock your screen - and to take some actions.

  Van belang is om te weten dat deze acties worden ondernomen vanwege de beveiliging.The key to remember is that these are actions that are taken in the name of security. Het ondersteuningsteam van het bedrijf schendt uw privacy niet en wist uw gegevens niet wanneer daar geen reden toe is. De beheerder wil er gewoon voor zorgen dat de bedrijfsgegevens veilig worden bewaard.Your company support isn't trying to violate your privacy or erase your information for no reason, but wants to make sure that corporate data is kept safe.

  Microsoft heeft geen zeggenschap over dit bericht en de bewoording kan enigszins drastisch overkomen.Microsoft does not control this message, and we understand that its phrasing can seem somewhat drastic. Met de bedrijfsportal kunnen niet alleen de beperkingen en toegang worden weergegeven die relevant zijn voor uw organisatie.There's not a way for the Company Portal to display just the restrictions and access that are relevant to your organization. Deze worden alle tegelijk op dit scherm weergegeven.All of them are granted at once on this screen. Neem aan de hand van de contactgegevens op de website van de bedrijfsportal contact op met het ondersteuningsteam van het bedrijf als u vragen hebt met betrekking tot uw eigen organisatie.Contact your company support for more information using the contact information in the Company Portal website if you have questions specific to your individual organization's use.

 11. Volg de aanwijzingen voor het invoeren van de pincode of het wachtwoord.Follow the prompts to enter a PIN or password. Als u al een pincode of wachtwoord op dit apparaat hebt ingesteld, wordt dit scherm niet weergegeven of wordt u niet verzocht om een nieuwe pincode of nieuw wachtwoord in te voeren.If you already set up a PIN or password on this device, you won't see this screen or be required to enter a new PIN or password.

  Pincode of wachtwoord instellen

 12. Als u een Samsung Knox-apparaat gebruikt, tikt u op Bevestigen. U ziet dan een bericht dat uw apparaat wordt geregistreerd.If you are using a Samsung Knox device, tap Confirm, and you’ll see a message that your device is being enrolled. Als u een systeemeigen Android-apparaat gebruikt, let dan op het volgende scherm waarin wordt weergegeven dat het apparaat wordt geregistreerd.If you are using a native Android device, just notice the following screen that shows that your device is being enrolled.

  Samsung Knox-privacybeleid

  Op dit scherm wordt aangegeven dat uw apparaat wordt geregistreerd.This screen shows that your device is being enrolled.

  Het scherm Apparaat registreren

 13. Wanneer het scherm Instellen van bedrijfstoegang wordt weergegeven, tikt u op DOORGAAN.When the Company Access Setup screen appears, tap CONTINUE. Als er een bericht verschijnt waarin wordt aangegeven dat het apparaat niet voldoet aan het beleid, volgt u de instructies om het probleem te verhelpen en tikt u vervolgens op DOORGAAN.If a message indicates that your device is out of compliance, follow the instructions to fix the issue, and then tap CONTINUE.

  Het apparaat is niet compatibel, maar is geregistreerd

  Er zijn problemen met apparaatcompatibiliteit die moeten worden opgelost

  Als u op de problemen tikt, wordt meer informatie over het betreffende probleem weergegeven.You can find out more about the issues by tapping on them.

  Uitgevouwen weergave van problemen met apparaatcompatibiliteit

  Het scherm Instellen van bedrijfstoegang

 14. Tik in het scherm Instellen van bedrijfstoegang is voltooid op GEREED.On the Company Access Setup complete screen, tap DONE. Uw apparaat is nu geregistreerd.Your device is now enrolled.

  Het scherm Instellen van bedrijfstoegang is voltooid

Ga naar Instellingen > Beveiliging en schakel Onbekende bronnen in voordat u bedrijfsapps installeert.Before you try to install company apps, go to Settings > Security, and turn on Unknown sources. Als u deze optie niet inschakelt voordat u apps installeert, wordt het volgende bericht weergegeven: "Installatie geblokkeerd.If you don't turn on this option before you try to install apps, you'll see the following message: "Install blocked. Uw apparaat is uit veiligheidsoverwegingen zo ingesteld dat installaties van apps die afkomstig zijn van onbekende bronnen, worden geblokkeerd."For security reasons, your device is set to block installations of apps obtained from unknown sources." U kunt in het foutberichtvenster op Instellingen tikken om naar de optie Onbekende bronnen te gaan.You can tap Settings on the error dialog box to go to the Unknown sources option.

Notitie

Als uw organisatie gebruikmaakt van Telecom Expense Management-software, zijn er een aantal aanvullende stappen die u moet doorlopen om uw apparaat volledig in te schrijven.If your organization is using telecom expense management software, you will have an additional few steps to complete before your device is fully enrolled. Zie hier voor meer informatie.Find out more here.

Als er een fout optreedt bij het registreren van uw apparaat bij Intune, kunt u registratiefouten naar het ondersteuningsteam van het bedrijf verzenden.If you get an error while you try to enroll your device in Intune, you can send enrollment errors to your company support.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van het bedrijf (zie de bedrijfsportalwebsite voor contactgegevens) of stuur een e-mail naar het Microsoft Android-team.Contact your company support (check the Company Portal website for contact information), or write the Microsoft Android team.