Logboeken via e-mail naar het ondersteuningsteam van uw bedrijf verzendenEmail logs to your company support

Soms treedt een fout op wanneer u de bedrijfsportal-app op uw Android-apparaat gebruikt.Sometimes you may experience an error while you're using the Company Portal app on your Android device. Wanneer dit gebeurt, kunt u meer informatie over de fout per e-mail naar een ondersteuningsmedewerker van uw bedrijf verzenden.When this occurs, you can email details about the error to your company's support person. Deze informatie bevat de context die nodig is om het probleem voor u op te lossen.These details will provide the context needed to troubleshoot the problem for you.

Informatie over fouten wordt op uw apparaat opgeslagen in een speciaal document dat een diagnostisch logboek wordt genoemd.Error details are kept on your device in a special document called a diagnostic log. Wanneer u de logboeken naar de bedrijfsportal-app uploadt, worden ze eerst naar de Microsoft-ontwikkelaars gestuurd die aan de app werken.When you upload the logs to the Company Portal app, they're first sent to the Microsoft developers that work on the app. Ze gebruiken de logboeken voor het verbeteren van de appfunctionaliteit en het voorkomen van toekomstige fouten.They use the logs to improve the app's functionality and prevent future errors. Vervolgens ontvangt u een incident-id voor uw specifieke fout die u met de ondersteuningsmedewerker van uw bedrijf kunt delen voor Microsoft Ondersteuning-kwesties.An incident ID for your specific error is then provided to you to share with your company support person, for use in Microsoft Support cases.

Notitie

Schakel uitgebreide logboekregistratie in om het voor het ondersteuningsteam van het bedrijf eenvoudiger te maken de oorzaak van het probleem te achterhalen.To make it easier for your company support to find the cause of the problem, turn on verbose logging. Via uitgebreide logboekregistratie worden alle gegevens over een fout geregistreerd en in het rapport vermeld.Verbose logging records all details about an error and includes these details in the report. Hier vindt u informatie over het inschakelen van uitgebreide logboekregistratie.Find out how to turn on verbose logging here.

U kunt als volgt logboeken via e-mail naar het ondersteuningsteam van uw bedrijf verzenden:To email logs to your company support:

  1. Open de app Bedrijfsportal.Open the Company Portal app.

  2. Tik op Menu > Help > E-mailondersteuning.Tap Menu > Help > Email Support.

    Notitie

    De knop Menu kan een softwareknop of een hardwareknop zijn, afhankelijk van het Android-apparaat dat u gebruikt.Menu could be a software button or a hardware button, depending on which Android device you have.

  3. Tik op E-mail verzenden en logboeken uploaden.Tap Send Email & Upload Logs.

  4. Nadat het uploaden is voltooid, tikt u op uw e-mail-app.After the upload is complete, tap your email app. Er wordt een e-mailbericht geopend waarin de incident-id vooraf is ingevuld in het onderwerpveld.An email message will open with the incident ID pre-populated in the subject field. Beschrijf het probleem dat is opgetreden in de hoofdtekst van het e-mailbericht.In the body of the email, describe the problem that you encountered.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.