Abonnementen, licenties, accounts en tenants voor cloudaanbiedingen van MicrosoftSubscriptions, licenses, accounts, and tenants for Microsoft's cloud offerings

Microsoft biedt een hiërarchie van organisaties, abonnementen, licenties en gebruikersaccounts voor een consistent gebruik van identiteiten en facturering voor de Cloud-aanbiedingen:Microsoft provides a hierarchy of organizations, subscriptions, licenses, and user accounts for consistent use of identities and billing across its cloud offerings:

 • Microsoft 365 en Microsoft Office 365Microsoft 365 and Microsoft Office 365
 • Microsoft AzureMicrosoft Azure
 • Microsoft Dynamics 365Microsoft Dynamics 365

Elementen van de hiërarchieElements of the hierarchy

Dit zijn de elementen van de hiërarchie:Here are the elements of the hierarchy:

OrganisatieOrganization

Een organisatie vertegenwoordigt een zakelijke entiteit die gebruikmaakt van Microsoft-Cloud aanbiedingen, meestal aangeduid door een of meer DNS-domeinnamen (openbare DNS), zoals contoso.com.An organization represents a business entity that is using Microsoft cloud offerings, typically identified by one or more public Domain Name System (DNS) domain names, such as contoso.com. De organisatie is een container voor abonnementen.The organization is a container for subscriptions.

AbonnementenSubscriptions

Een-abonnement is een overeenkomst met Microsoft voor het gebruik van een of meer Microsoft cloudplatformen of-services, waarvoor kosten worden berekend op basis van licentiekosten per gebruiker of op het resourceverbruik op de Cloud.A subscription is an agreement with Microsoft to use one or more Microsoft cloud platforms or services, for which charges accrue based on either a per-user license fee or on cloud-based resource consumption.

 • Software van Microsoft als een service (SaaS)-cloudaanbieding (Microsoft 365 en Dynamics 365) brengt licentiekosten per gebruiker in rekening.Microsoft's Software as a Service (SaaS)-based cloud offerings (Microsoft 365 and Dynamics 365) charge per-user license fees.
 • Het platform van Microsoft als een service (PaaS) en infrastructuur als service (IaaS)-Cloud-aanbiedingen (Azure) op basis van het verbruik van de cloudresource.Microsoft's Platform as a Service (PaaS) and Infrastructure as a Service (IaaS) cloud offerings (Azure) charge based on cloud resource consumption.

U kunt ook een proefabonnement gebruiken, maar het abonnement verloopt na een bepaalde tijd of verbruikte kosten.You can also use a trial subscription, but the subscription expires after a specific amount of time or consumption charges. U kunt een proefabonnement omzetten naar een betaald abonnement.You can convert a trial subscription to a paid subscription.

Organisaties kunnen meerdere abonnementen hebben voor de cloud van Microsoft.Organizations can have multiple subscriptions for Microsoft's cloud offerings. Afbeelding 1 toont één organisatie met meerdere Microsoft 365-abonnementen, een Dynamics 365-abonnement en meerdere Azure-abonnementen.Figure 1 shows a single organization that has multiple Microsoft 365 subscriptions, a Dynamics 365 subscription, and multiple Azure subscriptions.

Afbeelding 1: voorbeeld van meerdere abonnementen voor een organisatieFigure 1: Example of multiple subscriptions for an organization

Een voorbeeld organisatie met meerdere abonnementen voor de cloud van Microsoft.

LicentiesLicenses

Voor Microsoft SaaS-cloudaanbiedingen kan een licentie een specifiek gebruikersaccount gebruiken om de services van de cloud te gebruiken.For Microsoft's SaaS cloud offerings, a license allows a specific user account to use the services of the cloud offering. Er worden kosten in rekening gebracht als onderdeel van uw abonnement.You are charged a fixed monthly fee as part of your subscription. Beheerders kunnen licenties toewijzen aan afzonderlijke gebruikersaccounts in het abonnement.Administrators assign licenses to individual user accounts in the subscription. Voor het voorbeeld in afbeelding 2 heeft Contoso Corporation een Microsoft 365 E5-abonnement met 100 licenties, waarmee maximaal 100 afzonderlijke gebruikersaccounts kunnen worden gebruikt voor de functies en services van Microsoft 365 E5.For the example in Figure 2, the Contoso Corporation has a Microsoft 365 E5 subscription with 100 licenses, which allows to up to 100 individual user accounts to use Microsoft 365 E5 features and services.

Afbeelding 2: licenties in de op SaaS gebaseerde abonnementen voor een organisatieFigure 2: Licenses within the SaaS-based subscriptions for an organization

Een voorbeeld van meerdere licenties binnen abonnementen voor de op SaaS gebaseerde cloudaanbiedingen van Microsoft.

Notitie

Volgens goed beveiligingsgebruik worden aparte gebruikersaccounts gebruikt die elk specifieke rollen toegewezen krijgen voor administratieve functies.A security best practice is to use separate user accounts that are assigned specific roles for administrative functions. Deze toegewezen beheerdersaccounts hoeven geen licentie toegewezen krijgen voor de cloudservices die ze beheren.These dedicated administrator accounts do not need to be assigned a license for the cloud services that they administer. Een SharePoint-servicebeheerdersaccount hoeft bijvoorbeeld niet toegewezen zijn aan een Microsoft 365-licentie.For example, a SharePoint administrator account does not need to be assigned a Microsoft 365 license.

Voor Azure PaaS-cloudservices zijn softwarelicenties ingebouwd in de serviceprijzen.For Azure PaaS-based cloud services, software licenses are built into the service pricing.

Voor Azure IaaS-virtuele machines zijn er mogelijk extra licenties vereist voor het gebruik van de software of toepassing die op een virtuele machine-afbeelding zijn geïnstalleerd.For Azure IaaS-based virtual machines, additional licenses to use the software or application installed on a virtual machine image might be required. Voor sommige virtuele-machine beelden zijn gelicentieerde versies van software geïnstalleerd en de kosten worden opgenomen in de prijs per minuut voor de server.Some virtual machine images have licensed versions of software installed and the cost is included in the per-minute rate for the server. Voorbeelden zijn de virtuele machines voor SQL Server 2014 en SQL Server 2016.Examples are the virtual machine images for SQL Server 2014 and SQL Server 2016.

Voor sommige virtuele-machine beelden zijn proefversies van-toepassingen geïnstalleerd en u hebt aanvullende software licenties nodig voor gebruik na de proefperiode.Some virtual machine images have trial versions of applications installed and need additional software application licenses for use beyond the trial period. Bijvoorbeeld, de installatiekopie van de evaluatieversie van SharePoint Server 2016 bevat bijvoorbeeld een evaluatieversie van SharePoint Server 2016 vooraf geïnstalleerd.For example, the SharePoint Server 2016 Trial virtual machine image includes a trial version of SharePoint Server 2016 pre-installed. Als u SharePoint Server 2016 wilt blijven gebruiken na de vervaldatum van het proefabonnement, moet u een licentie voor SharePoint Server 2016 en clientlicenties bij Microsoft aanschaffen.To continue using SharePoint Server 2016 after the trial expiration date, you must purchase a SharePoint Server 2016 license and client licenses from Microsoft. Deze kosten staan los van het Azure-abonnement en de prijs per minuut voor de virtuele machine is nog steeds van toepassing.These charges are separate from the Azure subscription and the per-minute rate to run the virtual machine still applies.

GebruikersaccountsUser accounts

Gebruikersaccounts voor alle cloudaanbiedingen van Microsoft worden opgeslagen in een Azure Active Directory-Tenant (Azure AD) die gebruikersaccounts en groepen bevat.User accounts for all of Microsoft's cloud offerings are stored in an Azure Active Directory (Azure AD) tenant, which contains user accounts and groups. Een Azure AD-Tenant kan worden gesynchroniseerd met uw bestaande AD DS-accounts (Active Directory Domain Services) via Azure AD Connect, een Windows Server-service.An Azure AD tenant can be synchronized with your existing Active Directory Domain Services (AD DS) accounts using Azure AD Connect, a Windows server-based service. Dit wordt ook wel adreslijstsynchronisatie genoemd.This is known as directory synchronization.

In afbeelding 3 ziet u een voorbeeld van meerdere abonnementen van een organisatie met een gemeenschappelijke Azure AD-Tenant met de accounts van de organisatie.Figure 3 shows an example of multiple subscriptions of an organization using a common Azure AD tenant that contains the organization's accounts.

Afbeelding 3: meerdere abonnementen van een organisatie die dezelfde Azure AD-Tenant gebruikenFigure 3: Multiple subscriptions of an organization that use the same Azure AD tenant

Een voorbeeld van een organisatie met meerdere abonnementen met dezelfde Azure AD-Tenant.

TenantsTenants

Voor SaaS-cloudaanbiedingen is de tenant de regionale locatie die de servers bevat die cloudservices bieden.For SaaS cloud offerings, the tenant is the regional location that houses the servers providing cloud services. De Contoso Corporation koos bijvoorbeeld voor de Europese regio om de Microsoft 365-, EMS- en Dynamics 365-abonnementen te hosten voor de 15.000 werknemers in hun hoofdkantoor in Parijs.For example, the Contoso Corporation chose the European region to host its Microsoft 365, EMS, and Dynamics 365 subscriptions for the 15,000 workers in their Paris headquarters.

Azure PaaS-Services en werkbelastingen voor virtuele machines die worden gehost in Azure IaaS kunnen in een Azure-datacenter overal ter wereld zijn.Azure PaaS services and virtual machine-based workloads hosted in Azure IaaS can have tenancy in any Azure datacenter across the world. U geeft het Azure-datacenter op dat wordt aangeduid als de locatie, wanneer u de Azure PaaS-app of-service of het element van een IaaS-werkbelasting maakt.You specify the Azure datacenter, known as the location, when you create the Azure PaaS app or service or element of an IaaS workload.

Een Azure AD-tenant is een specifiek exemplaar van Azure AD dat accounts en groepen bevat.An Azure AD tenant is a specific instance of Azure AD containing accounts and groups. Betaalde of proefabonnementen van Microsoft 365 of Dynamics 365 bevatten een gratis Azure AD-Tenant.Paid or trial subscriptions of Microsoft 365 or Dynamics 365 include a free Azure AD tenant. De Azure AD-tenant omvat geen andere Azure-Services en is niet hetzelfde als een (proef)abonnement van Azure.This Azure AD tenant does not include other Azure services and is not the same as an Azure trial or paid subscription.

Samenvatting van de hiërarchieSummary of the hierarchy

Dit is een snelle samenvatting:Here is a quick recap:

 • Een organisatie kan meerdere abonnementen hebben.An organization can have multiple subscriptions

  • Een abonnement kan meerdere licenties hebbenA subscription can have multiple licenses

  • U kunt licenties toewijzen aan afzonderlijke gebruikersaccounts.Licenses can be assigned to individual user accounts

  • Gebruikersaccounts worden opgeslagen in een Azure AD-tenantUser accounts are stored in an Azure AD tenant

Hieronder ziet u een voorbeeld van de relatie tussen organisaties, abonnementen, licenties en gebruikersaccounts:Here is an example of the relationship of organizations, subscriptions, licenses, and user accounts:

 • Een organisatie die is geïdentificeerd met de openbare domeinnaam.An organization identified by its public domain name.

  • Een Microsoft 365 E3-abonnement met gebruikerslicenties.A Microsoft 365 E3 subscription with user licenses.

   Een Microsoft 365 E5-abonnement met gebruikerslicenties.A Microsoft 365 E5 subscription with user licenses.

   Een Microsoft 365 abonnement met gebruikerslicenties.A Dynamics 365 subscription with user licenses.

   Meerdere Azure abonnementen.Multiple Azure subscriptions.

  • De gebruikersaccounts van de organisatie in een gemeenschappelijke Azure AD-tenant.The organization's user accounts in a common Azure AD tenant.

Voor meerdere Microsoft cloudabonnementen kan dezelfde Azure AD-tenant worden gebruikt als voor een algemene identiteitsprovider.Multiple Microsoft cloud offering subscriptions can use the same Azure AD tenant that acts as a common identity provider. Een centraal Azure AD-tenant met de gesynchroniseerde accounts van uw on-premises AD DS biedt cloudidentiteit als een service (IDaaS) voor uw organisatie.A central Azure AD tenant that contains the synchronized accounts of your on-premises AD DS provides cloud-based Identity as a Service (IDaaS) for your organization.

Afbeelding 4: gesynchroniseerde on-premises accounts en IDaaS voor een organisatieFigure 4: Synchronized on-premises accounts and IDaaS for an organization

Identiteit als service (IaaS) IDaaS voor uw organisatie.

In afbeelding 4 ziet u hoe een gemeenschappelijke Azure AD-Tenant wordt gebruikt door SaaS-cloudaanbiedingen van Microsoft, Azure PaaS-apps en virtuele machines in Azure IaaS die Azure AD Domain Services gebruiken.Figure 4 shows how a common Azure AD tenant is used by Microsoft's SaaS cloud offerings, Azure PaaS apps, and virtual machines in Azure IaaS that use Azure AD Domain Services. Met Azure AD Connect wordt het on-premises AD DS-forest gesynchroniseerd met de Azure AD-tenant.Azure AD Connect synchronizes the on-premises AD DS forest with the Azure AD tenant.

Abonnementen combineren voor meerdere Microsoft cloudaanbiedingenCombining subscriptions for multiple Microsoft cloud offerings

In de volgende tabel wordt beschreven hoe u meerdere Microsoft cloudaanbiedingen kunt combineren op basis van het al hebben van een abonnement voor één type cloudaanbieding (de labels lopen af in de eerste kolom) en een abonnement voor een andere Cloud aanbieding toe te voegen aan de hand van de kolommen.The following table describes how you can combine multiple Microsoft cloud offerings based on already having a subscription for one type of cloud offering (the labels going down the first column) and adding a subscription for a different cloud offering (going across the columns).

Microsoft 365Microsoft 365 AzureAzure Dynamics 365Dynamics 365
Microsoft 365Microsoft 365
N.v.t.NA
U voegt een Azure-abonnement toe aan uw organisatie vanuit het Azure Portal.You add an Azure subscription to your organization from the Azure portal.
In het Microsoft 365-Beheercentrum voegt u een Dynamics 365-abonnement toe aan uw organisatie.You add a Dynamics 365 subscription to your organization from the Microsoft 365 admin center.
AzureAzure
U voegt een Microsoft 365-abonnement toe aan uw organisatie.You add a Microsoft 365 subscription to your organization.
N.v.t.NA
U voegt een Dynamics 365-abonnement toe aan uw organisatie.You add a Dynamics 365 subscription to your organization.
Dynamics 365Dynamics 365
U voegt een Microsoft 365-abonnement toe aan uw organisatie.You add a Microsoft 365 subscription to your organization.
U voegt een Azure-abonnement toe aan uw organisatie vanuit het Azure Portal.You add an Azure subscription to your organization from the Azure portal.
N.v.t.NA

Een eenvoudige manier om abonnementen toe te voegen aan uw organisatie voor op Microsoft SaaS gebaseerde services, is via het Beheercentrum:An easy way to add subscriptions to your organization for Microsoft SaaS-based services is through the admin center:

 1. Meld u aan in het Microsoft 365-beheercentrum (https://admin.microsoft.com) met uw globale beheerdersaccount.Sign in to the Microsoft 365 admin center (https://admin.microsoft.com) with your global administrator account.

 2. Klik vanaf de linkernavigatiebalk van de startpagina van het Beheercentrum op Facturering, en vervolgens op Diensten aanschaffen.From the left navigation of the Admin center home page, click Billing, and then Purchase services.

 3. Koop de nieuwe abonnementen op de pagina aanschaffen Services.On the Purchase services page, purchase your new subscriptions.

Het Beheercentrum wijst de organisatie en de Azure AD-tenant van uw Microsoft 365-abonnement toe aan de nieuwe abonnementen voor op SaaS gebaseerde Cloud-aanbiedingen.The admin center assigns the organization and Azure AD tenant of your Microsoft 365 subscription to the new subscriptions for SaaS-based cloud offerings.

Om een Azure-abonnement met dezelfde organisatie en Azure AD tenant toe te voegen als uw Microsoft 365-abonnement:To add an Azure subscription with the same organization and Azure AD tenant as your Microsoft 365 subscription:

 1. Meld u aan in het Azure Portal (https://portal.azure.com) met uw Microsoft 365 globale beheerdersaccount.Sign in to the Azure portal (https://portal.azure.com) with your Microsoft 365 global administrator account.

 2. In het linkernavigatievenster kiest u Abonnementen en klik dan op Toevoegen.In the left navigation, click Subscriptions, and then click Add.

 3. Selecteer op de pagina Abonnement toevoegen een aanbieding en voltooi de betalingsgegevens en de overeenkomst.On the Add subscription page, select an offer and complete the payment information and agreement.

Als u de abonnementen Azure en Microsoft 365 afzonderlijk hebt aangeschaft en u de Microsoft 365 Azure AD-tenant wilt openen vanuit uw Azure-abonnement, raadpleeg dan de instructies inEen bestaand Azure-abonnement aan uw Azure Active Directory-tenant toevoegen.If you purchased Azure and Microsoft 365 subscriptions separately and want to access the Microsoft 365 Azure AD tenant from your Azure subscription, see the instructions in Add an existing Azure subscription to your Azure Active Directory tenant.

Zie ookSee also

Microsoft Cloud voor Enterprise ArchitectsMicrosoft cloud for enterprise architects illustrations

Architectuurmodellen voor SharePoint, Exchange, Skype voor Bedrijven en LyncArchitectural models for SharePoint, Exchange, Skype for Business, and Lync

Hybride oplossingenHybrid solutions

Volgende stapNext step

Microsoft 365-netwerkverbindingen evaluerenAssessing Microsoft 365 network connectivity