Directe routering plannenPlan Direct Routing

Tip

Bekijk de volgende sessie om meer te weten te komen over de voordelen van directe routering, hoe u deze plant en implementeert: Directe routering in Microsoft TeamsWatch the following session to learn about the benefits of the Windows Desktop Client, how to plan for it and how to deploy it: Teams Windows Desktop Client

Met directe routering voor Microsoft-telefoonsysteem kunt u een ondersteunde, door klanten geboden Session Border Controller (SBC) verbinden met Microsoft-telefoonsysteem.Microsoft Phone System Direct Routing lets you connect a supported, customer-provided Session Border Controller (SBC) to Microsoft Phone System. Dankzij deze mogelijkheid kunt u bijvoorbeeld on-premises PSTN-connectiviteit configureren met een Microsoft Teams-client, zoals in het volgende diagram wordt getoond:With this capability, for example, you can configure on-premises PSTN connectivity with Microsoft Teams client, as shown in the following diagram:

Diagram met de configuratie van on-premises PSTN-connectiviteitDiagram showing configuration of on-premises PSTN connectivity

Notitie

In Skype voor Bedrijven Online kunt u ook een door de klant geboden SBC koppelen. Hiervoor is echter een on-premises implementatie van Skype voor Bedrijven Server vereist of een speciale versie van Skype voor Bedrijven, Cloud Connector genaamd, tussen de SBC en Microsoft Cloud.Skype for Business Online also lets you pair a customer-provided SBC, but this requires an on-premises Skype for Business Server deployment or a special edition of Skype for Business, called Cloud Connector, in between the SBC and the Microsoft Cloud. Dit scenario staat bekend als hybride spraak.This scenario is known as hybrid voice. Directe routering daarentegen maakt een rechtstreekse verbinding mogelijk tussen de ondersteunde SBC en Microsoft Cloud.In contrast, Direct Routing allows a direct connection between the supported SBC and the Microsoft Cloud.

Met directe routering kunt u uw SBC verbinden met vrijwel elke telefonie-trunk of onderling verbinden met externe PSTN-apparatuur (Public Switched Telephone Network).With Direct Routing, you can connect your SBC to almost any telephony trunk or interconnect with third-party Public Switched Telephone Network (PSTN) equipment. Met directe routering kunt u het volgende doen:Direct Routing enables you to:

 • vrijwel elke PSTN-trunk gebruiken met Microsoft-telefoonsysteem;Use virtually any PSTN trunk with Microsoft Phone System.
 • interoperabiliteit configureren tussen telefoonapparatuur van klanten, zoals een externe, analoge apparatuur van de bedrijfstelefooncentrale (PBX) en Microsoft-telefoonsysteem.Configure interoperability between customer-owned telephony equipment, such as a third-party private branch exchange (PBX), analog devices, and Microsoft Phone System.

Microsoft biedt ook de ingebouwde spraakoplossingen, zoals Abonnement.Microsoft also offers all-in-the-cloud voice solutions, such as Calling Plan. Een hybride spraak is echter de beste oplossing voor uw organisatie als:However, a hybrid voice solution might be best for your organization if:

 • Microsoft-abonnement niet in uw land beschikbaar is;Microsoft Calling Plan is not available in your country.
 • voor uw organisatie verbinding is vereist met externe, analoge apparatuur, call-centers, enzovoort;Your organization requires connection to third-party analog devices, call centers, and so on.
 • uw organisatie een bestaand contract heeft met een PSTN-provider.Your organization has an existing contract with a PSTN carrier.

Directe routering ondersteunt tevens gebruikers die beschikken over de aanvullende licentie voor het Microsoft-abonnement.Direct Routing also supports users who have the additional license for the Microsoft Calling Plan. Zie Telefoonsysteem en abonnementen voor meer informatie.For more information, see Phone System and Calling Plans.

Voor directe routering geldt dat als een gebruiker deelneemt aan een geplande vergadering, het inbelnummer door de Microsoft-audiovergaderingsservice wordt verstrekt. Hiervoor is een passende licentie vereist.With Direct Routing, when users participate in a scheduled conference, the dial-in number is provided by Microsoft Audio Conferencing service, which requires proper licensing. Bij uitbellen wordt de oproep geplaatst door middel van online-belfuncties. Hiervoor is een passende licentie vereist.When dialing out, the Microsoft Audio Conferencing service places the call using online calling capabilities, which requires proper licensing. (Bij uitbellen wordt niet via directe routering gerouteerd.) Zie Online Meetings with Teams (Onlinevergaderingen met Teams) voor meer informatie.(Note that dialing out does not route through Direct Routing.) For more information, see Online Meetings with Teams.

Het plannen van uw implementatie van directe routering is het belangrijkste onderdeel van een succesvolle implementatie.Planning your deployment of Direct Routing is key to a successful implementation. In dit artikel worden de infrastructuur en licentievereisten beschreven en vindt u informatie over SBC-connectiviteit:This article describes infrastructure and licensing requirements and provides information about SBC connectivity:

Zie Directe routering configureren voor uitgebreide informatie over het configureren van directe routering.For detailed information about configuring Direct Routing, see Configure Direct Routing.

Vereisten voor de infrastructuurInfrastructure requirements

In de volgende tabel vindt u een overzicht van de vereisten voor de infrastructuur van de ondersteunde SBC's, domeinen en andere vereisten voor netwerkconnectiviteit voor het implementeren van directe routering:The infrastructure requirements for the supported SBCs, domains, and other network connectivity requirements to deploy Direct Routing are listed in the following table:

Vereisten voor de infrastructuurInfrastructure requirement U hebt het volgende nodigYou need the following
Session Border Controller (SBC)Session Border Controller (SBC) Een ondersteunde SBC.A supported SBC. Zie Ondersteunde SBC's voor meer informatie.For more information, see Supported SBCs.
Met de SBC verbonden telefonie-trunksTelephony trunks connected to the SBC Een of meer met de SBC verbonden telefonie-trunks.One or more telephony trunks connected to the SBC. Aan de ene kant wordt de SBC gekoppeld aan Microsoft-telefoonsysteem via directe routering.On one end, the SBC connects to the Microsoft Phone System via Direct Routing. De SBC kan ook worden gekoppeld aan externe telefoonsystemen, zoals een PBX, een analoge telefoonadapter, enzovoort.The SBC can also connect to third-party telephony entities, such as PBXs, Analog Telephony Adapters, and so on. Een optie voor PSTN-connectiviteit die aan de SBC is gekoppeld, werkt ook.Any PSTN connectivity option connected to the SBC will work. (Opmerking: voor configuratie van de PSTN-trunks aan SBC dient u contact op te nemen met de SBC-leverancier of trunkprovider.)(Note: For configuration of the PSTN trunks to SBC, please refer to the SBC vendors or trunk providers.)
Office 365-tenantCreate an Office 365 tenant Een Office 365 -tenant die u gebruikt om uw Microsoft Teams-gebruikers onder te brengen, en de configuratie van en verbinding met de SBC.An Office 365 tenant that you use to home your Microsoft Teams users, and the configuration and connection to the SBC.
Registrar voor gebruikersUser registrar De gebruiker moet bij Office 365 zijn ondergebracht.User must be homed in Office 365.
Als uw bedrijf gebruikmaakt van een on-premises Skype voor Bedrijven- of Lync-omgeving met hybride connectiviteit met Office 365, kunt u voor een gebruiker die on-premises is ondergebracht geen spraak inschakelen in Teams.If your company has an on-premises Skype for Business or Lync environment with hybrid connectivity to Office 365, you cannot enable voice in Teams for a user homed on-premises.

Voor controle van de registrar van een gebruiker, gebruikt u de volgende Skype voor Bedrijven Online PowerShell-cmdlet:To check the registrar of a user, use the following Skype for Business Online PowerShell cmdlet:
Get-CsOnlineUser -Identity <user> | fl HostingProvider

De uitvoer van de cmdlet moet het volgende te zien geven:The output of the cmdlet should show:
HostingProvider : sipfed.online.lync.com
DomeinenDomains Een of meer domeinen die aan uw Office 365-tenants zijn toegevoegd.One or more domains added to your Office 365 tenants.

Opmerking: u kunt geen gebruik maken van het standaarddomein dat automatisch voor uw tenant wordt gemaakt: *.onmicrosoft.com.Note: You cannot use the default domain, *.onmicrosoft.com, that is automatically created for your tenant.

Als u de domeinen wilt weergeven, kunt u de volgende Skype voor Bedrijven Online PowerShell-cmdlet gebruiken:To view the domains, you can use the following Skype for Business Online PowerShell cmdlet:
Get-CsTenant | fl Domains

Zie Veelgestelde vragen over domeinen voor meer informatie over domeinen en Office 365-tenants.For more information about domains and Office 365 tenants, see Domains FAQ.
Openbaar IP-adres voor de SBCPublic IP address for the SBC Een openbaar IP-adres dat kan worden gebruikt om verbinding te maken met de SBC.A public IP address that can be used to connect to the SBC. Op basis van het type SBC kan NAT worden gebruikt.Based on the type of SBC, the SBC can use NAT.
Fully Qualified Domain Name (FQDN) voor de SBCFully Qualified Domain Name (FQDN) for the SBC Een FQDN voor de SBC, waarbij het domeingedeelte van de FQDN een van de geregistreerde domeinen in uw Office 365-tenant is.A FQDN for the SBC, where the domain portion of the FQDN is one of the registered domains in your Office 365 tenant. Zie SBC-domeinnamen voor meer informatie.For more information, see SBC domain names.
Openbare DNS-vermelding voor de SBCPublic DNS entry for the SBC Een openbare DNS-vermelding die de FQDN van de SBC toewijst aan het openbare IP-adres.A public DNS entry mapping the SBC FQDN to the public IP Address.
Openbaar vertrouwd certificaat voor de SBCPublic trusted certificate for the SBC Een certificaat voor de SBC dat moet worden gebruikt voor alle communicatie met directe routering.A certificate for the SBC to be used for all communication with Direct Routing. Zie Openbaar vertrouwd certificaat voor de SBC voor meer informatie.For more information, see Public trusted certificate for the SBC.
Verbindingspunten voor directe routeringConnection points for Direct Routing De verbindingspunten voor directe routering zijn de volgende drie FQDN's:The connection points for Direct Routing are the following three FQDNs:

sip.pstnhub.microsoft.com: Globale FQDN. Deze moet het eerst worden geprobeerd.sip.pstnhub.microsoft.com – Global FQDN, must be tried first.
sip2.pstnhub.microsoft.com: Secundaire FQDN. Deze wordt geografisch aan de regio van tweede prioriteit toegewezen.sip2.pstnhub.microsoft.com – Secondary FQDN, geographically maps to the second priority region.
sip3.pstnhub.microsoft.com: Tertiaire FQDN. Deze wordt geografisch aan de regio van derde prioriteit toegewezen.sip3.pstnhub.microsoft.com – Tertiary FQDN, geographically maps to the third priority region.

Zie SIP-signalering: FQDN-namen voor informatie over configuratievereisten.For information on configuration requirements, see SIP Signaling: FQDNs.
IP-adressen en poorten van firewalls voor media met directe routeringFirewall IP addresses and ports for Direct Routing media De SBC communiceert met de volgende services in de cloud:The SBC communicates to the following services in the cloud:

SIP-proxy, die de signalering afhandeltSIP Proxy, which handles the signaling
Mediaprocessor, die media afhandelt, behalve wanneer Media bypass is ingeschakeldMedia Processor, which handles media -except when Media Bypass is on

Deze twee services hebben in Microsoft Cloud afzonderlijke IP-adressen. Dit wordt verderop in dit document beschreven.These two services have separate IP addresses in Microsoft Cloud, described later in this document.

Zie de sectie Microsoft Teams in Office 365 URLs and IP address ranges (Office 365-URL's en IP-adresbereiken) voor meer informatie.For more information, see the Microsoft Teams section in Office 365 URLs and IP address ranges.
Media Transport ProfileMedia Transport Profile TCP/RTP/SAVPTCP/RTP/SAVP
UDP/RTP/SAVPUDP/RTP/SAVP
IP-adressen en poorten van firewalls voor Microsoft Teams-mediaFirewall IP addresses and ports for Microsoft Teams media Zie URL's en IP-adresbereiken voor Office 365 voor meer informatie.To learn more, see Office 365 URLs and IP address ranges.

Licenties en overige vereistenLicensing and other requirements

Aan gebruikers van directe routering moet de volgende licenties zijn toegewezen in Office 365:Users of Direct Routing must have the following licenses assigned in Office 365:

 • Microsoft-telefoonsysteemMicrosoft Phone System
 • Abonnement 2 voor Microsoft Teams + Skype voor Bedrijven indien inbegrepen in de licentie-SKUMicrosoft Teams + Skype for Business Plan 2 if included in Licensing Sku
 • Microsoft-audiovergaderingMicrosoft Audio Conferencing

Notitie

Een abonnement op Skype voor Bedrijven moet niet worden verwijderd uit de bijbehorende licentie-SKU.Skype for Business Plan should not be removed from any licensing SKU where it is included.

Belangrijk

Als u externe deelnemers wilt toevoegen aan geplande vergaderingen, door ze te bellen of door ze een inbelnummer te geven, dan is de licentie voor audiovergaderingen vereist.In the case that you would like to add external participants to scheduled meetings, either by dialing out to them or by providing the dial-in number, the audio conferencing license is required.

Notitie

De licentie voor audiovergadering is vereist voor:The audio conferencing license is required to:

 • Escalatie van 1-op-1-gesprek naar een groepsgesprek.Escalate from 1:1 call to a group call.
 • Voeg externe deelnemers toe aan geplande vergaderingen door uit te bellen of het inbelnummer in te voeren.Add external participants to scheduled meetings, by either dialing out or providing the dial-in number.

Bovendien moet u zorgen voor het volgende:In addition, you must ensure the following:

 • CsOnlineVoiceRoutingPolicy is aan de gebruiker toegewezen.CsOnlineVoiceRoutingPolicy is assigned to the user.
 • Persoonlijke gesprekken toestaan is op tenantniveau voor Microsoft Teams ingeschakeld.Allow Private Calling is enabled at the tenant level for Microsoft Teams.

Directe routering ondersteunt tevens gebruikers die beschikken over de licentie voor het Microsoft-abonnement.Direct Routing also supports users who are licensed for Microsoft Calling Plan. In Microsoft-telefoonsysteem met Abonnement kunnen sommige oproepen worden gerouteerd met de interface voor directe routering.Microsoft Phone System with Calling Plan can route some calls using the Direct Routing interface. De telefoonnummers van de gebruikers moeten echter online worden verkregen of naar Microsoft worden overgezet.However, the users' phone numbers must be either acquired online or ported to Microsoft.

Het combineren van connectiviteit van Abonnement en directe routering voor dezelfde gebruiker is optioneel. Dit kan echter handig zijn, bijvoorbeeld als de gebruiker een Microsoft-abonnement is toegewezen maar sommige oproepen via SBC wil routeren.Mixing Calling Plan and Direct Routing connectivity for the same user is optional, but could be useful, for example, when the user is assigned a Microsoft Calling Plan but wants to route some calls via SBC. Een van de meestgebruikte scenario's bestaat uit oproepen naar externe PBX's.One of the most common scenarios are calls to third-party PBXs. Met externe PBX's worden alle oproepen, behalve oproepen naar telefoons die aan die PBX's zijn gekoppeld, gerouteerd via Microsoft-abonnement. Oproepen naar telefoons die zijn gekoppeld aan externe PBX's gaan naar de SBC, blijven dus binnen het zakelijke netwerk en gaan niet naar de PSTN.With third-party PBXs, all calls, except calls to the phones connected to that PBXs, are routed via Microsoft Calling Plan; but calls to the phones connected to third-party PBXs go to the SBC, therefore stay within the enterprise network and not to the PSTN.

Zie Profiteer maximaal van Office met Office 365 en Office 365 Plan Options (Opties voor Office 365-abonnementen) voor meer informatie over licenties voor Telefoonsysteem.For more information about Phone System licensing, see Get the most from Office with Office 365 and Office 365 Plan Options.

Zie Licenties voor Microsoft Teams-invoegtoepassingen voor meer informatie over licenties voor Telefoonsysteem.For more information about Phone System licensing, see Microsoft Teams add-on licensing.

SBC-domeinnamenSBC domain names

De SBC-domeinnaam moet een van de domeinnamen zijn die in Domeinen van de tenant geregistreerd staan.The SBC domain name must be from one of the names registered in “Domains” of the tenant. De tenant *.onmicrosoft.com mag niet worden gebruikt voor de FQDN-naam van de SBC.You cannot use the *.onmicrosoft.com tenant for the FQDN name of the SBC.

In de volgende tabel worden voorbeelden getoond van DNS-namen die voor de tenant zijn geregistreerd, of de naam als een FQDN voor de SBC kan worden gebruikt, en voorbeelden van geldige FQDN-namen:The following table shows examples of DNS names registered for the tenant, whether the name can be used as a FQDN for the SBC, and examples of valid FQDN names:

DNS-naamDNS name Kan worden gebruikt voor SBC-FQDNCan be used for SBC FQDN Voorbeelden van FQDN-namenExamples of FQDN names
contoso.comcontoso.com JaYes Geldige namen:Valid names:
sbc1.contoso.comsbc1.contoso.com
ssbcs15.contoso.comssbcs15.contoso.com
europe.contoso.comeurope.contoso.com
contoso.onmicrosoft.comcontoso.onmicrosoft.com NeeNo
Het gebruik van *.onmicrosoft.com-domeinen wordt niet ondersteund voor SBC-namen.Using *.onmicrosoft.com domains is not supported for SBC names

Stel dat u een nieuwe domeinnaam wilt gebruiken.Assume you want to use a new domain name. Uw tenant heeft bijvoorbeeld contoso.com geregistreerd als domeinnaam in uw tenant en u wilt sbc1.sip.contoso.com gebruiken.For example, your tenant has contoso.com as a domain name registered in your tenant, and you want to use sbc1.sip.contoso.com. Voordat u een SBC kunt koppelen aan de naam sbc1.sip.contoso.com, moet u de domeinnaam sip.contoso.com in Domeinen in uw tenant registreren.Before you can pair an SBC with the name sbc1.sip.contoso.com, you must register the domain name sip.contoso.com in "Domains" in your tenant. Als u een SBC wilt koppelen aan sbc1.sip.contoso.com voordat u de domeinnaam registreert, krijgt u de volgende foutmelding: "Domein 'sbc1.sip.contoso.com' kan niet worden gebruikt, omdat deze niet voor deze tenant is geconfigureerd".If you try pairing an SBC with sbc1.sip.contoso.com before registering the domain name, you will get the following error: "Cannot use the "sbc1.sip.contoso.com" domain as it was not configured for this tenant." Nadat u de domeinnaam hebt toegevoegd, moet u ook een gebruiker maken met user principal name (UPN) @sip.contoso.com en deze een 'Teams'-licentie toewijzen.After you add the domain name, you also need to create a user with UPN user@sip.contoso.com and assign a "Teams" license. Het kan 24 uur duren voordat de domeinnaam volledig is ingericht nadat deze is toegevoegd aan 'Domeinen' van uw tenant, er een gebruiker is gemaakt en een licentie aan de gebruiker is toegewezen.It might take up to 24 hours to fully provision the domain name after it is added to "Domains" of your tenant, a user with a new name is created, and a license is assigned to the user.

Een bedrijf kan meerdere SIP-adresruimten in één tenant hebben.It is possible that a company might have several SIP address spaces in one tenant. Zo kan een bedrijf contoso.com als SIP-adresruimte hebben en fabrikam.com als de tweede SIP-adresruimte.For example, a company might have contoso.com as a SIP address space and fabrikam.com as the second SIP address space. Sommige gebruikers hebben het adres gebruiker@contoso.com en andere gebruikers hebben het adres gebruiker@fabrikam.com.Some users have address user@contoso.com and some users have address user@fabrikam.com.

Voor de SBC is slechts één FQDN nodig, ten behoeve van gebruikers vanaf elke adresruimte in de gekoppelde tenant.The SBC only needs one FQDN and can service users from any address space in the paired tenant. Bijvoorbeeld: een SBC met de naam sbc1.contoso.com kan het PSTN-verkeer ontvangen en verzenden voor gebruikers met de adressen gebruiker@contoso.com en gebruiker@fabrikam.com zolang deze SIP-adresruimten in dezelfde tenant zijn geregistreerd.For example, an SBC with the name sbc1.contoso.com can receive and send the PSTN traffic for users with addresses user@contoso.com and user@fabrikam.com as long as these SIP address spaces are registered in the same tenant.

Openbaar vertrouwd certificaat voor de SBCPublic trusted certificate for the SBC

Microsoft raadt ten sterkste aan dat u het certificaat voor de SBC aanvraagt door een aanvraag voor een certificaatondertekening (CSR) te genereren.Microsoft strongly recommends that you request the certificate for the SBC by generating a certification signing request (CSR). Raadpleeg de instructies of documentatie voor onderlinge verbindingen van uw SBC-leverancier voor specifieke instructies voor het genereren van een CSR voor een SBC.For specific instructions on generating a CSR for an SBC, refer to the interconnection instructions or documentation provided by your SBC vendors.

Notitie

De meeste certificeringsinstanties (CA's) vereisen dat de grootte van de persoonlijke sleutel ten minste 2048 is.Most Certificate Authorities (CAs) require the private key size to be at least 2048. Houd hier rekening mee bij het genereren van de CSR.Keep this in mind when generating the CSR.

De FQDN van de SBC moet in de velden met het onderwerp, de algemene naam of alternatieve naam van het onderwerp van het certificaat staan.The certificate needs to have the SBC FQDN in the subject, common name, or subject alternate name fields.

Alternatief: directe routering ondersteunt een jokerteken in SAN. Het jokerteken moet voldoen aan de standaard RFC HTTP Over TLS.Alternatively, Direct Routing supports a wildcard in SAN, and the wildcard needs to conform to standard RFC HTTP Over TLS. U kunt bijvoorbeeld *.contoso.com in de SAN gebruiken, wat overeen zou komen met de FQDN sbc.contoso.com van de SBC, maar niet met sbc.test.contoso.com.An example would be using *.contoso.com in the SAN, which would match the SBC FQDN sbc.contoso.com, but wouldn’t match with sbc.test.contoso.com.

Het certificaat moet worden gegenereerd door een van de volgende basiscertificeringsinstanties:The certificate needs to be generated by one of the following root certificate authorities:

 • AffirmTrustAffirmTrust
 • AddTrust External CA RootAddTrust External CA Root
 • Baltimore CyberTrust RootBaltimore CyberTrust Root
 • BuypassBuypass
 • CybertrustCybertrust
 • Class 3 Public Primary Certification AuthorityClass 3 Public Primary Certification Authority
 • Comodo Secure Root CAComodo Secure Root CA
 • Deutsche TelekomDeutsche Telekom
 • DigiCert Global Root CADigiCert Global Root CA
 • DigiCert High Assurance EV Root CADigiCert High Assurance EV Root CA
 • EntrustEntrust
 • GlobalSignGlobalSign
 • Go DaddyGo Daddy
 • GeoTrustGeoTrust
 • Verisign, Inc.Verisign, Inc.
 • StarfieldStarfield
 • Symantec Enterprise Mobile Root for MicrosoftSymantec Enterprise Mobile Root for Microsoft
 • SwissSignSwissSign
 • Thawte Timestamping CAThawte Timestamping CA
 • TrustwaveTrustwave
 • TeliaSoneraTeliaSonera
 • T-Systems International GmbH (Deutsche Telekom)T-Systems International GmbH (Deutsche Telekom)
 • QuoVadisQuoVadis

Microsoft werkt aan het toevoegen van aanvullende certificeringsinstanties op basis van klantverzoeken.Microsoft is working on adding additional certification authorities based on customer requests.

SIP-signalering: FQDN-namenSIP Signaling: FQDNs

In de volgende Office 365-omgevingen wordt direct routering aangeboden:Direct Routing is offered in the following Office 365 environments:

 • Office 365Office 365 Education
 • Office 365 GCCOffice 365 GCC
 • Office 365 GCC HoogOffice 365 GCC High
 • Office 365 DoDOffice 365 DoD

Meer informatie over Office 365 en Amerikaanse overheidsomgevingen, zoals GCC, GCC Hoog en DoD.Learn more about Office 365 and US Government environments such as GCC, GCC High, and DoD.

Office 365 en Office 365 GCC-omgevingenOffice 365 and Office 365 GCC environments

De verbindingspunten voor directe routering zijn de volgende drie FQDN-namen:The connection point for Direct Routing are the following three FQDNs:

 • sip.pstnhub.microsoft.com: Globale FQDN. Deze moet als eerste worden geprobeerd.sip.pstnhub.microsoft.com – Global FQDN – must be tried first. Als de SBC een verzoek verzendt om deze naam om te zetten, retourneren de DNS-servers van Microsoft Azure een IP-adres dat verwijst naar het primaire Azure-datacenter dat aan de SBC is toegewezen.When the SBC sends a request to resolve this name, the Microsoft Azure DNS servers return an IP address pointing to the primary Azure datacenter assigned to the SBC. De toewijzing is gebaseerd op prestatiegegevens van de datacenters en de geografische nabijheid van de SBC.The assignment is based on performance metrics of the datacenters and geographical proximity to the SBC. Het geretourneerde IP-adres moet overeenkomen met de primaire FQDN.The IP address returned corresponds to the primary FQDN.
 • sip2.pstnhub.microsoft.com: Secundaire FQDN. Deze wordt geografisch aan de regio van tweede prioriteit toegewezen.sip2.pstnhub.microsoft.com – Secondary FQDN – geographically maps to the second priority region.
 • sip3.pstnhub.microsoft.com: Tertiaire FQDN. Deze wordt geografisch aan de regio van derde prioriteit toegewezen.sip3.pstnhub.microsoft.com – Tertiary FQDN – geographically maps to the third priority region.

Deze drie FQDN's moeten op volgorde worden gezet vanwege de volgende redenen:Placing these three FQDNs in order is required to:

 • De prestaties moeten optimaal zijn (minder belast en dichtst bij het SBC-datacenter dat is toegewezen door een query uit te voeren op de eerste FQDN).Provide optimal experience (less loaded and closest to the SBC datacenter assigned by querying the first FQDN).
 • Er moet failover mogelijk worden gemaakt als er verbinding is gemaakt van een SBC met een datacenter dat een tijdelijk probleem ondervindt.Provide failover when connection from an SBC is established to a datacenter that is experiencing a temporary issue. Zie Failovermechanisme hieronder.For more information, see Failover mechanism below.

De FQDN's (sip.pstnhub.microsoft.com, sip2.pstnhub.microsoft.com en sip3.pstnhub.microsoft.com) worden omgezet naar een van de volgende IP-adressen:The FQDNs – sip.pstnhub.microsoft.com, sip2.pstnhub.microsoft.com and sip3.pstnhub.microsoft.com – will be resolved to one of the following IP addresses:

 • 52.114.148.052.114.148.0
 • 52.114.132.4652.114.132.46
 • 52.114.75.2452.114.75.24
 • 52.114.76.7652.114.76.76
 • 52.114.7.2452.114.7.24
 • 52.114.14.7052.114.14.70

Open de poorten voor al deze IP-adressen in uw firewall om inkomend en uitgaand verkeer naar en vanaf de adressen voor signalering toe te staan.You need to open ports for all these IP addresses in your firewall to allow incoming and outgoing traffic to and from the addresses for signaling. Als uw firewall DNS-namen ondersteunt, wordt de FQDN sip-all.pstnhub.microsoft.com omgezet naar alle hierboven vermelde IP-adressen.If your firewall supports DNS names, the FQDN sip-all.pstnhub.microsoft.com resolves to all these IP addresses.

Office 365 GCC DoD-omgevingOffice 365 GCC DoD environment

Het verbindingspunt voor directe routering is de volgende FQDN:The connection point for Direct Routing is the following FQDN:

SIP.pstnhub.DoD.teams.Microsoft.us: Wereldwijde FQDN.sip.pstnhub.dod.teams.microsoft.us – Global FQDN. Omdat de Office 365 DoD-omgeving alleen in Amerikaanse datacenters voorkomt, zijn er geen secundaire en tertiaire FQDN-namen.As the Office 365 DoD environment exists only in the US data centers, there is no secondary and tertiary FQDNs.

De FQDN-namen: sip.pstnhub.dod.teams.microsoft.us worden herleid naar één van de volgende IP-adressen:The FQDNs – sip.pstnhub.dod.teams.microsoft.us will be resolved to one of the following IP addresses:

 • 52.127.64.3352.127.64.33
 • 52.127.68.3452.127.68.34

Open de poorten voor al deze IP-adressen in uw firewall om inkomend en uitgaand verkeer naar en vanaf de adressen voor signalering toe te staan.You need to open ports for all these IP addresses in your firewall to allow incoming and outgoing traffic to and from the addresses for signaling. Als uw firewall DNS-namen ondersteunt, wordt de FQDN sip-all.pstnhub.dod.teams.microsoft.us omgezet naar alle hierboven vermelde IP-adressen.If your firewall supports DNS names, the FQDN sip.pstnhub.dod.teams.microsoft.us resolves to all these IP addresses.

Office 365 GCC Hoog-omgevingOffice 365 GCC High environment

Het verbindingspunt voor directe routering is de volgende FQDN:The connection point for Direct Routing is the following FQDN:

SIP.pstnhub.gov.teams.microsoft.us: Wereldwijde FQDN.sip.pstnhub.gov.teams.microsoft.us – Global FQDN. Omdat de GCC Hoog-omgeving alleen in Amerikaanse datacenters voorkomt, zijn er geen secundaire en tertiaire FQDN-namen.As the GCC High environment exists only in the US data centers, there is no secondary and tertiary FQDNs.

De FQDN-namen: sip.pstnhub.gov.teams.microsoft.us worden herleid naar één van de volgende IP-adressen:The FQDNs – sip.pstnhub.gov.teams.microsoft.us will be resolved to one of the following IP addresses:

 • 52.127.88.5952.127.88.59
 • 52.127.92.6452.127.92.64

Open de poorten voor al deze IP-adressen in uw firewall om inkomend en uitgaand verkeer naar en vanaf de adressen voor signalering toe te staan.You need to open ports for all these IP addresses in your firewall to allow incoming and outgoing traffic to and from the addresses for signaling. Als uw firewall DNS-namen ondersteunt, wordt de FQDN sip-all.pstnhub.gov.teams.microsoft.us omgezet naar alle hierboven vermelde IP-adressen.If your firewall supports DNS names, the FQDN sip.pstnhub.gov.teams.microsoft.us resolves to all these IP addresses.

SIP-signalering: poortenSIP Signaling: Ports

De poortvereisten zijn hetzelfde voor alle Office 365-omgevingen waarin direct routering wordt aangeboden:Port requirements are the same for all Office 365 environments where Direct Routing is offered:

 • Office 365Office 365 Education
 • Office 365 GCCOffice 365 GCC
 • Office 365 GCC HoogOffice 365 GCC High
 • Office 365 DoDOffice 365 DoD

Gebruik de volgende poorten:You must use the following ports:

VerkeerTraffic types VanafFrom NaarTo BronpoortSource port DoelpoortDestination port
SIP/TLSSIP/TLS SIP ProxySIP Proxy SBCSBC 2000 1024 – 655351024 – 65535 Gedefinieerd op de SBCDefined on the SBC
SIP/TLSSIP/TLS SBCSBC 2000 SIP ProxySIP Proxy Gedefinieerd op de SBCDefined on the SBC 50615061

Failovermechanisme voor SIP-signaleringFailover mechanism for SIP Signaling

De SBC voert een DNS-query uit om sip.pstnhub.microsoft.com om te zetten.The SBC makes a DNS query to resolve sip.pstnhub.microsoft.com. Het primaire datacenter wordt geselecteerd op basis van de SBC-locatie en de prestatiemetrieken van het datacenter.Based on the SBC location and the datacenter performance metrics, the primary datacenter is selected. Als er een probleem optreedt in het primaire datacenter, probeert SBC sip2.pstnhub.microsoft.com, dat wordt omgezet tot het tweede toegewezen datacenter, en in de zeldzame gevallen dat datacenters in twee regio's niet beschikbaar zijn, probeert SBC de laatste FQDN ( sip3.pstnhub.microsoft.com), dat voorziet in het tertiaire IP-adres van het datacenter.If the primary datacenter experiences an issue, the SBC will try the sip2.pstnhub.microsoft.com, which resolves to the second assigned datacenter, and, in the rare case that datacenters in two regions are not available, the SBC retries the last FQDN (sip3.pstnhub.microsoft.com), which provides the tertiary datacenter IP.

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de relaties tussen de primaire, secundaire en tertiaire datacenters:The table below summarizes the relationships between primary, secondary, and tertiary datacenters:

Het primaire datacenter isIf the primary datacenter is EMEAFor EMEA: NOAMNOAM ASIAASIA
Het secundaire datacenter (sip2.pstnhub.microsoft.com)The secondary datacenter (sip2.pstnhub.microsoft.com) USUS EUEU USUS
Het tertiaire datacenter (sip3.pstnhub.microsoft.com)The tertiary datacenter (sip3.pstnhub.microsoft.com) ASIAASIA ASIAASIA EUEU

Mediaverkeer: poortbereikMedia traffic: Port ranges

De onderstaande vereisten zijn van toepassing indien u directe routering zonder mediabypass wilt gebruiken.Note that the requirements below apply if you want to deploy Direct Routing without Media Bypass. Zie Mediabypass met directe routering plannen voor firewall-vereisten voor mediabypass.For firewall requirements for Media Bypass, please refer to Plan for media bypass with Direct Routing.

Het mediaverkeer stroomt van en naar een afzonderlijke service in Microsoft Cloud.The media traffic flows to and from a separate service in the Microsoft Cloud. Het IP-bereik voor mediaverkeer:The IP range for Media traffic:

Office 365 en Office 365 GCC-omgevingenOffice 365 and Office 365 GCC environments

 • 52.112.0.0 /14 (IP-adressen van 52.112.0.1 tot 52.115.255.254).52.112.0.0 /14 (IP addresses from 52.112.0.1 to 52.115.255.254).

Office 365 GCC DoD-omgevingOffice 365 GCC DoD environment

 • 52.127.64.0/2152.127.64.0/21

Office 365 GCC Hoog-omgevingOffice 365 GCC High environment

 • 52.127.88.0/2152.127.88.0/21

Poortbereik (van toepassing op alle omgevingen)Port range (applicable to all environments)

Het poortbereik van de mediaprocessoren wordt in de volgende tabel weergegeven:The port range of the Media Processors is shown in the following table:

VerkeerTraffic types VanafFrom NaarTo BronpoortSource port DoelpoortDestination port
UDP/SRTPUDP/SRTP Media ProcessorMedia Processor SBCSBC 2000 49 152 - 53 24749 152 – 53 247 Gedefinieerd op de SBCDefined on the SBC
UDP/SRTPUDP/SRTP SBCSBC 2000 Media ProcessorMedia Processor Gedefinieerd op de SBCDefined on the SBC 49 152 - 53 24749 152 – 53 247

Notitie

Microsoft raadt ten minste twee poorten per gelijktijdige oproep op de SBC aan.Microsoft recommends at least two ports per concurrent call on the SBC.

Mediaverkeer: codecsMedia traffic: Codecs

Route tussen SBC en Cloud Media Processor of Microsoft Teams-client.Leg between SBC and Cloud Media Processor or Microsoft Teams client.

Van toepassing op bypass-geval van media als gevallen zonder bypassApplies to both media bypass case and non-bypass cases

De interface voor directe routering op de route tussen Session Border Controller en Cloud Media Processor (zonder mediabypass) of tussen de Teams-client en de SBC (indien mediabypass is ingeschakeld) kan de volgende codecs gebruiken:The Direct Routing interface on the leg between the Session Border Controller and Cloud Media Processor (without media bypass) or between the Teams client and the SBC (if Media Bypass enabled) can use the following codecs:

 • Niet-mediabypass (SBC naar Cloud Media Processor): SILK, G.711, G.722, G.729Non-Media bypass (SBC to Cloud Media Processor): SILK, G.711, G.722, G.729
 • Mediabypass (SBC naar Teams-client): SILK, G.711, G.722, G.729, OPUSMedia Bypass (SBC to Teams client): SILK, G.711, G.722, G.729, OPUS

U kunt het gebruik van de specifieke codec op Session Border Controller afdwingen door ongewenste codecs van de aanbieding uit te sluiten. You can force use of the specific codec on the Session Border Controller by excluding undesirable codecs from the offer.

Route tussen Microsoft Teams-client en Cloud Media ProcessorLeg between Microsoft Teams Client and Cloud Media Processor

Alleen van toepassing in het geval van Non-Media bypass.Applies to non-media bypass case only. Met Media bypass stromen media rechtstreeks tussen de Teams-client en SBCWith Media Bypass media flows directly between Teams client and SBC

Op de route tussen Cloud Media Processor en de Microsoft Teams-client wordt SILK of G.722 gebruikt.On the leg between the Cloud Media Processor and Microsoft Teams client either SILK or G.722 used. De keuze van de codec op deze route wordt gebaseerd op Microsoft-algoritmen. Deze houden rekening met meerdere parameters.The codec choice on this leg based on Microsoft algorithms, which take into consideration multiple parameters.

Ondersteunde Session Border Controllers (SBC's)Supported Session Border Controllers (SBCs)

Microsoft biedt alleen ondersteuning voor het feit dat gecertificeerde SBC's koppelen met directe routering.Microsoft only supports certified SBCs to pair with Direct Routing. Aangezien Enterprise Voice bedrijfskritisch is, voert Microsoft intensieve tests uit met de geselecteerde SBC's en wordt met de SBC-leveranciers samengewerkt om te garanderen dat de twee systemen compatibel zijn.Because Enterprise Voice is critical for businesses, Microsoft runs intensive tests with the selected SBCs, and works with the SBC vendors to ensure the two systems are compatible.

Apparaten die zijn gevalideerd, worden vermeld als Certified for Teams Direct Routing.Devices that have been validated are listed as Certified for Teams Direct Routing. De gecertificeerde apparaten werken gegarandeerd in alle scenario's.The certified devices are guaranteed to work in all scenarios.

Zie Lijst met SBC's (Session Border Controller) gecertificeerd voor directe routering voor meer informatie over ondersteunde SBC's.For more information about supported SBCs, see List of Session Border Controllers certified for Direct Routing.

Zie ookSee also

Directe routering configurerenConfigure Direct Routing